12781.htm

CÍMSZÓ: Közgazdaság

SZÓCIKK: Közgazdaság. A zsidóság gazdasági életben való szerepe az ókori diasporában kezdődik, még a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolása előtt. Maga Judaea agrárállam volt, bár nem oly kizárólagos mértékben, mint ahogyan azt régebben hitték, másrészt a Judaea fennállása idején Alexandriában. Kis-Ázsiában és főképpen a Babilónia-Perzsiában élő zsidók a kereskedelmi életnek a már akkor szokásos hitelgazdasági formáját is ismerték. A zsidók foglalkozása az ókor végén a hellén-római világban egyrészt földmívelés, főképpen szőlészet volt, másrészt különböző iparágak művelése. így pl. tudjuk, hogy Szíriában az üvegcsiszolás és tükörkészítés specialistái hosszú évszázadokon át zsidók voltak, míg a bizánci császárság területén ugyancsak a földmívelés mellett még a VI. sz.-ban is a szövetfestést valósággal monopolizálták s a tulajdonkéneni Hellász területéről Szicíliába költözött zsidók ezt az iparágat több mint félévezreden át, Nagy Gergely pápától kezdve a Hohenstaufenek koráig kezükben tartották. Az itáliai félszigeten, a Baleári-szigeteken, az egész Hispániában, Dél- és Észak-franciaországban, sőt a Rajna és Duna mentén is a keresztes hadjáratokig a zsidók főképpen szőlőgazdálkodással foglalkoztak G. Caro bizonyítása szerint. Kereskedelemmel ekkor csak szórványosan foglalkoztak, de a kánonjognak a keresztényekre vonatkozó tilalma, a dinasztiák és hűbéresek megbízatása, a föld zsinati és állami törvényhozás útján történt elvétele és a gettóba kényszeredettség következtében a pénzváltásra a bankárkodásra és ékszerészetre lettek utalva (l. Uzsora). Nagy érdeme főképpen a francia zsidóságnak, hogy a Nyugat és Kelet közti kapcsolatot a kereskedelem terén is eredményesen kiépítették már a Karolingok idején (IX-X. sz.), tehát jóval a keresztes hadjáratok kora előtt. Mint kereskedők, főképpen a borkereskedelemben tűntek ki. Rendkívül jellemző és fontos, hogy a Nagy Károly korában élt Agobard lyoni püspök, ez az egyébként modern gondolkodású egyházit, aki a zsidóság tudatos ellensége volt és a Contra Judaeos c. pamfletet írta ellene, vádjai közt még egyáltalán nem említi az uzsorát, jóllehet éppen a zsidók nagy gazdasági szerepe az, amit inkriminál. A borkereskedés mellett főleg sóval, bőrrel és keleti árukkal kereskedtek a zsidók a középkor első felében, de állandó foglalkozásuk - mint legalább az Árpádok korában Magyarországon is - a mezőgazdálkodás volt. Meg kell említenünk, hogy az adóhivatalnokság, mely a középkorban előkelő államhivatalnak felelt meg, nem csupán Magyarországon volt zsidó foglalkozási ág, hanem a diaspora kezdetétől fogva a Római Birodalom megszűntéig annak egész területén, sőt a Merovingok és Karolingok korában, a Frank Birodalomban is. Igen nagy részük volt az itáliai és franciaországi zsidóknak a tengerészetben. Pisa és Marseille zsidó kereskedők hajóival és matrózaival bonyolították le forgalmukat az V.-VI. sz.-ban, Nápolyban pedig a zsidó negyed eredetileg közvetlen a tengerparton volt. A dél itáliai zsidók a Hohenstaufenek korában híres selyemszövők és e tekintetben úttörők voltak, éppúgy, mint a bíborfestésben. A keresztes hadjáratok idejétől kezdve az elnyomatás és szörnyű jogfosztások következtében vált a zsidóság egyoldalú kereskedő foglalkozású néppé s német területen valóban azonos lett a «Jude» és «Kaufmann» kifejezés. A zsidó bankárok nagy súlyát számos okmány őrizte meg. A XII. sz.-ban R. Áron Lincoln valóságos pénzügyminisztere volt Angliának, de legalább is irányító pénzügyi szakembere. A legnagyobb szerepet a zsidó bankárok kétségtelenül Castiliában és Aragóniában töltötték be a középkorban. Működésük zenitjére a felfedezések korában jutottak. Bebizonyított tény, hogy nem Izabella királynő felbuzdulása eredményezte Amerika felfedezését, hanem a zsidó Sanchez aragoniai kincstárnok, a «Rab Mayor» (országos nagyrabbi) címet viselő Ábrahám Senior castiliai kincstárnok (később kitérése után Coronel gróf), Luiz de Santangel, valenciai bankár és kincstárnok s Abrabanel, a valóságos pénzügyminiszternek megfelelő kincstárnokságot betöltő tudós (biblia­kommentátor) mozdították elő a felfedezést oly módon, hogy az előbbi három építtette a három hajót, amelynek parancsnokai a f él vérzsidó Christophor de Colont kivéve zsidók voltak. Így a cadixi export-kereskedő Yanez Pinzon és testvére, mindketten marannusok voltak, éppen úgy, mint Columbus orvosa Bernal s a «Tierrá»-t az árbocról először a meg sem keresztelt zsidó, Luiz de Torres kiáltotta, akit héber és arameus nyelvtudása miatt Columbus riporterként és tolmácsként vett fel a hajóra. Torres levele Sanchez-hez az Azori szigetekről máig megvan. Az újabb bizonyítékok szerint nagyon valószínű, hogy Columbus a XIV. sz.-i zsidó kartográfusnak Cresqueznek vagy pedig kortársának, Ábrahám Zacutonak, a salamancai egyetem kiváló astronomusának gömb alakú térképe után ment (l. Földrajz). Ahogyan a felfedezésekben, úgy Amerika kolonizálásában is döntő szerepük van az üldözött marannusoknak, így: az Antillákon, Dél- és Közép-Amerikában a cukornád-ültetvények, a tropikus faexport, a kávé és dohány meghonosítás és exportálás terén, továbbá a mai Egyesült Államok kolonizálásában is oly jelentékeny részük volt, hogy a New yorki zsidó községek háromszáz éves fordulóján az American Jevish Historical Society ünnepségein ezt maga Roosewelt elnök nyilvánosan elismerte. Az egész «wildwest» kultúra alá vonásában zsidók voltak az úttörők s ez főleg Californiára mondható el, úgy, hogy Werner Sombart keresztény tudós véleménye teljesen igazolt, midőn kijelenti, hogy « Amerika ein durch und durch Judenland». Az európai államok gazdaságtörténete is sokat tud a zsidók eminens gazdasági szerepéről.Wertheimer és Oppenheimer bankárok szerepe I. Lipót császár korában az államéletre kihatóan nagyjelentőségű volt, csakúgy, mint a XVI -XIX. sz.-i hadsereg- és udvari szállító zsidóké. Ilyenek voltak eredetileg a Rothschildok is a XVIII. sz. második felében. A világgazdaságban a XIX. sz.