12785.htm

CÍMSZÓ: Községkerületi bíróságok

SZÓCIKK: Községkerületi bíróságok. A K.-at az 1868-69. évi izraelita egyetemes gyűlés által alkotott kongresszusi statútum létesítette (1. Kongresszusi szervezet). A K. hatáskörébe tar­ tozik : 1. a kerülethez tartozó községek és hivatalnokaik között, 2. a hitközség és annak egy része között, s 3. a kerülethez tartozó különböző hitközségek között felmerült vitás ügyek eldöntése. Különösen nagy jelentősége azért van a K.-nak, mert hozzájuk tartoznak a hitközségi alkalmazottak vitás ügyei és így ez a bíróság a hitközségi alkalmazottak munkaügyi bírósága is. Nem tartoznak a K. hatáskörébe a hitközségi elemi iskolák tanszemélyzetének vitás ügyei és az anyakönyvvezető rabbi illetményeinek behajtása. Rabbikra nézve még azon kivétel is áll fenn, hogy önhatalmú birtokháborítás esetén, a tényleges állapot fentartása végett, a rendes bíróságokhoz fordulhatnak. Az újabb joggyakorlat szerint a K. a hatáskörükbe tartozó ügyekben kizárólagos hatáskörrel járnak el, tehát akkor is, ha az érdekelt felek előzetesen nem vetik magukat alá ezen bíróság döntésének. A K. olymódon alakulnak meg, hogy a községkerületi képviselet (1 Kongresszusi szervezet) évenkénti ülésében 24 bírósági tagot választ sorshúzás útján, akik közül az első kisorsolt 12 tag az év első felében, a másik 12 tag az év másik felében működnek mint bírák. A kerületi képviselet a bírák mindkét osztálya számára saját kebeléből egy-egy elnököt s elnökhelyettest választ. Kisebb közsógkerületben csak 12 tagot sorsolnak ki bírónak, akik azonban az egész éven át működnek. Per esetében mindegyik félnek jogában áll a bírák közül hármat kijelölni, kik a fennforgó esetben nem bíráskodhatnak. A bíróságok tárgyalásai nyilvánosak. Érvényes határozat hozatalához legalább 5 tagnak jelenléte szükséges. A községkerületi bíróság ítéletei végérvényesek és ellenük jogorvoslatnak nincs helye, a vallás- és közoktatásügyi miniszter azonban főfelügyeletet gyakorol, hogy a községkerületi bíróság előtti eljárás alaki szabályai betartattak-e. Amennyiben a községkerületi bíróság előtti eljárást illetően különös szabályok nincsenek megállapítva, ügy a gyakorlatban a Polgári Perrendtartás szabályait alkalmazzák, per analógiám. (V. ö. Munkácsi, « Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából » (Budapest 1926). «Az Izraelita Hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonyai (Budapest 1927.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2785. címszó a lexikon => 313. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12785.htm

CÍMSZÓ: Községkerületi bíróságok

SZÓCIKK: Községkerületi bíróságok. A K.-at az 1868-69. évi izraelita egyetemes gyűlés által alkotott kongresszusi statútum létesítette 1. Kongresszusi szervezet . A K. hatáskörébe tar­ tozik : 1. a kerülethez tartozó községek és hivatalnokaik között, 2. a hitközség és annak egy része között, s 3. a kerülethez tartozó különböző hitközségek között felmerült vitás ügyek eldöntése. Különösen nagy jelentősége azért van a K.-nak, mert hozzájuk tartoznak a hitközségi alkalmazottak vitás ügyei és így ez a bíróság a hitközségi alkalmazottak munkaügyi bírósága is. Nem tartoznak a K. hatáskörébe a hitközségi elemi iskolák tanszemélyzetének vitás ügyei és az anyakönyvvezető rabbi illetményeinek behajtása. Rabbikra nézve még azon kivétel is áll fenn, hogy önhatalmú birtokháborítás esetén, a tényleges állapot fentartása végett, a rendes bíróságokhoz fordulhatnak. Az újabb joggyakorlat szerint a K. a hatáskörükbe tartozó ügyekben kizárólagos hatáskörrel járnak el, tehát akkor is, ha az érdekelt felek előzetesen nem vetik magukat alá ezen bíróság döntésének. A K. olymódon alakulnak meg, hogy a községkerületi képviselet 1 Kongresszusi szervezet évenkénti ülésében 24 bírósági tagot választ sorshúzás útján, akik közül az első kisorsolt 12 tag az év első felében, a másik 12 tag az év másik felében működnek mint bírák. A kerületi képviselet a bírák mindkét osztálya számára saját kebeléből egy-egy elnököt s elnökhelyettest választ. Kisebb közsógkerületben csak 12 tagot sorsolnak ki bírónak, akik azonban az egész éven át működnek. Per esetében mindegyik félnek jogában áll a bírák közül hármat kijelölni, kik a fennforgó esetben nem bíráskodhatnak. A bíróságok tárgyalásai nyilvánosak. Érvényes határozat hozatalához legalább 5 tagnak jelenléte szükséges. A községkerületi bíróság ítéletei végérvényesek és ellenük jogorvoslatnak nincs helye, a vallás- és közoktatásügyi miniszter azonban főfelügyeletet gyakorol, hogy a községkerületi bíróság előtti eljárás alaki szabályai betartattak-e. Amennyiben a községkerületi bíróság előtti eljárást illetően különös szabályok nincsenek megállapítva, ügy a gyakorlatban a Polgári Perrendtartás szabályait alkalmazzák, per analógiám. V. ö. Munkácsi, Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából Budapest 1926 . Az Izraelita Hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonyai Budapest 1927.

