12811.htm

CÍMSZÓ: Kulinyi

SZEMÉLYNÉV: Kulinyi Zsigmond

SZÓCIKK: "Kulinyi Zsigmond, szerkesztő, szül. Szentesen 1854 márc. 29., megh. Szegeden 1905 jún. 6. A budapesti és bécsi egyetemeken jogot tanult, majd a hírlapírói pályára lépett és a Szegedi Híradónak, majd a Gelléri Mór (1. o.) által alapított Alföld c. ipari lap főmunkatársa és társszerkesztője lett. Résztvett a Szegedi Napló megindításában s a lapnak később felelős, majd főszerkesztője lett. 1891 óta titkára volt a szegedi kereskedelmi és iparkamarának és több vidéki és fővárosi lap és folyóirat munkatársa volt, így a Magyar Zsidó Szemlének is. Alapítója és elnöke volt a Vidéki Hírlapírók Orsz. Egyesületének, tagja a Dugonics Társaságnak. Önállóan megjelent munkái: Árvíz után (1880); A szegedi zsidók 1785-1885 (1885, Lőw Imánuellel közösen); Szeged újabb története (1900)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2811. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12811.htm

CÍMSZÓ: Kulinyi

SZEMÉLYNÉV: Kulinyi Zsigmond

SZÓCIKK: Kulinyi Zsigmond, szerkesztő, szül. Szentesen 1854 márc. 29., megh. Szegeden 1905 jún. 6. A budapesti és bécsi egyetemeken jogot tanult, majd a hírlapírói pályára lépett és a Szegedi Híradónak, majd a Gelléri Mór 1. o. által alapított Alföld c. ipari lap főmunkatársa és társszerkesztője lett. Résztvett a Szegedi Napló megindításában s a lapnak később felelős, majd főszerkesztője lett. 1891 óta titkára volt a szegedi kereskedelmi és iparkamarának és több vidéki és fővárosi lap és folyóirat munkatársa volt, így a Magyar Zsidó Szemlének is. Alapítója és elnöke volt a Vidéki Hírlapírók Orsz. Egyesületének, tagja a Dugonics Társaságnak. Önállóan megjelent munkái: Árvíz után 1880 ; A szegedi zsidók 1785-1885 1885, Lőw Imánuellel közösen ; Szeged újabb története 1900 .

12811.ht

CÍMSZÓ Kuliny

SZEMÉLYNÉV Kuliny Zsigmon

SZÓCIKK Kuliny Zsigmond szerkesztő szül Szentese 185 márc 29. megh Szegede 190 jún 6 budapest é bécs egyetemeke jogo tanult maj hírlapíró pályár lépet é Szeged Híradónak maj Gellér Mó 1 o álta alapítot Alföl c ipar la főmunkatárs é társszerkesztőj lett Résztvet Szeged Napl megindításába lapna későb felelős maj főszerkesztőj lett 189 ót titkár vol szeged kereskedelm é iparkamarána é töb vidék é főváros la é folyóira munkatárs volt íg Magya Zsid Szemléne is Alapítój é elnök vol Vidék Hírlapíró Orsz Egyesületének tagj Dugonic Társaságnak Önállóa megjelen munkái Árví utá 188 szeged zsidó 1785-188 1885 Lő Imánuelle közöse Szege újab történet 190

12811.h

CÍMSZ Kulin

SZEMÉLYNÉ Kulin Zsigmo

SZÓCIK Kulin Zsigmon szerkeszt szü Szentes 18 már 29 meg Szeged 19 jú budapes béc egyetemek jog tanul ma hírlapír pályá lépe Szege Híradóna ma Gellé M ált alapíto Alfö ipa l főmunkatár társszerkesztő let Résztve Szege Nap megindításáb lapn késő felelő ma főszerkesztő let 18 ó titká vo szege kereskedel iparkamarán tö vidé főváro l folyóir munkatár vol í Magy Zsi Szemlén i Alapító elnö vo Vidé Hírlapír Ors Egyesületéne tag Dugoni Társaságna Önálló megjele munká Árv ut 18 szege zsid 1785-18 188 L Imánuell közös Szeg úja történe 19

12811.

CÍMS Kuli

SZEMÉLYN Kuli Zsigm

SZÓCI Kuli Zsigmo szerkesz sz Szente 1 má 2 me Szege 1 j budape bé egyeteme jo tanu m hírlapí pály lép Szeg Híradón m Gell ál alapít Alf ip főmunkatá társszerkeszt le Résztv Szeg Na megindításá lap kés felel m főszerkeszt le 1 titk v szeg kereskede iparkamará t vid fővár folyói munkatá vo Mag Zs Szemlé Alapít eln v Vid Hírlapí Or Egyesületén ta Dugon Társaságn Önáll megjel munk Ár u 1 szeg zsi 1785-1 18 Imánuel közö Sze új történ 1

12811

CÍM Kul

SZEMÉLY Kul Zsig

SZÓC Kul Zsigm szerkes s Szent m m Szeg budap b egyetem j tan hírlap pál lé Sze Híradó Gel á alapí Al i főmunkat társszerkesz l Részt Sze N megindítás la ké fele főszerkesz l tit sze keresked iparkamar vi fővá folyó munkat v Ma Z Szeml Alapí el Vi Hírlap O Egyesületé t Dugo Társaság Önál megje mun Á sze zs 1785- 1 Imánue köz Sz ú törté

1281

CÍ Ku

SZEMÉL Ku Zsi

SZÓ Ku Zsig szerke Szen Sze buda egyete ta hírla pá l Sz Hírad Ge alap A főmunka társszerkes Rész Sz megindítá l k fel főszerkes ti sz kereske iparkama v főv foly munka M Szem Alap e V Hírla Egyesület Dug Társasá Öná megj mu sz z 1785 Imánu kö S tört