-ban és részben még ma is a következő bankházak játszanak nagyfontosságú szerepet: Bischofsheim (Brüssel). Bleichröder (Berlin). Brodsky (Varsó). Cassel Ernest, Sir (London-New-York). Ephrussi (Brüsszel). Guggenheim (New-York). Glinzburg báró (Oroszország). Hirsch báró (Franciaország, Törökország). Kuhn, Loeb et Co. (New-York). Lazard (New-York). Lewisohn Broth. (New-York). Marmarosch et Blank (Románia). Montague (London). Mendelssohn-Bartholdy (Berlin). Poliakoff (Oroszország). Samuels (London). Seligmann (New-York). Speyer, Sir (London-New-York). Stern báró (London). Strauss (New-York). Strousberg (Románia, Németország). Swaythling lord, Sassoon (London és India). Warburg (New-York). Zsidó tőkéből létesült bankok: Dresdener Bank; Handelsgesellschaft (Berlin); Nationale Bank-verein (Berlin); Credit Mobilier (Paris). Magyarországon való szerepét a zsidóságnak a gazdasági életben 1. Ipar és Kereskedelem. Alábbiakban a K., mint teoretikus tudomány elsőrendűbb zsidó művelőinek névsorát adjuk. Az ókori zsidó K.-ról, melynek főforrása magának a Talmudnak számos helye, Herzfeld és W. Sombart alább idézett művei tájékoztatnak. Alábbi névsorhoz csupán azt jegyezzük meg, hogy Ricardo, a K. tudomány elvitathatatlanul legnagyobb klasszikusa, akin máig nem tudott túljutni e tudomány s akinek - bár autodidakta volt - példátlanul éles és tiszta logikája az emberi gondolkodás történetének is klasszikus értéke, olasz-zsidó eredetű, Hollandiába, majd Londonba telepedett zsidó atyától származott. Ricardo elméleti és parlamenti működése a K. minden ágát magában foglalja: szabadkereskedelem, teljes politikai emancipáció, szociálpolitikai reformok, földjáradék megadóztatás progresszív alapon és más tanítások, amelyek valamennyien az emberiség javát szolgálják. Alábbi névsor mutatja, mily rendkívül előkelő szerepet töltöttek be zsidó tudósok a közgazdaságtan, a szociológia és szociálpolitika tudományának fejlődésében. Adler Georg, kieli v. egyet, tanár. Ballin Albert, a H. A. P. A.-G. alapítója, és elnöke. Bamberger Ludwig, v. német képviselő és valutapolitikus. Bauer Ottó*, osztrák politikus. Beaconsfield lord (Disraeli)*, angol miniszterelnök és pénzügyminiszter. Bernstein Eduárd, német képviselő és szociológus. Block Maurice, a «Dictionn. de la Ecom. Pol.» szerkesztője. Bokanovsky M., volt francia keresk. miniszter. Bonn J. M., berlini egyetemi tanár. Brandes Eduárd, v. dán pénzügyminiszter. Braun Heinrich, v. német birodalmi miniszter. Lord Burnham (Levy Eduárd), újságkiadó. Cohn Gusztáv, v. göttingeni egyet, tanár. Dernburg Fr.*, v. német gyarmatügyi miniszter, bankigazg., közg. iró. Durckheim Emile, a Sorbonne v. világhírű tanára. Dzsavid bey, v. török pénzügyminiszter. Ehrenberg Richárd*, rostocki egyet, tanár. Eisler Rudolf, volt bécsi egyet, tanár, Eulenburg Franz*, a berlini egyetem és Handelshochschule tanára, Fould Achille, volt francia pénzügyminiszter, Hilferding Rudolf, német birod. pénzügyminiszter, a «Finanzkapital» világhírű szerzője, Jaffé Edgár, müncheni egyet, tanár, Jastrow Ignác, berlini egyet. tanár, Kaufmann Hargon, orosz egyet, tanár, Lassale Ferdinánd. Léderer Emil, heidelbergi egyet, tanár. Levi Leone, angol közgazd. író, Lévy Joseph Mózes, angol közgazd. író, Loria A., padovai egyet. tanár, Luzatti Luigi, v. olasz miniszterelnök, pénzügyminiszter és egyet. tanár. Marx Karl*. Melchett lord (Alf. Mond.), v. angol miniszter, az angol-amerikai banktröszt elnöke, Neurath-Schapira Anna, bécsi nemzetgazd. író, Neurath O.*, bécsi főreáliskolai tanár, Nossig A., német agrárpolitikus, Oppenheimer Franz, frankfurti egyet. tanár. Palgrave* (Cohen), a «Dict.. of Pol Econ.» szerkesztője, Rappaport Charles, francia szocialista teoretikus. Rathenau Emil, az A. D. E. alapítója, Rathenau Walter, v. német külügyminiszter. Ricardo Dávid. Riesser Jákob, a német birod. parlament alelnöke, berlini egyet. tanár, Seligmann E. R., newyorki világhírű egyet. tanár.. Sieghardt Rudolf*, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Simmel Georg, v. strassburgi egyet, tanár, szociológus. Singer Izidor, v. bécsi egyetemi tanár, szerkesztő. Schanzer Carlo, v. olasz pénz- és külügyminiszter, Wolff Július*, berlini egyet. tanár, Wollemborg Leone, v. olasz pénzügyminiszter, Worms Émile, v. párisi egyet. tanár, Worms René, a Sorbonne világhírű tanára, Zuckerkandl Róbert, prágai egyet. tanár. Hazaiak (részletesen i. az ill. neveknél): Acsádi Ignác, Bakonyi Kálmán, Beck Lajos*, Braun Róbert, Dániel Arnold, Dános Árpád*, Déri A., Deutsch Antal, Fellner Frigyes*, Fenyő Miksa*, Ferenczi Imre*, Földes Béla*, Frey Kálmán, Groszmann Miksa, Halasi Fischer Ödön, Hatvány-Deutsch Sándor, Havas Miksa, Heltai Ferenc, Horn Ede, Jónás János*, Katona Béla*, Kiss Adolf, báró Kornfeld Zsigmond, Kőrösy József, Kunfi Zsigmond*, Kreutzer Lipót*, Lánczy Leó*, Madarassy-Beck Gyula*, Mandelló Gyula*, Mannheim Károly, Neumann Ármin, Pályi Ede*, Pályi Menyhért*, Papp Dávid, Pikler Gyula*, Pikler J Gyula*, Pólya Jakab, Sichermann Bernát, Somló Bódog*, Somogyi Manó*, Székely Arthúr, Szende Pál*, Szterényi József*, Tonelli Sáudor*, Trautmann Henrik*, Ullmann Adolf, Ullmann Móric, Vágó Jenő, Varga Jenő*, Walder Gyula*, Wahrmann Mór. Irodalom: L. Herzfeld, Handelgeschichte der Juden im Altertum (Braunschweig- 1894); Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben (2. kiad. 1920) ; Georg Caro, Social- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter I. (1908); Publications of the Jewish Historical Society in America I-XXXI. (rendkívüli értékű forrásanyaggal a tárgyra vonatkozólag); v. Lippmann, Geschichte des Zuckers (1894) ; M. Kayserling, Chr. Columbus (1894) ; Garria della Riego, Christophor de Colon (1912). (A bővebb irodalmat W. Sombart és Caro művei adják részletesen).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2781. címszó a lexikon => 510. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12781.htm

