12777.htm

CÍMSZÓ: Közalap

SZÓCIKK: "Közalap. Teljes nevén Országos Magyar Izraelita Közalap, amely a recepció műve volt. 1896 jan. 5. Budapesten tartott országos értekezleten, mely a recepció folytán a hazai zsidóságra váró feladatokról tanácskozott, terjesztette elő Simon József (l. o ) a következő indítványt: « Annak emlékére, hogy az izraelita vallás a törvényesen bevett vallások sorába felvétetett, a magyarországi izraeliták közalapot alkossanak; a közalap rendeltetése legyen azon célok megvalósításának elősegítése, amelyek által a, magyar zsidóságnak nemzeti szellemben való fejlődése előmozdíttatik». Nagy lelkesedéssel fogadták az indítványt, melynek keresztülvitelét a kerületi elnökök testületére bízták. Ez a közalap elnökének Schweiger Mártont (l. o.) választotta meg. A közalap első tette az volt, hogy a Ludovika Akadémia javára 150,000 koronás alapítványt tett azzal a meghagyással, hogy az valláskülönbségre való tekintet nélkül adományozandó. A közalap, mely Kőrösmezőn magyar iskolát alapított, mindaddig, míg vagyona el nem értéktelenedett, hitközségeket segélyezett, özvegyeket és árvákat gyámolított, tudományos és művészi pályára készülő ifjaknak ösztöndíjakat adományozott. Élén Schweiger halála óta Kohner Adolf báró (l. o.) elnök áll. Ügyvezető elöljárója Mezey Ferenc (l. o.) volt. F.D."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2777. címszó a lexikon => 509. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12777.htm

CÍMSZÓ: Közalap

SZÓCIKK: Közalap. Teljes nevén Országos Magyar Izraelita Közalap, amely a recepció műve volt. 1896 jan. 5. Budapesten tartott országos értekezleten, mely a recepció folytán a hazai zsidóságra váró feladatokról tanácskozott, terjesztette elő Simon József l. o a következő indítványt: Annak emlékére, hogy az izraelita vallás a törvényesen bevett vallások sorába felvétetett, a magyarországi izraeliták közalapot alkossanak; a közalap rendeltetése legyen azon célok megvalósításának elősegítése, amelyek által a, magyar zsidóságnak nemzeti szellemben való fejlődése előmozdíttatik . Nagy lelkesedéssel fogadták az indítványt, melynek keresztülvitelét a kerületi elnökök testületére bízták. Ez a közalap elnökének Schweiger Mártont l. o. választotta meg. A közalap első tette az volt, hogy a Ludovika Akadémia javára 150,000 koronás alapítványt tett azzal a meghagyással, hogy az valláskülönbségre való tekintet nélkül adományozandó. A közalap, mely Kőrösmezőn magyar iskolát alapított, mindaddig, míg vagyona el nem értéktelenedett, hitközségeket segélyezett, özvegyeket és árvákat gyámolított, tudományos és művészi pályára készülő ifjaknak ösztöndíjakat adományozott. Élén Schweiger halála óta Kohner Adolf báró l. o. elnök áll. Ügyvezető elöljárója Mezey Ferenc l. o. volt. F.D.

12777.ht

CÍMSZÓ Közala

SZÓCIKK Közalap Telje nevé Országo Magya Izraelit Közalap amel recepci műv volt 189 jan 5 Budapeste tartot országo értekezleten mel recepci folytá haza zsidóságr vár feladatokró tanácskozott terjesztett el Simo Józse l következ indítványt Anna emlékére hog a izraelit vallá törvényese bevet valláso soráb felvétetett magyarország izraelitá közalapo alkossanak közala rendeltetés legye azo célo megvalósításána elősegítése amelye álta a magya zsidóságna nemzet szellembe val fejlődés előmozdíttati Nag lelkesedésse fogadtá a indítványt melyne keresztülvitelé kerület elnökö testületér bízták E közala elnökéne Schweige Márton l o választott meg közala els tett a volt hog Ludovik Akadémi javár 150,00 koroná alapítvány tet azza meghagyással hog a valláskülönbségr val tekinte nélkü adományozandó közalap mel Kőrösmező magya iskolá alapított mindaddig mí vagyon e ne értéktelenedett hitközségeke segélyezett özvegyeke é árváka gyámolított tudományo é művész pályár készül ifjakna ösztöndíjaka adományozott Élé Schweige halál ót Kohne Adol bár l o elnö áll Ügyvezet elöljárój Meze Feren l o volt F.D

