12819.htm

CÍMSZÓ: Kunfi

SZEMÉLYNÉV: Kunfi Zsigmond

SZÓCIKK: "Kunfi Zsigmond*, publicista és politikus, szül. Nagykanizsán 1879 ápr. 28. A kolozsvári egyetemen tanult és u. o. nyert filozófiai doktorátust, majd középiskolai tanári diplomát. Ezután Temesvárott működött a főreáliskolában, de a szociáldemokrata politikai mozgalmakban való részvétele miatt állásáról le kellett mondania s ekkor 1907. a Népszava szerkesztőségének tagja h. szerkesztője, vezércikkírója, majd egyszersmind a Szocializmus c. havi folyóirat szerkesztője lett. 1914-ben a függetlenségi képviselőkkel együtt amerikai agitációs körúton volt. A háború elvesztése után a forradalomban vezető szerepet töltött be. Tagja és egyik vezetője lett a Nemzeti Tanácsnak, a Károlyi-kormányban népjóléti, a Berinkey-kormányban közoktatásügyi miniszter volt. A kommün első hetében még tovább vezette az akkori közoktatásügyi népbiztosságot, de arról rövidesen lemondott és Bécsbe menekült, ahol azóta mint az Arbeiter-Zeitung főmunkatársa, jelentékeny publicisztikai működést fejt ki. Publicisztikai közleményein kívül több tartalmas értekezést írt a Huszadik Századba, azonkívül franciából lefordította Anatole France több művét, továbbá angolból Norman Angel népszerűvé vált munkáját Rossz dolog a háború c. azonkívül Lassalle több beszédét Alkotmány, szocializmus, demokrácia c. (Világkönyvtár 1914), Marx Kommunista Manifesztumát és Schäffle tanárnak a Szocializmus c. művét s valamennyihez tartalmas bevezetést írt. Fordításai szabatos stílusukkal kimagaslanak a hasonló fordítások közül. Önállóan megjelent művei: Toldy Ferenc (1903); Jókai (1905); A francia kultúrharc (1906); Népoktatásunk bűnei (1908); Ki tanítja a magyar népet? (1909); Az általános választójog (1911); A másik út (1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2819. címszó a lexikon => 517. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12819.htm

CÍMSZÓ: Kunfi

SZEMÉLYNÉV: Kunfi Zsigmond

SZÓCIKK: Kunfi Zsigmond*, publicista és politikus, szül. Nagykanizsán 1879 ápr. 28. A kolozsvári egyetemen tanult és u. o. nyert filozófiai doktorátust, majd középiskolai tanári diplomát. Ezután Temesvárott működött a főreáliskolában, de a szociáldemokrata politikai mozgalmakban való részvétele miatt állásáról le kellett mondania s ekkor 1907. a Népszava szerkesztőségének tagja h. szerkesztője, vezércikkírója, majd egyszersmind a Szocializmus c. havi folyóirat szerkesztője lett. 1914-ben a függetlenségi képviselőkkel együtt amerikai agitációs körúton volt. A háború elvesztése után a forradalomban vezető szerepet töltött be. Tagja és egyik vezetője lett a Nemzeti Tanácsnak, a Károlyi-kormányban népjóléti, a Berinkey-kormányban közoktatásügyi miniszter volt. A kommün első hetében még tovább vezette az akkori közoktatásügyi népbiztosságot, de arról rövidesen lemondott és Bécsbe menekült, ahol azóta mint az Arbeiter-Zeitung főmunkatársa, jelentékeny publicisztikai működést fejt ki. Publicisztikai közleményein kívül több tartalmas értekezést írt a Huszadik Századba, azonkívül franciából lefordította Anatole France több művét, továbbá angolból Norman Angel népszerűvé vált munkáját Rossz dolog a háború c. azonkívül Lassalle több beszédét Alkotmány, szocializmus, demokrácia c. Világkönyvtár 1914 , Marx Kommunista Manifesztumát és Schäffle tanárnak a Szocializmus c. művét s valamennyihez tartalmas bevezetést írt. Fordításai szabatos stílusukkal kimagaslanak a hasonló fordítások közül. Önállóan megjelent művei: Toldy Ferenc 1903 ; Jókai 1905 ; A francia kultúrharc 1906 ; Népoktatásunk bűnei 1908 ; Ki tanítja a magyar népet? 1909 ; Az általános választójog 1911 ; A másik út 1912 .

12819.ht

CÍMSZÓ Kunf

SZEMÉLYNÉV Kunf Zsigmon

SZÓCIKK Kunf Zsigmond* publicist é politikus szül Nagykanizsá 187 ápr 28 kolozsvár egyeteme tanul é u o nyer filozófia doktorátust maj középiskola tanár diplomát Ezutá Temesvárot működöt főreáliskolában d szociáldemokrat politika mozgalmakba val részvétel miat állásáró l kellet mondani ekko 1907 Népszav szerkesztőségéne tagj h szerkesztője vezércikkírója maj egyszersmin Szocializmu c hav folyóira szerkesztőj lett 1914-be függetlenség képviselőkke együt amerika agitáció körúto volt hábor elvesztés utá forradalomba vezet szerepe töltöt be Tagj é egyi vezetőj let Nemzet Tanácsnak Károlyi-kormányba népjóléti Berinkey-kormányba közoktatásügy miniszte volt kommü els hetébe mé továb vezett a akkor közoktatásügy népbiztosságot d arró rövidese lemondot é Bécsb menekült aho azót min a Arbeiter-Zeitun főmunkatársa jelentéken publicisztika működés fej ki Publicisztika közleményei kívü töb tartalma értekezés ír Huszadi Századba azonkívü franciábó lefordított Anatol Franc töb művét tovább angolbó Norma Ange népszerűv vál munkájá Ross dolo hábor c azonkívü Lassall töb beszédé Alkotmány szocializmus demokráci c Világkönyvtá 191 Mar Kommunist Manifesztumá é Schäffl tanárna Szocializmu c művé valamennyihe tartalma bevezetés írt Fordítása szabato stílusukka kimagaslana hasonl fordításo közül Önállóa megjelen művei Told Feren 190 Jóka 190 franci kultúrhar 190 Népoktatásun bűne 190 K tanítj magya népet 190 A általáno választójo 191 mási ú 191

