12784.htm

CÍMSZÓ: Közgazdaság

SZÓCIKK: "Léderer Emil, heidelbergi egyet, tanár. Levi Leone, angol közgazd. író, Lévy Joseph Mózes, angol közgazd. író, Loria A., padovai egyet. tanár, Luzatti Luigi, v. olasz miniszterelnök, pénzügyminiszter és egyet. tanár. Marx Karl*. Melchett lord (Alf. Mond.), v. angol miniszter, az angol-amerikai banktröszt elnöke, Neurath-Schapira Anna, bécsi nemzetgazd. író, Neurath O.*, bécsi főreáliskolai tanár, Nossig A., német agrárpolitikus, Oppenheimer Franz, frankfurti egyet. tanár. Palgrave* (Cohen), a «Dict.. of Pol Econ.» szerkesztője, Rappaport Charles, francia szocialista teoretikus. Rathenau Emil, az A. D. E. alapítója, Rathenau Walter, v. német külügyminiszter. Ricardo Dávid. Riesser Jákob, a német birod. parlament alelnöke, berlini egyet. tanár, Seligmann E. R., newyorki világhírű egyet. tanár.. Sieghardt Rudolf*, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Simmel Georg, v. strassburgi egyet, tanár, szociológus. Singer Izidor, v. bécsi egyetemi tanár, szerkesztő. Schanzer Carlo, v. olasz pénz- és külügyminiszter, Wolff Július*, berlini egyet. tanár, Wollemborg Leone, v. olasz pénzügyminiszter, Worms Émile, v. párisi egyet. tanár, Worms René, a Sorbonne világhírű tanára, Zuckerkandl Róbert, prágai egyet. tanár. Hazaiak (részletesen i. az ill. neveknél): Acsádi Ignác, Bakonyi Kálmán, Beck Lajos*, Braun Róbert, Dániel Arnold, Dános Árpád*, Déri A., Deutsch Antal, Fellner Frigyes*, Fenyő Miksa*, Ferenczi Imre*, Földes Béla*, Frey Kálmán, Groszmann Miksa, Halasi Fischer Ödön, Hatvány-Deutsch Sándor, Havas Miksa, Heltai Ferenc, Horn Ede, Jónás János*, Katona Béla*, Kiss Adolf, báró Kornfeld Zsigmond, Kőrösy József, Kunfi Zsigmond*, Kreutzer Lipót*, Lánczy Leó*, Madarassy-Beck Gyula*, Mandelló Gyula*, Mannheim Károly, Neumann Ármin, Pályi Ede*, Pályi Menyhért*, Papp Dávid, Pikler Gyula*, Pikler J Gyula*, Pólya Jakab, Sichermann Bernát, Somló Bódog*, Somogyi Manó*, Székely Arthúr, Szende Pál*, Szterényi József*, Tonelli Sáudor*, Trautmann Henrik*, Ullmann Adolf, Ullmann Móric, Vágó Jenő, Varga Jenő*, Walder Gyula*, Wahrmann Mór. Irodalom: L. Herzfeld, Handelgeschichte der Juden im Altertum (Braunschweig- 1894); Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben (2. kiad. 1920) ; Georg Caro, Social- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter I. (1908); Publications of the Jewish Historical Society in America I-XXXI. (rendkívüli értékű forrásanyaggal a tárgyra vonatkozólag); v. Lippmann, Geschichte des Zuckers (1894) ; M. Kayserling, Chr. Columbus (1894) ; Garria della Riego, Christophor de Colon (1912). (A bővebb irodalmat W. Sombart és Caro művei adják részletesen)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2784. címszó a lexikon => 512. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12784.htm

CÍMSZÓ: Közgazdaság

SZÓCIKK: Léderer Emil, heidelbergi egyet, tanár. Levi Leone, angol közgazd. író, Lévy Joseph Mózes, angol közgazd. író, Loria A., padovai egyet. tanár, Luzatti Luigi, v. olasz miniszterelnök, pénzügyminiszter és egyet. tanár. Marx Karl*. Melchett lord Alf. Mond. , v. angol miniszter, az angol-amerikai banktröszt elnöke, Neurath-Schapira Anna, bécsi nemzetgazd. író, Neurath O.*, bécsi főreáliskolai tanár, Nossig A., német agrárpolitikus, Oppenheimer Franz, frankfurti egyet. tanár. Palgrave* Cohen , a Dict.. of Pol Econ. szerkesztője, Rappaport Charles, francia szocialista teoretikus. Rathenau Emil, az A. D. E. alapítója, Rathenau Walter, v. német külügyminiszter. Ricardo Dávid. Riesser Jákob, a német birod. parlament alelnöke, berlini egyet. tanár, Seligmann E. R., newyorki világhírű egyet. tanár.. Sieghardt Rudolf*, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Simmel Georg, v. strassburgi egyet, tanár, szociológus. Singer Izidor, v. bécsi egyetemi tanár, szerkesztő. Schanzer Carlo, v. olasz pénz- és külügyminiszter, Wolff Július*, berlini egyet. tanár, Wollemborg Leone, v. olasz pénzügyminiszter, Worms Émile, v. párisi egyet. tanár, Worms René, a Sorbonne világhírű tanára, Zuckerkandl Róbert, prágai egyet. tanár. Hazaiak részletesen i. az ill. neveknél : Acsádi Ignác, Bakonyi Kálmán, Beck Lajos*, Braun Róbert, Dániel Arnold, Dános Árpád*, Déri A., Deutsch Antal, Fellner Frigyes*, Fenyő Miksa*, Ferenczi Imre*, Földes Béla*, Frey Kálmán, Groszmann Miksa, Halasi Fischer Ödön, Hatvány-Deutsch Sándor, Havas Miksa, Heltai Ferenc, Horn Ede, Jónás János*, Katona Béla*, Kiss Adolf, báró Kornfeld Zsigmond, Kőrösy József, Kunfi Zsigmond*, Kreutzer Lipót*, Lánczy Leó*, Madarassy-Beck Gyula*, Mandelló Gyula*, Mannheim Károly, Neumann Ármin, Pályi Ede*, Pályi Menyhért*, Papp Dávid, Pikler Gyula*, Pikler J Gyula*, Pólya Jakab, Sichermann Bernát, Somló Bódog*, Somogyi Manó*, Székely Arthúr, Szende Pál*, Szterényi József*, Tonelli Sáudor*, Trautmann Henrik*, Ullmann Adolf, Ullmann Móric, Vágó Jenő, Varga Jenő*, Walder Gyula*, Wahrmann Mór. Irodalom: L. Herzfeld, Handelgeschichte der Juden im Altertum Braunschweig- 1894 ; Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben 2. kiad. 1920 ; Georg Caro, Social- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter I. 1908 ; Publications of the Jewish Historical Society in America I-XXXI. rendkívüli értékű forrásanyaggal a tárgyra vonatkozólag ; v. Lippmann, Geschichte des Zuckers 1894 ; M. Kayserling, Chr. Columbus 1894 ; Garria della Riego, Christophor de Colon 1912 . A bővebb irodalmat W. Sombart és Caro művei adják részletesen .

12784.ht

CÍMSZÓ Közgazdasá

SZÓCIKK Lédere Emil heidelberg egyet tanár Lev Leone ango közgazd író Lév Josep Mózes ango közgazd író Lori A. padova egyet tanár Luzatt Luigi v olas miniszterelnök pénzügyminiszte é egyet tanár Mar Karl* Melchet lor Alf Mond v ango miniszter a angol-amerika banktrösz elnöke Neurath-Schapir Anna bécs nemzetgazd író Neurat O.* bécs főreáliskola tanár Nossi A. néme agrárpolitikus Oppenheime Franz frankfurt egyet tanár Palgrave Cohe Dict. o Po Econ szerkesztője Rappapor Charles franci szocialist teoretikus Rathena Emil a A D E alapítója Rathena Walter v néme külügyminiszter Ricard Dávid Riesse Jákob néme birod parlamen alelnöke berlin egyet tanár Seligman E R. newyork világhír egyet tanár. Sieghard Rudolf* Bodenkreditanstal kormányzója Simme Georg v strassburg egyet tanár szociológus Singe Izidor v bécs egyetem tanár szerkesztő Schanze Carlo v olas pénz é külügyminiszter Wolf Július* berlin egyet tanár Wollembor Leone v olas pénzügyminiszter Worm Émile v páris egyet tanár Worm René Sorbonn világhír tanára Zuckerkand Róbert prága egyet tanár Hazaia részletese i a ill nevekné Acsád Ignác Bakony Kálmán Bec Lajos* Brau Róbert Dánie Arnold Dáno Árpád* Dér A. Deutsc Antal Fellne Frigyes* Feny Miksa* Ferencz Imre* Földe Béla* Fre Kálmán Groszman Miksa Halas Fische Ödön Hatvány-Deutsc Sándor Hava Miksa Helta Ferenc Hor Ede Jóná János* Katon Béla* Kis Adolf bár Kornfel Zsigmond Kőrös József Kunf Zsigmond* Kreutze Lipót* Láncz Leó* Madarassy-Bec Gyula* Mandell Gyula* Mannhei Károly Neuman Ármin Pály Ede* Pály Menyhért* Pap Dávid Pikle Gyula* Pikle Gyula* Póly Jakab Sicherman Bernát Soml Bódog* Somogy Manó* Székel Arthúr Szend Pál* Szterény József* Tonell Sáudor* Trautman Henrik* Ullman Adolf Ullman Móric Vág Jenő Varg Jenő* Walde Gyula* Wahrman Mór Irodalom L Herzfeld Handelgeschicht de Jude i Altertu Braunschweig 189 Werne Sombart Di Jude un da Wirtschaftslebe 2 kiad 192 Geor Caro Social un Wirtschaftsgeschicht de Jude i Mittelalte I 190 Publication o th Jewis Historica Societ i Americ I-XXXI rendkívül érték forrásanyagga tárgyr vonatkozóla v Lippmann Geschicht de Zucker 189 M Kayserling Chr Columbu 189 Garri dell Riego Christopho d Colo 191 bőveb irodalma W Sombar é Car műve adjá részletese

