12824.htm

CÍMSZÓ: Kunszentmiklós

SZÓCIKK: Kunszentmiklós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 8272 lak. A hitközség 1851. már működött s a következőkből állott a vezetősége: Reisz Dávid elnök, Bauer Mayland alelnök, Hacker Márton és Bauer Ábrahám gondnokok, Fleischer Ignác, Bauer Lázár, Bauer Éliás, Gláz Herman, Bauer Herman, Büchler Antal, Bauer József, Bauer Michael és Deutsch Jakab elöljárók. Valószínű, hogy ezek voltak az első elöljárók, az 1853. létesült Chevra Kadisa alapítói között szereplő Wiesel Gecl pedig az első zsidó lakos volt K.-on, ki ott megtelepedett. A hitközség első rabbija Abelesz Avigdor volt, aki 5 évi működés után elköltözött K.-ról. 1898-ban a hitközség önerejéből templomot épített. 1920-ban az ellenforradalmi zavargások következtében az akkor 92 családdal bíró hitközség összes tagjai elmenekültek és később a fele részük sem tért vissza. 1921-ben a hitközség az orthodoxiához csatlakozott. 1922-ben megválasztották Fischer Jakab rabbit, aki 1926. meghalt. A hitközség lélekszáma 130, családszám 44, adófizető tag 49. Foglalkozásuk: 15 kereskedő, 5 gazdálkodó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 iparos, és 25 egyéb. A hitközség évi költségvetése 5840 pengő, amely összegből 2000 pengő filantropikus és szociális célokat szolgál. A világháborúban 44-en harcoltak, akik közül 6 hősi halált halt. A jótékonyság munkáját a Chevra Kadisán kívül a Nőegylet végzi. A közgazdaság terén fontos szerepe van özv. Bauer Mózesnének, aki 670 holdas nagybirtok tulajdonosa. A hitközség mai vezetősége: Schwartz Lipót elnök, Reisz Ignác alelnök, Bleier Gábor pénztárnok, Bauer Mózes és Ladányi Ignác gondnokok, