12774.htm

CÍMSZÓ: Kozárok

SZÓCIKK: "Kozárok. Az Azovi- és a Fekete-tengertől északra fekvő Lebedia tartományig terjedt a Kozár-birodalom, amelynek földjén és tőszomszédságában 884 óta laktak a magyarok is, mielőtt megkezdték nyugat felé vándorlásukat. Régóta érintkezésben állott a két nép egymással és közöttük a legbensőbb jó viszony fejlődött ki. A K.-at fehér, a magyarokat fekete ugoroknak nevezik az orosz évkönyvek. A nyelvüket is egymástól tanulhatták, mert az csak szójárásilag különbözött egymástól A két nép közti szövetség még szorosabbá fűződött, mikor a kozár khágán a Hét Vezér egyikének, Elődnek, Álmos után a magyarok legtekintélyesebb vezérének egy előkelő kozár nőt adott feleségül. Mikor a magyarokat a besenyők Lebédiából kiszorították és azok Etelközbe költözködtek, a kozár khágán azt tanácsolta a magyaroknak, hogy egy fejedelem alatt egyesüljenek. A magyarok a tanácsra hallgatva, meg is választották kozár módra, pajzsra emelve Árpádot vezérükké és fejedelmükké. A VIII. sz. második felében a K. nagy része a zsidó vallásra tért át. Országukban nagy vallási türelmességben éltek együtt mohamedánokkal, pogányokkal és később keresztényekkel is. A két kozár államfő, a khágán, és a pech (bég), az egész udvar, az állami hivatalnokok és tisztviselők, a törzsfők és vezérek, valamint a fegyveresek vezetői mind felvették a zsidó hitet. A pogány magyarok így kerültek össze Lebédiában zsidókkal és a zsidó vallással így ismerkedtek meg kozár szövetségeseiknél. Mikor már a magyarok Etelközben laktak - tehát kevéssel azelőtt, hogy útnak indultak Pannónia felé - a K. közt belső viszályok támadtak, aminek következtében a legyőzöttek a magyaroknál kerestek menedéket, hozzájuk csatlakoztak és így az eddigi hét magyar törzs egy nyolcadikkal erősödött. Egykorú följegyzés szerint ezeket a lázadó K.-at «holmi kabaroknak», magyarul talán kóboroknak nevezték (l. Kabarok). Egy más tudósítás alapján utóbb még hét kozár törzs csatlakozott a magyarokhoz és ezek is mind elkísérték a magyarokat Pannóniába. Bizonyos, hogy ebben a honfoglalásban nekik is nagy részük volt, mert erős és vitéz harcosok voltak. A honfoglaló magyarokkal együtt Pannóniába bejött K. emlékét több család- és helynév őrzi még ma is (l. Kozárnevek; Kozár telepek). Némely feltevés szerint Árpád honszerző magyarjai között voltak olyanok is, akik a K.-tól átvették a zsidó hitet, bár feltehető az is, hogy a zsidó vallású harcosok nem befolyásolták egyáltalán a magyarok szokásait. Azoknál is, akik a zsidó hitet vallották, nem gyökerezhetett mélyen, mert amilyen könnyen felvették annakidején, olyan könnyen cserélték fel a kereszténységgel, midőn az megkezdte hódítását közöttük. Többen a kunokat és a palócokat tartják a K. leszármazottjainak. (V. ö. Kohn, «A zsi dók története Magyarországon».) A fentebbiek kel ellentétben egy másik történelmi felfogás is kialakult és ez bizalmatlanul fogadja azt a tudósítást, amely a kozároknak zsidó hitre való áttérését említi. Ugyancsak ellentétet vél felfedezni a kabarok, illetve fekete K., ahogy más szóval jelölik őket, áttérési ideje és a magyarok honfoglalási útjának ideje között. A K. áttérését a VIII. sz. közepére, végére, sőt a IX. sz. második felére is teszik. Ez esetben viszont szó sem lehet arról, hogy a fekete K. közt a zsidó hit elterjedhetett, mert hisz a magyarokkal együtt honfoglaló úton voltak. Ha mégis a VIII. sz.-ot vesszük időhatárul, akkor meg kell állapítani, hogy a K.-nak politikai, vagy nemzeti alkatrészét képezték-e a kabarok, mert csak a nemzet szerves részéről lehet feltételezni az azonos szándékokat, amit politikai kapcsolat meg nem magyarázhat. A végső és megdönthetetlen feleletet ez a történelmi felfogás sem tudja megadni a kozár problémára. V. ö. Büchler, «A zsidók története Budapesten»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2774. címszó a lexikon => 509. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12774.htm

