12805.htm

CÍMSZÓ: Kronberger

SZEMÉLYNÉV: Kronberger Lipót

SZÓCIKK: Kronberger Lipót, közgazdász, szül. 1847. megh. Budapesten 1924 jan. 20. Elnöke volt a Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-nak és a Magyar Őstermelő Rt.-nak. Nagy szaktudása bőséges tapasztalata és különösen példás jelleme a közgazdasági élet vezetőinek sorába emelte. Pályáját a híres Cohen-cégnél kezdte. Madarassy-Beck Miksa báróval (1. o.) és Lánczi Leóval (1. o.) egyetemben, onnan került a Frankó-bankon át későbbi fontos állásaiba. Emlékének megörökítésére a M. Alt. Takarékpénztár Rt. igazgatósága a bank tanácstermében márványszobrot emeltetett s nevére ötvenmillió koronás segélyalapot létesített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2805. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12805.htm

CÍMSZÓ: Kronberger

SZEMÉLYNÉV: Kronberger Lipót

SZÓCIKK: Kronberger Lipót, közgazdász, szül. 1847. megh. Budapesten 1924 jan. 20. Elnöke volt a Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-nak és a Magyar Őstermelő Rt.-nak. Nagy szaktudása bőséges tapasztalata és különösen példás jelleme a közgazdasági élet vezetőinek sorába emelte. Pályáját a híres Cohen-cégnél kezdte. Madarassy-Beck Miksa báróval 1. o. és Lánczi Leóval 1. o. egyetemben, onnan került a Frankó-bankon át későbbi fontos állásaiba. Emlékének megörökítésére a M. Alt. Takarékpénztár Rt. igazgatósága a bank tanácstermében márványszobrot emeltetett s nevére ötvenmillió koronás segélyalapot létesített.

12805.ht

CÍMSZÓ Kronberge

SZEMÉLYNÉV Kronberge Lipó

SZÓCIKK Kronberge Lipót közgazdász szül 1847 megh Budapeste 192 jan 20 Elnök vol Magya Általáno Takarékpénztá Rt.-na é Magya Őstermel Rt.-nak Nag szaktudás bősége tapasztalat é különöse példá jellem közgazdaság éle vezetőine soráb emelte Pályájá híre Cohen-cégné kezdte Madarassy-Bec Miks báróva 1 o é Láncz Leóva 1 o egyetemben onna kerül Frankó-banko á később fonto állásaiba Emlékéne megörökítésér M Alt Takarékpénztá Rt igazgatóság ban tanácstermébe márványszobro emeltetet nevér ötvenmilli koroná segélyalapo létesített

12805.h

CÍMSZ Kronberg

SZEMÉLYNÉ Kronberg Lip

SZÓCIK Kronberg Lipó közgazdás szü 184 meg Budapest 19 ja 2 Elnö vo Magy Általán Takarékpénzt Rt.-n Magy Ősterme Rt.-na Na szaktudá bőség tapasztala különös péld jelle közgazdasá él vezetőin sorá emelt Pályáj hír Cohen-cégn kezdt Madarassy-Be Mik báróv Lánc Leóv egyetembe onn kerü Frankó-bank későb font állásaib Emlékén megörökítésé Al Takarékpénzt R igazgatósá ba tanácsterméb márványszobr emeltete nevé ötvenmill koron segélyalap létesítet

12805.

CÍMS Kronber

SZEMÉLYN Kronber Li

SZÓCI Kronber Lip közgazdá sz 18 me Budapes 1 j Eln v Mag Általá Takarékpénz Rt.- Mag Ősterm Rt.-n N szaktud bősé tapasztal különö pél jell közgazdas é vezetői sor emel Pályá hí Cohen-cég kezd Madarassy-B Mi báró Lán Leó egyetemb on ker Frankó-ban késő fon állásai Emléké megörökítés A Takarékpénz igazgatós b tanácstermé márványszob emeltet nev ötvenmil koro segélyala létesíte

12805

CÍM Kronbe

SZEMÉLY Kronbe L

SZÓC Kronbe Li közgazd s 1 m Budape El Ma Által Takarékpén Rt. Ma Őster Rt.- szaktu bős tapaszta külön pé jel közgazda vezető so eme Pály h Cohen-cé kez Madarassy- M bár Lá Le egyetem o ke Frankó-ba kés fo állása Emlék megörökíté Takarékpén igazgató tanácsterm márványszo emelte ne ötvenmi kor segélyal létesít

1280

CÍ Kronb

SZEMÉL Kronb

SZÓ Kronb L közgaz Budap E M Álta Takarékpé Rt M Őste Rt. szakt bő tapaszt külö p je közgazd vezet s em Pál Cohen-c ke Madarassy bá L L egyete k Frankó-b ké f állás Emlé megörökít Takarékpé igazgat tanácster márványsz emelt n ötvenm ko segélya létesí