12747.htm

CÍMSZÓ: Kornfeld

SZEMÉLYNÉV: Kornfeld Zsigmond

SZÓCIKK: K. Zsigmond, báró, kiváló közgazdász, szül. Jenikauban (Csehorsz.) 1852. márc. 27., megh. Budapesten 1909 márc. 24. Már húszéves korában Prágában, majd Bécsben igazgatója volt a Böhmischer Bankvereinnak, huszonhétéves korában pedig meghívták a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának, mely pozícióját élete végéig megtartotta. Egyszersmind elnöke volt a budapesti áru- és értéktőzsdének is, 1902-től kezdve a Főrendiház tagja, 1909. pedig báróságot és magyar nemességet kapott érdemei elismeréséül. Az ország egész közgazdasági életére kiható eredményes és kiterjedt munkásságot fejtett ki már 1878 óta, mikor mint a Rothschild-csoport bizalmi embere átszervezte a Magy. Ált. Hitelbankot, mely az állami pénzügyek rendezésére is hatást gyakorolt. K.-nek az arany valutára való áttérésben, az aranyfedezet beszerzésében és a papírjáradék forgalomba hozatalában is jelentős érdemei vannak. Számos közgazdasági vállalat es alapítás fűződik nevéhez, így a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt., a Fiumei Kőolaj- finomító Rt., a Budapest-Pécsi vasút, a Villamos és Közlekedési Vállalatok Rt., a Budapesti Giro- és Pénztáregylet és más vállalatok. K. a zsidó felekezeti életben is állandóan résztvett, úgy a hitközségi, mint az országos érdekű filantróp munkában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2747. címszó a lexikon => 505. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12747.htm

CÍMSZÓ: Kornfeld

SZEMÉLYNÉV: Kornfeld Zsigmond

SZÓCIKK: K. Zsigmond, báró, kiváló közgazdász, szül. Jenikauban Csehorsz. 1852. márc. 27., megh. Budapesten 1909 márc. 24. Már húszéves korában Prágában, majd Bécsben igazgatója volt a Böhmischer Bankvereinnak, huszonhétéves korában pedig meghívták a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának, mely pozícióját élete végéig megtartotta. Egyszersmind elnöke volt a budapesti áru- és értéktőzsdének is, 1902-től kezdve a Főrendiház tagja, 1909. pedig báróságot és magyar nemességet kapott érdemei elismeréséül. Az ország egész közgazdasági életére kiható eredményes és kiterjedt munkásságot fejtett ki már 1878 óta, mikor mint a Rothschild-csoport bizalmi embere átszervezte a Magy. Ált. Hitelbankot, mely az állami pénzügyek rendezésére is hatást gyakorolt. K.-nek az arany valutára való áttérésben, az aranyfedezet beszerzésében és a papírjáradék forgalomba hozatalában is jelentős érdemei vannak. Számos közgazdasági vállalat es alapítás fűződik nevéhez, így a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt., a Fiumei Kőolaj- finomító Rt., a Budapest-Pécsi vasút, a Villamos és Közlekedési Vállalatok Rt., a Budapesti Giro- és Pénztáregylet és más vállalatok. K. a zsidó felekezeti életben is állandóan résztvett, úgy a hitközségi, mint az országos érdekű filantróp munkában.

12747.ht

CÍMSZÓ Kornfel

SZEMÉLYNÉV Kornfel Zsigmon

SZÓCIKK K Zsigmond báró kivál közgazdász szül Jenikauba Csehorsz 1852 márc 27. megh Budapeste 190 márc 24 Má húszéve korába Prágában maj Bécsbe igazgatój vol Böhmische Bankvereinnak huszonhétéve korába pedi meghívtá Magya Általáno Hitelban vezérigazgatójának mel pozíciójá élet végéi megtartotta Egyszersmin elnök vol budapest áru é értéktőzsdéne is 1902-tő kezdv Főrendihá tagja 1909 pedi báróságo é magya nemessége kapot érdeme elismeréséül A orszá egés közgazdaság életér kihat eredménye é kiterjed munkásságo fejtet k má 187 óta miko min Rothschild-csopor bizalm ember átszervezt Magy Ált Hitelbankot mel a állam pénzügye rendezésér i hatás gyakorolt K.-ne a aran valutár val áttérésben a aranyfedeze beszerzésébe é papírjáradé forgalomb hozatalába i jelentő érdeme vannak Számo közgazdaság vállala e alapítá fűződi nevéhez íg Magya Folyam é Tengerhajózás Rt. Fiume Kőolaj finomít Rt. Budapest-Pécs vasút Villamo é Közlekedés Vállalato Rt. Budapest Giro é Pénztáregyle é má vállalatok K zsid felekezet életbe i állandóa résztvett úg hitközségi min a országo érdek filantró munkában