CÍMSZÓ: Kozárok

SZÓCIKK: Kozárok. Az Azovi- és a Fekete-tengertől északra fekvő Lebedia tartományig terjedt a Kozár-birodalom, amelynek földjén és tőszomszédságában 884 óta laktak a magyarok is, mielőtt megkezdték nyugat felé vándorlásukat. Régóta érintkezésben állott a két nép egymással és közöttük a legbensőbb jó viszony fejlődött ki. A K.-at fehér, a magyarokat fekete ugoroknak nevezik az orosz évkönyvek. A nyelvüket is egymástól tanulhatták, mert az csak szójárásilag különbözött egymástól A két nép közti szövetség még szorosabbá fűződött, mikor a kozár khágán a Hét Vezér egyikének, Elődnek, Álmos után a magyarok legtekintélyesebb vezérének egy előkelő kozár nőt adott feleségül. Mikor a magyarokat a besenyők Lebédiából kiszorították és azok Etelközbe költözködtek, a kozár khágán azt tanácsolta a magyaroknak, hogy egy fejedelem alatt egyesüljenek. A magyarok a tanácsra hallgatva, meg is választották kozár módra, pajzsra emelve Árpádot vezérükké és fejedelmükké. A VIII. sz. második felében a K. nagy része a zsidó vallásra tért át. Országukban nagy vallási türelmességben éltek együtt mohamedánokkal, pogányokkal és később keresztényekkel is. A két kozár államfő, a khágán, és a pech bég , az egész udvar, az állami hivatalnokok és tisztviselők, a törzsfők és vezérek, valamint a fegyveresek vezetői mind felvették a zsidó hitet. A pogány magyarok így kerültek össze Lebédiában zsidókkal és a zsidó vallással így ismerkedtek meg kozár szövetségeseiknél. Mikor már a magyarok Etelközben laktak - tehát kevéssel azelőtt, hogy útnak indultak Pannónia felé - a K. közt belső viszályok támadtak, aminek következtében a legyőzöttek a magyaroknál kerestek menedéket, hozzájuk csatlakoztak és így az eddigi hét magyar törzs egy nyolcadikkal erősödött. Egykorú följegyzés szerint ezeket a lázadó K.-at holmi kabaroknak , magyarul talán kóboroknak nevezték l. Kabarok . Egy más tudósítás alapján utóbb még hét kozár törzs csatlakozott a magyarokhoz és ezek is mind elkísérték a magyarokat Pannóniába. Bizonyos, hogy ebben a honfoglalásban nekik is nagy részük volt, mert erős és vitéz harcosok voltak. A honfoglaló magyarokkal együtt Pannóniába bejött K. emlékét több család- és helynév őrzi még ma is l. Kozárnevek; Kozár telepek . Némely feltevés szerint Árpád honszerző magyarjai között voltak olyanok is, akik a K.-tól átvették a zsidó hitet, bár feltehető az is, hogy a zsidó vallású harcosok nem befolyásolták egyáltalán a magyarok szokásait. Azoknál is, akik a zsidó hitet vallották, nem gyökerezhetett mélyen, mert amilyen könnyen felvették annakidején, olyan könnyen cserélték fel a kereszténységgel, midőn az megkezdte hódítását közöttük. Többen a kunokat és a palócokat tartják a K. leszármazottjainak. V. ö. Kohn, A zsi dók története Magyarországon . A fentebbiek kel ellentétben egy másik történelmi felfogás is kialakult és ez bizalmatlanul fogadja azt a tudósítást, amely a kozároknak zsidó hitre való áttérését említi. Ugyancsak ellentétet vél felfedezni a kabarok, illetve fekete K., ahogy más szóval jelölik őket, áttérési ideje és a magyarok honfoglalási útjának ideje között. A K. áttérését a VIII. sz. közepére, végére, sőt a IX. sz. második felére is teszik. Ez esetben viszont szó sem lehet arról, hogy a fekete K. közt a zsidó hit elterjedhetett, mert hisz a magyarokkal együtt honfoglaló úton voltak. Ha mégis a VIII. sz.-ot vesszük időhatárul, akkor meg kell állapítani, hogy a K.-nak politikai, vagy nemzeti alkatrészét képezték-e a kabarok, mert csak a nemzet szerves részéről lehet feltételezni az azonos szándékokat, amit politikai kapcsolat meg nem magyarázhat. A végső és megdönthetetlen feleletet ez a történelmi felfogás sem tudja megadni a kozár problémára. V. ö. Büchler, A zsidók története Budapesten .

