12762.htm

CÍMSZÓ: Köszöntés

SZÓCIKK: Köszöntés. Sokféle köszöntési formula alakult ki a jiddis (jargon) nyelvterületein. A köszöntés rendszerint célzást tartalmaz az alkalomra. Közönséges napokon ez a köszöntés járja: Gitn tog (guten Tag, jó napot). De csak a találkozásnál mondják. Búcsúzáskor (az egész éven) git Johrt (gut Jahr, jó esztendőt) mondanak. Szombat este, mikor a hét kezdődik gite Woch-t (gute Woche, jó hetet) kívánnak. Újhold napján vagy közvetlen előtte egész hónapra való jókívánságot mondanak és ilyenkor ez a köszöntés: gitn chojdes (guten Chodes, jó hónapot). Peszach előtt legfontosabb az alapos takarítás, hogy a házban chóméc (kovásztalan, akár csak kenyérmorzsa is) ne maradjon, mert a peszach teljes tisztaságot (kóserságot) követel. A köszöntés azért ilyenkor így hangzik: Kosern pészach, rituális peszáchot (kívánok). Újévkor az embersorsokról ítél az Isten, a néphit szerint az Isten Minden ember sorsát elkönyveli és megpecsételi. Ebben az időben így köszöntenek: kszive vachaszime tajve (keszivó vachaszimó tóvó) jó beíratást és bepecsételést. A köszöntött pedig így válaszol: gam lemar, az úrnak is. Szombatkor git sabesz (jó szombatot), ünnepkor git jontev (jó ünnepet) a köszöntés. Az útra kelőnek mindig ezt mondják seit macliach (járjon szerencsésen) A látogató ezzel az udvariassági formulával távozik: bir siszchem (biresuszchem) engedelmetekkel. Aztán hozzáteszi: Zát gezegnet (legyen áldva). Közkeletű köszöntés még a sólem aléchem (l.o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2762. címszó a lexikon => 507. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12762.htm

CÍMSZÓ: Köszöntés

SZÓCIKK: Köszöntés. Sokféle köszöntési formula alakult ki a jiddis jargon nyelvterületein. A köszöntés rendszerint célzást tartalmaz az alkalomra. Közönséges napokon ez a köszöntés járja: Gitn tog guten Tag, jó napot . De csak a találkozásnál mondják. Búcsúzáskor az egész éven git Johrt gut Jahr, jó esztendőt mondanak. Szombat este, mikor a hét kezdődik gite Woch-t gute Woche, jó hetet kívánnak. Újhold napján vagy közvetlen előtte egész hónapra való jókívánságot mondanak és ilyenkor ez a köszöntés: gitn chojdes guten Chodes, jó hónapot . Peszach előtt legfontosabb az alapos takarítás, hogy a házban chóméc kovásztalan, akár csak kenyérmorzsa is ne maradjon, mert a peszach teljes tisztaságot kóserságot követel. A köszöntés azért ilyenkor így hangzik: Kosern pészach, rituális peszáchot kívánok . Újévkor az embersorsokról ítél az Isten, a néphit szerint az Isten Minden ember sorsát elkönyveli és megpecsételi. Ebben az időben így köszöntenek: kszive vachaszime tajve keszivó vachaszimó tóvó jó beíratást és bepecsételést. A köszöntött pedig így válaszol: gam lemar, az úrnak is. Szombatkor git sabesz jó szombatot , ünnepkor git jontev jó ünnepet a köszöntés. Az útra kelőnek mindig ezt mondják seit macliach járjon szerencsésen A látogató ezzel az udvariassági formulával távozik: bir siszchem biresuszchem engedelmetekkel. Aztán hozzáteszi: Zát gezegnet legyen áldva . Közkeletű köszöntés még a sólem aléchem l.o. .

12762.ht

CÍMSZÓ Köszönté

SZÓCIKK Köszöntés Sokfél köszöntés formul alakul k jiddi jargo nyelvterületein köszönté rendszerin célzás tartalma a alkalomra Közönsége napoko e köszönté járja Git to gute Tag j napo D csa találkozásná mondják Búcsúzásko a egés éve gi Johr gu Jahr j esztendő mondanak Szomba este miko hé kezdődi git Woch- gut Woche j hete kívánnak Újhol napjá vag közvetle előtt egés hónapr val jókívánságo mondana é ilyenko e köszöntés git chojde gute Chodes j hónapo Peszac előt legfontosab a alapo takarítás hog házba chómé kovásztalan aká csa kenyérmorzs i n maradjon mer peszac telje tisztaságo kóserságo követel köszönté azér ilyenko íg hangzik Koser pészach rituáli peszácho kíváno Újévko a embersorsokró íté a Isten néphi szerin a Iste Minde embe sorsá elkönyvel é megpecsételi Ebbe a időbe íg köszöntenek ksziv vachaszim tajv kesziv vachaszim tóv j beíratás é bepecsételést köszöntöt pedi íg válaszol ga lemar a úrna is Szombatko gi sabes j szombato ünnepko gi jonte j ünnepe köszöntés A útr kelőne mindi ez mondjá sei macliac járjo szerencsése látogat ezze a udvariasság formuláva távozik bi siszche biresuszche engedelmetekkel Aztá hozzáteszi Zá gezegne legye áldv Közkelet köszönté mé sóle aléche l.o