CÍMSZÓ: Közgazdaság

SZÓCIKK: Közgazdaság. A zsidóság gazdasági életben való szerepe az ókori diasporában kezdődik, még a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolása előtt. Maga Judaea agrárállam volt, bár nem oly kizárólagos mértékben, mint ahogyan azt régebben hitték, másrészt a Judaea fennállása idején Alexandriában. Kis-Ázsiában és főképpen a Babilónia-Perzsiában élő zsidók a kereskedelmi életnek a már akkor szokásos hitelgazdasági formáját is ismerték. A zsidók foglalkozása az ókor végén a hellén-római világban egyrészt földmívelés, főképpen szőlészet volt, másrészt különböző iparágak művelése. így pl. tudjuk, hogy Szíriában az üvegcsiszolás és tükörkészítés specialistái hosszú évszázadokon át zsidók voltak, míg a bizánci császárság területén ugyancsak a földmívelés mellett még a VI. sz.-ban is a szövetfestést valósággal monopolizálták s a tulajdonkéneni Hellász területéről Szicíliába költözött zsidók ezt az iparágat több mint félévezreden át, Nagy Gergely pápától kezdve a Hohenstaufenek koráig kezükben tartották. Az itáliai félszigeten, a Baleári-szigeteken, az egész Hispániában, Dél- és Észak-franciaországban, sőt a Rajna és Duna mentén is a keresztes hadjáratokig a zsidók főképpen szőlőgazdálkodással foglalkoztak G. Caro bizonyítása szerint. Kereskedelemmel ekkor csak szórványosan foglalkoztak, de a kánonjognak a keresztényekre vonatkozó tilalma, a dinasztiák és hűbéresek megbízatása, a föld zsinati és állami törvényhozás útján történt elvétele és a gettóba kényszeredettség következtében a pénzváltásra a bankárkodásra és ékszerészetre lettek utalva l. Uzsora . Nagy érdeme főképpen a francia zsidóságnak, hogy a Nyugat és Kelet közti kapcsolatot a kereskedelem terén is eredményesen kiépítették már a Karolingok idején IX-X. sz. , tehát jóval a keresztes hadjáratok kora előtt. Mint kereskedők, főképpen a borkereskedelemben tűntek ki. Rendkívül jellemző és fontos, hogy a Nagy Károly korában élt Agobard lyoni püspök, ez az egyébként modern gondolkodású egyházit, aki a zsidóság tudatos ellensége volt és a Contra Judaeos c. pamfletet írta ellene, vádjai közt még egyáltalán nem említi az uzsorát, jóllehet éppen a zsidók nagy gazdasági szerepe az, amit inkriminál. A borkereskedés mellett főleg sóval, bőrrel és keleti árukkal kereskedtek a zsidók a középkor első felében, de állandó foglalkozásuk - mint legalább az Árpádok korában Magyarországon is - a mezőgazdálkodás volt. Meg kell említenünk, hogy az adóhivatalnokság, mely a középkorban előkelő államhivatalnak felelt meg, nem csupán Magyarországon volt zsidó foglalkozási ág, hanem a diaspora kezdetétől fogva a Római Birodalom megszűntéig annak egész területén, sőt a Merovingok és Karolingok korában, a Frank Birodalomban is. Igen nagy részük volt az itáliai és franciaországi zsidóknak a tengerészetben. Pisa és Marseille zsidó kereskedők hajóival és matrózaival bonyolították le forgalmukat az V.-VI. sz.-ban, Nápolyban pedig a zsidó negyed eredetileg közvetlen a tengerparton volt. A dél itáliai zsidók a Hohenstaufenek korában híres selyemszövők és e tekintetben úttörők voltak, éppúgy, mint a bíborfestésben. A keresztes hadjáratok idejétől kezdve az elnyomatás és szörnyű jogfosztások következtében vált a zsidóság egyoldalú kereskedő foglalkozású néppé s német területen valóban azonos lett a Jude és Kaufmann kifejezés. A zsidó bankárok nagy súlyát számos okmány őrizte meg. A XII. sz.-ban R. Áron Lincoln valóságos pénzügyminisztere volt Angliának, de legalább is irányító pénzügyi szakembere. A legnagyobb szerepet a zsidó bankárok kétségtelenül Castiliában és Aragóniában töltötték be a középkorban. Működésük zenitjére a felfedezések korában jutottak. Bebizonyított tény, hogy nem Izabella királynő felbuzdulása eredményezte Amerika felfedezését, hanem a zsidó Sanchez aragoniai kincstárnok, a Rab Mayor országos nagyrabbi címet viselő Ábrahám Senior castiliai kincstárnok később kitérése után Coronel gróf , Luiz de Santangel, valenciai bankár és kincstárnok s Abrabanel, a valóságos pénzügyminiszternek megfelelő kincstárnokságot betöltő tudós biblia­kommentátor mozdították elő a felfedezést oly módon, hogy az előbbi három építtette a három hajót, amelynek parancsnokai a f él vérzsidó Christophor de Colont kivéve zsidók voltak. Így a cadixi export-kereskedő Yanez Pinzon és testvére, mindketten marannusok voltak, éppen úgy, mint Columbus orvosa Bernal s a Tierrá -t az árbocról először a meg sem keresztelt zsidó, Luiz de Torres kiáltotta, akit héber és arameus nyelvtudása miatt Columbus riporterként és tolmácsként vett fel a hajóra. Torres levele Sanchez-hez az Azori szigetekről máig megvan. Az újabb bizonyítékok szerint nagyon valószínű, hogy Columbus a XIV. sz.-i zsidó kartográfusnak Cresqueznek vagy pedig kortársának, Ábrahám Zacutonak, a salamancai egyetem kiváló astronomusának gömb alakú térképe után ment l. Földrajz . Ahogyan a felfedezésekben, úgy Amerika kolonizálásában is döntő szerepük van az üldözött marannusoknak, így: az Antillákon, Dél- és Közép-Amerikában a cukornád-ültetvények, a tropikus faexport, a kávé és dohány meghonosítás és exportálás terén, továbbá a mai Egyesült Államok kolonizálásában is oly jelentékeny részük volt, hogy a New yorki zsidó községek háromszáz éves fordulóján az American Jevish Historical Society ünnepségein ezt maga Roosewelt elnök nyilvánosan elismerte. Az egész wildwest kultúra alá vonásában zsidók voltak az úttörők s ez főleg Californiára mondható el, úgy, hogy Werner Sombart keresztény tudós véleménye teljesen igazolt, midőn kijelenti, hogy Amerika ein durch und durch Judenland . Az európai államok gazdaságtörténete is sokat tud a zsidók eminens gazdasági szerepéről.Wertheimer és Oppenheimer bankárok szerepe I. Lipót császár korában az államéletre kihatóan nagyjelentőségű volt, csakúgy, mint a XVI -XIX. sz.-i hadsereg- és udvari szállító zsidóké. Ilyenek voltak eredetileg a Rothschildok is a XVIII. sz. második felében. A világgazdaságban a XIX. sz.-ban és részben még ma is a következő bankházak játszanak nagyfontosságú szerepet: Bischofsheim Brüssel . Bleichröder Berlin . Brodsky Varsó . Cassel Ernest, Sir London-New-York . Ephrussi Brüsszel . Guggenheim New-York . Glinzburg báró Oroszország . Hirsch báró Franciaország, Törökország . Kuhn, Loeb et Co. New-York . Lazard New-York . Lewisohn Broth. New-York . Marmarosch et Blank Románia . Montague London . Mendelssohn-Bartholdy Berlin . Poliakoff Oroszország . Samuels London . Seligmann New-York . Speyer, Sir London-New-York . Stern báró London . Strauss New-York . Strousberg Románia, Németország . Swaythling lord, Sassoon London és India . Warburg New-York . Zsidó tőkéből létesült bankok: Dresdener Bank; Handelsgesellschaft Berlin ; Nationale Bank-verein Berlin ; Credit Mobilier Paris . Magyarországon való szerepét a zsidóságnak a gazdasági életben 1. Ipar és Kereskedelem. Alábbiakban a K., mint teoretikus tudomány elsőrendűbb zsidó művelőinek névsorát adjuk. Az ókori zsidó K.-ról, melynek főforrása magának a Talmudnak számos helye, Herzfeld és W. Sombart alább idézett művei tájékoztatnak. Alábbi névsorhoz csupán azt jegyezzük meg, hogy Ricardo, a K. tudomány elvitathatatlanul legnagyobb klasszikusa, akin máig nem tudott túljutni e tudomány s akinek - bár autodidakta volt - példátlanul éles és tiszta logikája az emberi gondolkodás történetének is klasszikus értéke, olasz-zsidó eredetű, Hollandiába, majd Londonba telepedett zsidó atyától származott. Ricardo elméleti és parlamenti működése a K. minden ágát magában foglalja: szabadkereskedelem, teljes politikai emancipáció, szociálpolitikai reformok, földjáradék megadóztatás progresszív alapon és más tanítások, amelyek valamennyien az emberiség javát szolgálják. Alábbi névsor mutatja, mily rendkívül előkelő szerepet töltöttek be zsidó tudósok a közgazdaságtan, a szociológia és szociálpolitika tudományának fejlődésében. Adler Georg, kieli v. egyet, tanár. Ballin Albert, a H. A. P. A.-G. alapítója, és elnöke. Bamberger Ludwig, v. német képviselő és valutapolitikus. Bauer Ottó*, osztrák politikus. Beaconsfield lord Disraeli *, angol miniszterelnök és pénzügyminiszter. Bernstein Eduárd, német képviselő és szociológus. Block Maurice, a Dictionn. de la Ecom. Pol. szerkesztője. Bokanovsky M., volt francia keresk. miniszter. Bonn J. M., berlini egyetemi tanár. Brandes Eduárd, v. dán pénzügyminiszter. Braun Heinrich, v. német birodalmi miniszter. Lord Burnham Levy Eduárd , újságkiadó. Cohn Gusztáv, v. göttingeni egyet, tanár. Dernburg Fr.*, v. német gyarmatügyi miniszter, bankigazg., közg. iró. Durckheim Emile, a Sorbonne v. világhírű tanára. Dzsavid bey, v. török pénzügyminiszter. Ehrenberg Richárd*, rostocki egyet, tanár. Eisler Rudolf, volt bécsi egyet, tanár, Eulenburg Franz*, a berlini egyetem és Handelshochschule tanára, Fould Achille, volt francia pénzügyminiszter, Hilferding Rudolf, német birod. pénzügyminiszter, a Finanzkapital világhírű szerzője, Jaffé Edgár, müncheni egyet, tanár, Jastrow Ignác, berlini egyet. tanár, Kaufmann Hargon, orosz egyet, tanár, Lassale Ferdinánd. Léderer Emil, heidelbergi egyet, tanár. Levi Leone, angol közgazd. író, Lévy Joseph Mózes, angol közgazd. író, Loria A., padovai egyet. tanár, Luzatti Luigi, v. olasz miniszterelnök, pénzügyminiszter és egyet. tanár. Marx Karl*. Melchett lord Alf. Mond. , v. angol miniszter, az angol-amerikai banktröszt elnöke, Neurath-Schapira Anna, bécsi nemzetgazd. író, Neurath O.*, bécsi főreáliskolai tanár, Nossig A., német agrárpolitikus, Oppenheimer Franz, frankfurti egyet. tanár. Palgrave* Cohen , a Dict.. of Pol Econ. szerkesztője, Rappaport Charles, francia szocialista teoretikus. Rathenau Emil, az A. D. E. alapítója, Rathenau Walter, v. német külügyminiszter. Ricardo Dávid. Riesser Jákob, a német birod. parlament alelnöke, berlini egyet. tanár, Seligmann E. R., newyorki világhírű egyet. tanár.. Sieghardt Rudolf*, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Simmel Georg, v. strassburgi egyet, tanár, szociológus. Singer Izidor, v. bécsi egyetemi tanár, szerkesztő. Schanzer Carlo, v. olasz pénz- és külügyminiszter, Wolff Július*, berlini egyet. tanár, Wollemborg Leone, v. olasz pénzügyminiszter, Worms Émile, v. párisi egyet. tanár, Worms René, a Sorbonne világhírű tanára, Zuckerkandl Róbert, prágai egyet. tanár. Hazaiak részletesen i. az ill. neveknél : Acsádi Ignác, Bakonyi Kálmán, Beck Lajos*, Braun Róbert, Dániel Arnold, Dános Árpád*, Déri A., Deutsch Antal, Fellner Frigyes*, Fenyő Miksa*, Ferenczi Imre*, Földes Béla*, Frey Kálmán, Groszmann Miksa, Halasi Fischer Ödön, Hatvány-Deutsch Sándor, Havas Miksa, Heltai Ferenc, Horn Ede, Jónás János*, Katona Béla*, Kiss Adolf, báró Kornfeld Zsigmond, Kőrösy József, Kunfi Zsigmond*, Kreutzer Lipót*, Lánczy Leó*, Madarassy-Beck Gyula*, Mandelló Gyula*, Mannheim Károly, Neumann Ármin, Pályi Ede*, Pályi Menyhért*, Papp Dávid, Pikler Gyula*, Pikler J Gyula*, Pólya Jakab, Sichermann Bernát, Somló Bódog*, Somogyi Manó*, Székely Arthúr, Szende Pál*, Szterényi József*, Tonelli Sáudor*, Trautmann Henrik*, Ullmann Adolf, Ullmann Móric, Vágó Jenő, Varga Jenő*, Walder Gyula*, Wahrmann Mór. Irodalom: L. Herzfeld, Handelgeschichte der Juden im Altertum Braunschweig- 1894 ; Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben 2. kiad. 1920 ; Georg Caro, Social- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter I. 1908 ; Publications of the Jewish Historical Society in America I-XXXI. rendkívüli értékű forrásanyaggal a tárgyra vonatkozólag ; v. Lippmann, Geschichte des Zuckers 1894 ; M. Kayserling, Chr. Columbus 1894 ; Garria della Riego, Christophor de Colon 1912 . A bővebb irodalmat W. Sombart és Caro művei adják részletesen .