12774.ht

CÍMSZÓ Kozáro

SZÓCIKK Kozárok A Azovi é Fekete-tengertő északr fekv Lebedi tartományi terjed Kozár-birodalom amelyne földjé é tőszomszédságába 88 ót lakta magyaro is mielőt megkezdté nyuga fel vándorlásukat Régót érintkezésbe állot ké né egymássa é közöttü legbensőb j viszon fejlődöt ki K.-a fehér magyaroka feket ugorokna nevezi a oros évkönyvek nyelvüke i egymástó tanulhatták mer a csa szójárásila különbözöt egymástó ké né közt szövetsé mé szorosabb fűződött miko kozá khágá Hé Vezé egyikének Elődnek Álmo utá magyaro legtekintélyeseb vezéréne eg előkel kozá nő adot feleségül Miko magyaroka besenyő Lebédiábó kiszorítottá é azo Etelközb költözködtek kozá khágá az tanácsolt magyaroknak hog eg fejedele alat egyesüljenek magyaro tanácsr hallgatva me i választottá kozá módra pajzsr emelv Árpádo vezérükk é fejedelmükké VIII sz másodi felébe K nag rész zsid vallásr tér át Országukba nag vallás türelmességbe élte együt mohamedánokkal pogányokka é későb keresztényekke is ké kozá államfő khágán é pec bé a egés udvar a állam hivatalnoko é tisztviselők törzsfő é vezérek valamin fegyverese vezető min felvetté zsid hitet pogán magyaro íg kerülte össz Lebédiába zsidókka é zsid vallássa íg ismerkedte me kozá szövetségeseiknél Miko má magyaro Etelközbe lakta tehá kevésse azelőtt hog útna indulta Pannóni fel K köz bels viszályo támadtak amine következtébe legyőzötte magyarokná kereste menedéket hozzáju csatlakozta é íg a eddig hé magya törz eg nyolcadikka erősödött Egykor följegyzé szerin ezeke lázad K.-a holm kabarokna magyaru talá kóborokna nevezté l Kabaro Eg má tudósítá alapjá utób mé hé kozá törz csatlakozot magyarokho é eze i min elkísérté magyaroka Pannóniába Bizonyos hog ebbe honfoglalásba neki i nag részü volt mer erő é vité harcoso voltak honfoglal magyarokka együt Pannóniáb bejöt K emléké töb család é helyné őrz mé m i l Kozárnevek Kozá telepe Némel feltevé szerin Árpá honszerz magyarja közöt volta olyano is aki K.-tó átvetté zsid hitet bá feltehet a is hog zsid vallás harcoso ne befolyásoltá egyáltalá magyaro szokásait Azokná is aki zsid hite vallották ne gyökerezhetet mélyen mer amilye könnye felvetté annakidején olya könnye cserélté fe kereszténységgel midő a megkezdt hódításá közöttük Többe kunoka é palócoka tartjá K leszármazottjainak V ö Kohn zs dó történet Magyarországo fentebbie ke ellentétbe eg mási történelm felfogá i kialakul é e bizalmatlanu fogadj az tudósítást amel kozárokna zsid hitr val áttérésé említi Ugyancsa ellentéte vé felfedezn kabarok illetv feket K. ahog má szóva jelöli őket áttérés idej é magyaro honfoglalás útjána idej között K áttérésé VIII sz közepére végére ső IX sz másodi felér i teszik E esetbe viszon sz se lehe arról hog feket K köz zsid hi elterjedhetett mer his magyarokka együt honfoglal úto voltak H mégi VIII sz.-o vesszü időhatárul akko me kel állapítani hog K.-na politikai vag nemzet alkatrészé képezték- kabarok mer csa nemze szerve részérő lehe feltételezn a azono szándékokat ami politika kapcsola me ne magyarázhat végs é megdönthetetle felelete e történelm felfogá se tudj megadn kozá problémára V ö Büchler zsidó történet Budapeste