12777.h

CÍMSZ Közal

SZÓCIK Közala Telj nev Ország Magy Izraeli Közala ame recepc mű vol 18 ja Budapest tarto ország értekezlete me recepc folyt haz zsidóság vá feladatokr tanácskozot terjesztet e Sim Józs követke indítvány Ann emlékér ho izraeli vall törvényes beve vallás sorá felvétetet magyarorszá izraelit közalap alkossana közal rendelteté legy az cél megvalósításán elősegítés amely ált magy zsidóságn nemze szellemb va fejlődé előmozdíttat Na lelkesedéss fogadt indítvány melyn keresztülvitel kerüle elnök testületé bíztá közal elnökén Schweig Márto választot me közal el tet vol ho Ludovi Akadém javá 150,0 koron alapítván te azz meghagyássa ho valláskülönbség va tekint nélk adományozand közala me Kőrösmez magy iskol alapítot mindaddi m vagyo n értéktelenedet hitközségek segélyezet özvegyek árvák gyámolítot tudomány művés pályá készü ifjakn ösztöndíjak adományozot Él Schweig halá ó Kohn Ado bá eln ál Ügyveze elöljáró Mez Fere vol F.

12777.

CÍMS Köza

SZÓCI Közal Tel ne Orszá Mag Izrael Közal am recep m vo 1 j Budapes tart orszá értekezlet m recep foly ha zsidósá v feladatok tanácskozo terjeszte Si Józ követk indítván An emléké h izrael val törvénye bev vallá sor felvétete magyarorsz izraeli közala alkossan köza rendeltet leg a cé megvalósításá elősegíté amel ál mag zsidóság nemz szellem v fejlőd előmozdítta N lelkesedés fogad indítván mely keresztülvite kerül elnö testület bízt köza elnöké Schwei Márt választo m köza e te vo h Ludov Akadé jav 150, koro alapítvá t az meghagyáss h valláskülönbsé v tekin nél adományozan közal m Kőrösme mag isko alapíto mindadd vagy értéktelenede hitközsége segélyeze özvegye árvá gyámolíto tudomán művé pály kész ifjak ösztöndíja adományozo É Schwei hal Koh Ad b el á Ügyvez elöljár Me Fer vo F

12777

CÍM Köz

SZÓC Köza Te n Orsz Ma Izrae Köza a rece v Budape tar orsz értekezle rece fol h zsidós feladato tanácskoz terjeszt S Jó követ indítvá A emlék izrae va törvény be vall so felvétet magyarors izrael közal alkossa köz rendelte le c megvalósítás elősegít ame á ma zsidósá nem szelle fejlő előmozdítt lelkesedé foga indítvá mel keresztülvit kerü eln testüle bíz köz elnök Schwe Már választ köz t v Ludo Akad ja 150 kor alapítv a meghagyás valláskülönbs teki né adományoza köza Kőrösm ma isk alapít mindad vag értéktelened hitközség segélyez özvegy árv gyámolít tudomá műv pál kés ifja ösztöndíj adományoz Schwe ha Ko A e Ügyve elöljá M Fe v

1277

CÍ Kö

SZÓ Köz T Ors M Izra Köz rec Budap ta ors értekezl rec fo zsidó feladat tanácsko terjesz J köve indítv emlé izra v törvén b val s felvéte magyaror izrae köza alkoss kö rendelt l megvalósítá elősegí am m zsidós ne szell fejl előmozdít lelkesed fog indítv me keresztülvi ker el testül bí kö elnö Schw Má válasz kö Lud Aka j 15 ko alapít meghagyá valláskülönb tek n adományoz köz Kőrös m is alapí minda va értéktelene hitközsé segélye özveg ár gyámolí tudom mű pá ké ifj ösztöndí adományo Schw h K Ügyv elölj F