12762.h

CÍMSZ Köszönt

SZÓCIK Köszönté Sokfé köszönté formu alaku jidd jarg nyelvterületei köszönt rendszeri célzá tartalm alkalomr Közönség napok köszönt járj Gi t gut Ta nap cs találkozásn mondjá Búcsúzásk egé év g Joh g Jah esztend mondana Szomb est mik h kezdőd gi Woch gu Woch het kívánna Újho napj va közvetl előt egé hónap va jókívánság mondan ilyenk köszönté gi chojd gut Chode hónap Pesza elő legfontosa alap takarítá ho házb chóm kovásztala ak cs kenyérmorz maradjo me pesza telj tisztaság kóserság követe köszönt azé ilyenk í hangzi Kose pészac rituál peszách kíván Újévk embersorsokr ít Iste néph szeri Ist Mind emb sors elkönyve megpecsétel Ebb időb í köszöntene kszi vachaszi taj keszi vachaszi tó beíratá bepecsételés köszöntö ped í válaszo g lema úrn i Szombatk g sabe szombat ünnepk g jont ünnep köszönté út kelőn mind e mondj se maclia járj szerencsés látoga ezz udvariassá formuláv távozi b siszch biresuszch engedelmetekke Azt hozzátesz Z gezegn legy áld Közkele köszönt m sól aléch l.

12762.

CÍMS Köszön

SZÓCI Köszönt Sokf köszönt form alak jid jar nyelvterülete köszön rendszer célz tartal alkalom Közönsé napo köszön jár G gu T na c találkozás mondj Búcsúzás eg é Jo Ja eszten mondan Szom es mi kezdő g Woc g Woc he kívánn Újh nap v közvet elő eg hóna v jókívánsá monda ilyen köszönt g choj gu Chod hóna Pesz el legfontos ala takarít h ház chó kovásztal a c kenyérmor maradj m pesz tel tisztasá kósersá követ köszön az ilyen hangz Kos pésza rituá peszác kívá Újév embersorsok í Ist nép szer Is Min em sor elkönyv megpecséte Eb idő köszönten ksz vachasz ta kesz vachasz t beírat bepecsételé köszönt pe válasz lem úr Szombat sab szomba ünnep jon ünne köszönt ú kelő min mond s macli jár szerencsé látog ez udvariass formulá távoz siszc biresuszc engedelmetekk Az hozzátes gezeg leg ál Közkel köszön só aléc l

12762

CÍM Köszö

SZÓC Köszön Sok köszön for ala ji ja nyelvterület köszö rendsze cél tarta alkalo Közöns nap köszö já g n találkozá mond Búcsúzá e J J eszte monda Szo e m kezd Wo Wo h kíván Új na közve el e hón jókíváns mond ilye köszön cho g Cho hón Pes e legfonto al takarí há ch kovászta kenyérmo marad pes te tisztas kósers köve köszö a ilye hang Ko pész ritu peszá kív Újé embersorso Is né sze I Mi e so elköny megpecsét E id köszönte ks vachas t kes vachas beíra bepecsétel köszön p válas le ú Szomba sa szomb ünne jo ünn köszön kel mi mon macl já szerencs láto e udvarias formul távo sisz biresusz engedelmetek A hozzáte geze le á Közke köszö s alé

1276

CÍ Kösz

SZÓ Köszö So köszö fo al j j nyelvterüle kösz rendsz cé tart alkal Közön na kösz j találkoz mon Búcsúz eszt mond Sz kez W W kívá Ú n közv e hó jókíván mon ily köszö ch Ch hó Pe legfont a takar h c kovászt kenyérm mara pe t tiszta kóser köv kösz ily han K pés rit pesz kí Új embersors I n sz M s elkön megpecsé i köszönt k vacha ke vacha beír bepecséte köszö vála l Szomb s szom ünn j ün köszö ke m mo mac j szerenc lát udvaria formu táv sis biresus engedelmete hozzát gez l Közk kösz al