12798.htm

CÍMSZÓ: Krishaber

SZEMÉLYNÉV: Krishaber Mór

SZÓCIKK: K. Mór, a párisi egyetem orvostanára, szül. Feketehegyen 1833., megh. Párisban 1883. ápr. 10. Tanulmányait Bécsben végezte, ott folytatott egy ideig gyakorlatot, majd Orosházára ment, onnan Párisba, ahol 1872. megszerezte a francia állampolgárságot. Tudásával olyan elismerést szerzett, hogy egyetemi tanárnak hívták meg. A gégészetben korszakalkotó munkát végzett, de igen sokat foglalkozott ideggyógyászattal is. Híres műve: De la Neropathie cerebrocardiaque (Paris 1873). Az általa megállapított betegséget K.-féle kór néven ismeri az orvostudomány. Halála előtt nyolc nappal még megkapta a francia Akadémia 20, 000 frankos díját, amellyel a tudomány terén végzett kiváló felfedezéseket jutalmazzák meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2798. címszó a lexikon => 515. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12798.htm

CÍMSZÓ: Krishaber

SZEMÉLYNÉV: Krishaber Mór

SZÓCIKK: K. Mór, a párisi egyetem orvostanára, szül. Feketehegyen 1833., megh. Párisban 1883. ápr. 10. Tanulmányait Bécsben végezte, ott folytatott egy ideig gyakorlatot, majd Orosházára ment, onnan Párisba, ahol 1872. megszerezte a francia állampolgárságot. Tudásával olyan elismerést szerzett, hogy egyetemi tanárnak hívták meg. A gégészetben korszakalkotó munkát végzett, de igen sokat foglalkozott ideggyógyászattal is. Híres műve: De la Neropathie cerebrocardiaque Paris 1873 . Az általa megállapított betegséget K.-féle kór néven ismeri az orvostudomány. Halála előtt nyolc nappal még megkapta a francia Akadémia 20, 000 frankos díját, amellyel a tudomány terén végzett kiváló felfedezéseket jutalmazzák meg.

12798.ht

CÍMSZÓ Krishabe

SZEMÉLYNÉV Krishabe Mó

SZÓCIKK K Mór páris egyete orvostanára szül Feketehegye 1833. megh Párisba 1883 ápr 10 Tanulmányai Bécsbe végezte ot folytatot eg idei gyakorlatot maj Orosházár ment onna Párisba aho 1872 megszerezt franci állampolgárságot Tudásáva olya elismerés szerzett hog egyetem tanárna hívtá meg gégészetbe korszakalkot munká végzett d ige soka foglalkozot ideggyógyászatta is Híre műve D l Neropathi cerebrocardiaqu Pari 187 A által megállapítot betegsége K.-fél kó néve ismer a orvostudomány Halál előt nyol nappa mé megkapt franci Akadémi 20 00 franko díját amellye tudomán teré végzet kivál felfedezéseke jutalmazzá meg

12798.h

CÍMSZ Krishab

SZEMÉLYNÉ Krishab M

SZÓCIK Mó pári egyet orvostanár szü Feketehegy 1833 meg Párisb 188 áp 1 Tanulmánya Bécsb végezt o folytato e ide gyakorlato ma Orosházá men onn Párisb ah 187 megszerez franc állampolgárságo Tudásáv oly elismeré szerzet ho egyete tanárn hívt me gégészetb korszakalko munk végzet ig sok foglalkozo ideggyógyászatt i Hír műv Neropath cerebrocardiaq Par 18 álta megállapíto betegség K.-fé k név isme orvostudomán Halá elő nyo napp m megkap franc Akadém 2 0 frank díjá amelly tudomá ter végze kivá felfedezések jutalmazz me

12798.

CÍMS Krisha

SZEMÉLYN Krisha

SZÓCI M pár egye orvostaná sz Feketeheg 183 me Páris 18 á Tanulmány Bécs végez folytat id gyakorlat m Orosház me on Páris a 18 megszere fran állampolgárság Tudásá ol elismer szerze h egyet tanár hív m gégészet korszakalk mun végze i so foglalkoz ideggyógyászat Hí mű Neropat cerebrocardia Pa 1 ált megállapít betegsé K.-f né ism orvostudomá Hal el ny nap megka fran Akadé fran díj amell tudom te végz kiv felfedezése jutalmaz m

12798

CÍM Krish

SZEMÉLY Krish

SZÓC pá egy orvostan s Feketehe 18 m Pári 1 Tanulmán Béc vége folyta i gyakorla Oroshá m o Pári 1 megszer fra állampolgársá Tudás o elisme szerz egye taná hí gégésze korszakal mu végz s foglalko ideggyógyásza H m Neropa cerebrocardi P ál megállapí betegs K.- n is orvostudom Ha e n na megk fra Akad fra dí amel tudo t vég ki felfedezés jutalma

1279

CÍ Kris

SZEMÉL Kris

SZÓ p eg orvosta Feketeh 1 Pár Tanulmá Bé vég folyt gyakorl Orosh Pár megsze fr állampolgárs Tudá elism szer egy tan h gégész korszaka m vég foglalk ideggyógyász Nerop cerebrocard á megállap beteg K. i orvostudo H n meg fr Aka fr d ame tud vé k felfedezé jutalm