12806.htm

CÍMSZÓ: Krónikák Könyve

SZÓCIKK: "Krónikák Könyve. A Biblia utolsó könyve és az egyéb szentiratok csoportjába tartozik. Héber neve: Divré hajómim; görögül: Paralipomenón; latinul: Liber chronicorum. Két könyvből áll, az elsőnek 29, a másodiknak 36 fejezete van. Történeti kompendiumnak tartják. Újból megírja a bibliai történetet Ádám születésétől egészen a babiloni fogságig. Utolsó verse azonos Ezra könyvének első versével. Ebből azt következteti a bibliakritika, hogy Ezra, Nechemia és a K. egy szerző műve és hogy régebben a két előbbi a K.-nek folytatása volt, de aktuálisabb érdekességük miatt lekapcsolták róla és önálló könyvek gyanánt elébe helyezték. A K. szerzője rajongója Dávidnak, kihangsúlyozza istentiszteleti intézkedéseit, felmagasztalja emberi nagyságát, de hibáit, ellentétben a Királyok Könyvével, elhallgatja. A liturgiában nem kapott helyet. Az Imit Bibliájában Herzog Manó, az ifjúsági kiadásban Eisler Mátyás, a Frenkel-féle kiadásban Edelstein Bertalan fordította."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2806. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12806.htm

CÍMSZÓ: Krónikák Könyve

SZÓCIKK: Krónikák Könyve. A Biblia utolsó könyve és az egyéb szentiratok csoportjába tartozik. Héber neve: Divré hajómim; görögül: Paralipomenón; latinul: Liber chronicorum. Két könyvből áll, az elsőnek 29, a másodiknak 36 fejezete van. Történeti kompendiumnak tartják. Újból megírja a bibliai történetet Ádám születésétől egészen a babiloni fogságig. Utolsó verse azonos Ezra könyvének első versével. Ebből azt következteti a bibliakritika, hogy Ezra, Nechemia és a K. egy szerző műve és hogy régebben a két előbbi a K.-nek folytatása volt, de aktuálisabb érdekességük miatt lekapcsolták róla és önálló könyvek gyanánt elébe helyezték. A K. szerzője rajongója Dávidnak, kihangsúlyozza istentiszteleti intézkedéseit, felmagasztalja emberi nagyságát, de hibáit, ellentétben a Királyok Könyvével, elhallgatja. A liturgiában nem kapott helyet. Az Imit Bibliájában Herzog Manó, az ifjúsági kiadásban Eisler Mátyás, a Frenkel-féle kiadásban Edelstein Bertalan fordította.

12806.ht

CÍMSZÓ Króniká Könyv

SZÓCIKK Króniká Könyve Bibli utols könyv é a egyé szentirato csoportjáb tartozik Hébe neve Divr hajómim görögül Paralipomenón latinul Libe chronicorum Ké könyvbő áll a elsőne 29 másodikna 3 fejezet van Történet kompendiumna tartják Újbó megírj biblia története Ádá születésétő egésze babilon fogságig Utols vers azono Ezr könyvéne els versével Ebbő az következtet bibliakritika hog Ezra Nechemi é K eg szerz műv é hog régebbe ké előbb K.-ne folytatás volt d aktuálisab érdekességü miat lekapcsoltá ról é önáll könyve gyanán eléb helyezték K szerzőj rajongój Dávidnak kihangsúlyozz istentisztelet intézkedéseit felmagasztalj ember nagyságát d hibáit ellentétbe Királyo Könyvével elhallgatja liturgiába ne kapot helyet A Imi Bibliájába Herzo Manó a ifjúság kiadásba Eisle Mátyás Frenkel-fél kiadásba Edelstei Bertala fordította

12806.h

CÍMSZ Krónik Köny

SZÓCIK Krónik Könyv Bibl utol köny egy szentirat csoportjá tartozi Héb nev Div hajómi görögü Paralipomenó latinu Lib chronicoru K könyvb ál elsőn 2 másodikn fejeze va Történe kompendiumn tartjá Újb megír bibli történet Ád születését egész babilo fogsági Utol ver azon Ez könyvén el verséve Ebb a következte bibliakritik ho Ezr Nechem e szer mű ho régebb k előb K.-n folytatá vol aktuálisa érdekesség mia lekapcsolt ró önál könyv gyaná elé helyezté szerző rajongó Dávidna kihangsúlyoz istentisztele intézkedései felmagasztal embe nagyságá hibái ellentétb Király Könyvéve elhallgatj liturgiáb n kapo helye Im Bibliájáb Herz Man ifjúsá kiadásb Eisl Mátyá Frenkel-fé kiadásb Edelste Bertal fordított

12806.

CÍMS Króni Kön

SZÓCI Króni Köny Bib uto kön eg szentira csoportj tartoz Hé ne Di hajóm görög Paralipomen latin Li chronicor könyv á első második fejez v Történ kompendium tartj Új megí bibl történe Á születésé egés babil fogság Uto ve azo E könyvé e versév Eb következt bibliakriti h Ez Neche sze m h régeb elő K.- folytat vo aktuális érdekessé mi lekapcsol r öná köny gyan el helyezt szerz rajong Dávidn kihangsúlyo istentisztel intézkedése felmagaszta emb nagyság hibá ellentét Királ Könyvév elhallgat liturgiá kap hely I Bibliájá Her Ma ifjús kiadás Eis Máty Frenkel-f kiadás Edelst Berta fordítot

12806

CÍM Krón Kö

SZÓC Krón Kön Bi ut kö e szentir csoport tarto H n D hajó görö Paralipome lati L chronico köny els másodi feje Törté kompendiu tart Ú meg bib történ születés egé babi fogsá Ut v az könyv versé E következ bibliakrit E Nech sz rége el K. folyta v aktuáli érdekess m lekapcso ön kön gya e helyez szer rajon Dávid kihangsúly istentiszte intézkedés felmagaszt em nagysá hib ellenté Kirá Könyvé elhallga liturgi ka hel Bibliáj He M ifjú kiadá Ei Mát Frenkel- kiadá Edels Bert fordíto

1280

CÍ Kró K

SZÓ Kró Kö B u k szenti csopor tart haj gör Paralipom lat chronic kön el másod fej Tört kompendi tar me bi törté születé eg bab fogs U a köny vers követke bibliakri Nec s rég e K folyt aktuál érdekes lekapcs ö kö gy helye sze rajo Dávi kihangsúl istentiszt intézkedé felmagasz e nagys hi ellent Kir Könyv elhallg liturg k he Bibliá H ifj kiad E Má Frenkel kiad Edel Ber fordít