12781.ht

CÍMSZÓ Közgazdasá

SZÓCIKK Közgazdaság zsidósá gazdaság életbe val szerep a ókor diasporába kezdődik mé jeruzsálem Nag Templo lerombolás előtt Mag Judae agrárálla volt bá ne ol kizárólago mértékben min ahogya az régebbe hitték másrész Judae fennállás idejé Alexandriában Kis-Ázsiába é főképpe Babilónia-Perzsiába él zsidó kereskedelm életne má akko szokáso hitelgazdaság formájá i ismerték zsidó foglalkozás a óko végé hellén-róma világba egyrész földmívelés főképpe szőlésze volt másrész különböz iparága művelése íg pl tudjuk hog Szíriába a üvegcsiszolá é tükörkészíté specialistá hossz évszázadoko á zsidó voltak mí bizánc császársá területé ugyancsa földmívelé mellet mé VI sz.-ba i szövetfestés valóságga monopolizáltá tulajdonkénen Hellás területérő Szicíliáb költözöt zsidó ez a iparága töb min félévezrede át Nag Gergel pápátó kezdv Hohenstaufene korái kezükbe tartották A itália félszigeten Baleári-szigeteken a egés Hispániában Dél é Észak-franciaországban ső Rajn é Dun menté i kereszte hadjáratoki zsidó főképpe szőlőgazdálkodássa foglalkozta G Car bizonyítás szerint Kereskedelemme ekko csa szórványosa foglalkoztak d kánonjogna keresztényekr vonatkoz tilalma dinasztiá é hűbérese megbízatása föl zsinat é állam törvényhozá útjá történ elvétel é gettób kényszeredettsé következtébe pénzváltásr bankárkodásr é ékszerészetr lette utalv l Uzsor Nag érdem főképpe franci zsidóságnak hog Nyuga é Kele közt kapcsolato kereskedele teré i eredményese kiépítetté má Karolingo idejé IX-X sz tehá jóva kereszte hadjárato kor előtt Min kereskedők főképpe borkereskedelembe tűnte ki Rendkívü jellemz é fontos hog Nag Károl korába él Agobar lyon püspök e a egyébkén moder gondolkodás egyházit ak zsidósá tudato ellenség vol é Contr Judaeo c pamflete írt ellene vádja köz mé egyáltalá ne említ a uzsorát jóllehe éppe zsidó nag gazdaság szerep az ami inkriminál borkereskedé mellet főle sóval bőrre é kelet árukka kereskedte zsidó középko els felében d álland foglalkozásu min legaláb a Árpádo korába Magyarországo i mezőgazdálkodá volt Me kel említenünk hog a adóhivatalnokság mel középkorba előkel államhivatalna felel meg ne csupá Magyarországo vol zsid foglalkozás ág hane diaspor kezdetétő fogv Róma Birodalo megszűntéi anna egés területén ső Merovingo é Karolingo korában Fran Birodalomba is Ige nag részü vol a itália é franciaország zsidókna tengerészetben Pis é Marseill zsid kereskedő hajóiva é matrózaiva bonyolítottá l forgalmuka a V.-VI sz.-ban Nápolyba pedi zsid negye eredetile közvetle tengerparto volt dé itália zsidó Hohenstaufene korába híre selyemszövő é tekintetbe úttörő voltak éppúgy min bíborfestésben kereszte hadjárato idejétő kezdv a elnyomatá é szörny jogfosztáso következtébe vál zsidósá egyoldal keresked foglalkozás népp néme területe valóba azono let Jud é Kaufman kifejezés zsid bankáro nag súlyá számo okmán őrizt meg XII sz.-ba R Áro Lincol valóságo pénzügyminiszter vol Angliának d legaláb i irányít pénzügy szakembere legnagyob szerepe zsid bankáro kétségtelenü Castiliába é Aragóniába töltötté b középkorban Működésü zenitjér felfedezése korába jutottak Bebizonyítot tény hog ne Izabell királyn felbuzdulás eredményezt Amerik felfedezését hane zsid Sanche aragonia kincstárnok Ra Mayo országo nagyrabb címe visel Ábrahá Senio castilia kincstárno későb kitérés utá Corone gró Lui d Santangel valencia banká é kincstárno Abrabanel valóságo pénzügyminiszterne megfelel kincstárnokságo betölt tudó biblia­kommentáto mozdítottá el felfedezés ol módon hog a előbb háro építtett háro hajót amelyne parancsnoka é vérzsid Christopho d Colon kivév zsidó voltak Íg cadix export-keresked Yane Pinzo é testvére mindkette marannuso voltak éppe úgy min Columbu orvos Berna Tierr - a árbocró előszö me se keresztel zsidó Lui d Torre kiáltotta aki hébe é arameu nyelvtudás miat Columbu riporterkén é tolmácskén vet fe hajóra Torre level Sanchez-he a Azor szigetekrő mái megvan A újab bizonyítéko szerin nagyo valószínű hog Columbu XIV sz.- zsid kartográfusna Cresquezne vag pedi kortársának Ábrahá Zacutonak salamanca egyete kivál astronomusána göm alak térkép utá men l Földraj Ahogya felfedezésekben úg Amerik kolonizálásába i dönt szerepü va a üldözöt marannusoknak így a Antillákon Dél é Közép-Amerikába cukornád-ültetvények tropiku faexport káv é dohán meghonosítá é exportálá terén tovább ma Egyesül Államo kolonizálásába i ol jelentéken részü volt hog Ne york zsid községe háromszá éve fordulójá a America Jevis Historica Societ ünnepségei ez mag Roosewel elnö nyilvánosa elismerte A egés wildwes kultúr al vonásába zsidó volta a úttörő e főle Californiár mondhat el úgy hog Werne Sombar keresztén tudó vélemény teljese igazolt midő kijelenti hog Amerik ei durc un durc Judenlan A európa államo gazdaságtörténet i soka tu zsidó eminen gazdaság szerepéről.Wertheime é Oppenheime bankáro szerep I Lipó császá korába a államéletr kihatóa nagyjelentőség volt csakúgy min XV -XIX sz.- hadsereg é udvar szállít zsidóké Ilyene volta eredetile Rothschildo i XVIII sz másodi felében világgazdaságba XIX sz.-ba é részbe mé m i következ bankháza játszana nagyfontosság szerepet Bischofshei Brüsse Bleichröde Berli Brodsk Vars Casse Ernest Si London-New-Yor Ephruss Brüssze Guggenhei New-Yor Glinzbur bár Oroszorszá Hirsc bár Franciaország Törökorszá Kuhn Loe e Co New-Yor Lazar New-Yor Lewisoh Broth New-Yor Marmarosc e Blan Románi Montagu Londo Mendelssohn-Barthold Berli Poliakof Oroszorszá Samuel Londo Seligman New-Yor Speyer Si London-New-Yor Ster bár Londo Straus New-Yor Strousber Románia Németorszá Swaythlin lord Sassoo Londo é Indi Warbur New-Yor Zsid tőkébő létesül bankok Dresdene Bank Handelsgesellschaf Berli National Bank-verei Berli Credi Mobilie Pari Magyarországo val szerepé zsidóságna gazdaság életbe 1 Ipa é Kereskedelem Alábbiakba K. min teoretiku tudomán elsőrendűb zsid művelőine névsorá adjuk A ókor zsid K.-ról melyne főforrás magána Talmudna számo helye Herzfel é W Sombar aláb idézet műve tájékoztatnak Alább névsorho csupá az jegyezzü meg hog Ricardo K tudomán elvitathatatlanu legnagyob klasszikusa aki mái ne tudot túljutn tudomán akine bá autodidakt vol példátlanu éle é tiszt logikáj a ember gondolkodá történeténe i klassziku értéke olasz-zsid eredetű Hollandiába maj Londonb telepedet zsid atyátó származott Ricard elmélet é parlament működés K minde ágá magába foglalja szabadkereskedelem telje politika emancipáció szociálpolitika reformok földjáradé megadóztatá progresszí alapo é má tanítások amelye valamennyie a emberisé javá szolgálják Alább névso mutatja mil rendkívü előkel szerepe töltötte b zsid tudóso közgazdaságtan szociológi é szociálpolitik tudományána fejlődésében Adle Georg kiel v egyet tanár Balli Albert H A P A.-G alapítója é elnöke Bamberge Ludwig v néme képvisel é valutapolitikus Baue Ottó* osztrá politikus Beaconsfiel lor Disrael * ango miniszterelnö é pénzügyminiszter Bernstei Eduárd néme képvisel é szociológus Bloc Maurice Dictionn d l Ecom Pol szerkesztője Bokanovsk M. vol franci keresk miniszter Bon J M. berlin egyetem tanár Brande Eduárd v dá pénzügyminiszter Brau Heinrich v néme birodalm miniszter Lor Burnha Lev Eduár újságkiadó Coh Gusztáv v göttingen egyet tanár Dernbur Fr.* v néme gyarmatügy miniszter bankigazg. közg iró Durckhei Emile Sorbonn v világhír tanára Dzsavi bey v törö pénzügyminiszter Ehrenber Richárd* rostock egyet tanár Eisle Rudolf vol bécs egyet tanár Eulenbur Franz* berlin egyete é Handelshochschul tanára Foul Achille vol franci pénzügyminiszter Hilferdin Rudolf néme birod pénzügyminiszter Finanzkapita világhír szerzője Jaff Edgár münchen egyet tanár Jastro Ignác berlin egyet tanár Kaufman Hargon oros egyet tanár Lassal Ferdinánd Lédere Emil heidelberg egyet tanár Lev Leone ango közgazd író Lév Josep Mózes ango közgazd író Lori A. padova egyet tanár Luzatt Luigi v olas miniszterelnök pénzügyminiszte é egyet tanár Mar Karl* Melchet lor Alf Mond v ango miniszter a angol-amerika banktrösz elnöke Neurath-Schapir Anna bécs nemzetgazd író Neurat O.* bécs főreáliskola tanár Nossi A. néme agrárpolitikus Oppenheime Franz frankfurt egyet tanár Palgrave Cohe Dict. o Po Econ szerkesztője Rappapor Charles franci szocialist teoretikus Rathena Emil a A D E alapítója Rathena Walter v néme külügyminiszter Ricard Dávid Riesse Jákob néme birod parlamen alelnöke berlin egyet tanár Seligman E R. newyork világhír egyet tanár. Sieghard Rudolf* Bodenkreditanstal kormányzója Simme Georg v strassburg egyet tanár szociológus Singe Izidor v bécs egyetem tanár szerkesztő Schanze Carlo v olas pénz é külügyminiszter Wolf Július* berlin egyet tanár Wollembor Leone v olas pénzügyminiszter Worm Émile v páris egyet tanár Worm René Sorbonn világhír tanára Zuckerkand Róbert prága egyet tanár Hazaia részletese i a ill nevekné Acsád Ignác Bakony Kálmán Bec Lajos* Brau Róbert Dánie Arnold Dáno Árpád* Dér A. Deutsc Antal Fellne Frigyes* Feny Miksa* Ferencz Imre* Földe Béla* Fre Kálmán Groszman Miksa Halas Fische Ödön Hatvány-Deutsc Sándor Hava Miksa Helta Ferenc Hor Ede Jóná János* Katon Béla* Kis Adolf bár Kornfel Zsigmond Kőrös József Kunf Zsigmond* Kreutze Lipót* Láncz Leó* Madarassy-Bec Gyula* Mandell Gyula* Mannhei Károly Neuman Ármin Pály Ede* Pály Menyhért* Pap Dávid Pikle Gyula* Pikle Gyula* Póly Jakab Sicherman Bernát Soml Bódog* Somogy Manó* Székel Arthúr Szend Pál* Szterény József* Tonell Sáudor* Trautman Henrik* Ullman Adolf Ullman Móric Vág Jenő Varg Jenő* Walde Gyula* Wahrman Mór Irodalom L Herzfeld Handelgeschicht de Jude i Altertu Braunschweig 189 Werne Sombart Di Jude un da Wirtschaftslebe 2 kiad 192 Geor Caro Social un Wirtschaftsgeschicht de Jude i Mittelalte I 190 Publication o th Jewis Historica Societ i Americ I-XXXI rendkívül érték forrásanyagga tárgyr vonatkozóla v Lippmann Geschicht de Zucker 189 M Kayserling Chr Columbu 189 Garri dell Riego Christopho d Colo 191 bőveb irodalma W Sombar é Car műve adjá részletese

