12817.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun Sámuel

SZÓCIKK: "K. Sámuel, filozófus, szül. Pápán 1849., megh. Budapesten 1910. 1889 óta az Athenaeum- kiadóvállalat korrektora volt. Mint autodidakta nagy filozófiai ismeretekre tett szert. Különösen Comte pozitivizmusával foglalkozott és sok apróbb cikkben ismertette annak rendszerét. Nagyobb önálló munkái: A pozitivizmus mint vallás rendszer (Comte Ágost munkái nyomán, 1892); Az esztétika elvei a pozitivizmus szempontjából (1896); Nemzeti kultúra és nyugati civilizáció (Pozitivista Könyvtár I. 1899); Egy anya intelmei, Madame de Lambert után franciából (Pozitivista könyvtár II. 1900). A Filozófiai Írók Tárában az ő fordításában jelent meg Diderot több kisebb bölcseleti munkája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2817. címszó a lexikon => 517. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12817.htm

CÍMSZÓ: Kun

SZEMÉLYNÉV: Kun Sámuel

SZÓCIKK: K. Sámuel, filozófus, szül. Pápán 1849., megh. Budapesten 1910. 1889 óta az Athenaeum- kiadóvállalat korrektora volt. Mint autodidakta nagy filozófiai ismeretekre tett szert. Különösen Comte pozitivizmusával foglalkozott és sok apróbb cikkben ismertette annak rendszerét. Nagyobb önálló munkái: A pozitivizmus mint vallás rendszer Comte Ágost munkái nyomán, 1892 ; Az esztétika elvei a pozitivizmus szempontjából 1896 ; Nemzeti kultúra és nyugati civilizáció Pozitivista Könyvtár I. 1899 ; Egy anya intelmei, Madame de Lambert után franciából Pozitivista könyvtár II. 1900 . A Filozófiai Írók Tárában az ő fordításában jelent meg Diderot több kisebb bölcseleti munkája.

12817.ht

CÍMSZÓ Ku

SZEMÉLYNÉV Ku Sámue

SZÓCIKK K Sámuel filozófus szül Pápá 1849. megh Budapeste 1910 188 ót a Athenaeum kiadóvállala korrektor volt Min autodidakt nag filozófia ismeretekr tet szert Különöse Comt pozitivizmusáva foglalkozot é so aprób cikkbe ismertett anna rendszerét Nagyob önáll munkái pozitivizmu min vallá rendsze Comt Ágos munká nyomán 189 A esztétik elve pozitivizmu szempontjábó 189 Nemzet kultúr é nyugat civilizáci Pozitivist Könyvtá I 189 Eg any intelmei Madam d Lamber utá franciábó Pozitivist könyvtá II 190 Filozófia Író Tárába a fordításába jelen me Didero töb kiseb bölcselet munkája

12817.h

CÍMSZ K

SZEMÉLYNÉ K Sámu

SZÓCIK Sámue filozófu szü Páp 1849 meg Budapest 191 18 ó Athenaeu kiadóvállal korrekto vol Mi autodidak na filozófi ismeretek te szer Különös Com pozitivizmusáv foglalkozo s apró cikkb ismertet ann rendszeré Nagyo önál munká pozitivizm mi vall rendsz Com Ágo munk nyomá 18 esztéti elv pozitivizm szempontjáb 18 Nemze kultú nyuga civilizác Pozitivis Könyvt 18 E an intelme Mada Lambe ut franciáb Pozitivis könyvt I 19 Filozófi Ír Táráb fordításáb jele m Dider tö kise bölcsele munkáj

12817.

CÍMS

SZEMÉLYN Sám

SZÓCI Sámu filozóf sz Pá 184 me Budapes 19 1 Athenae kiadóválla korrekt vo M autodida n filozóf ismerete t sze Különö Co pozitivizmusá foglalkoz apr cikk ismerte an rendszer Nagy öná munk pozitiviz m val rends Co Ág mun nyom 1 esztét el pozitiviz szempontjá 1 Nemz kult nyug civilizá Pozitivi Könyv 1 a intelm Mad Lamb u franciá Pozitivi könyv 1 Filozóf Í Tárá fordításá jel Dide t kis bölcsel munká

12817

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sám filozó s P 18 m Budape 1 Athena kiadóváll korrek v autodid filozó ismeret sz Külön C pozitivizmus foglalko ap cik ismert a rendsze Nag ön mun pozitivi va rend C Á mu nyo eszté e pozitivi szempontj Nem kul nyu civiliz Pozitiv Köny intel Ma Lam franci Pozitiv köny Filozó Tár fordítás je Did ki bölcse munk

1281SZEMÉL S

SZÓ Sá filoz 1 Budap Athen kiadóvál korre autodi filoz ismere s Külö pozitivizmu foglalk a ci ismer rendsz Na ö mu pozitiv v ren m ny eszt pozitiv szempont Ne ku ny civili Poziti Kön inte M La franc Poziti kön Filoz Tá fordítá j Di k bölcs mun