12784.h

CÍMSZ Közgazdas

SZÓCIK Léder Emi heidelber egye taná Le Leon ang közgaz ír Lé Jose Móze ang közgaz ír Lor A padov egye taná Luzat Luig ola miniszterelnö pénzügyminiszt egye taná Ma Karl Melche lo Al Mon ang miniszte angol-amerik banktrös elnök Neurath-Schapi Ann béc nemzetgaz ír Neura O. béc főreáliskol taná Noss A ném agrárpolitiku Oppenheim Fran frankfur egye taná Palgrav Coh Dict P Eco szerkesztőj Rappapo Charle franc szocialis teoretiku Rathen Emi alapítój Rathen Walte ném külügyminiszte Ricar Dávi Riess Jáko ném biro parlame alelnök berli egye taná Seligma R newyor világhí egye tanár Sieghar Rudolf Bodenkreditansta kormányzój Simm Geor strassbur egye taná szociológu Sing Izido béc egyete taná szerkeszt Schanz Carl ola pén külügyminiszte Wol Július berli egye taná Wollembo Leon ola pénzügyminiszte Wor Émil pári egye taná Wor Ren Sorbon világhí tanár Zuckerkan Róber prág egye taná Hazai részletes il nevekn Acsá Igná Bakon Kálmá Be Lajos Bra Róber Dáni Arnol Dán Árpád Dé A Deuts Anta Felln Frigyes Fen Miksa Ferenc Imre Föld Béla Fr Kálmá Groszma Miks Hala Fisch Ödö Hatvány-Deuts Sándo Hav Miks Helt Feren Ho Ed Jón János Kato Béla Ki Adol bá Kornfe Zsigmon Kőrö Józse Kun Zsigmond Kreutz Lipót Lánc Leó Madarassy-Be Gyula Mandel Gyula Mannhe Károl Neuma Ármi Pál Ede Pál Menyhért Pa Dávi Pikl Gyula Pikl Gyula Pól Jaka Sicherma Berná Som Bódog Somog Manó Széke Arthú Szen Pál Szterén József Tonel Sáudor Trautma Henrik Ullma Adol Ullma Móri Vá Jen Var Jenő Wald Gyula Wahrma Mó Irodalo Herzfel Handelgeschich d Jud Altert Braunschwei 18 Wern Sombar D Jud u d Wirtschaftsleb kia 19 Geo Car Socia u Wirtschaftsgeschich d Jud Mittelalt 19 Publicatio t Jewi Historic Socie Ameri I-XXX rendkívü érté forrásanyagg tárgy vonatkozól Lippman Geschich d Zucke 18 Kayserlin Ch Columb 18 Garr del Rieg Christoph Col 19 bőve irodalm Somba Ca műv adj részletes

12784.