12781.h

CÍMSZ Közgazdas

SZÓCIK Közgazdasá zsidós gazdasá életb va szere óko diasporáb kezdődi m jeruzsále Na Templ lerombolá előt Ma Juda agráráll vol b n o kizárólag mértékbe mi ahogy a régebb hitté másrés Juda fennállá idej Alexandriába Kis-Ázsiáb főképp Babilónia-Perzsiáb é zsid kereskedel életn m akk szokás hitelgazdasá formáj ismerté zsid foglalkozá ók vég hellén-róm világb egyrés földmívelé főképp szőlész vol másrés különbö iparág művelés í p tudju ho Szíriáb üvegcsiszol tükörkészít specialist hoss évszázadok zsid volta m bizán császárs terület ugyancs földmível melle m V sz.-b szövetfesté valóságg monopolizált tulajdonkéne Hellá területér Szicíliá költözö zsid e iparág tö mi félévezred á Na Gerge pápát kezd Hohenstaufen korá kezükb tartottá itáli félszigete Baleári-szigeteke egé Hispániába Dé Észak-franciaországba s Raj Du ment kereszt hadjáratok zsid főképp szőlőgazdálkodáss foglalkozt Ca bizonyítá szerin Kereskedelemm ekk cs szórványos foglalkozta kánonjogn keresztények vonatko tilalm dinaszti hűbéres megbízatás fö zsina álla törvényhoz útj törté elvéte gettó kényszeredetts következtéb pénzváltás bankárkodás ékszerészet lett utal Uzso Na érde főképp franc zsidóságna ho Nyug Kel köz kapcsolat kereskedel ter eredményes kiépített m Karoling idej IX- s teh jóv kereszt hadjárat ko előt Mi kereskedő főképp borkereskedelemb tűnt k Rendkív jellem fonto ho Na Káro koráb é Agoba lyo püspö egyébké mode gondolkodá egyházi a zsidós tudat ellensé vo Cont Judae pamflet ír ellen vádj kö m egyáltal n emlí uzsorá jólleh épp zsid na gazdasá szere a am inkriminá borkeresked melle fől sóva bőrr kele árukk kereskedt zsid középk el felébe állan foglalkozás mi legalá Árpád koráb Magyarország mezőgazdálkod vol M ke említenün ho adóhivatalnoksá me középkorb előke államhivataln fele me n csup Magyarország vo zsi foglalkozá á han diaspo kezdetét fog Róm Birodal megszűnté ann egé területé s Meroving Karoling korába Fra Birodalomb i Ig na rész vo itáli franciaorszá zsidókn tengerészetbe Pi Marseil zsi keresked hajóiv matrózaiv bonyolított forgalmuk V.-V sz.-ba Nápolyb ped zsi negy eredetil közvetl tengerpart vol d itáli zsid Hohenstaufen koráb hír selyemszöv tekintetb úttör volta éppúg mi bíborfestésbe kereszt hadjárat idejét kezd elnyomat szörn jogfosztás következtéb vá zsidós egyolda kereske foglalkozá nép ném terület valób azon le Ju Kaufma kifejezé zsi bankár na súly szám okmá őriz me XI sz.-b Ár Linco valóság pénzügyminiszte vo Angliána legalá irányí pénzüg szakember legnagyo szerep zsi bankár kétségtelen Castiliáb Aragóniáb töltött középkorba Működés zenitjé felfedezés koráb jutotta Bebizonyíto tén ho n Izabel király felbuzdulá eredményez Ameri felfedezésé han zsi Sanch aragoni kincstárno R May ország nagyrab cím vise Ábrah Seni castili kincstárn késő kitéré ut Coron gr Lu Santange valenci bank kincstárn Abrabane valóság pénzügyminisztern megfele kincstárnokság betöl tud biblia­kommentát mozdított e felfedezé o módo ho előb hár építtet hár hajó amelyn parancsnok vérzsi Christoph Colo kivé zsid volta Í cadi export-kereske Yan Pinz testvér mindkett marannus volta épp úg mi Columb orvo Bern Tier árbocr elősz m s kereszte zsid Lu Torr kiáltott ak héb arame nyelvtudá mia Columb riporterké tolmácské ve f hajór Torr leve Sanchez-h Azo szigetekr má megva úja bizonyíték szeri nagy valószín ho Columb XI sz. zsi kartográfusn Cresquezn va ped kortársána Ábrah Zacutona salamanc egyet kivá astronomusán gö ala térké ut me Földra Ahogy felfedezésekbe ú Ameri kolonizálásáb dön szerep v üldözö marannusokna íg Antilláko Dé Közép-Amerikáb cukornád-ültetvénye tropik faexpor ká dohá meghonosít exportál teré továb m Egyesü Állam kolonizálásáb o jelentéke rész vol ho N yor zsi község háromsz év fordulój Americ Jevi Historic Socie ünnepsége e ma Roosewe eln nyilvános elismert egé wildwe kultú a vonásáb zsid volt úttör fől Californiá mondha e úg ho Wern Somba kereszté tud vélemén teljes igazol mid kijelent ho Ameri e dur u dur Judenla európ állam gazdaságtörténe sok t zsid emine gazdasá szerepéről.Wertheim Oppenheim bankár szere Lip csász koráb államélet kiható nagyjelentősé vol csakúg mi X -XI sz. hadsere udva szállí zsidók Ilyen volt eredetil Rothschild XVII s másod felébe világgazdaságb XI sz.-b részb m követke bankház játszan nagyfontossá szerepe Bischofshe Brüss Bleichröd Berl Brods Var Cass Ernes S London-New-Yo Ephrus Brüssz Guggenhe New-Yo Glinzbu bá Oroszorsz Hirs bá Franciaorszá Törökorsz Kuh Lo C New-Yo Laza New-Yo Lewiso Brot New-Yo Marmaros Bla Román Montag Lond Mendelssohn-Barthol Berl Poliako Oroszorsz Samue Lond Seligma New-Yo Speye S London-New-Yo Ste bá Lond Strau New-Yo Strousbe Románi Németorsz Swaythli lor Sasso Lond Ind Warbu New-Yo Zsi tőkéb létesü banko Dresden Ban Handelsgesellscha Berl Nationa Bank-vere Berl Cred Mobili Par Magyarország va szerep zsidóságn gazdasá életb Ip Kereskedele Alábbiakb K mi teoretik tudomá elsőrendű zsi művelőin névsor adju óko zsi K.-ró melyn főforrá magán Talmudn szám hely Herzfe Somba alá idéze műv tájékoztatna Aláb névsorh csup a jegyezz me ho Ricard tudomá elvitathatatlan legnagyo klasszikus ak má n tudo túljut tudomá akin b autodidak vo példátlan él tisz logiká embe gondolkod történetén klasszik érték olasz-zsi eredet Hollandiáb ma London telepede zsi atyát származot Ricar elméle parlamen működé mind ág magáb foglalj szabadkereskedele telj politik emancipáci szociálpolitik reformo földjárad megadóztat progressz alap m tanításo amely valamennyi emberis jav szolgáljá Aláb névs mutatj mi rendkív előke szerep töltött zsi tudós közgazdaságta szociológ szociálpoliti tudományán fejlődésébe Adl Geor kie egye taná Ball Alber A.- alapítój elnök Bamberg Ludwi ném képvise valutapolitiku Bau Ottó osztr politiku Beaconsfie lo Disrae ang minisztereln pénzügyminiszte Bernste Eduár ném képvise szociológu Blo Mauric Diction Eco Po szerkesztőj Bokanovs M vo franc keres miniszte Bo M berli egyete taná Brand Eduár d pénzügyminiszte Bra Heinric ném birodal miniszte Lo Burnh Le Eduá újságkiad Co Gusztá göttinge egye taná Dernbu Fr. ném gyarmatüg miniszte bankigazg köz ir Durckhe Emil Sorbon világhí tanár Dzsav be tör pénzügyminiszte Ehrenbe Richárd rostoc egye taná Eisl Rudol vo béc egye taná Eulenbu Franz berli egyet Handelshochschu tanár Fou Achill vo franc pénzügyminiszte Hilferdi Rudol ném biro pénzügyminiszte Finanzkapit világhí szerzőj Jaf Edgá münche egye taná Jastr Igná berli egye taná Kaufma Hargo oro egye taná Lassa Ferdinán Léder Emi heidelber egye taná Le Leon ang közgaz ír Lé Jose Móze ang közgaz ír Lor A padov egye taná Luzat Luig ola miniszterelnö pénzügyminiszt egye taná Ma Karl Melche lo Al Mon ang miniszte angol-amerik banktrös elnök Neurath-Schapi Ann béc nemzetgaz ír Neura O. béc főreáliskol taná Noss A ném agrárpolitiku Oppenheim Fran frankfur egye taná Palgrav Coh Dict P Eco szerkesztőj Rappapo Charle franc szocialis teoretiku Rathen Emi alapítój Rathen Walte ném külügyminiszte Ricar Dávi Riess Jáko ném biro parlame alelnök berli egye taná Seligma R newyor világhí egye tanár Sieghar Rudolf Bodenkreditansta kormányzój Simm Geor strassbur egye taná szociológu Sing Izido béc egyete taná szerkeszt Schanz Carl ola pén külügyminiszte Wol Július berli egye taná Wollembo Leon ola pénzügyminiszte Wor Émil pári egye taná Wor Ren Sorbon világhí tanár Zuckerkan Róber prág egye taná Hazai részletes il nevekn Acsá Igná Bakon Kálmá Be Lajos Bra Róber Dáni Arnol Dán Árpád Dé A Deuts Anta Felln Frigyes Fen Miksa Ferenc Imre Föld Béla Fr Kálmá Groszma Miks Hala Fisch Ödö Hatvány-Deuts Sándo Hav Miks Helt Feren Ho Ed Jón János Kato Béla Ki Adol bá Kornfe Zsigmon Kőrö Józse Kun Zsigmond Kreutz Lipót Lánc Leó Madarassy-Be Gyula Mandel Gyula Mannhe Károl Neuma Ármi Pál Ede Pál Menyhért Pa Dávi Pikl Gyula Pikl Gyula Pól Jaka Sicherma Berná Som Bódog Somog Manó Széke Arthú Szen Pál Szterén József Tonel Sáudor Trautma Henrik Ullma Adol Ullma Móri Vá Jen Var Jenő Wald Gyula Wahrma Mó Irodalo Herzfel Handelgeschich d Jud Altert Braunschwei 18 Wern Sombar D Jud u d Wirtschaftsleb kia 19 Geo Car Socia u Wirtschaftsgeschich d Jud Mittelalt 19 Publicatio t Jewi Historic Socie Ameri I-XXX rendkívü érté forrásanyagg tárgy vonatkozól Lippman Geschich d Zucke 18 Kayserlin Ch Columb 18 Garr del Rieg Christoph Col 19 bőve irodalm Somba Ca műv adj részletes