12774.h

CÍMSZ Kozár

SZÓCIK Kozáro Azov Fekete-tengert észak fek Lebed tartomány terje Kozár-birodalo amelyn földj tőszomszédságáb 8 ó lakt magyar i mielő megkezdt nyug fe vándorlásuka Régó érintkezésb állo k n egymáss között legbenső viszo fejlődö k K.- fehé magyarok feke ugorokn nevez oro évkönyve nyelvük egymást tanulhattá me cs szójárásil különbözö egymást k n köz szövets m szorosab fűződöt mik koz khág H Vez egyikéne Elődne Álm ut magyar legtekintélyese vezérén e előke koz n ado feleségü Mik magyarok beseny Lebédiáb kiszorított az Etelköz költözködte koz khág a tanácsol magyarokna ho e fejedel ala egyesüljene magyar tanács hallgatv m választott koz módr pajzs emel Árpád vezérük fejedelmükk VII s másod feléb na rés zsi vallás té á Országukb na vallá türelmességb élt együ mohamedánokka pogányokk késő keresztényekk i k koz államf khágá pe b egé udva álla hivatalnok tisztviselő törzsf vezére valami fegyveres vezet mi felvett zsi hite pogá magyar í került öss Lebédiáb zsidókk zsi valláss í ismerkedt m koz szövetségeseikné Mik m magyar Etelközb lakt teh kevéss azelőt ho útn indult Pannón fe kö bel viszály támadta amin következtéb legyőzött magyarokn kerest menedéke hozzáj csatlakozt í eddi h magy tör e nyolcadikk erősödöt Egyko följegyz szeri ezek láza K.- hol kabarokn magyar tal kóborokn nevezt Kabar E m tudósít alapj utó m h koz tör csatlakozo magyarokh ez mi elkísért magyarok Pannóniáb Bizonyo ho ebb honfoglalásb nek na rész vol me er vit harcos volta honfogla magyarokk együ Pannóniá bejö emlék tö csalá helyn őr m Kozárneve Koz telep Néme feltev szeri Árp honszer magyarj közö volt olyan i ak K.-t átvett zsi hite b feltehe i ho zsi vallá harcos n befolyásolt egyáltal magyar szokásai Azokn i ak zsi hit vallottá n gyökerezhete mélye me amily könny felvett annakidejé oly könny cserélt f kereszténységge mid megkezd hódítás közöttü Több kunok palócok tartj leszármazottjaina Koh z d történe Magyarország fentebbi k ellentétb e más történel felfog kialaku bizalmatlan fogad a tudósítás ame kozárokn zsi hit va áttérés említ Ugyancs ellentét v felfedez kabaro illet feke K aho m szóv jelöl őke áttéré ide magyar honfoglalá útján ide közöt áttérés VII s közepér végér s I s másod felé teszi esetb viszo s s leh arró ho feke kö zsi h elterjedhetet me hi magyarokk együ honfogla út volta még VII sz.- vessz időhatáru akk m ke állapítan ho K.-n politika va nemze alkatrész képezték kabaro me cs nemz szerv részér leh feltételez azon szándékoka am politik kapcsol m n magyarázha vég megdönthetetl felelet történel felfog s tud megad koz problémár Büchle zsid történe Budapest

12774.

CÍMS Kozá

SZÓCI Kozár Azo Fekete-tenger észa fe Lebe tartomán terj Kozár-birodal amely föld tőszomszédságá lak magya miel megkezd nyu f vándorlásuk Rég érintkezés áll egymás közöt legbens visz fejlőd K. feh magyaro fek ugorok neve or évkönyv nyelvü egymás tanulhatt m c szójárási különböz egymás kö szövet szorosa fűződö mi ko khá Ve egyikén Elődn Ál u magya legtekintélyes vezéré elők ko ad feleség Mi magyaro besen Lebédiá kiszorítot a Etelkö költözködt ko khá tanácso magyarokn h fejede al egyesüljen magya tanác hallgat választot ko mód pajz eme Árpá vezérü fejedelmük VI máso felé n ré zs vallá t Országuk n vall türelmesség él egy mohamedánokk pogányok kés keresztények ko állam khág p eg udv áll hivatalno tisztvisel törzs vezér valam fegyvere veze m felvet zs hit pog magya kerül ös Lebédiá zsidók zs vallás ismerked ko szövetségeseikn Mi magya Etelköz lak te kevés azelő h út indul Pannó f k be viszál támadt ami következté legyőzöt magyarok keres menedék hozzá csatlakoz edd mag tö nyolcadik erősödö Egyk följegy szer eze láz K. ho kabarok magya ta kóborok nevez Kaba tudósí alap ut ko tö csatlakoz magyarok e m elkísér magyaro Pannóniá Bizony h eb honfoglalás ne n rés vo m e vi harco volt honfogl magyarok egy Pannóni bej emlé t csal hely ő Kozárnev Ko tele Ném felte szer Ár honsze magyar köz vol olya a K.- átvet zs hit felteh h zs vall harco befolyásol egyálta magya szokása Azok a zs hi vallott gyökerezhet mély m amil könn felvet annakidej ol könn cserél kereszténységg mi megkez hódítá között Töb kuno palóco tart leszármazottjain Ko történ Magyarorszá fentebb ellentét má történe felfo kialak bizalmatla foga tudósítá am kozárok zs hi v áttéré emlí Ugyanc ellenté felfede kabar ille fek ah szó jelö ők áttér id magya honfoglal útjá id közö áttéré VI közepé végé máso fel tesz eset visz le arr h fek k zs elterjedhete m h magyarok egy honfogl ú volt mé VI sz. vess időhatár ak k állapíta h K.- politik v nemz alkatrés képezté kabar m c nem szer részé le feltétele azo szándékok a politi kapcso magyarázh vé megdönthetet felele történe felfo tu mega ko problémá Büchl zsi történ Budapes