CÍMS Közgazda

SZÓCI Léde Em heidelbe egy tan L Leo an közga í L Jos Móz an közga í Lo pado egy tan Luza Lui ol minisztereln pénzügyminisz egy tan M Kar Melch l A Mo an miniszt angol-ameri banktrö elnö Neurath-Schap An bé nemzetga í Neur O bé főreálisko tan Nos né agrárpolitik Oppenhei Fra frankfu egy tan Palgra Co Dic Ec szerkesztő Rappap Charl fran szociali teoretik Rathe Em alapító Rathe Walt né külügyminiszt Rica Dáv Ries Ják né bir parlam alelnö berl egy tan Seligm newyo világh egy taná Siegha Rudol Bodenkreditanst kormányzó Sim Geo strassbu egy tan szociológ Sin Izid bé egyet tan szerkesz Schan Car ol pé külügyminiszt Wo Júliu berl egy tan Wollemb Leo ol pénzügyminiszt Wo Émi pár egy tan Wo Re Sorbo világh taná Zuckerka Róbe prá egy tan Haza részlete i nevek Acs Ign Bako Kálm B Lajo Br Róbe Dán Arno Dá Árpá D Deut Ant Fell Frigye Fe Miks Feren Imr Föl Bél F Kálm Groszm Mik Hal Fisc Öd Hatvány-Deut Sánd Ha Mik Hel Fere H E Jó Jáno Kat Bél K Ado b Kornf Zsigmo Kőr Józs Ku Zsigmon Kreut Lipó Lán Le Madarassy-B Gyul Mande Gyul Mannh Káro Neum Árm Pá Ed Pá Menyhér P Dáv Pik Gyul Pik Gyul Pó Jak Sicherm Bern So Bódo Somo Man Szék Arth Sze Pá Szteré Józse Tone Sáudo Trautm Henri Ullm Ado Ullm Mór V Je Va Jen Wal Gyul Wahrm M Irodal Herzfe Handelgeschic Ju Alter Braunschwe 1 Wer Somba Ju Wirtschaftsle ki 1 Ge Ca Soci Wirtschaftsgeschic Ju Mittelal 1 Publicati Jew Histori Soci Amer I-XX rendkív ért forrásanyag tárg vonatkozó Lippma Geschic Zuck 1 Kayserli C Colum 1 Gar de Rie Christop Co 1 bőv irodal Somb C mű ad részlete

12784

CÍM Közgazd

SZÓC Léd E heidelb eg ta Le a közg Jo Mó a közg L pad eg ta Luz Lu o miniszterel pénzügyminis eg ta Ka Melc M a minisz angol-amer banktr eln Neurath-Scha A b nemzetg Neu b főreálisk ta No n agrárpoliti Oppenhe Fr frankf eg ta Palgr C Di E szerkeszt Rappa Char fra szocial teoreti Rath E alapít Rath Wal n külügyminisz Ric Dá Rie Já n bi parla aleln ber eg ta Selig newy világ eg tan Siegh Rudo Bodenkreditans kormányz Si Ge strassb eg ta szocioló Si Izi b egye ta szerkes Scha Ca o p külügyminisz W Júli ber eg ta Wollem Le o pénzügyminisz W Ém pá eg ta W R Sorb világ tan Zuckerk Rób pr eg ta Haz részlet neve Ac Ig Bak Kál Laj B Rób Dá Arn D Árp Deu An Fel Frigy F Mik Fere Im Fö Bé Kál Grosz Mi Ha Fis Ö Hatvány-Deu Sán H Mi He Fer J Ján Ka Bé Ad Korn Zsigm Kő Józ K Zsigmo Kreu Lip Lá L Madarassy- Gyu Mand Gyu Mann Kár Neu Ár P E P Menyhé Dá Pi Gyu Pi Gyu P Ja Sicher Ber S Bód Som Ma Szé Art Sz P Szter Józs Ton Sáud Traut Henr Ull Ad Ull Mó J V Je Wa Gyu Wahr Iroda Herzf Handelgeschi J Alte Braunschw We Somb J Wirtschaftsl k G C Soc Wirtschaftsgeschi J Mittela Publicat Je Histor Soc Ame I-X rendkí ér forrásanya tár vonatkoz Lippm Geschi Zuc Kayserl Colu Ga d Ri Christo C bő iroda Som m a részlet

1278

CÍ Közgaz

SZÓ Lé heidel e t L köz J M köz pa e t Lu L minisztere pénzügymini e t K Mel minis angol-ame bankt el Neurath-Sch nemzet Ne főreális t N agrárpolit Oppenh F frank e t Palg D szerkesz Rapp Cha fr szocia teoret Rat alapí Rat Wa külügyminis Ri D Ri J b parl alel be e t Seli new vilá e ta Sieg Rud Bodenkreditan kormány S G strass e t szociol S Iz egy t szerke Sch C külügyminis Júl be e t Wolle L pénzügyminis É p e t Sor vilá ta Zucker Ró p e t Ha részle nev A I Ba Ká La Ró D Ar Ár De A Fe Frig Mi Fer I F B Ká Gros M H Fi Hatvány-De Sá M H Fe Já K B A Kor Zsig K Jó Zsigm Kre Li L Madarassy Gy Man Gy Man Ká Ne Á Menyh D P Gy P Gy J Siche Be Bó So M Sz Ar S Szte Józ To Sáu Trau Hen Ul A Ul M J W Gy Wah Irod Herz Handelgesch Alt Braunsch W Som Wirtschafts So Wirtschaftsgesch Mittel Publica J Histo So Am I- rendk é forrásany tá vonatko Lipp Gesch Zu Kayser Col G R Christ b irod So részle