12781.

CÍMS Közgazda

SZÓCI Közgazdas zsidó gazdas élet v szer ók diasporá kezdőd jeruzsál N Temp lerombol elő M Jud agrárál vo kizáróla mértékb m ahog régeb hitt másré Jud fennáll ide Alexandriáb Kis-Ázsiá főkép Babilónia-Perzsiá zsi kereskede élet ak szoká hitelgazdas formá ismert zsi foglalkoz ó vé hellén-ró világ egyré földmível főkép szőlés vo másré különb ipará művelé tudj h Szíriá üvegcsiszo tükörkészí specialis hos évszázado zsi volt bizá császár terüle ugyanc földmíve mell sz.- szövetfest valóság monopolizál tulajdonkén Hell területé Szicíli költöz zsi ipará t m félévezre N Gerg pápá kez Hohenstaufe kor kezük tartott itál félsziget Baleári-szigetek eg Hispániáb D Észak-franciaországb Ra D men keresz hadjárato zsi főkép szőlőgazdálkodás foglalkoz C bizonyít szeri Kereskedelem ek c szórványo foglalkozt kánonjog kereszténye vonatk tilal dinaszt hűbére megbízatá f zsin áll törvényho út tört elvét gett kényszeredett következté pénzváltá bankárkodá ékszerésze let uta Uzs N érd főkép fran zsidóságn h Nyu Ke kö kapcsola kereskede te eredménye kiépítet Karolin ide IX te jó keresz hadjára k elő M keresked főkép borkereskedelem tűn Rendkí jelle font h N Kár korá Agob ly püsp egyébk mod gondolkod egyház zsidó tuda ellens v Con Juda pamfle í elle vád k egyálta eml uzsor jólle ép zsi n gazdas szer a inkrimin borkereske mell fő sóv bőr kel áruk keresked zsi közép e feléb álla foglalkozá m legal Árpá korá Magyarorszá mezőgazdálko vo k említenü h adóhivatalnoks m középkor elők államhivatal fel m csu Magyarorszá v zs foglalkoz ha diasp kezdeté fo Ró Biroda megszűnt an eg terület Merovin Karolin koráb Fr Birodalom I n rés v itál franciaorsz zsidók tengerészetb P Marsei zs kereske hajói matrózai bonyolítot forgalmu V.- sz.-b Nápoly pe zs neg eredeti közvet tengerpar vo itál zsi Hohenstaufe korá hí selyemszö tekintet úttö volt éppú m bíborfestésb keresz hadjára idejé kez elnyoma ször jogfosztá következté v zsidó egyold keresk foglalkoz né né terüle való azo l J Kaufm kifejez zs banká n súl szá okm őri m X sz.- Á Linc valósá pénzügyminiszt v Anglián legal irány pénzü szakembe legnagy szere zs banká kétségtele Castiliá Aragóniá töltöt középkorb Működé zenitj felfedezé korá jutott Bebizonyít té h Izabe királ felbuzdul eredménye Amer felfedezés ha zs Sanc aragon kincstárn Ma orszá nagyra cí vis Ábra Sen castil kincstár kés kitér u Coro g L Santang valenc ban kincstár Abraban valósá pénzügyminiszter megfel kincstárnoksá betö tu biblia­kommentá mozdítot felfedez mód h elő há építte há haj amely parancsno vérzs Christop Col kiv zsi volt cad export-keresk Ya Pin testvé mindket marannu volt ép ú m Colum orv Ber Tie árboc elős kereszt zsi L Tor kiáltot a hé aram nyelvtud mi Colum riporterk tolmácsk v hajó Tor lev Sanchez- Az szigetek m megv új bizonyíté szer nag valószí h Colum X sz zs kartográfus Cresquez v pe kortársán Ábra Zacuton salaman egye kiv astronomusá g al térk u m Földr Ahog felfedezésekb Amer kolonizálásá dö szere üldöz marannusokn í Antillák D Közép-Ameriká cukornád-ültetvény tropi faexpo k doh meghonosí exportá ter tová Egyes Álla kolonizálásá jelenték rés vo h yo zs közsé hároms é forduló Ameri Jev Histori Soci ünnepség m Roosew el nyilváno elismer eg wildw kult vonásá zsi vol úttö fő Californi mondh ú h Wer Somb kereszt tu vélemé telje igazo mi kijelen h Amer du du Judenl euró álla gazdaságtörtén so zsi emin gazdas szerepéről.Werthei Oppenhei banká szer Li csás korá államéle kihat nagyjelentős vo csakú m -X sz hadser udv száll zsidó Ilye vol eredeti Rothschil XVI máso feléb világgazdaság X sz.- rész követk bankhá játsza nagyfontoss szerep Bischofsh Brüs Bleichrö Ber Brod Va Cas Erne London-New-Y Ephru Brüss Guggenh New-Y Glinzb b Oroszors Hir b Franciaorsz Törökors Ku L New-Y Laz New-Y Lewis Bro New-Y Marmaro Bl Romá Monta Lon Mendelssohn-Bartho Ber Poliak Oroszors Samu Lon Seligm New-Y Spey London-New-Y St b Lon Stra New-Y Strousb Román Németors Swaythl lo Sass Lon In Warb New-Y Zs tőké létes bank Dresde Ba Handelsgesellsch Ber Nation Bank-ver Ber Cre Mobil Pa Magyarorszá v szere zsidóság gazdas élet I Kereskedel Alábbiak m teoreti tudom elsőrend zs művelői névso adj ók zs K.-r mely főforr magá Talmud szá hel Herzf Somb al idéz mű tájékoztatn Alá névsor csu jegyez m h Ricar tudom elvitathatatla legnagy klassziku a m tud túlju tudom aki autodida v példátla é tis logik emb gondolko történeté klasszi érté olasz-zs erede Hollandiá m Londo teleped zs atyá származo Rica elmél parlame működ min á magá foglal szabadkereskedel tel politi emancipác szociálpoliti reform földjára megadózta progress ala tanítás amel valamenny emberi ja szolgálj Alá név mutat m rendkí elők szere töltöt zs tudó közgazdaságt szocioló szociálpolit tudományá fejlődéséb Ad Geo ki egy tan Bal Albe A. alapító elnö Bamber Ludw né képvis valutapolitik Ba Ott oszt politik Beaconsfi l Disra an miniszterel pénzügyminiszt Bernst Eduá né képvis szociológ Bl Mauri Dictio Ec P szerkesztő Bokanov v fran kere miniszt B berl egyet tan Bran Eduá pénzügyminiszt Br Heinri né biroda miniszt L Burn L Edu újságkia C Guszt götting egy tan Dernb Fr né gyarmatü miniszt bankigaz kö i Durckh Emi Sorbo világh taná Dzsa b tö pénzügyminiszt Ehrenb Richár rosto egy tan Eis Rudo v bé egy tan Eulenb Fran berl egye Handelshochsch taná Fo Achil v fran pénzügyminiszt Hilferd Rudo né bir pénzügyminiszt Finanzkapi világh szerző Ja Edg münch egy tan Jast Ign berl egy tan Kaufm Harg or egy tan Lass Ferdiná Léde Em heidelbe egy tan L Leo an közga í L Jos Móz an közga í Lo pado egy tan Luza Lui ol minisztereln pénzügyminisz egy tan M Kar Melch l A Mo an miniszt angol-ameri banktrö elnö Neurath-Schap An bé nemzetga í Neur O bé főreálisko tan Nos né agrárpolitik Oppenhei Fra frankfu egy tan Palgra Co Dic Ec szerkesztő Rappap Charl fran szociali teoretik Rathe Em alapító Rathe Walt né külügyminiszt Rica Dáv Ries Ják né bir parlam alelnö berl egy tan Seligm newyo világh egy taná Siegha Rudol Bodenkreditanst kormányzó Sim Geo strassbu egy tan szociológ Sin Izid bé egyet tan szerkesz Schan Car ol pé külügyminiszt Wo Júliu berl egy tan Wollemb Leo ol pénzügyminiszt Wo Émi pár egy tan Wo Re Sorbo világh taná Zuckerka Róbe prá egy tan Haza részlete i nevek Acs Ign Bako Kálm B Lajo Br Róbe Dán Arno Dá Árpá D Deut Ant Fell Frigye Fe Miks Feren Imr Föl Bél F Kálm Groszm Mik Hal Fisc Öd Hatvány-Deut Sánd Ha Mik Hel Fere H E Jó Jáno Kat Bél K Ado b Kornf Zsigmo Kőr Józs Ku Zsigmon Kreut Lipó Lán Le Madarassy-B Gyul Mande Gyul Mannh Káro Neum Árm Pá Ed Pá Menyhér P Dáv Pik Gyul Pik Gyul Pó Jak Sicherm Bern So Bódo Somo Man Szék Arth Sze Pá Szteré Józse Tone Sáudo Trautm Henri Ullm Ado Ullm Mór V Je Va Jen Wal Gyul Wahrm M Irodal Herzfe Handelgeschic Ju Alter Braunschwe 1 Wer Somba Ju Wirtschaftsle ki 1 Ge Ca Soci Wirtschaftsgeschic Ju Mittelal 1 Publicati Jew Histori Soci Amer I-XX rendkív ért forrásanyag tárg vonatkozó Lippma Geschic Zuck 1 Kayserli C Colum 1 Gar de Rie Christop Co 1 bőv irodal Somb C mű ad részlete

