12818.htm

CÍMSZÓ: Kunffy

SZEMÉLYNÉV: Kunffy Lajos

SZÓCIKK: Kunffy Lajos*, (somogytúri), festő, szül. Orcin. Előbb jogot tanult és államtudományi doktorátust szerzett. Jogi tanulmányainak elvégzése után a festészetre adta magát és Münchenben, Parisban végezte tanulmányait. 1894-ben állította ki Öt órai tea c. képét a párisi Salonban, majd a budapesti Műcsarnokban is. Az 1896-iki milléniumi kiállításon Vízhordó fiú c. képével szerepelt. Vitatkozó papok c. képe a Société Nationale des Beaux Arts kiállításán keltett feltűnést Parisban, hol 1913. gyűjteményes kiállítást rendezett. 1906. a francia becsületrenddel tüntették ki. Gyűjteményes kiállításának anyagát a Nemzeti Szalonban mutatta be (1924), kisebb gyűjteményét pedig a Műcsarnok 1927. kiállítása keretében. Régebben francia tájakat, később somogyi tájakat festett élénk színekben, erős napsütésben e vidék jellegzetes alakjaival. Nimfa c. pasztellje és Futók c. olajfestménye a Szépműv. Múzeumban van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2818. címszó a lexikon => 517. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12818.htm

CÍMSZÓ: Kunffy

SZEMÉLYNÉV: Kunffy Lajos

SZÓCIKK: Kunffy Lajos*, somogytúri , festő, szül. Orcin. Előbb jogot tanult és államtudományi doktorátust szerzett. Jogi tanulmányainak elvégzése után a festészetre adta magát és Münchenben, Parisban végezte tanulmányait. 1894-ben állította ki Öt órai tea c. képét a párisi Salonban, majd a budapesti Műcsarnokban is. Az 1896-iki milléniumi kiállításon Vízhordó fiú c. képével szerepelt. Vitatkozó papok c. képe a Société Nationale des Beaux Arts kiállításán keltett feltűnést Parisban, hol 1913. gyűjteményes kiállítást rendezett. 1906. a francia becsületrenddel tüntették ki. Gyűjteményes kiállításának anyagát a Nemzeti Szalonban mutatta be 1924 , kisebb gyűjteményét pedig a Műcsarnok 1927. kiállítása keretében. Régebben francia tájakat, később somogyi tájakat festett élénk színekben, erős napsütésben e vidék jellegzetes alakjaival. Nimfa c. pasztellje és Futók c. olajfestménye a Szépműv. Múzeumban van.

12818.ht

CÍMSZÓ Kunff

SZEMÉLYNÉV Kunff Lajo

SZÓCIKK Kunff Lajos* somogytúr festő szül Orcin Előb jogo tanul é államtudomány doktorátus szerzett Jog tanulmányaina elvégzés utá festészetr adt magá é Münchenben Parisba végezt tanulmányait 1894-be állított k Ö óra te c képé páris Salonban maj budapest Műcsarnokba is A 1896-ik millénium kiállításo Vízhord fi c képéve szerepelt Vitatkoz papo c kép Sociét National de Beau Art kiállításá keltet feltűnés Parisban ho 1913 gyűjteménye kiállítás rendezett 1906 franci becsületrendde tüntetté ki Gyűjteménye kiállításána anyagá Nemzet Szalonba mutatt b 192 kiseb gyűjteményé pedi Műcsarno 1927 kiállítás keretében Régebbe franci tájakat későb somogy tájaka festet élén színekben erő napsütésbe vidé jellegzete alakjaival Nimf c pasztellj é Futó c olajfestmény Szépműv Múzeumba van

12818.h

CÍMSZ Kunf

SZEMÉLYNÉ Kunf Laj

SZÓCIK Kunf Lajos somogytú fest szü Orci Elő jog tanu államtudomán doktorátu szerzet Jo tanulmányain elvégzé ut festészet ad mag Münchenbe Parisb végez tanulmányai 1894-b állítot ór t kép pári Salonba ma budapes Műcsarnokb i 1896-i milléniu kiállítás Vízhor f képév szerepel Vitatko pap ké Socié Nationa d Bea Ar kiállítás kelte feltűné Parisba h 191 gyűjtemény kiállítá rendezet 190 franc becsületrendd tüntett k Gyűjtemény kiállításán anyag Nemze Szalonb mutat 19 kise gyűjtemény ped Műcsarn 192 kiállítá keretébe Régebb franc tájaka késő somog tájak feste élé színekbe er napsütésb vid jellegzet alakjaiva Nim pasztell Fut olajfestmén Szépmű Múzeumb va

12818.

CÍMS Kun

SZEMÉLYN Kun La

SZÓCI Kun Lajo somogyt fes sz Orc El jo tan államtudomá doktorát szerze J tanulmányai elvégz u festésze a ma Münchenb Paris vége tanulmánya 1894- állíto ó ké pár Salonb m budape Műcsarnok 1896- milléni kiállítá Vízho képé szerepe Vitatk pa k Soci Nation Be A kiállítá kelt feltűn Parisb 19 gyűjtemén kiállít rendeze 19 fran becsületrend tüntet Gyűjtemén kiállításá anya Nemz Szalon muta 1 kis gyűjtemén pe Műcsar 19 kiállít keretéb Régeb fran tájak kés somo tája fest él színekb e napsütés vi jellegze alakjaiv Ni pasztel Fu olajfestmé Szépm Múzeum v

12818

CÍM Ku

SZEMÉLY Ku L

SZÓC Ku Laj somogy fe s Or E j ta államtudom doktorá szerz tanulmánya elvég festész m München Pari vég tanulmány 1894 állít k pá Salon budap Műcsarno 1896 millén kiállít Vízh kép szerep Vitat p Soc Natio B kiállít kel feltű Paris 1 gyűjtemé kiállí rendez 1 fra becsületren tünte Gyűjtemé kiállítás any Nem Szalo mut ki gyűjtemé p Műcsa 1 kiállí kereté Rége fra tája ké som táj fes é színek napsüté v jellegz alakjai N paszte F olajfestm Szép Múzeu

1281

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K La somog f O t államtudo doktor szer tanulmány elvé festés Münche Par vé tanulmán 189 állí p Salo buda Műcsarn 189 millé kiállí Víz ké szere Vita So Nati kiállí ke felt Pari gyűjtem kiáll rende fr becsületre tünt Gyűjtem kiállítá an Ne Szal mu k gyűjtem Műcs kiáll keret Rég fr táj k so tá fe színe napsüt jelleg alakja paszt olajfest Szé Múze