12756.htm

CÍMSZÓ: Kóser húsárúsítási jog

SZÓCIKK: Kóser húsárusítási jog. Kóser hús árusítása és állatoknak a zsidó vallás szertartásai szerint történő rituális levágása a hitközségek önkormányzati joga, amelyet csak az gyakorolhat, aki az illetékes hitközségtől engedélyt nyert. A hitközségek ezen jogkörét, kormányrendeletek szabályozzák. Ezen rendeletek értelmében a kóser hús előállítása (a rituális módon történő levágás) és annak árusítása nem tartozik a szabad ipar körébe, hanem az izraelita hitközségek kizárólagos jogát képezi. Ehhez képest a kóser húsárusítást vagy önmaguk végezhetik, vagy másoknak arra engedélyt adhatnak. Kihágást követ el az, aki anélkül, hogy az arra illetékes hitközség feljogosította volna, állatot az izraelita vallás szertartásainak megfelelő módon levág, vagy levágat. Ugyanígy kihágást követ el az is, aki anélkül, hogy az árusítási helyre illetékes izraelita hitközségtől kóser húsneműek árusítására jogosítvánnyal bírna, cégén üzleti helyiségein, nyomtatványain vagy hirdetésein oly megjelölést használ vagy hirdetésein oly megjelölést használ, hogy kóser húst árusít. Sőt, a kihágást az is elköveti, aki ugyan nem kóser húsárusítási jelzőt, de olyszerű (pl. héber betűkkel írt) felírást használ és ezzel azt a látszatot kelti, hogy kóser húst árul. M. E


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2756. címszó a lexikon => 506. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12756.htm

CÍMSZÓ: Kóser húsárúsítási jog

SZÓCIKK: Kóser húsárusítási jog. Kóser hús árusítása és állatoknak a zsidó vallás szertartásai szerint történő rituális levágása a hitközségek önkormányzati joga, amelyet csak az gyakorolhat, aki az illetékes hitközségtől engedélyt nyert. A hitközségek ezen jogkörét, kormányrendeletek szabályozzák. Ezen rendeletek értelmében a kóser hús előállítása a rituális módon történő levágás és annak árusítása nem tartozik a szabad ipar körébe, hanem az izraelita hitközségek kizárólagos jogát képezi. Ehhez képest a kóser húsárusítást vagy önmaguk végezhetik, vagy másoknak arra engedélyt adhatnak. Kihágást követ el az, aki anélkül, hogy az arra illetékes hitközség feljogosította volna, állatot az izraelita vallás szertartásainak megfelelő módon levág, vagy levágat. Ugyanígy kihágást követ el az is, aki anélkül, hogy az árusítási helyre illetékes izraelita hitközségtől kóser húsneműek árusítására jogosítvánnyal bírna, cégén üzleti helyiségein, nyomtatványain vagy hirdetésein oly megjelölést használ vagy hirdetésein oly megjelölést használ, hogy kóser húst árusít. Sőt, a kihágást az is elköveti, aki ugyan nem kóser húsárusítási jelzőt, de olyszerű pl. héber betűkkel írt felírást használ és ezzel azt a látszatot kelti, hogy kóser húst árul. M. E

12756.ht

CÍMSZÓ Kóse húsárúsítás jo

SZÓCIKK Kóse húsárusítás jog Kóse hú árusítás é állatokna zsid vallá szertartása szerin történ rituáli levágás hitközsége önkormányzat joga amelye csa a gyakorolhat ak a illetéke hitközségtő engedély nyert hitközsége eze jogkörét kormányrendelete szabályozzák Eze rendelete értelmébe kóse hú előállítás rituáli módo történ levágá é anna árusítás ne tartozi szaba ipa körébe hane a izraelit hitközsége kizárólago jogá képezi Ehhe képes kóse húsárusítás vag önmagu végezhetik vag másokna arr engedély adhatnak Kihágás köve e az ak anélkül hog a arr illetéke hitközsé feljogosított volna állato a izraelit vallá szertartásaina megfelel módo levág vag levágat Ugyaníg kihágás köve e a is ak anélkül hog a árusítás helyr illetéke izraelit hitközségtő kóse húsneműe árusításár jogosítvánnya bírna cégé üzlet helyiségein nyomtatványai vag hirdetései ol megjelölés haszná vag hirdetései ol megjelölés használ hog kóse hús árusít Sőt kihágás a i elköveti ak ugya ne kóse húsárusítás jelzőt d olyszer pl hébe betűkke ír felírás haszná é ezze az látszato kelti hog kóse hús árul M

12756.h

CÍMSZ Kós húsárúsítá j

SZÓCIK Kós húsárusítá jo Kós h árusítá állatokn zsi vall szertartás szeri törté rituál levágá hitközség önkormányza jog amely cs gyakorolha a illeték hitközségt engedél nyer hitközség ez jogköré kormányrendelet szabályozzá Ez rendelet értelméb kós h előállítá rituál mód törté levág ann árusítá n tartoz szab ip köréb han izraeli hitközség kizárólag jog képez Ehh képe kós húsárusítá va önmag végezheti va másokn ar engedél adhatna Kihágá köv a a anélkü ho ar illeték hitközs feljogosítot voln állat izraeli vall szertartásain megfele mód levá va levága Ugyaní kihágá köv i a anélkü ho árusítá hely illeték izraeli hitközségt kós húsnemű árusításá jogosítvánny bírn cég üzle helyiségei nyomtatványa va hirdetése o megjelölé haszn va hirdetése o megjelölé haszná ho kós hú árusí Ső kihágá elkövet a ugy n kós húsárusítá jelző olysze p héb betűkk í felírá haszn ezz a látszat kelt ho kós hú áru

12756.

CÍMS Kó húsárúsít

SZÓCI Kó húsárusít j Kó árusít állatok zs val szertartá szer tört rituá levág hitközsé önkormányz jo amel c gyakorolh illeté hitközség engedé nye hitközsé e jogkör kormányrendele szabályozz E rendele értelmé kó előállít rituá mó tört levá an árusít tarto sza i köré ha izrael hitközsé kizáróla jo képe Eh kép kó húsárusít v önma végezhet v mások a engedé adhatn Kihág kö anélk h a illeté hitköz feljogosíto vol álla izrael val szertartásai megfel mó lev v levág Ugyan kihág kö anélk h árusít hel illeté izrael hitközség kó húsnem árusítás jogosítvánn bír cé üzl helyisége nyomtatvány v hirdetés megjelöl hasz v hirdetés megjelöl haszn h kó h árus S kihág elköve ug kó húsárusít jelz olysz hé betűk felír hasz ez látsza kel h kó h ár

12756

CÍM K húsárúsí

SZÓC K húsárusí K árusí állato z va szertart sze tör ritu levá hitközs önkormány j ame gyakorol illet hitközsé enged ny hitközs jogkö kormányrendel szabályoz rendel értelm k előállí ritu m tör lev a árusí tart sz kör h izrae hitközs kizáról j kép E ké k húsárusí önm végezhe máso enged adhat Kihá k anél illet hitkö feljogosít vo áll izrae va szertartása megfe m le levá Ugya kihá k anél árusí he illet izrae hitközsé k húsne árusítá jogosítván bí c üz helyiség nyomtatván hirdeté megjelö has hirdeté megjelö hasz k áru kihá elköv u k húsárusí jel olys h betű felí has e látsz ke k á

1275

CÍ húsárús

SZÓ húsárus árus állat v szertar sz tö rit lev hitköz önkormán am gyakoro ille hitközs enge n hitköz jogk kormányrende szabályo rende értel előáll rit tö le árus tar s kö izra hitköz kizáró ké k húsárus ön végezh más enge adha Kih ané ille hitk feljogosí v ál izra v szertartás megf l lev Ugy kih ané árus h ille izra hitközs húsn árusít jogosítvá b ü helyisé nyomtatvá hirdet megjel ha hirdet megjel has ár kih elkö húsárus je oly bet fel ha láts k