12795.htm

CÍMSZÓ: Kreutzer

SZEMÉLYNÉV: Kreutzer Lipót

SZÓCIKK: "Kreutzer Lipót*, közgazdasági író, szül. Tornán 1867 nov. 13. A budapesti egyetemen jogi doktorátust és tanári diplomát szerzett, majd kinevezték a kolozsvári kereskedelmi akadémia tanárává. Később a Magántisztviselők Orsz. Szöv. elnöke lett. Számos lap és folyóirat munkatársa volt. Önálló alakban megjelent főbb munkái: Svájc. Gazdasági és társadalmi képek (1902); Tanulmányút (1902); Egy kongresszus tanulságai (1904.); A legnagyobb kérdés. Jegyzetek az alkotmány válságról (1905); Magyar Jegybank (1908); A munkaviszony a kereskedelemben (a M. T. Akad. által a Széchenyi-díjjal jutalmazott pályamű, 1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2795. címszó a lexikon => 515. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12795.htm

CÍMSZÓ: Kreutzer

SZEMÉLYNÉV: Kreutzer Lipót

SZÓCIKK: Kreutzer Lipót*, közgazdasági író, szül. Tornán 1867 nov. 13. A budapesti egyetemen jogi doktorátust és tanári diplomát szerzett, majd kinevezték a kolozsvári kereskedelmi akadémia tanárává. Később a Magántisztviselők Orsz. Szöv. elnöke lett. Számos lap és folyóirat munkatársa volt. Önálló alakban megjelent főbb munkái: Svájc. Gazdasági és társadalmi képek 1902 ; Tanulmányút 1902 ; Egy kongresszus tanulságai 1904. ; A legnagyobb kérdés. Jegyzetek az alkotmány válságról 1905 ; Magyar Jegybank 1908 ; A munkaviszony a kereskedelemben a M. T. Akad. által a Széchenyi-díjjal jutalmazott pályamű, 1912 .

12795.ht

CÍMSZÓ Kreutze

SZEMÉLYNÉV Kreutze Lipó

SZÓCIKK Kreutze Lipót* közgazdaság író szül Torná 186 nov 13 budapest egyeteme jog doktorátus é tanár diplomá szerzett maj kinevezté kolozsvár kereskedelm akadémi tanárává Későb Magántisztviselő Orsz Szöv elnök lett Számo la é folyóira munkatárs volt Önáll alakba megjelen főb munkái Svájc Gazdaság é társadalm képe 190 Tanulmányú 190 Eg kongresszu tanulsága 1904 legnagyob kérdés Jegyzete a alkotmán válságró 190 Magya Jegyban 190 munkaviszon kereskedelembe M T Akad álta Széchenyi-díjja jutalmazot pályamű 191

12795.h

CÍMSZ Kreutz

SZEMÉLYNÉ Kreutz Lip

SZÓCIK Kreutz Lipót közgazdasá ír szü Torn 18 no 1 budapes egyetem jo doktorátu taná diplom szerzet ma kinevezt kolozsvá kereskedel akadém tanáráv Késő Magántisztvisel Ors Szö elnö let Szám l folyóir munkatár vol Önál alakb megjele fő munká Sváj Gazdasá társadal kép 19 Tanulmány 19 E kongressz tanulság 190 legnagyo kérdé Jegyzet alkotmá válságr 19 Magy Jegyba 19 munkaviszo kereskedelemb Aka ált Széchenyi-díjj jutalmazo pályam 19

12795.

CÍMS Kreut

SZEMÉLYN Kreut Li

SZÓCI Kreut Lipó közgazdas í sz Tor 1 n budape egyete j doktorát tan diplo szerze m kinevez kolozsv kereskede akadé tanárá Kés Magántisztvise Or Sz eln le Szá folyói munkatá vo Öná alak megjel f munk Svá Gazdas társada ké 1 Tanulmán 1 kongress tanulsá 19 legnagy kérd Jegyze alkotm válság 1 Mag Jegyb 1 munkavisz kereskedelem Ak ál Széchenyi-díj jutalmaz pálya 1

12795

CÍM Kreu

SZEMÉLY Kreu L

SZÓC Kreu Lip közgazda s To budap egyet doktorá ta dipl szerz kineve kolozs keresked akad tanár Ké Magántisztvis O S el l Sz folyó munkat v Ön ala megje mun Sv Gazda társad k Tanulmá kongres tanuls 1 legnag kér Jegyz alkot válsá Ma Jegy munkavis kereskedele A á Széchenyi-dí jutalma pály

1279

CÍ Kre

SZEMÉL Kre

SZÓ Kre Li közgazd T buda egye doktor t dip szer kinev koloz kereske aka taná K Magántisztvi e S foly munka Ö al megj mu S Gazd társa Tanulm kongre tanul legna ké Jegy alko váls M Jeg munkavi kereskedel Széchenyi-d jutalm pál