12783.htm

CÍMSZÓ: Kozma

SZEMÉLYNÉV: Kozma Lajos

SZÓCIKK: Kozma Lajos, építész, bútortervező és grafikus, szül. 1884. A modern magyar iparművészet egyik legjelentősebb képviselője. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A modern építészet s a népművészet egyesítésének problémája kíséri egész pályáján. Erős architektonikus szellemével, formagazdagságával új stílust és termékenyhatású iskolát teremtett. Bútorterveit a külföld is a legnagyobb elismeréssel fogadta. K. sikeresen fáradozott a magyar könyvművészet és tipográfia fejlődéséért is Könyvfedeleiben és könyvdíszeiben, a mai művészet újszerű formái találkoznak a népművészet primitív formáival és archaizáló stíluselemeivel. Legnevezetesebb munkái e téren: Zsuzsika Bergengóciában, a Klasszikusok (Kner) és Révész Béla: Találkozás Hamupipőkével c. könyvéhez készült rajzai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2783. címszó a lexikon => 512. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12783.htm

CÍMSZÓ: Kozma

SZEMÉLYNÉV: Kozma Lajos

SZÓCIKK: Kozma Lajos, építész, bútortervező és grafikus, szül. 1884. A modern magyar iparművészet egyik legjelentősebb képviselője. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A modern építészet s a népművészet egyesítésének problémája kíséri egész pályáján. Erős architektonikus szellemével, formagazdagságával új stílust és termékenyhatású iskolát teremtett. Bútorterveit a külföld is a legnagyobb elismeréssel fogadta. K. sikeresen fáradozott a magyar könyvművészet és tipográfia fejlődéséért is Könyvfedeleiben és könyvdíszeiben, a mai művészet újszerű formái találkoznak a népművészet primitív formáival és archaizáló stíluselemeivel. Legnevezetesebb munkái e téren: Zsuzsika Bergengóciában, a Klasszikusok Kner és Révész Béla: Találkozás Hamupipőkével c. könyvéhez készült rajzai.

12783.ht

CÍMSZÓ Kozm

SZEMÉLYNÉV Kozm Lajo

SZÓCIKK Kozm Lajos építész bútortervez é grafikus szül 1884 moder magya iparművésze egyi legjelentőseb képviselője Műegyetem tanulmányai Budapeste végezte moder építésze népművésze egyesítéséne problémáj kísér egés pályáján Erő architektoniku szellemével formagazdagságáva ú stílus é termékenyhatás iskolá teremtett Bútortervei külföl i legnagyob elismerésse fogadta K sikerese fáradozot magya könyvművésze é tipográfi fejlődéséér i Könyvfedeleibe é könyvdíszeiben ma művésze újszer formá találkozna népművésze primití formáiva é archaizál stíluselemeivel Legnevezeteseb munká téren Zsuzsik Bergengóciában Klasszikuso Kne é Révés Béla Találkozá Hamupipőkéve c könyvéhe készül rajzai

12783.h

CÍMSZ Koz

SZEMÉLYNÉ Koz Laj

SZÓCIK Koz Lajo építés bútorterve grafiku szü 188 mode magy iparművész egy legjelentőse képviselőj Műegyete tanulmánya Budapest végezt mode építész népművész egyesítésén problémá kísé egé pályájá Er architektonik szelleméve formagazdagságáv stílu termékenyhatá iskol teremtet Bútorterve külfö legnagyo elismeréss fogadt sikeres fáradozo magy könyvművész tipográf fejlődéséé Könyvfedeleib könyvdíszeibe m művész újsze form találkozn népművész primit formáiv archaizá stíluselemeive Legnevezetese munk tére Zsuzsi Bergengóciába Klasszikus Kn Révé Bél Találkoz Hamupipőkév könyvéh készü rajza

12783.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko La

SZÓCI Ko Laj építé bútorterv grafik sz 18 mod mag iparművés eg legjelentős képviselő Műegyet tanulmány Budapes végez mod építés népművés egyesítésé problém kís eg pályáj E architektoni szellemév formagazdagságá stíl termékenyhat isko teremte Bútorterv külf legnagy elismerés fogad sikere fáradoz mag könyvművés tipográ fejlődésé Könyvfedelei könyvdíszeib művés újsz for találkoz népművés primi formái archaiz stíluselemeiv Legnevezetes mun tér Zsuzs Bergengóciáb Klassziku K Rév Bé Találko Hamupipőké könyvé kész rajz

12783

CÍM K

SZEMÉLY K L

SZÓC K La épít bútorter grafi s 1 mo ma iparművé e legjelentő képvisel Műegye tanulmán Budape vége mo építé népművé egyesítés problé kí e pályá architekton szellemé formagazdagság stí termékenyha isk teremt Bútorter kül legnag elismeré foga siker fárado ma könyvművé tipogr fejlődés Könyvfedele könyvdíszei művé újs fo találko népművé prim formá archai stíluselemei Legnevezete mu té Zsuz Bergengóciá Klasszik Ré B Találk Hamupipők könyv kés raj

1278SZEMÉL

SZÓ L épí bútorte graf m m iparműv legjelent képvise Műegy tanulmá Budap vég m épít népműv egyesíté probl k pály architekto szellem formagazdagsá st termékenyh is terem Bútorte kü legna elismer fog sike fárad m könyvműv tipog fejlődé Könyvfedel könyvdísze műv új f találk népműv pri form archa stíluseleme Legnevezet m t Zsu Bergengóci Klasszi R Talál Hamupipő köny ké ra