12772.htm

CÍMSZÓ: Kozári

SZEMÉLYNÉV: Kozári Gyula

SZÓCIKK: "Kozári Gyula*, filozófiai író, szül. Marcaliban 1864., megh. Kőszegen 1925. Már kora ifjúságában a katolikus papi pályára szánta magát. Pappá szentelése előtt hadapródiskolai tanár volt Pécsen és Nagyváradon. 1912-től fogva pedig honvédségi plébános. Sok irodalmi, filozófiai és vallásbölcseleti munkát írt, amelyekben nem annyira eredeti felfogás, mint inkább széleskörű olvasottság nyilvánul meg. Jelentékenyebb önálló munkái: Korunk bölcselete (1892); Az átöröklés problémája (1894); Descartes és szent Tamás (1897); Wundt rendszere és kritikája (1898); Comte, a pozitivizmus és az evolúció (1905); A fejlődés és a leszármazás elmélete (1907); Emberi okmányok a Tegnap, Ma és Holnap irodalmából (1910) Pascal (1914); Kilenc Madách-kérdés az emberi okmányok világításában (1925.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2772. címszó a lexikon => 509. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12772.htm

CÍMSZÓ: Kozári

SZEMÉLYNÉV: Kozári Gyula

SZÓCIKK: Kozári Gyula*, filozófiai író, szül. Marcaliban 1864., megh. Kőszegen 1925. Már kora ifjúságában a katolikus papi pályára szánta magát. Pappá szentelése előtt hadapródiskolai tanár volt Pécsen és Nagyváradon. 1912-től fogva pedig honvédségi plébános. Sok irodalmi, filozófiai és vallásbölcseleti munkát írt, amelyekben nem annyira eredeti felfogás, mint inkább széleskörű olvasottság nyilvánul meg. Jelentékenyebb önálló munkái: Korunk bölcselete 1892 ; Az átöröklés problémája 1894 ; Descartes és szent Tamás 1897 ; Wundt rendszere és kritikája 1898 ; Comte, a pozitivizmus és az evolúció 1905 ; A fejlődés és a leszármazás elmélete 1907 ; Emberi okmányok a Tegnap, Ma és Holnap irodalmából 1910 Pascal 1914 ; Kilenc Madách-kérdés az emberi okmányok világításában 1925. .

12772.ht

CÍMSZÓ Kozár

SZEMÉLYNÉV Kozár Gyul

SZÓCIKK Kozár Gyula* filozófia író szül Marcaliba 1864. megh Kőszege 1925 Má kor ifjúságába katoliku pap pályár szánt magát Papp szentelés előt hadapródiskola taná vol Pécse é Nagyváradon 1912-tő fogv pedi honvédség plébános So irodalmi filozófia é vallásbölcselet munká írt amelyekbe ne annyir eredet felfogás min inkáb széleskör olvasottsá nyilvánu meg Jelentékenyeb önáll munkái Korun bölcselet 189 A átöröklé problémáj 189 Descarte é szen Tamá 189 Wund rendszer é kritikáj 189 Comte pozitivizmu é a evolúci 190 fejlődé é leszármazá elmélet 190 Ember okmányo Tegnap M é Holna irodalmábó 191 Pasca 191 Kilen Madách-kérdé a ember okmányo világításába 1925

12772.h

CÍMSZ Kozá

SZEMÉLYNÉ Kozá Gyu

SZÓCIK Kozá Gyula filozófi ír szü Marcalib 1864 meg Kőszeg 192 M ko ifjúságáb katolik pa pályá szán magá Pap szentelé elő hadapródiskol tan vo Pécs Nagyvárado 1912-t fog ped honvédsé plébáno S irodalm filozófi vallásbölcsele munk ír amelyekb n annyi erede felfogá mi inká széleskö olvasotts nyilván me Jelentékenye önál munká Koru bölcsele 18 átörökl problémá 18 Descart sze Tam 18 Wun rendsze kritiká 18 Comt pozitivizm evolúc 19 fejlőd leszármaz elméle 19 Embe okmány Tegna Holn irodalmáb 19 Pasc 19 Kile Madách-kérd embe okmány világításáb 192

12772.

CÍMS Koz

SZEMÉLYN Koz Gy

SZÓCI Koz Gyul filozóf í sz Marcali 186 me Kősze 19 k ifjúságá katoli p pály szá mag Pa szentel el hadapródisko ta v Péc Nagyvárad 1912- fo pe honvéds plébán irodal filozóf vallásbölcsel mun í amelyek anny ered felfog m ink szélesk olvasott nyilvá m Jelentékeny öná munk Kor bölcsel 1 átörök problém 1 Descar sz Ta 1 Wu rendsz kritik 1 Com pozitiviz evolú 1 fejlő leszárma elmél 1 Emb okmán Tegn Hol irodalmá 1 Pas 1 Kil Madách-kér emb okmán világításá 19

12772

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko G

SZÓC Ko Gyu filozó s Marcal 18 m Kősz 1 ifjúság katol pál sz ma P szente e hadapródisk t Pé Nagyvára 1912 f p honvéd plébá iroda filozó vallásbölcse mu amelye ann ere felfo in széles olvasot nyilv Jelentéken ön mun Ko bölcse átörö problé Desca s T W rends kriti Co pozitivi evol fejl leszárm elmé Em okmá Teg Ho irodalm Pa Ki Madách-ké em okmá világítás 1

1277

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K Gy filoz Marca 1 Kős ifjúsá kato pá s m szent hadapródis P Nagyvár 191 honvé pléb irod filoz vallásbölcs m amely an er felf i széle olvaso nyil Jelentéke ö mu K bölcs átör probl Desc rend krit C pozitiv evo fej leszár elm E okm Te H irodal P K Madách-k e okm világítá