12744.htm

CÍMSZÓ: Körmöczi

SZEMÉLYNÉV: Körmöczi Zoltán

SZÓCIKK: Körmöczi Zoltán, orvos, szül. Kecskeméten 1876. A budapesti egyetemen tanult s mint fogorvos a fővárosban telepedett le és szerepet játszik úgy a fővárosi közéletben, a demokratapártban, mint a hitközségi életben. Tagja a főváros és a hitközség képviselőtestületének. Sokáig főtitkára volt a budapesti Orvosegyesületnek, alelnöke a Magyarországi Fogorvosok Országos Egyesületének és főszerkesztője a Fogorvosi Szemle c. folyóiratnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2744. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12744.htm

CÍMSZÓ: Körmöczi

SZEMÉLYNÉV: Körmöczi Zoltán

SZÓCIKK: Körmöczi Zoltán, orvos, szül. Kecskeméten 1876. A budapesti egyetemen tanult s mint fogorvos a fővárosban telepedett le és szerepet játszik úgy a fővárosi közéletben, a demokratapártban, mint a hitközségi életben. Tagja a főváros és a hitközség képviselőtestületének. Sokáig főtitkára volt a budapesti Orvosegyesületnek, alelnöke a Magyarországi Fogorvosok Országos Egyesületének és főszerkesztője a Fogorvosi Szemle c. folyóiratnak.

12744.ht

CÍMSZÓ Körmöcz

SZEMÉLYNÉV Körmöcz Zoltá

SZÓCIKK Körmöcz Zoltán orvos szül Kecskeméte 1876 budapest egyeteme tanul min fogorvo fővárosba telepedet l é szerepe játszi úg főváros közéletben demokratapártban min hitközség életben Tagj főváro é hitközsé képviselőtestületének Sokái főtitkár vol budapest Orvosegyesületnek alelnök Magyarország Fogorvoso Országo Egyesületéne é főszerkesztőj Fogorvos Szeml c folyóiratnak

12744.h

CÍMSZ Körmöc

SZEMÉLYNÉ Körmöc Zolt

SZÓCIK Körmöc Zoltá orvo szü Kecskemét 187 budapes egyetem tanu mi fogorv fővárosb telepede szerep játsz ú főváro közéletbe demokratapártba mi hitközsé életbe Tag fővár hitközs képviselőtestületéne Soká főtitká vo budapes Orvosegyesületne alelnö Magyarorszá Fogorvos Ország Egyesületén főszerkesztő Fogorvo Szem folyóiratna

12744.

CÍMS Körmö

SZEMÉLYN Körmö Zol

SZÓCI Körmö Zolt orv sz Kecskemé 18 budape egyete tan m fogor főváros teleped szere játs fővár közéletb demokratapártb m hitközs életb Ta fővá hitköz képviselőtestületén Sok főtitk v budape Orvosegyesületn aleln Magyarorsz Fogorvo Orszá Egyesületé főszerkeszt Fogorv Sze folyóiratn

12744

CÍM Körm

SZEMÉLY Körm Zo

SZÓC Körm Zol or s Kecskem 1 budap egyet ta fogo főváro telepe szer ját fővá közélet demokratapárt hitköz élet T főv hitkö képviselőtestületé So főtit budap Orvosegyesület alel Magyarors Fogorv Orsz Egyesület főszerkesz Fogor Sz folyóirat

1274

CÍ Kör

SZEMÉL Kör Z

SZÓ Kör Zo o Kecske buda egye t fog fővár telep sze já főv közéle demokratapár hitkö éle fő hitk képviselőtestület S főti buda Orvosegyesüle ale Magyaror Fogor Ors Egyesüle főszerkes Fogo S folyóira