12747.h

CÍMSZ Kornfe

SZEMÉLYNÉ Kornfe Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon bár kivá közgazdás szü Jenikaub Csehors 185 már 27 meg Budapest 19 már 2 M húszév koráb Prágába ma Bécsb igazgató vo Böhmisch Bankvereinna huszonhétév koráb ped meghívt Magy Általán Hitelba vezérigazgatójána me pozíciój éle végé megtartott Egyszersmi elnö vo budapes ár értéktőzsdén i 1902-t kezd Főrendih tagj 190 ped báróság magy nemesség kapo érdem elismeréséü orsz egé közgazdasá életé kiha eredmény kiterje munkásság fejte m 18 ót mik mi Rothschild-csopo bizal embe átszervez Mag Ál Hitelbanko me álla pénzügy rendezésé hatá gyakorol K.-n ara valutá va áttérésbe aranyfedez beszerzéséb papírjárad forgalom hozataláb jelent érdem vanna Szám közgazdasá vállal alapít fűződ nevéhe í Magy Folya Tengerhajózá Rt Fium Kőola finomí Rt Budapest-Péc vasú Villam Közlekedé Vállalat Rt Budapes Gir Pénztáregyl m vállalato zsi felekeze életb állandó résztvet ú hitközség mi ország érde filantr munkába

12747.

CÍMS Kornf

SZEMÉLYN Kornf Zsigm

SZÓCI Zsigmo bá kiv közgazdá sz Jenikau Csehor 18 má 2 me Budapes 1 má húszé korá Prágáb m Bécs igazgat v Böhmisc Bankvereinn huszonhété korá pe meghív Mag Általá Hitelb vezérigazgatóján m pozíció él vég megtartot Egyszersm eln v budape á értéktőzsdé 1902- kez Főrendi tag 19 pe bárósá mag nemessé kap érde elismerésé ors eg közgazdas élet kih eredmén kiterj munkássá fejt 1 ó mi m Rothschild-csop biza emb átszerve Ma Á Hitelbank m áll pénzüg rendezés hat gyakoro K.- ar valut v áttérésb aranyfede beszerzésé papírjára forgalo hozatalá jelen érde vann Szá közgazdas válla alapí fűző nevéh Mag Foly Tengerhajóz R Fiu Kőol finom R Budapest-Pé vas Villa Közleked Vállala R Budape Gi Pénztáregy vállalat zs felekez élet álland résztve hitközsé m orszá érd filant munkáb

12747

CÍM Korn

SZEMÉLY Korn Zsig

SZÓC Zsigm b ki közgazd s Jenika Cseho 1 m m Budape m húsz kor Prágá Béc igazga Böhmis Bankverein huszonhét kor p meghí Ma Által Hitel vezérigazgatójá pozíci é vé megtarto Egyszers el budap értéktőzsd 1902 ke Főrend ta 1 p bárós ma nemess ka érd elismerés or e közgazda éle ki eredmé kiter munkáss fej m Rothschild-cso biz em átszerv M Hitelban ál pénzü rendezé ha gyakor K. a valu áttérés aranyfed beszerzés papírjár forgal hozatal jele érd van Sz közgazda váll alap fűz nevé Ma Fol Tengerhajó Fi Kőo fino Budapest-P va Vill Közleke Vállal Budap G Pénztáreg vállala z feleke éle állan résztv hitközs orsz ér filan munká

1274

CÍ Kor

SZEMÉL Kor Zsi

SZÓ Zsig k közgaz Jenik Cseh Budap hús ko Prág Bé igazg Böhmi Bankverei huszonhé ko megh M Álta Hite vezérigazgatój pozíc v megtart Egyszer e buda értéktőzs 190 k Főren t báró m nemes k ér elismeré o közgazd él k eredm kite munkás fe Rothschild-cs bi e átszer Hitelba á pénz rendez h gyako K val áttéré aranyfe beszerzé papírjá forga hozata jel ér va S közgazd vál ala fű nev M Fo Tengerhaj F Kő fin Budapest- v Vil Közlek Válla Buda Pénztáre vállal felek él álla részt hitköz ors é fila munk