12781

CÍM Közgazd

SZÓC Közgazda zsid gazda éle sze ó diaspor kezdő jeruzsá Tem lerombo el Ju agrárá v kizáról mérték aho rége hit másr Ju fennál id Alexandriá Kis-Ázsi főké Babilónia-Perzsi zs keresked éle a szok hitelgazda form ismer zs foglalko v hellén-r vilá egyr földmíve főké szőlé v másr külön ipar művel tud Szíri üvegcsisz tükörkész speciali ho évszázad zs vol biz császá terül ugyan földmív mel sz. szövetfes valósá monopolizá tulajdonké Hel terület Szicíl költö zs ipar félévezr Ger páp ke Hohenstauf ko kezü tartot itá félszige Baleári-szigete e Hispániá Észak-franciaország R me keres hadjárat zs főké szőlőgazdálkodá foglalko bizonyí szer Kereskedele e szórvány foglalkoz kánonjo keresztény vonat tila dinasz hűbér megbízat zsi ál törvényh ú tör elvé get kényszeredet következt pénzvált bankárkod ékszerész le ut Uz ér főké fra zsidóság Ny K k kapcsol keresked t eredmény kiépíte Karoli id I t j keres hadjár el kereske főké borkereskedele tű Rendk jell fon Ká kor Ago l püs egyéb mo gondolko egyhá zsid tud ellen Co Jud pamfl ell vá egyált em uzso jóll é zs gazda sze inkrimi borkeresk mel f só bő ke áru kereske zs közé felé áll foglalkoz lega Árp kor Magyarorsz mezőgazdálk v említen adóhivatalnok középko elő államhivata fe cs Magyarorsz z foglalko h dias kezdet f R Birod megszűn a e terüle Merovi Karoli korá F Birodalo ré itá franciaors zsidó tengerészet Marse z keresk hajó matróza bonyolíto forgalm V. sz.- Nápol p z ne eredet közve tengerpa v itá zs Hohenstauf kor h selyemsz tekinte útt vol épp bíborfestés keres hadjár idej ke elnyom szö jogfoszt következt zsid egyol keres foglalko n n terül val az Kauf kifeje z bank sú sz ok őr sz. Lin valós pénzügyminisz Angliá lega irán pénz szakemb legnag szer z bank kétségtel Castili Aragóni töltö középkor Működ zenit felfedez kor jutot Bebizonyí t Izab kirá felbuzdu eredmény Ame felfedezé h z San arago kincstár M orsz nagyr c vi Ábr Se casti kincstá ké kité Cor Santan valen ba kincstá Abraba valós pénzügyminiszte megfe kincstárnoks bet t biblia­komment mozdíto felfede mó el h építt h ha amel parancsn vérz Christo Co ki zs vol ca export-keres Y Pi testv mindke marann vol é Colu or Be Ti árbo elő keresz zs To kiálto h ara nyelvtu m Colu riporter tolmács haj To le Sanchez A szigete meg ú bizonyít sze na valósz Colu s z kartográfu Cresque p kortársá Ábr Zacuto salama egy ki astronomus a tér Föld Aho felfedezések Ame kolonizálás d szer üldö marannusok Antillá Közép-Amerik cukornád-ültetvén trop faexp do meghonos export te tov Egye Áll kolonizálás jelenté ré v y z közs három fordul Amer Je Histor Soc ünnepsé Roose e nyilván elisme e wild kul vonás zs vo útt f Californ mond We Som keresz t vélem telj igaz m kijele Ame d d Juden eur áll gazdaságtörté s zs emi gazda szerepéről.Werthe Oppenhe bank sze L csá kor államél kiha nagyjelentő v csak - s hadse ud szál zsid Ily vo eredet Rothschi XV más felé világgazdasá sz. rés követ bankh játsz nagyfontos szere Bischofs Brü Bleichr Be Bro V Ca Ern London-New- Ephr Brüs Guggen New- Glinz Oroszor Hi Franciaors Törökor K New- La New- Lewi Br New- Marmar B Rom Mont Lo Mendelssohn-Barth Be Polia Oroszor Sam Lo Selig New- Spe London-New- S Lo Str New- Strous Romá Németor Swayth l Sas Lo I War New- Z tők léte ban Dresd B Handelsgesellsc Be Natio Bank-ve Be Cr Mobi P Magyarorsz szer zsidósá gazda éle Kereskede Alábbia teoret tudo elsőren z művelő névs ad ó z K.- mel főfor mag Talmu sz he Herz Som a idé m tájékoztat Al névso cs jegye Rica tudo elvitathatatl legnag klasszik tu túlj tudo ak autodid példátl ti logi em gondolk történet klassz ért olasz-z ered Hollandi Lond telepe z aty származ Ric elmé parlam műkö mi mag fogla szabadkereskede te polit emancipá szociálpolit refor földjár megadózt progres al tanítá ame valamenn ember j szolgál Al né muta rendk elő szer töltö z tud közgazdaság szociol szociálpoli tudomány fejlődésé A Ge k eg ta Ba Alb A alapít eln Bambe Lud n képvi valutapoliti B Ot osz politi Beaconsf Disr a minisztere pénzügyminisz Berns Edu n képvi szocioló B Maur Dicti E szerkeszt Bokano fra ker minisz ber egye ta Bra Edu pénzügyminisz B Heinr n birod minisz Bur Ed újságki Gusz göttin eg ta Dern F n gyarmat minisz bankiga k Durck Em Sorb világ tan Dzs t pénzügyminisz Ehren Richá rost eg ta Ei Rud b eg ta Eulen Fra ber egy Handelshochsc tan F Achi fra pénzügyminisz Hilfer Rud n bi pénzügyminisz Finanzkap világ szerz J Ed münc eg ta Jas Ig ber eg ta Kauf Har o eg ta Las Ferdin Léd E heidelb eg ta Le a közg Jo Mó a közg L pad eg ta Luz Lu o miniszterel pénzügyminis eg ta Ka Melc M a minisz angol-amer banktr eln Neurath-Scha A b nemzetg Neu b főreálisk ta No n agrárpoliti Oppenhe Fr frankf eg ta Palgr C Di E szerkeszt Rappa Char fra szocial teoreti Rath E alapít Rath Wal n külügyminisz Ric Dá Rie Já n bi parla aleln ber eg ta Selig newy világ eg tan Siegh Rudo Bodenkreditans kormányz Si Ge strassb eg ta szocioló Si Izi b egye ta szerkes Scha Ca o p külügyminisz W Júli ber eg ta Wollem Le o pénzügyminisz W Ém pá eg ta W R Sorb világ tan Zuckerk Rób pr eg ta Haz részlet neve Ac Ig Bak Kál Laj B Rób Dá Arn D Árp Deu An Fel Frigy F Mik Fere Im Fö Bé Kál Grosz Mi Ha Fis Ö Hatvány-Deu Sán H Mi He Fer J Ján Ka Bé Ad Korn Zsigm Kő Józ K Zsigmo Kreu Lip Lá L Madarassy- Gyu Mand Gyu Mann Kár Neu Ár P E P Menyhé Dá Pi Gyu Pi Gyu P Ja Sicher Ber S Bód Som Ma Szé Art Sz P Szter Józs Ton Sáud Traut Henr Ull Ad Ull Mó J V Je Wa Gyu Wahr Iroda Herzf Handelgeschi J Alte Braunschw We Somb J Wirtschaftsl k G C Soc Wirtschaftsgeschi J Mittela Publicat Je Histor Soc Ame I-X rendkí ér forrásanya tár vonatkoz Lippm Geschi Zuc Kayserl Colu Ga d Ri Christo C bő iroda Som m a részlet

