12776.htm

CÍMSZÓ: Kövessy

SZEMÉLYNÉV: Kövessy Albert

SZÓCIKK: "Kövessy Albert*, színész és színműíró, szül. Kótajon 1860 okt. 6., megh. Budapesten 1924 dec. 21. Tanulmányai végeztével vidéken működött és már 1877. a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja lett. Hosszabb ideig a pécsi Nemzeti Színház igazgatója is volt. Később a fővárosban volt színháza. Számos operettszöveget írt s ezek egy részét Barna Izsó (1. o.) zenésítette meg. Legnagyobb sikerű színműve a Goldfaden, new-yorki orosz-zsidó komponistától írt Szulamit dalmű átdolgozása volt. Operettszövegei és vígjátékai: A diurnista; Goldstein Számi, az új honpolgár; A talmi hercegnő; Diplomás kisasszonyok; Háromláb kapitány: Nincsenek már gyermekek; Keserű mézeshetek; Lipi; A gólem; Tengerre magyar (Szenes Bélával); Jogot a nőknek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2776. címszó a lexikon => 509. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12776.htm

CÍMSZÓ: Kövessy

SZEMÉLYNÉV: Kövessy Albert

SZÓCIKK: Kövessy Albert*, színész és színműíró, szül. Kótajon 1860 okt. 6., megh. Budapesten 1924 dec. 21. Tanulmányai végeztével vidéken működött és már 1877. a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja lett. Hosszabb ideig a pécsi Nemzeti Színház igazgatója is volt. Később a fővárosban volt színháza. Számos operettszöveget írt s ezek egy részét Barna Izsó 1. o. zenésítette meg. Legnagyobb sikerű színműve a Goldfaden, new-yorki orosz-zsidó komponistától írt Szulamit dalmű átdolgozása volt. Operettszövegei és vígjátékai: A diurnista; Goldstein Számi, az új honpolgár; A talmi hercegnő; Diplomás kisasszonyok; Háromláb kapitány: Nincsenek már gyermekek; Keserű mézeshetek; Lipi; A gólem; Tengerre magyar Szenes Bélával ; Jogot a nőknek.

12776.ht

CÍMSZÓ Kövess

SZEMÉLYNÉV Kövess Alber

SZÓCIKK Kövess Albert* színés é színműíró szül Kótajo 186 okt 6. megh Budapeste 192 dec 21 Tanulmánya végeztéve vidéke működöt é má 1877 Kolozsvár Nemzet Színhá tagj lett Hosszab idei pécs Nemzet Színhá igazgatój i volt Későb fővárosba vol színháza Számo operettszövege ír eze eg részé Barn Izs 1 o zenésített meg Legnagyob siker színműv Goldfaden new-york orosz-zsid komponistátó ír Szulami dalm átdolgozás volt Operettszövege é vígjátékai diurnista Goldstei Számi a ú honpolgár talm hercegnő Diplomá kisasszonyok Háromlá kapitány Nincsene má gyermekek Keser mézeshetek Lipi gólem Tengerr magya Szene Béláva Jogo nőknek

12776.h

CÍMSZ Köves

SZEMÉLYNÉ Köves Albe

SZÓCIK Köves Albert színé színműír szü Kótaj 18 ok 6 meg Budapest 19 de 2 Tanulmány végeztév vidék működö m 187 Kolozsvá Nemze Szính tag let Hossza ide péc Nemze Szính igazgató vol Késő fővárosb vo színház Szám operettszöveg í ez e rész Bar Iz zenésítet me Legnagyo sike színmű Goldfade new-yor orosz-zsi komponistát í Szulam dal átdolgozá vol Operettszöveg vígjátéka diurnist Goldste Szám honpolgá tal hercegn Diplom kisasszonyo Hároml kapitán Nincsen m gyermeke Kese mézeshete Lip góle Tenger magy Szen Béláv Jog nőkne

12776.

CÍMS Köve

SZEMÉLYN Köve Alb

SZÓCI Köve Alber szín színműí sz Kóta 1 o me Budapes 1 d Tanulmán végezté vidé működ 18 Kolozsv Nemz Szín ta le Hossz id pé Nemz Szín igazgat vo Kés főváros v színhá Szá operettszöve e rés Ba I zenésíte m Legnagy sik színm Goldfad new-yo orosz-zs komponistá Szula da átdolgoz vo Operettszöve vígjáték diurnis Goldst Szá honpolg ta herceg Diplo kisasszony Három kapitá Nincse gyermek Kes mézeshet Li gól Tenge mag Sze Bélá Jo nőkn

12776

CÍM Köv

SZEMÉLY Köv Al

SZÓC Köv Albe szí színmű s Kót m Budape Tanulmá végezt vid műkö 1 Kolozs Nem Szí t l Hoss i p Nem Szí igazga v Ké főváro szính Sz operettszöv ré B zenésít Legnag si szín Goldfa new-y orosz-z komponist Szul d átdolgo v Operettszöv vígjáté diurni Golds Sz honpol t herce Dipl kisasszon Háro kapit Nincs gyerme Ke mézeshe L gó Teng ma Sz Bél J nők

1277

CÍ Kö

SZEMÉL Kö A

SZÓ Kö Alb sz színm Kó Budap Tanulm végez vi műk Koloz Ne Sz Hos Ne Sz igazg K fővár szín S operettszö r zenésí Legna s szí Goldf new- orosz- komponis Szu átdolg Operettszö vígját diurn Gold S honpo herc Dip kisasszo Hár kapi Ninc gyerm K mézesh g Ten m S Bé nő