12821.htm

CÍMSZÓ: Kunitzer

SZEMÉLYNÉV: Kunitzer Moses

SZÓCIKK: Kunitzer Moses ben Menachem, rabbi, szül. Óbudán 1774. Leszármazottja a híres R. Lőw ben Becalélnek és a felvilágosodás egyik úttörője volt magyar zsidóságban. Óbudán, majd Prágában tanult Landau Ezékiélnél. Tanulmányait Breslauban fejezte be. Hazatérve a kereskedő lett, de tönkrement és 1828. rabbiállást vállalt. Pest ekkor rabbihelyettesének, a budai hitközség pedig rabbijának választotta meg. Csupán kilenc évig működött. Első munkája Hamoszosz címen jelent meg 1795., ebben Maimonidesz filozófiai szótárát kommentálja. Ben Jochai c. munkáját 1815. fejezte be. Ez a híres tannaitának tanításait és azoknak magyarázatát adja és Wienben jelent meg. További művei: Bész Rabbi (Bécs 1805). Ez R. Juda ha-Nászi életrajza, továbbá: Hamcoréf (I-II. Prága - Bécs, 1820-1857). Responsumai Nogah ha-Cedek c. 1818. Dessauban jelentek meg. Bész Rabi c. műve a legelső héber színmű, amelyet magyar zsidó írt. Drámája különösen klasszikus héber nyelvezetével tűnt ki. Feltűnést keltett 1818. megjelent szabadelvű döntése, amely megengedi, hogy a templomokban a héber nyelv németes kiejtése helyett a szefardot használják. Megh. 1837. febr. 2. és utána a budai rabbiteendőket Schwab pesti főrabbi végezte sokáig. K. híve volt a reformnak s az orgona használatát a templomban először ő indítványozta Magyarországon. Kéziratainak egy részét a budapesti rabbiszemináriumban őrzik. (Életrajzát Reich közli a Béth Él I. k.-ben.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2821. címszó a lexikon => 517. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12821.htm

CÍMSZÓ: Kunitzer

SZEMÉLYNÉV: Kunitzer Moses

SZÓCIKK: Kunitzer Moses ben Menachem, rabbi, szül. Óbudán 1774. Leszármazottja a híres R. Lőw ben Becalélnek és a felvilágosodás egyik úttörője volt magyar zsidóságban. Óbudán, majd Prágában tanult Landau Ezékiélnél. Tanulmányait Breslauban fejezte be. Hazatérve a kereskedő lett, de tönkrement és 1828. rabbiállást vállalt. Pest ekkor rabbihelyettesének, a budai hitközség pedig rabbijának választotta meg. Csupán kilenc évig működött. Első munkája Hamoszosz címen jelent meg 1795., ebben Maimonidesz filozófiai szótárát kommentálja. Ben Jochai c. munkáját 1815. fejezte be. Ez a híres tannaitának tanításait és azoknak magyarázatát adja és Wienben jelent meg. További művei: Bész Rabbi Bécs 1805 . Ez R. Juda ha-Nászi életrajza, továbbá: Hamcoréf I-II. Prága - Bécs, 1820-1857 . Responsumai Nogah ha-Cedek c. 1818. Dessauban jelentek meg. Bész Rabi c. műve a legelső héber színmű, amelyet magyar zsidó írt. Drámája különösen klasszikus héber nyelvezetével tűnt ki. Feltűnést keltett 1818. megjelent szabadelvű döntése, amely megengedi, hogy a templomokban a héber nyelv németes kiejtése helyett a szefardot használják. Megh. 1837. febr. 2. és utána a budai rabbiteendőket Schwab pesti főrabbi végezte sokáig. K. híve volt a reformnak s az orgona használatát a templomban először ő indítványozta Magyarországon. Kéziratainak egy részét a budapesti rabbiszemináriumban őrzik. Életrajzát Reich közli a Béth Él I. k.-ben. .

12821.ht

CÍMSZÓ Kunitze

SZEMÉLYNÉV Kunitze Mose

SZÓCIKK Kunitze Mose be Menachem rabbi szül Óbudá 1774 Leszármazottj híre R Lő be Becalélne é felvilágosodá egyi úttörőj vol magya zsidóságban Óbudán maj Prágába tanul Landa Ezékiélnél Tanulmányai Breslauba fejezt be Hazatérv keresked lett d tönkremen é 1828 rabbiállás vállalt Pes ekko rabbihelyettesének buda hitközsé pedi rabbijána választott meg Csupá kilen évi működött Els munkáj Hamoszos címe jelen me 1795. ebbe Maimonides filozófia szótárá kommentálja Be Jocha c munkájá 1815 fejezt be E híre tannaitána tanításai é azokna magyarázatá adj é Wienbe jelen meg Tovább művei Bés Rabb Béc 180 E R Jud ha-Nász életrajza továbbá Hamcoré I-II Prág Bécs 1820-185 Responsuma Noga ha-Cede c 1818 Dessauba jelente meg Bés Rab c műv legels hébe színmű amelye magya zsid írt Drámáj különöse klassziku hébe nyelvezetéve tűn ki Feltűnés keltet 1818 megjelen szabadelv döntése amel megengedi hog templomokba hébe nyel némete kiejtés helyet szefardo használják Megh 1837 febr 2 é után buda rabbiteendőke Schwa pest főrabb végezt sokáig K hív vol reformna a orgon használatá templomba előszö indítványozt Magyarországon Kézirataina eg részé budapest rabbiszemináriumba őrzik Életrajzá Reic közl Bét É I k.-ben

