12810.htm

CÍMSZÓ: Kula

SZÓCIKK: Kula, nagyk. Bács-Bodrog vm., Sz. II. Sz. 9125 lak. A (kongresszusi) hitközség alapításának időpontja, valamint az alapítók neve ismeretlen. Annyi a temetőben lévő sírkövek adataiból és a hitközség irattárában lévő okmányokból mindenesetre megállapítható, hogy már a XVII. sz. végén is laktak Kulán zsidók, de hitközséggé csak 1848 táján tömörültek. A szabadságharc idején a hitközség több tagja bevonult katonának. Ugyanakkor építették szép,monumentális külsejű templomukat, mely ma is fennáll. A hitközség első rabbija Hochmuth Ábrahám volt, aki később veszprémi rabbi lett és részt vett a rabbiszeminárium megalapításában. 1848-ban létesült a Chevra Kadisa melynek jelenleg Magriso Albert az elnöke, 1890. alakult meg a nőegylet, mely most Pollák Jakabné vezetése alatt áll. A költségvetés 31,250 dinár, szociális célokra 12.000 dinárt költ a hitközség. Anyakönyvi területéhez Ó- és Újverbász, Veprovac, Cservenka, Novisovér Starisové stb. községek tartoznak. 90 a lélekszám, 30 család él a hitközségben és 40 en fizetnek adót. A világháborúban 33-an vettek részt, közülük 4-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Holländer Dávid elnök, Deutsch M. H. alelnök, Deutsch Ignác gondnok, Récsei Miksa és Geisel Aladár ellenőrök, Szegő Félix titkár és Fürst Adolf pénztárnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2810. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12810.htm

CÍMSZÓ: Kula

SZÓCIKK: Kula, nagyk. Bács-Bodrog vm., Sz. II. Sz. 9125 lak. A kongresszusi hitközség alapításának időpontja, valamint az alapítók neve ismeretlen. Annyi a temetőben lévő sírkövek adataiból és a hitközség irattárában lévő okmányokból mindenesetre megállapítható, hogy már a XVII. sz. végén is laktak Kulán zsidók, de hitközséggé csak 1848 táján tömörültek. A szabadságharc idején a hitközség több tagja bevonult katonának. Ugyanakkor építették szép,monumentális külsejű templomukat, mely ma is fennáll. A hitközség első rabbija Hochmuth Ábrahám volt, aki később veszprémi rabbi lett és részt vett a rabbiszeminárium megalapításában. 1848-ban létesült a Chevra Kadisa melynek jelenleg Magriso Albert az elnöke, 1890. alakult meg a nőegylet, mely most Pollák Jakabné vezetése alatt áll. A költségvetés 31,250 dinár, szociális célokra 12.000 dinárt költ a hitközség. Anyakönyvi területéhez Ó- és Újverbász, Veprovac, Cservenka, Novisovér Starisové stb. községek tartoznak. 90 a lélekszám, 30 család él a hitközségben és 40 en fizetnek adót. A világháborúban 33-an vettek részt, közülük 4-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Holländer Dávid elnök, Deutsch M. H. alelnök, Deutsch Ignác gondnok, Récsei Miksa és Geisel Aladár ellenőrök, Szegő Félix titkár és Fürst Adolf pénztárnok.

12810.ht

CÍMSZÓ Kul

SZÓCIKK Kula nagyk Bács-Bodro vm. Sz II Sz 912 lak kongresszus hitközsé alapításána időpontja valamin a alapító nev ismeretlen Anny temetőbe lév sírköve adataibó é hitközsé irattárába lév okmányokbó mindenesetr megállapítható hog má XVII sz végé i lakta Kulá zsidók d hitközségg csa 184 tájá tömörültek szabadsághar idejé hitközsé töb tagj bevonul katonának Ugyanakko építetté szép,monumentáli külsej templomukat mel m i fennáll hitközsé els rabbij Hochmut Ábrahá volt ak későb veszprém rabb let é rész vet rabbiszemináriu megalapításában 1848-ba létesül Chevr Kadis melyne jelenle Magris Alber a elnöke 1890 alakul me nőegylet mel mos Pollá Jakabn vezetés alat áll költségveté 31,25 dinár szociáli célokr 12.00 dinár köl hitközség Anyakönyv területéhe Ó é Újverbász Veprovac Cservenka Novisové Starisov stb községe tartoznak 9 lélekszám 3 csalá é hitközségbe é 4 e fizetne adót világháborúba 33-a vette részt közülü 4-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Hollände Dávi elnök Deutsc M H alelnök Deutsc Igná gondnok Récse Miks é Geise Aladá ellenőrök Szeg Féli titká é Fürs Adol pénztárnok