12819.h

CÍMSZ Kun

SZEMÉLYNÉ Kun Zsigmo

SZÓCIK Kun Zsigmond publicis politiku szü Nagykanizs 18 áp 2 kolozsvá egyetem tanu nye filozófi doktorátus ma középiskol taná diplomá Ezut Temesváro működö főreáliskolába szociáldemokra politik mozgalmakb va részvéte mia állásár kelle mondan ekk 190 Népsza szerkesztőségén tag szerkesztőj vezércikkírój ma egyszersmi Szocializm ha folyóir szerkesztő let 1914-b függetlensé képviselőkk együ amerik agitáci körút vol hábo elveszté ut forradalomb veze szerep töltö b Tag egy vezető le Nemze Tanácsna Károlyi-kormányb népjólét Berinkey-kormányb közoktatásüg miniszt vol komm el hetéb m tová vezet akko közoktatásüg népbiztosságo arr rövides lemondo Bécs menekül ah azó mi Arbeiter-Zeitu főmunkatárs jelentéke publicisztik működé fe k Publicisztik közleménye kív tö tartalm értekezé í Huszad Századb azonkív franciáb lefordítot Anato Fran tö művé továb angolb Norm Ang népszerű vá munkáj Ros dol hábo azonkív Lassal tö beszéd Alkotmán szocializmu demokrác Világkönyvt 19 Ma Kommunis Manifesztum Schäff tanárn Szocializm műv valamennyih tartalm bevezeté ír Fordítás szabat stílusukk kimagaslan hason fordítás közü Önálló megjele műve Tol Fere 19 Jók 19 franc kultúrha 19 Népoktatásu bűn 19 tanít magy népe 19 általán választój 19 más 19

12819.

CÍMS Ku

SZEMÉLYN Ku Zsigm

SZÓCI Ku Zsigmon publici politik sz Nagykaniz 1 á kolozsv egyete tan ny filozóf doktorátu m középisko tan diplom Ezu Temesvár működ főreáliskoláb szociáldemokr politi mozgalmak v részvét mi állásá kell monda ek 19 Népsz szerkesztőségé ta szerkesztő vezércikkíró m egyszersm Szocializ h folyói szerkeszt le 1914- függetlens képviselők egy ameri agitác körú vo háb elveszt u forradalom vez szere tölt Ta eg vezet l Nemz Tanácsn Károlyi-kormány népjólé Berinkey-kormány közoktatásü minisz vo kom e heté tov veze akk közoktatásü népbiztosság ar rövide lemond Béc menekü a az m Arbeiter-Zeit főmunkatár jelenték publiciszti működ f Publiciszti közlemény kí t tartal értekez Husza Század azonkí franciá lefordíto Anat Fra t műv tová angol Nor An népszer v munká Ro do háb azonkí Lassa t beszé Alkotmá szocializm demokrá Világkönyv 1 M Kommuni Manifesztu Schäf tanár Szocializ mű valamennyi tartal bevezet í Fordítá szaba stílusuk kimagasla haso fordítá köz Önáll megjel műv To Fer 1 Jó 1 fran kultúrh 1 Népoktatás bű 1 taní mag nép 1 általá választó 1 má 1

12819

CÍM K

SZEMÉLY K Zsig

SZÓC K Zsigmo public politi s Nagykani kolozs egyet ta n filozó doktorát középisk ta diplo Ez Temesvá műkö főreáliskolá szociáldemok polit mozgalma részvé m állás kel mond e 1 Néps szerkesztőség t szerkeszt vezércikkír egyszers Szociali folyó szerkesz l 1914 független képviselő eg amer agitá kör v há elvesz forradalo ve szer töl T e veze Nem Tanács Károlyi-kormán népjól Berinkey-kormán közoktatás minis v ko het to vez ak közoktatás népbiztossá a rövid lemon Bé menek a Arbeiter-Zei főmunkatá jelenté publiciszt műkö Publiciszt közlemén k tarta érteke Husz Száza azonk franci lefordít Ana Fr mű tov ango No A népsze munk R d há azonk Lass besz Alkotm szocializ demokr Világköny Kommun Manifeszt Schä taná Szociali m valamenny tarta beveze Fordít szab stílusu kimagasl has fordít kö Önál megje mű T Fe J fra kultúr Népoktatá b tan ma né által választ m

1281SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsigm publi polit Nagykan koloz egye t filoz doktorá középis t dipl E Temesv műk főreáliskol szociáldemo poli mozgalm részv állá ke mon Nép szerkesztősé szerkesz vezércikkí egyszer Szocial foly szerkes 191 függetle képvisel e ame agit kö h elves forradal v sze tö vez Ne Tanác Károlyi-kormá népjó Berinkey-kormá közoktatá mini k he t ve a közoktatá népbiztoss rövi lemo B mene Arbeiter-Ze főmunkat jelent publicisz műk Publicisz közlemé tart értek Hus Száz azon franc lefordí An F m to ang N népsz mun h azon Las bes Alkot szociali demok Világkön Kommu Manifesz Sch tan Szocial valamenn tart bevez Fordí sza stílus kimagas ha fordí k Öná megj m F fr kultú Népoktat ta m n álta válasz