12813.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun Béla

SZÓCIKK: K. Béla*, a proletárdiktatúra külügyi népbiztosa, szül. Szilágy-Csehen 1885. Kereskedelmi iskolát végzett s először Budapesten, majd Kolozsvárott újságíróskodott, később a kolozsvári Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, majd igazgatója lett. Innen azonban szabálytalanság miatt elbocsátották. 1914-ben bevonult katonának, csakhamar orosz fogságba került s onnan 1918 nov.-ben hamis útlevéllel mint bolseviki agitátor került haza. Az általa irányított Vörös Újsággal a legnagyobb izgatást kezdte, melynek következtében a Népszavát is megtámadták s itt több rendőrt is megölt a felizgatott tömeg. E miatt letartóztatták s a társaik halálán felbőszült rendőrök félholtra verték. A gyűjtőfogházból a proletárdiktatúra kikiáltása napján szabadult s átvette a külügyi népbiztosságot, valójában azonban az egész proletárdiktatúra vezére és az egész szomorú korszak spiritusz rektora volt. A diktatúra bukása után Bécsbe menekült s onnan Oroszországba került, ahol politikai szerephez jutott. 1928-ban álnéven visszatért Bécsbe, állítólag azért, hogy a magyarországi kommunista szervezkedést onnan irányítsa, de felismerték s letartóztatták. Büntetésének kitöltése után visszatoloncolták Oroszországba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2813. címszó a lexikon => 516. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12813.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun Béla

SZÓCIKK: K. Béla*, a proletárdiktatúra külügyi népbiztosa, szül. Szilágy-Csehen 1885. Kereskedelmi iskolát végzett s először Budapesten, majd Kolozsvárott újságíróskodott, később a kolozsvári Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, majd igazgatója lett. Innen azonban szabálytalanság miatt elbocsátották. 1914-ben bevonult katonának, csakhamar orosz fogságba került s onnan 1918 nov.-ben hamis útlevéllel mint bolseviki agitátor került haza. Az általa irányított Vörös Újsággal a legnagyobb izgatást kezdte, melynek következtében a Népszavát is megtámadták s itt több rendőrt is megölt a felizgatott tömeg. E miatt letartóztatták s a társaik halálán felbőszült rendőrök félholtra verték. A gyűjtőfogházból a proletárdiktatúra kikiáltása napján szabadult s átvette a külügyi népbiztosságot, valójában azonban az egész proletárdiktatúra vezére és az egész szomorú korszak spiritusz rektora volt. A diktatúra bukása után Bécsbe menekült s onnan Oroszországba került, ahol politikai szerephez jutott. 1928-ban álnéven visszatért Bécsbe, állítólag azért, hogy a magyarországi kommunista szervezkedést onnan irányítsa, de felismerték s letartóztatták. Büntetésének kitöltése után visszatoloncolták Oroszországba.

12813.ht

CÍMSZÓ Ku

SZEMÉLYNÉV Ku Bél

SZÓCIKK K Béla* proletárdiktatúr külügy népbiztosa szül Szilágy-Csehe 1885 Kereskedelm iskolá végzet előszö Budapesten maj Kolozsvárot újságíróskodott későb kolozsvár Munkásbiztosít Pénztá tisztviselője maj igazgatój lett Inne azonba szabálytalansá miat elbocsátották 1914-be bevonul katonának csakhama oros fogságb kerül onna 191 nov.-be hami útlevélle min bolsevik agitáto kerül haza A által irányítot Vörö Újságga legnagyob izgatás kezdte melyne következtébe Népszavá i megtámadtá it töb rendőr i megöl felizgatot tömeg miat letartóztattá társai halálá felbőszül rendőrö félholtr verték gyűjtőfogházbó proletárdiktatúr kikiáltás napjá szabadul átvett külügy népbiztosságot valójába azonba a egés proletárdiktatúr vezér é a egés szomor korsza spiritus rektor volt diktatúr bukás utá Bécsb menekül onna Oroszországb került aho politika szerephe jutott 1928-ba álnéve visszatér Bécsbe állítóla azért hog magyarország kommunist szervezkedés onna irányítsa d felismerté letartóztatták Büntetéséne kitöltés utá visszatoloncoltá Oroszországba

12813.h

CÍMSZ K

SZEMÉLYNÉ K Bé

SZÓCIK Béla proletárdiktatú külüg népbiztos szü Szilágy-Cseh 188 Kereskedel iskol végze elősz Budapeste ma Kolozsváro újságíróskodot késő kolozsvá Munkásbiztosí Pénzt tisztviselőj ma igazgató let Inn azonb szabálytalans mia elbocsátottá 1914-b bevonu katonána csakham oro fogság kerü onn 19 nov.-b ham útlevéll mi bolsevi agitát kerü haz álta irányíto Vör Újságg legnagyo izgatá kezdt melyn következtéb Népszav megtámadt i tö rendő megö felizgato töme mia letartóztatt társa halál felbőszü rendőr félholt verté gyűjtőfogházb proletárdiktatú kikiáltá napj szabadu átvet külüg népbiztosságo valójáb azonb egé proletárdiktatú vezé egé szomo korsz spiritu rekto vol diktatú buká ut Bécs menekü onn Oroszország kerül ah politik szereph jutot 1928-b álnév visszaté Bécsb állítól azér ho magyarorszá kommunis szervezkedé onn irányíts felismert letartóztattá Büntetésén kitölté ut visszatoloncolt Oroszországb

12813.

CÍMS

SZEMÉLYN B

SZÓCI Bél proletárdiktat külü népbizto sz Szilágy-Cse 18 Kereskede isko végz elős Budapest m Kolozsvár újságíróskodo kés kolozsv Munkásbiztos Pénz tisztviselő m igazgat le In azon szabálytalan mi elbocsátott 1914- bevon katonán csakha or fogsá ker on 1 nov.- ha útlevél m bolsev agitá ker ha ált irányít Vö Újság legnagy izgat kezd mely következté Népsza megtámad t rend meg felizgat töm mi letartóztat társ halá felbősz rendő félhol vert gyűjtőfogház proletárdiktat kikiált nap szabad átve külü népbiztosság valójá azon eg proletárdiktat vez eg szom kors spirit rekt vo diktat buk u Béc menek on Oroszorszá kerü a politi szerep juto 1928- álné visszat Bécs állító azé h magyarorsz kommuni szervezked on irányít felismer letartóztatt Büntetésé kitölt u visszatoloncol Oroszország

12813

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Bé proletárdikta kül népbizt s Szilágy-Cs 1 Keresked isk vég elő Budapes Kolozsvá újságíróskod ké kolozs Munkásbizto Pén tisztvisel igazga l I azo szabálytala m elbocsátot 1914 bevo katoná csakh o fogs ke o nov. h útlevé bolse agit ke h ál irányí V Újsá legnag izga kez mel következt Népsz megtáma ren me felizga tö m letartózta tár hal felbős rend félho ver gyűjtőfoghá proletárdikta kikiál na szaba átv kül népbiztossá valój azo e proletárdikta ve e szo kor spiri rek v dikta bu Bé mene o Oroszorsz ker polit szere jut 1928 áln vissza Béc állít az magyarors kommun szervezke o irányí felisme letartóztat Büntetés kitöl visszatolonco Oroszorszá

1281SZEMÉL

SZÓ B proletárdikt kü népbiz Szilágy-C Kereske is vé el Budape Kolozsv újságírósko k koloz Munkásbizt Pé tisztvise igazg az szabálytal elbocsáto 191 bev katon csak fog k nov útlev bols agi k á irány Újs legna izg ke me következ Néps megtám re m felizg t letartózt tá ha felbő ren félh ve gyűjtőfogh proletárdikt kikiá n szab át kü népbiztoss való az proletárdikt v sz ko spir re dikt b B men Oroszors ke poli szer ju 192 ál vissz Bé állí a magyaror kommu szervezk irány felism letartózta Bünteté kitö visszatolonc Oroszorsz