12810.h

CÍMSZ Ku

SZÓCIK Kul nagy Bács-Bodr vm S I S 91 la kongresszu hitközs alapításán időpontj valami alapít ne ismeretle Ann temetőb lé sírköv adataib hitközs irattáráb lé okmányokb mindeneset megállapíthat ho m XVI s vég lakt Kul zsidó hitközség cs 18 táj tömörülte szabadságha idej hitközs tö tag bevonu katonána Ugyanakk épített szép,monumentál külse templomuka me fennál hitközs el rabbi Hochmu Ábrah vol a késő veszpré rab le rés ve rabbiszeminári megalapításába 1848-b létesü Chev Kadi melyn jelenl Magri Albe elnök 189 alaku m nőegyle me mo Poll Jakab vezeté ala ál költségvet 31,2 diná szociál célok 12.0 diná kö hitközsé Anyaköny területéh Újverbás Veprova Cservenk Novisov Stariso st község tartozna lélekszá csal hitközségb fizetn adó világháborúb 33- vett rész közül 4- halt hő halál hitközs m vezetőség Holländ Dáv elnö Deuts alelnö Deuts Ign gondno Récs Mik Geis Alad ellenőrö Sze Fél titk Für Ado pénztárno

12810.

CÍMS K

SZÓCI Ku nag Bács-Bod v 9 l kongressz hitköz alapításá időpont valam alapí n ismeretl An temető l sírkö adatai hitköz irattárá l okmányok mindenese megállapítha h XV vé lak Ku zsid hitközsé c 1 tá tömörült szabadságh ide hitköz t ta bevon katonán Ugyanak építet szép,monumentá küls templomuk m fenná hitköz e rabb Hochm Ábra vo kés veszpr ra l ré v rabbiszeminár megalapításáb 1848- létes Che Kad mely jelen Magr Alb elnö 18 alak nőegyl m m Pol Jaka vezet al á költségve 31, din szociá célo 12. din k hitközs Anyakön területé Újverbá Veprov Cserven Noviso Staris s közsé tartozn léleksz csa hitközség fizet ad világháború 33 vet rés közü 4 hal h halá hitköz vezetősé Hollän Dá eln Deut aleln Deut Ig gondn Réc Mi Gei Ala ellenőr Sz Fé tit Fü Ad pénztárn

12810

CÍM

SZÓC K na Bács-Bo kongress hitkö alapítás időpon vala alap ismeret A temet sírk adata hitkö irattár okmányo mindenes megállapíth X v la K zsi hitközs t tömörül szabadság id hitkö t bevo katoná Ugyana építe szép,monument kül templomu fenn hitkö rab Hoch Ábr v ké veszp r r rabbiszeminá megalapításá 1848 léte Ch Ka mel jele Mag Al eln 1 ala nőegy Po Jak veze a költségv 31 di szoci cél 12 di hitköz Anyakö terület Újverb Vepro Cserve Novis Stari közs tartoz léleks cs hitközsé fize a világhábor 3 ve ré köz ha hal hitkö vezetős Hollä D el Deu alel Deu I gond Ré M Ge Al ellenő S F ti F A pénztár

1281SZÓ n Bács-B kongres hitk alapítá időpo val ala ismere teme sír adat hitk irattá okmány mindene megállapít l zs hitköz tömörü szabadsá i hitk bev katon Ugyan épít szép,monumen kü templom fen hitk ra Hoc Áb k vesz rabbiszemin megalapítás 184 lét C K me jel Ma A el al nőeg P Ja vez költség 3 d szoc cé 1 d hitkö Anyak terüle Újver Vepr Cserv Novi Star köz tarto lélek c hitközs fiz világhábo v r kö h ha hitk vezető Holl e De ale De gon R G A ellen t pénztá