1278

CÍ Közgaz

SZÓ Közgazd zsi gazd él sz diaspo kezd jeruzs Te leromb e J agrár kizáró mérté ah rég hi más J fenná i Alexandri Kis-Ázs fők Babilónia-Perzs z kereske él szo hitelgazd for isme z foglalk hellén- vil egy földmív fők szől más külö ipa műve tu Szír üvegcsis tükörkés special h évszáza z vo bi csász terü ugya földmí me sz szövetfe valós monopoliz tulajdonk He terüle Szicí költ z ipa félévez Ge pá k Hohenstau k kez tarto it félszig Baleári-sziget Hispáni Észak-franciaorszá m kere hadjára z fők szőlőgazdálkod foglalk bizony sze Kereskedel szórván foglalko kánonj keresztén vona til dinas hűbé megbíza zs á törvény tö elv ge kényszerede következ pénzvál bankárko ékszerés l u U é fők fr zsidósá N kapcso kereske eredmén kiépít Karol i kere hadjá e keresk fők borkereskedel t Rend jel fo K ko Ag pü egyé m gondolk egyh zsi tu elle C Ju pamf el v egyál e uzs jól z gazd sz inkrim borkeres me s b k ár keresk z köz fel ál foglalko leg Ár ko Magyarors mezőgazdál említe adóhivatalno középk el államhivat f c Magyarors foglalk dia kezde Biro megszű terül Merov Karol kor Birodal r it franciaor zsid tengerésze Mars keres haj matróz bonyolít forgal V sz. Nápo n erede közv tengerp it z Hohenstau ko selyems tekint út vo ép bíborfesté kere hadjá ide k elnyo sz jogfosz következ zsi egyo kere foglalk terü va a Kau kifej ban s s o ő sz Li való pénzügyminis Angli leg irá pén szakem legna sze ban kétségte Castil Aragón tölt középko Műkö zeni felfede ko juto Bebizony Iza kir felbuzd eredmén Am felfedez Sa arag kincstá ors nagy v Áb S cast kincst k kit Co Santa vale b kincst Abrab való pénzügyminiszt megf kincstárnok be biblia­kommen mozdít felfed m e épít h ame parancs vér Christ C k z vo c export-kere P test mindk maran vo Col o B T árb el keres z T kiált ar nyelvt Col riporte tolmác ha T l Sanche sziget me bizonyí sz n valós Col kartográf Cresqu kortárs Áb Zacut salam eg k astronomu té Föl Ah felfedezése Am kolonizálá sze üld marannuso Antill Közép-Ameri cukornád-ültetvé tro faex d meghono expor t to Egy Ál kolonizálá jelent r köz háro fordu Ame J Histo So ünneps Roos nyilvá elism wil ku voná z v út Califor mon W So keres véle tel iga kijel Am Jude eu ál gazdaságtört z em gazd szerepéről.Werth Oppenh ban sz cs ko államé kih nagyjelent csa hads u szá zsi Il v erede Rothsch X má fel világgazdas sz ré köve bank játs nagyfonto szer Bischof Br Bleich B Br C Er London-New Eph Brü Gugge New Glin Oroszo H Franciaor Töröko New L New Lew B New Marma Ro Mon L Mendelssohn-Bart B Poli Oroszo Sa L Seli New Sp London-New L St New Strou Rom Németo Swayt Sa L Wa New tő lét ba Dres Handelsgesells B Nati Bank-v B C Mob Magyarors sze zsidós gazd él Keresked Alábbi teore tud elsőre művel név a K. me főfo ma Talm s h Her So id tájékozta A névs c jegy Ric tud elvitathatat legna klasszi t túl tud a autodi példát t log e gondol történe klass ér olasz- ere Holland Lon telep at szárma Ri elm parla műk m ma fogl szabadkeresked t poli emancip szociálpoli refo földjá megadóz progre a tanít am valamen embe szolgá A n mut rend el sze tölt tu közgazdasá szocio szociálpol tudomán fejlődés G e t B Al alapí el Bamb Lu képv valutapolit O os polit Beacons Dis miniszter pénzügyminis Bern Ed képv szociol Mau Dict szerkesz Bokan fr ke minis be egy t Br Ed pénzügyminis Hein biro minis Bu E újságk Gus götti e t Der gyarma minis bankig Durc E Sor vilá ta Dz pénzügyminis Ehre Rich ros e t E Ru e t Eule Fr be eg Handelshochs ta Ach fr pénzügyminis Hilfe Ru b pénzügyminis Finanzka vilá szer E mün e t Ja I be e t Kau Ha e t La Ferdi Lé heidel e t L köz J M köz pa e t Lu L minisztere pénzügymini e t K Mel minis angol-ame bankt el Neurath-Sch nemzet Ne főreális t N agrárpolit Oppenh F frank e t Palg D szerkesz Rapp Cha fr szocia teoret Rat alapí Rat Wa külügyminis Ri D Ri J b parl alel be e t Seli new vilá e ta Sieg Rud Bodenkreditan kormány S G strass e t szociol S Iz egy t szerke Sch C külügyminis Júl be e t Wolle L pénzügyminis É p e t Sor vilá ta Zucker Ró p e t Ha részle nev A I Ba Ká La Ró D Ar Ár De A Fe Frig Mi Fer I F B Ká Gros M H Fi Hatvány-De Sá M H Fe Já K B A Kor Zsig K Jó Zsigm Kre Li L Madarassy Gy Man Gy Man Ká Ne Á Menyh D P Gy P Gy J Siche Be Bó So M Sz Ar S Szte Józ To Sáu Trau Hen Ul A Ul M J W Gy Wah Irod Herz Handelgesch Alt Braunsch W Som Wirtschafts So Wirtschaftsgesch Mittel Publica J Histo So Am I- rendk é forrásany tá vonatko Lipp Gesch Zu Kayser Col G R Christ b irod So részle