12788.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Bernát

SZÓCIKK: Krausz, 1. Bernát, szerkesztő, szül. Kajászószentpéteren 1851., megh. Bécsben 1916 nov. 6. Nagyszalontáról, ahol apja rabbi volt, Bécsbe, majd Berlinbe került Főiskolai tanulmányainak elvégzése után a hírlapírói pályára lépett és több berlini lap munkatársa lett. Később szerkesztette és kiadta az Ostasiatischer Lloydot, értékes nemzetközi összeköttetéseket szerzett és sokáig a kínai császári udvarnak legbefolyásosabb emberei közé számított. Hosszú éveken keresztül volt a berlini magyar egyesület elnöke és áldozatkészen támogatta a Berlinbe került magyar diákokat. Lapjában annyi hozzáértéssel szolgálta a magyar érdekeket, hogy politikai körök is méltányolták. Szögyén-Marich nagykövet bizalmával ajándékozta meg és szívesen vette igénybe mindig megbízható szolgálatait.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2788. címszó a lexikon => 514. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12788.htm

CÍMSZÓ: Krausz

SZEMÉLYNÉV: Krausz Bernát

SZÓCIKK: Krausz, 1. Bernát, szerkesztő, szül. Kajászószentpéteren 1851., megh. Bécsben 1916 nov. 6. Nagyszalontáról, ahol apja rabbi volt, Bécsbe, majd Berlinbe került Főiskolai tanulmányainak elvégzése után a hírlapírói pályára lépett és több berlini lap munkatársa lett. Később szerkesztette és kiadta az Ostasiatischer Lloydot, értékes nemzetközi összeköttetéseket szerzett és sokáig a kínai császári udvarnak legbefolyásosabb emberei közé számított. Hosszú éveken keresztül volt a berlini magyar egyesület elnöke és áldozatkészen támogatta a Berlinbe került magyar diákokat. Lapjában annyi hozzáértéssel szolgálta a magyar érdekeket, hogy politikai körök is méltányolták. Szögyén-Marich nagykövet bizalmával ajándékozta meg és szívesen vette igénybe mindig megbízható szolgálatait.

12788.ht

CÍMSZÓ Kraus

SZEMÉLYNÉV Kraus Berná

SZÓCIKK Krausz 1 Bernát szerkesztő szül Kajászószentpétere 1851. megh Bécsbe 191 nov 6 Nagyszalontáról aho apj rabb volt Bécsbe maj Berlinb kerül Főiskola tanulmányaina elvégzés utá hírlapíró pályár lépet é töb berlin la munkatárs lett Későb szerkesztett é kiadt a Ostasiatische Lloydot értéke nemzetköz összeköttetéseke szerzet é sokái kína császár udvarna legbefolyásosab embere köz számított Hossz éveke keresztü vol berlin magya egyesüle elnök é áldozatkésze támogatt Berlinb kerül magya diákokat Lapjába anny hozzáértésse szolgált magya érdekeket hog politika körö i méltányolták Szögyén-Maric nagyköve bizalmáva ajándékozt me é szívese vett igényb mindi megbízhat szolgálatait

12788.h

CÍMSZ Krau

SZEMÉLYNÉ Krau Bern

SZÓCIK Kraus Berná szerkeszt szü Kajászószentpéter 1851 meg Bécsb 19 no Nagyszalontáró ah ap rab vol Bécsb ma Berlin kerü Főiskol tanulmányain elvégzé ut hírlapír pályá lépe tö berli l munkatár let Késő szerkesztet kiad Ostasiatisch Lloydo érték nemzetkö összeköttetések szerze soká kín császá udvarn legbefolyásosa ember kö számítot Hoss évek kereszt vo berli magy egyesül elnö áldozatkész támogat Berlin kerü magy diákoka Lapjáb ann hozzáértéss szolgál magy érdekeke ho politik kör méltányoltá Szögyén-Mari nagyköv bizalmáv ajándékoz m szíves vet igény mind megbízha szolgálatai

12788.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra Ber

SZÓCI Krau Bern szerkesz sz Kajászószentpéte 185 me Bécs 1 n Nagyszalontár a a ra vo Bécs m Berli ker Főisko tanulmányai elvégz u hírlapí pály lép t berl munkatá le Kés szerkeszte kia Ostasiatisc Lloyd érté nemzetk összeköttetése szerz sok kí csász udvar legbefolyásos embe k számíto Hos éve keresz v berl mag egyesü eln áldozatkés támoga Berli ker mag diákok Lapjá an hozzáértés szolgá mag érdekek h politi kö méltányolt Szögyén-Mar nagykö bizalmá ajándéko szíve ve igén min megbízh szolgálata

12788

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr Be

SZÓC Kra Ber szerkes s Kajászószentpét 18 m Béc Nagyszalontá r v Béc Berl ke Főisk tanulmánya elvég hírlap pál lé ber munkat l Ké szerkeszt ki Ostasiatis Lloy ért nemzet összeköttetés szer so k csás udva legbefolyáso emb számít Ho év keres ber ma egyes el áldozatké támog Berl ke ma diáko Lapj a hozzáérté szolg ma érdeke polit k méltányol Szögyén-Ma nagyk bizalm ajándék szív v igé mi megbíz szolgálat

1278

CÍ K

SZEMÉL K B

SZÓ Kr Be szerke Kajászószentpé 1 Bé Nagyszalont Bé Ber k Főis tanulmány elvé hírla pá l be munka K szerkesz k Ostasiati Llo ér nemze összekötteté sze s csá udv legbefolyás em számí H é kere be m egye e áldozatk támo Ber k m diák Lap hozzáért szol m érdek poli méltányo Szögyén-M nagy bizal ajándé szí ig m megbí szolgála