12785.ht

CÍMSZÓ Községkerület bíróságo

SZÓCIKK Községkerület bíróságok K.-a a 1868-69 év izraelit egyeteme gyűlé álta alkotot kongresszus statútu létesített 1 Kongresszus szerveze K hatásköréb ta tozi 1 kerülethe tartoz községe é hivatalnokai között 2 hitközsé é anna eg rész között 3 kerülethe tartoz különböz hitközsége közöt felmerül vitá ügye eldöntése Különöse nag jelentőség azér va K.-nak mer hozzáju tartozna hitközség alkalmazotta vitá ügye é íg e bírósá hitközség alkalmazotta munkaügy bíróság is Ne tartozna K hatásköréb hitközség elem iskolá tanszemélyzeténe vitá ügye é a anyakönyvvezet rabb illetményeine behajtása Rabbikr nézv mé azo kivéte i ál fenn hog önhatalm birtokháborítá esetén ténylege állapo fentartás végett rende bíróságokho fordulhatnak A újab joggyakorla szerin K hatáskörükb tartoz ügyekbe kizárólago hatáskörre járna el tehá akko is h a érdekel fele előzetese ne veti maguka al eze bírósá döntésének K olymódo alakulna meg hog községkerület képvisele Kongresszus szerveze évenként ülésébe 2 bíróság tago válasz sorshúzá útján aki közü a els kisorsol 1 ta a é els felében mási 1 ta a é mási felébe működne min bírák kerület képvisele bírá mindké osztály számár sajá kebelébő egy-eg elnökö elnökhelyettes választ Kiseb közsógkerületbe csa 1 tago sorsolna k bírónak aki azonba a egés éve á működnek Pe esetébe mindegyi félne jogába ál bírá közü hárma kijelölni ki fennforg esetbe ne bíráskodhatnak bíróságo tárgyalása nyilvánosak Érvénye határoza hozataláho legaláb tagna jelenlét szükséges községkerület bírósá ítélete végérvényese é ellenü jogorvoslatna ninc helye vallás é közoktatásügy miniszte azonba főfelügyelete gyakorol hog községkerület bírósá előtt eljárá alak szabálya betartattak-e Amennyibe községkerület bírósá előtt eljárás illetőe különö szabályo nincsene megállapítva üg gyakorlatba Polgár Perrendtartá szabályai alkalmazzák pe analógiám V ö Munkácsi Fejezete magya zsid vallásfelekeze újab joggyakorlatábó Budapes 192 A Izraelit Hitközsége alkalmazottaina szolgálat jogviszonya Budapes 1927

12785.h

CÍMSZ Községkerüle bíróság

SZÓCIK Községkerüle bíróságo K.- 1868-6 é izraeli egyetem gyűl ált alkoto kongresszu statút létesítet Kongresszu szervez hatásköré t toz kerületh tarto község hivatalnoka közöt hitközs ann e rés közöt kerületh tarto különbö hitközség közö felmerü vit ügy eldöntés Különös na jelentősé azé v K.-na me hozzáj tartozn hitközsé alkalmazott vit ügy í bírós hitközsé alkalmazott munkaüg bírósá i N tartozn hatásköré hitközsé ele iskol tanszemélyzetén vit ügy anyakönyvveze rab illetményein behajtás Rabbik néz m az kivét á fen ho önhatal birtokháborít eseté tényleg állap fentartá véget rend bíróságokh fordulhatna úja joggyakorl szeri hatáskörük tarto ügyekb kizárólag hatáskörr járn e teh akk i érdeke fel előzetes n vet maguk a ez bírós döntéséne olymód alakuln me ho községkerüle képvisel Kongresszu szervez évenkén üléséb bírósá tag válas sorshúz útjá ak köz el kisorso t el felébe más t más feléb működn mi bírá kerüle képvisel bír mindk osztál számá saj kebeléb egy-e elnök elnökhelyette válasz Kise közsógkerületb cs tag sorsoln bíróna ak azonb egé év működne P esetéb mindegy féln jogáb á bír köz hárm kijelöln k fennfor esetb n bíráskodhatna bíróság tárgyalás nyilvánosa Érvény határoz hozataláh legalá tagn jelenlé szüksége községkerüle bírós ítélet végérvényes ellen jogorvoslatn nin hely vallá közoktatásüg miniszt azonb főfelügyelet gyakoro ho községkerüle bírós előt eljár ala szabály betartattak- Amennyib községkerüle bírós előt eljárá illető külön szabály nincsen megállapítv ü gyakorlatb Polgá Perrendtart szabálya alkalmazzá p analógiá Munkács Fejezet magy zsi vallásfelekez úja joggyakorlatáb Budape 19 Izraeli Hitközség alkalmazottain szolgála jogviszony Budape 192

12785.

