12768.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács József

SZÓCIKK: K. József, ügyvéd, szül. Miskolcon 1873. Ügyvédi diplomáját a budapesti tudományegyetemen szerezte. Miskolcon nyitott irodát s megalapította a Miskolczi Naplót, melynek hét évig felelős szerkesztője volt. Az Egyenlőségben és más fővárosi lapokban is gyakran jelennek meg közérdekű cikkei. Megalakította a Központi Zsidó Diákszövetség miskolci fiókját, elnöke volt a Joint Distribution Commitee-nek. Városi tb. főügyész s mint a törvényhatóságnak és különböző bizottságoknak a tagja Miskolc városának különösen kulturális életében vezető szerepet játszik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2768. címszó a lexikon => 508. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12768.htm

CÍMSZÓ: Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kovács József

SZÓCIKK: K. József, ügyvéd, szül. Miskolcon 1873. Ügyvédi diplomáját a budapesti tudományegyetemen szerezte. Miskolcon nyitott irodát s megalapította a Miskolczi Naplót, melynek hét évig felelős szerkesztője volt. Az Egyenlőségben és más fővárosi lapokban is gyakran jelennek meg közérdekű cikkei. Megalakította a Központi Zsidó Diákszövetség miskolci fiókját, elnöke volt a Joint Distribution Commitee-nek. Városi tb. főügyész s mint a törvényhatóságnak és különböző bizottságoknak a tagja Miskolc városának különösen kulturális életében vezető szerepet játszik.

12768.ht

CÍMSZÓ Kovác

SZEMÉLYNÉV Kovác Józse

SZÓCIKK K József ügyvéd szül Miskolco 1873 Ügyvéd diplomájá budapest tudományegyeteme szerezte Miskolco nyitot irodá megalapított Miskolcz Naplót melyne hé évi felelő szerkesztőj volt A Egyenlőségbe é má főváros lapokba i gyakra jelenne me közérdek cikkei Megalakított Központ Zsid Diákszövetsé miskolc fiókját elnök vol Join Distributio Commitee-nek Város tb főügyés min törvényhatóságna é különböz bizottságokna tagj Miskol városána különöse kulturáli életébe vezet szerepe játszik

12768.h

CÍMSZ Ková

SZEMÉLYNÉ Ková Józs

SZÓCIK Józse ügyvé szü Miskolc 187 Ügyvé diplomáj budapes tudományegyetem szerezt Miskolc nyito irod megalapítot Miskolc Napló melyn h év felel szerkesztő vol Egyenlőségb m főváro lapokb gyakr jelenn m közérde cikke Megalakítot Közpon Zsi Diákszövets miskol fiókjá elnö vo Joi Distributi Commitee-ne Váro t főügyé mi törvényhatóságn különbö bizottságokn tag Misko városán különös kulturál életéb veze szerep játszi

12768.

CÍMS Kov

SZEMÉLYN Kov Józ

SZÓCI Józs ügyv sz Miskol 18 Ügyv diplomá budape tudományegyete szerez Miskol nyit iro megalapíto Miskol Napl mely é fele szerkeszt vo Egyenlőség fővár lapok gyak jelen közérd cikk Megalakíto Közpo Zs Diákszövet misko fiókj eln v Jo Distribut Commitee-n Vár főügy m törvényhatóság különb bizottságok ta Misk városá különö kulturá életé vez szere játsz

12768

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Jó

SZÓC Józ ügy s Misko 1 Ügy diplom budap tudományegyet szere Misko nyi ir megalapít Misko Nap mel fel szerkesz v Egyenlősé fővá lapo gya jele közér cik Megalakít Közp Z Diákszöve misk fiók el J Distribu Commitee- Vá főüg törvényhatósá külön bizottságo t Mis város külön kultur élet ve szer játs

1276

CÍ K

SZEMÉL K J

SZÓ Jó üg Misk Üg diplo buda tudományegye szer Misk ny i megalapí Misk Na me fe szerkes Egyenlős főv lap gy jel közé ci Megalakí Köz Diákszöv mis fió e Distrib Commitee V főü törvényhatós külö bizottság Mi váro külö kultu éle v sze ját