12770.htm

CÍMSZÓ: Kővágóőrs

SZÓCIKK: Kővágóörs, kisk. Zala vm. 2120 lak. A zsidó hitközség 1778. alakult. Az alapítók és az első elöljárók Koblenczer Ignác, Schlesinger József, Bród Ignác, Told Simon és Schwartz Jakab voltak. Az első rabbi Pfeifer Zélig Lébi volt, aki 1868. halt meg. 1820-ban megalakult a Chevra Kadisa, 1838. a Nőegylet. A közben megszűnt Népiskola alapításának ideje ismeretion, de annyit tudunk, hogy 1860 óta magyar tannyelvű volt. A templom építésére vonatkozólag nincsenek adataink. A hitközség orthodox alapon működik. Lélekszáma 140, családszám 35, adófizető tag 27. Foglalkozásuk: 12 kereskedő, 12 iparos, 4 gazdálkodó, 2 munkás, 1 köztisztviselő, 1 tanító és 1 magánzó. 5 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 3250 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozik 9 község. A háború alatt K.-ről és a hozzátartozó községekből 34-en katonáskodtak, akik közül 9 hősi halált halt. A hitközség mai vezetősége: Brándl Béla elnök, Rosenthal Dávid pénztárnok, id. Marton Samu, Schmied Mór, Sulczer Vilmos, Buchwald Ignác, Steiner László, Pollatsek Ármin és Kálmán Pál elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2770. címszó a lexikon => 508. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12770.htm

CÍMSZÓ: Kővágóőrs

SZÓCIKK: Kővágóörs, kisk. Zala vm. 2120 lak. A zsidó hitközség 1778. alakult. Az alapítók és az első elöljárók Koblenczer Ignác, Schlesinger József, Bród Ignác, Told Simon és Schwartz Jakab voltak. Az első rabbi Pfeifer Zélig Lébi volt, aki 1868. halt meg. 1820-ban megalakult a Chevra Kadisa, 1838. a Nőegylet. A közben megszűnt Népiskola alapításának ideje ismeretion, de annyit tudunk, hogy 1860 óta magyar tannyelvű volt. A templom építésére vonatkozólag nincsenek adataink. A hitközség orthodox alapon működik. Lélekszáma 140, családszám 35, adófizető tag 27. Foglalkozásuk: 12 kereskedő, 12 iparos, 4 gazdálkodó, 2 munkás, 1 köztisztviselő, 1 tanító és 1 magánzó. 5 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 3250 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozik 9 község. A háború alatt K.-ről és a hozzátartozó községekből 34-en katonáskodtak, akik közül 9 hősi halált halt. A hitközség mai vezetősége: Brándl Béla elnök, Rosenthal Dávid pénztárnok, id. Marton Samu, Schmied Mór, Sulczer Vilmos, Buchwald Ignác, Steiner László, Pollatsek Ármin és Kálmán Pál elöljárók.

12770.ht

CÍMSZÓ Kővágóőr

SZÓCIKK Kővágóörs kisk Zal vm 212 lak zsid hitközsé 1778 alakult A alapító é a els elöljáró Koblencze Ignác Schlesinge József Bró Ignác Tol Simo é Schwart Jaka voltak A els rabb Pfeife Zéli Léb volt ak 1868 hal meg 1820-ba megalakul Chevr Kadisa 1838 Nőegylet közbe megszűn Népiskol alapításána idej ismeretion d annyi tudunk hog 186 ót magya tannyelv volt templo építésér vonatkozóla nincsene adataink hitközsé orthodo alapo működik Lélekszám 140 családszá 35 adófizet ta 27 Foglalkozásuk 1 kereskedő 1 iparos gazdálkodó munkás köztisztviselő tanít é magánzó közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 325 pengő Anyakönyv területéhe tartozi község hábor alat K.-rő é hozzátartoz községekbő 34-e katonáskodtak aki közü hős halál halt hitközsé ma vezetősége Bránd Bél elnök Rosentha Dávi pénztárnok id Marto Samu Schmie Mór Sulcze Vilmos Buchwal Ignác Steine László Pollatse Ármi é Kálmá Pá elöljárók

12770.h

CÍMSZ Kővágóő

SZÓCIK Kővágóör kis Za v 21 la zsi hitközs 177 alakul alapít el elöljár Koblencz Igná Schlesing Józse Br Igná To Sim Schwar Jak volta el rab Pfeif Zél Lé vol a 186 ha me 1820-b megalaku Chev Kadis 183 Nőegyle közb megszű Népisko alapításán ide ismeretio anny tudun ho 18 ó magy tannyel vol templ építésé vonatkozól nincsen adatain hitközs orthod alap működi Lélekszá 14 családsz 3 adófize t 2 Foglalkozásu keresked iparo gazdálkod munká köztisztvisel taní magánz közadakozásb é hitközs é költségveté 32 peng Anyaköny területéh tartoz közsé hábo ala K.-r hozzátarto községekb 34- katonáskodta ak köz hő halá hal hitközs m vezetőség Brán Bé elnö Rosenth Dáv pénztárno i Mart Sam Schmi Mó Sulcz Vilmo Buchwa Igná Stein Lászl Pollats Árm Kálm P elöljáró

12770.

CÍMS Kővágó

SZÓCI Kővágóö ki Z 2 l zs hitköz 17 alaku alapí e elöljá Koblenc Ign Schlesin Józs B Ign T Si Schwa Ja volt e ra Pfei Zé L vo 18 h m 1820- megalak Che Kadi 18 Nőegyl köz megsz Népisk alapításá id ismereti ann tudu h 1 mag tannye vo temp építés vonatkozó nincse adatai hitköz ortho ala működ Léleksz 1 családs adófiz Foglalkozás kereske ipar gazdálko munk köztisztvise tan magán közadakozás hitköz költségvet 3 pen Anyakön területé tarto közs háb al K.- hozzátart községek 34 katonáskodt a kö h hal ha hitköz vezetősé Brá B eln Rosent Dá pénztárn Mar Sa Schm M Sulc Vilm Buchw Ign Stei Lász Pollat Ár Kál elöljár

12770

CÍM Kővág

SZÓC Kővágó k z hitkö 1 alak alap elölj Koblen Ig Schlesi Józ Ig S Schw J vol r Pfe Z v 1 1820 megala Ch Kad 1 Nőegy kö megs Népis alapítás i ismeret an tud ma tanny v tem építé vonatkoz nincs adata hitkö orth al műkö Léleks család adófi Foglalkozá keresk ipa gazdálk mun köztisztvis ta magá közadakozá hitkö költségve pe Anyakö terület tart köz há a K. hozzátar községe 3 katonáskod k ha h hitkö vezetős Br el Rosen D pénztár Ma S Sch Sul Vil Buch Ig Ste Lás Polla Á Ká elöljá

1277

CÍ Kővá

SZÓ Kővág hitk ala ala elöl Koble I Schles Jó I Sch vo Pf 182 megal C Ka Nőeg k meg Népi alapítá ismere a tu m tann te épít vonatko ninc adat hitk ort a műk Lélek csalá adóf Foglalkoz keres ip gazdál mu köztisztvi t mag közadakoz hitk költségv p Anyak terüle tar kö h K hozzáta község katonásko h hitk vezető B e Rose pénztá M Sc Su Vi Buc I St Lá Poll K elölj