12750.htm

CÍMSZÓ: Kőrösi

SZEMÉLYNÉV: Kőrösi Henrik

SZÓCIKK: "K. Henrik*, tanfelügyelő, szül. Nagykőrösön 1859 aug. 1. Előbb középiskolai tanár volt Pécsett, majd a kultuszminisztériumhoz nyert beosztást tanfelügyelői címmel. A népoktatás és ifjúsági könyvtárak szervezése, az analfabéták oktatása az ő hatáskörébe tartozik. Szerkesztője a Néptanítók Lapjának és társszerkesztője Az elemi népoktatás encyclopediájának. Munkái: Népoktatásunk nemzetközi megvilágításban (1911); Pedagógiai Kalauz (1900); Tanítók tanácsadója (2 k.. 1922). Újabban szerkeszti a Magyar Családot és állandó munkatársa a Nemzeti Újságnak, amelybe konzervatív tendenciájú kultúrpolitikai cikkeket ír."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2750. címszó a lexikon => 505. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12750.htm

CÍMSZÓ: Kőrösi

SZEMÉLYNÉV: Kőrösi Henrik

SZÓCIKK: K. Henrik*, tanfelügyelő, szül. Nagykőrösön 1859 aug. 1. Előbb középiskolai tanár volt Pécsett, majd a kultuszminisztériumhoz nyert beosztást tanfelügyelői címmel. A népoktatás és ifjúsági könyvtárak szervezése, az analfabéták oktatása az ő hatáskörébe tartozik. Szerkesztője a Néptanítók Lapjának és társszerkesztője Az elemi népoktatás encyclopediájának. Munkái: Népoktatásunk nemzetközi megvilágításban 1911 ; Pedagógiai Kalauz 1900 ; Tanítók tanácsadója 2 k.. 1922 . Újabban szerkeszti a Magyar Családot és állandó munkatársa a Nemzeti Újságnak, amelybe konzervatív tendenciájú kultúrpolitikai cikkeket ír.

12750.ht

CÍMSZÓ Kőrös

SZEMÉLYNÉV Kőrös Henri

SZÓCIKK K Henrik* tanfelügyelő szül Nagykőrösö 185 aug 1 Előb középiskola taná vol Pécsett maj kultuszminisztériumho nyer beosztás tanfelügyelő címmel népoktatá é ifjúság könyvtára szervezése a analfabétá oktatás a hatásköréb tartozik Szerkesztőj Néptanító Lapjána é társszerkesztőj A elem népoktatá encyclopediájának Munkái Népoktatásun nemzetköz megvilágításba 191 Pedagógia Kalau 190 Tanító tanácsadój k. 192 Újabba szerkeszt Magya Családo é álland munkatárs Nemzet Újságnak amelyb konzervatí tendenciáj kultúrpolitika cikkeke ír

12750.h

CÍMSZ Kőrö

SZEMÉLYNÉ Kőrö Henr

SZÓCIK Henrik tanfelügyel szü Nagykőrös 18 au Elő középiskol tan vo Pécset ma kultuszminisztériumh nye beosztá tanfelügyel címme népoktat ifjúsá könyvtár szervezés analfabét oktatá hatásköré tartozi Szerkesztő Néptanít Lapján társszerkesztő ele népoktat encyclopediájána Munká Népoktatásu nemzetkö megvilágításb 19 Pedagógi Kala 19 Tanít tanácsadó k 19 Újabb szerkesz Magy Család állan munkatár Nemze Újságna amely konzervat tendenciá kultúrpolitik cikkek í

12750.

CÍMS Kőr

SZEMÉLYN Kőr Hen

SZÓCI Henri tanfelügye sz Nagykőrö 1 a El középisko ta v Pécse m kultuszminisztérium ny beoszt tanfelügye címm népokta ifjús könyvtá szervezé analfabé oktat hatáskör tartoz Szerkeszt Néptaní Lapjá társszerkeszt el népokta encyclopediáján Munk Népoktatás nemzetk megvilágítás 1 Pedagóg Kal 1 Taní tanácsad 1 Újab szerkes Mag Csalá álla munkatá Nemz Újságn amel konzerva tendenci kultúrpoliti cikke

12750

CÍM Kő

SZEMÉLY Kő He

SZÓC Henr tanfelügy s Nagykőr E középisk t Pécs kultuszminisztériu n beosz tanfelügy cím népokt ifjú könyvt szervez analfab okta hatáskö tarto Szerkesz Néptan Lapj társszerkesz e népokt encyclopediájá Mun Népoktatá nemzet megvilágítá Pedagó Ka Tan tanácsa Úja szerke Ma Csal áll munkat Nem Újság ame konzerv tendenc kultúrpolit cikk

1275

CÍ K

SZEMÉL K H

SZÓ Hen tanfelüg Nagykő középis Péc kultuszminisztéri beos tanfelüg cí népok ifj könyv szerve analfa okt hatásk tart Szerkes Népta Lap társszerkes népok encyclopediáj Mu Népoktat nemze megvilágít Pedag K Ta tanács Új szerk M Csa ál munka Ne Újsá am konzer tenden kultúrpoli cik