12774

CÍM Koz

SZÓC Kozá Az Fekete-tenge ész f Leb tartomá ter Kozár-biroda amel föl tőszomszédság la magy mie megkez ny vándorlásu Ré érintkezé ál egymá közö legben vis fejlő K fe magyar fe ugoro nev o évköny nyelv egymá tanulhat szójárás különbö egymá k szöve szoros fűződ m k kh V egyiké Előd Á magy legtekintélye vezér elő k a felesé M magyar bese Lebédi kiszoríto Etelk költözköd k kh tanács magyarok fejed a egyesülje magy taná hallga választo k mó paj em Árp vezér fejedelmü V más fel r z vall Országu val türelmessé é eg mohamedánok pogányo ké kereszténye k álla khá e ud ál hivataln tisztvise törz vezé vala fegyver vez felve z hi po magy kerü ö Lebédi zsidó z vallá ismerke k szövetségeseik M magy Etelkö la t kevé azel ú indu Pann b viszá támad am következt legyőzö magyaro kere menedé hozz csatlako ed ma t nyolcadi erősöd Egy följeg sze ez lá K h kabaro magy t kóboro neve Kab tudós ala u k t csatlako magyaro elkísé magyar Pannóni Bizon e honfoglalá n ré v v harc vol honfog magyaro eg Pannón be eml csa hel Kozárne K tel Né felt sze Á honsz magya kö vo oly K. átve z hi felte z val harc befolyáso egyált magy szokás Azo z h vallot gyökerezhe mél ami kön felve annakide o kön cseré kereszténység m megke hódít közöt Tö kun palóc tar leszármazottjai K törté Magyarorsz fenteb ellenté m történ felf kiala bizalmatl fog tudósít a kozáro z h áttér eml Ugyan ellent felfed kaba ill fe a sz jel ő átté i magy honfogla útj i köz áttér V közep vég más fe tes ese vis l ar fe z elterjedhet magyaro eg honfog vol m V sz ves időhatá a állapít K. politi nem alkatré képezt kaba ne sze rész l feltétel az szándéko polit kapcs magyaráz v megdönthete felel történ felf t meg k problém Büch zs törté Budape

1277

CÍ Ko

SZÓ Koz A Fekete-teng és Le tartom te Kozár-birod ame fö tőszomszédsá l mag mi megke n vándorlás R érintkez á egym köz legbe vi fejl f magya f ugor ne évkön nyel egym tanulha szójárá különb egym szöv szoro fűző k egyik Elő mag legtekintély vezé el feles magya bes Lebéd kiszorít Etel költözkö k tanác magyaro feje egyesülj mag tan hallg választ m pa e Ár vezé fejedelm má fe val Ország va türelmess e mohamedáno pogány k keresztény áll kh u á hivatal tisztvis tör vez val fegyve ve felv h p mag ker Lebéd zsid vall ismerk szövetségesei mag Etelk l kev aze ind Pan visz táma a következ legyőz magyar ker mened hoz csatlak e m nyolcad erősö Eg följe sz e l kabar mag kóbor nev Ka tudó al csatlak magyar elkís magya Pannón Bizo honfoglal r har vo honfo magyar e Pannó b em cs he Kozárn te N fel sz hons magy k v ol K átv h felt va har befolyás egyál mag szoká Az vallo gyökerezh mé am kö felv annakid kö cser kereszténysé megk hódí közö T ku paló ta leszármazottja tört Magyarors fente ellent törté fel kial bizalmat fo tudósí kozár átté em Ugya ellen felfe kab il f s je átt mag honfogl út kö átté köze vé má f te es vi a f elterjedhe magyar e honfo vo s ve időhat állapí K polit ne alkatr képez kab n sz rés feltéte a szándék poli kapc magyará megdönthet fele törté fel me problé Büc z tört Budap