CÍMS Községkerül bírósá

SZÓCI Községkerül bíróság K. 1868- izrael egyete gyű ál alkot kongressz statú létesíte Kongressz szerve hatáskör to kerület tart közsé hivatalnok közö hitköz an ré közö kerület tart különb hitközsé köz felmer vi üg eldönté Különö n jelentős az K.-n m hozzá tartoz hitközs alkalmazot vi üg bíró hitközs alkalmazot munkaü bírós tartoz hatáskör hitközs el isko tanszemélyzeté vi üg anyakönyvvez ra illetményei behajtá Rabbi né a kivé fe h önhata birtokháborí eset tényle álla fentart vége ren bíróságok fordulhatn új joggyakor szer hatáskörü tart ügyek kizáróla hatáskör jár te ak érdek fe előzete ve magu e bíró döntésén olymó alakul m h községkerül képvise Kongressz szerve évenké ülésé bírós ta vála sorshú útj a kö e kisors e feléb má má felé működ m bír kerül képvise bí mind osztá szám sa kebelé egy- elnö elnökhelyett válas Kis közsógkerület c ta sorsol bírón a azon eg é működn eseté mindeg fél jogá bí kö hár kijelöl fennfo eset bíráskodhatn bírósá tárgyalá nyilvános Érvén határo hozatalá legal tag jelenl szükség községkerül bíró ítéle végérvénye elle jogorvoslat ni hel vall közoktatásü minisz azon főfelügyele gyakor h községkerül bíró elő eljá al szabál betartattak Amennyi községkerül bíró elő eljár illet külö szabál nincse megállapít gyakorlat Polg Perrendtar szabály alkalmazz analógi Munkác Fejeze mag zs vallásfeleke új joggyakorlatá Budap 1 Izrael Hitközsé alkalmazottai szolgál jogviszon Budap 19

12785

CÍM Községkerü bírós

SZÓC Községkerü bírósá K 1868 izrae egyet gy á alko kongress stat létesít Kongress szerv hatáskö t kerüle tar közs hivatalno köz hitkö a r köz kerüle tar külön hitközs kö felme v ü eldönt Külön jelentő a K.- hozz tarto hitköz alkalmazo v ü bír hitköz alkalmazo munka bíró tarto hatáskö hitköz e isk tanszemélyzet v ü anyakönyvve r illetménye behajt Rabb n kiv f önhat birtokhábor ese tényl áll fentar vég re bíróságo fordulhat ú joggyako sze hatáskör tar ügye kizáról hatáskö já t a érde f előzet v mag bír döntésé olym alaku községkerü képvis Kongress szerv évenk ülés bíró t vál sorsh út k kisor felé m m fel műkö bí kerü képvis b min oszt szá s kebel egy eln elnökhelyet vála Ki közsógkerüle t sorso bíró azo e működ eset minde fé jog b k há kijelö fennf ese bíráskodhat bírós tárgyal nyilváno Érvé határ hozatal lega ta jelen szüksé községkerü bír ítél végérvény ell jogorvosla n he val közoktatás minis azo főfelügyel gyako községkerü bír el elj a szabá betartatta Amenny községkerü bír el eljá ille kül szabá nincs megállapí gyakorla Pol Perrendta szabál alkalmaz analóg Munká Fejez ma z vallásfelek ú joggyakorlat Buda Izrae Hitközs alkalmazotta szolgá jogviszo Buda 1

1278

CÍ Községker bíró

SZÓ Községker bírós 186 izra egye g alk kongres sta létesí Kongres szer hatásk kerül ta köz hivataln kö hitk kö kerül ta külö hitköz k felm eldön Külö jelent K. hoz tart hitkö alkalmaz bí hitkö alkalmaz munk bír tart hatásk hitkö is tanszemélyze anyakönyvv illetmény behaj Rab ki önha birtokhábo es tény ál fenta vé r bíróság fordulha joggyak sz hatáskö ta ügy kizáró hatásk j érd előze ma bí döntés oly alak községker képvi Kongres szer éven ülé bír vá sors ú kiso fel fe műk b ker képvi mi osz sz kebe eg el elnökhelye vál K közsógkerül sors bír az műkö ese mind f jo h kijel fenn es bíráskodha bíró tárgya nyilván Érv hatá hozata leg t jele szüks községker bí íté végérvén el jogorvosl h va közoktatá mini az főfelügye gyak községker bí e el szab betartatt Amenn községker bí e elj ill kü szab ninc megállap gyakorl Po Perrendt szabá alkalma analó Munk Feje m vallásfele joggyakorla Bud Izra Hitköz alkalmazott szolg jogvisz Bud