12746.htm

CÍMSZÓ: Kornfeld

SZEMÉLYNÉV: Kornfeld Móric

SZÓCIKK: Kornfeld, 1. Móric*, báró, közgazdász, K. Zsigmond (1. o.) fia, szül. Budapesten 1882 dec. 30. Egyetemi tanulmányok után a Ganz-Danubius Rt. vezérigazgatója, majd egyszersmind a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének elnöke és számos nagy vállalat igazgatósági tagja lett. Mint műgyűjtő és a nemzeti irányú tudományos vállalkozások mecénása is sűrűn szerepel. Ő alapította a pécsi diákmenzát, atyja emlékére pedig a Magy. Tud. Akadémián nagyobb alapítványt tett. K. tagja a Felsőháznak is 1927 óta. Túlzó konzervatív-nacionalista szellemben társadalomtudományi tanulmányokat is ír.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2746. címszó a lexikon => 505. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12746.htm

CÍMSZÓ: Kornfeld

SZEMÉLYNÉV: Kornfeld Móric

SZÓCIKK: Kornfeld, 1. Móric*, báró, közgazdász, K. Zsigmond 1. o. fia, szül. Budapesten 1882 dec. 30. Egyetemi tanulmányok után a Ganz-Danubius Rt. vezérigazgatója, majd egyszersmind a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének elnöke és számos nagy vállalat igazgatósági tagja lett. Mint műgyűjtő és a nemzeti irányú tudományos vállalkozások mecénása is sűrűn szerepel. Ő alapította a pécsi diákmenzát, atyja emlékére pedig a Magy. Tud. Akadémián nagyobb alapítványt tett. K. tagja a Felsőháznak is 1927 óta. Túlzó konzervatív-nacionalista szellemben társadalomtudományi tanulmányokat is ír.

12746.ht

CÍMSZÓ Kornfel

SZEMÉLYNÉV Kornfel Móri

SZÓCIKK Kornfeld 1 Móric* báró közgazdász K Zsigmon 1 o fia szül Budapeste 188 dec 30 Egyetem tanulmányo utá Ganz-Danubiu Rt vezérigazgatója maj egyszersmin Magya Vasműve é Gépgyára Országo Egyesületéne elnök é számo nag vállala igazgatóság tagj lett Min műgyűjt é nemzet irány tudományo vállalkozáso mecénás i sűrű szerepel alapított pécs diákmenzát atyj emlékér pedi Magy Tud Akadémiá nagyob alapítvány tett K tagj Felsőházna i 192 óta Túlz konzervatív-nacionalist szellembe társadalomtudomány tanulmányoka i ír

12746.h

CÍMSZ Kornfe

SZEMÉLYNÉ Kornfe Mór

SZÓCIK Kornfel Móric bár közgazdás Zsigmo fi szü Budapest 18 de 3 Egyete tanulmány ut Ganz-Danubi R vezérigazgatój ma egyszersmi Magy Vasműv Gépgyár Ország Egyesületén elnö szám na vállal igazgatósá tag let Mi műgyűj nemze irán tudomány vállalkozás mecéná sűr szerepe alapítot péc diákmenzá aty emléké ped Mag Tu Akadémi nagyo alapítván tet tag Felsőházn 19 ót Túl konzervatív-nacionalis szellemb társadalomtudomán tanulmányok í

12746.

CÍMS Kornf

SZEMÉLYN Kornf Mó

SZÓCI Kornfe Móri bá közgazdá Zsigm f sz Budapes 1 d Egyet tanulmán u Ganz-Danub vezérigazgató m egyszersm Mag Vasmű Gépgyá Orszá Egyesületé eln szá n válla igazgatós ta le M műgyű nemz irá tudomán vállalkozá mecén sű szerep alapíto pé diákmenz at emlék pe Ma T Akadém nagy alapítvá te ta Felsőház 1 ó Tú konzervatív-nacionali szellem társadalomtudomá tanulmányo

12746

CÍM Korn

SZEMÉLY Korn M

SZÓC Kornf Mór b közgazd Zsig s Budape Egye tanulmá Ganz-Danu vezérigazgat egyszers Ma Vasm Gépgy Orsz Egyesület el sz váll igazgató t l műgy nem ir tudomá vállalkoz mecé s szere alapít p diákmen a emlé p M Akadé nag alapítv t t Felsőhá T konzervatív-nacional szelle társadalomtudom tanulmány

1274

CÍ Kor

SZEMÉL Kor

SZÓ Korn Mó közgaz Zsi Budap Egy tanulm Ganz-Dan vezérigazga egyszer M Vas Gépg Ors Egyesüle e s vál igazgat műg ne i tudom vállalko mec szer alapí diákme eml Akad na alapít Felsőh konzervatív-naciona szell társadalomtudo tanulmán