12821.h

CÍMSZ Kunitz

SZEMÉLYNÉ Kunitz Mos

SZÓCIK Kunitz Mos b Menache rabb szü Óbud 177 Leszármazott hír L b Becaléln felvilágosod egy úttörő vo magy zsidóságba Óbudá ma Prágáb tanu Land Ezékiélné Tanulmánya Breslaub fejez b Hazatér kereske let tönkreme 182 rabbiállá vállal Pe ekk rabbihelyetteséne bud hitközs ped rabbiján választot me Csup kile év működöt El munká Hamoszo cím jele m 1795 ebb Maimonide filozófi szótár kommentálj B Joch munkáj 181 fejez b hír tannaitán tanítása azokn magyarázat ad Wienb jele me Továb műve Bé Rab Bé 18 Ju ha-Nás életrajz tovább Hamcor I-I Prá Béc 1820-18 Responsum Nog ha-Ced 181 Dessaub jelent me Bé Ra mű legel héb színm amely magy zsi ír Drámá különös klasszik héb nyelvezetév tű k Feltűné kelte 181 megjele szabadel döntés ame megenged ho templomokb héb nye német kiejté helye szefard használjá Meg 183 feb utá bud rabbiteendők Schw pes főrab végez sokái hí vo reformn orgo használat templomb elősz indítványoz Magyarországo Kéziratain e rész budapes rabbiszemináriumb őrzi Életrajz Rei köz Bé k.-be

12821.

CÍMS Kunit

SZEMÉLYN Kunit Mo

SZÓCI Kunit Mo Menach rab sz Óbu 17 Leszármazot hí Becalél felvilágoso eg úttör v mag zsidóságb Óbud m Prágá tan Lan Ezékiéln Tanulmány Breslau feje Hazaté keresk le tönkrem 18 rabbiáll válla P ek rabbihelyettesén bu hitköz pe rabbijá választo m Csu kil é működö E munk Hamosz cí jel 179 eb Maimonid filozóf szótá kommentál Joc munká 18 feje hí tannaitá tanítás azok magyaráza a Wien jel m Tová műv B Ra B 1 J ha-Ná életraj továb Hamco I- Pr Bé 1820-1 Responsu No ha-Ce 18 Dessau jelen m B R m lege hé szín amel mag zs í Drám különö klasszi hé nyelvezeté t Feltűn kelt 18 megjel szabade dönté am megenge h templomok hé ny néme kiejt hely szefar használj Me 18 fe ut bu rabbiteendő Sch pe főra vége soká h v reform org használa templom elős indítványo Magyarország Kéziratai rés budape rabbiszeminárium őrz Életraj Re kö B k.-b

12821

CÍM Kuni

SZEMÉLY Kuni M

SZÓC Kuni M Menac ra s Ób 1 Leszármazo h Becalé felvilágos e úttö ma zsidóság Óbu Prág ta La Ezékiél Tanulmán Bresla fej Hazat keres l tönkre 1 rabbiál váll e rabbihelyettesé b hitkö p rabbij választ Cs ki működ mun Hamos c je 17 e Maimoni filozó szót kommentá Jo munk 1 fej h tannait tanítá azo magyaráz Wie je Tov mű R ha-N életra tová Hamc I P B 1820- Respons N ha-C 1 Dessa jele leg h szí ame ma z Drá külön klassz h nyelvezet Feltű kel 1 megje szabad dönt a megeng templomo h n ném kiej hel szefa használ M 1 f u b rabbiteend Sc p főr vég sok refor or használ templo elő indítvány Magyarorszá Kézirata ré budap rabbiszemináriu őr Életra R k k.-

1282

CÍ Kun

SZEMÉL Kun

SZÓ Kun Mena r Ó Leszármaz Becal felvilágo útt m zsidósá Ób Prá t L Ezékié Tanulmá Bresl fe Haza kere tönkr rabbiá vál rabbihelyettes hitk rabbi válasz C k műkö mu Hamo j 1 Maimon filoz szó komment J mun fe tannai tanít az magyará Wi j To m ha- életr tov Ham 1820 Respon ha- Dess jel le sz am m Dr külö klass nyelveze Felt ke megj szaba dön megen templom né kie he szef haszná rabbiteen S fő vé so refo o haszná templ el indítván Magyarorsz Kézirat r buda rabbiszeminári ő Életr k.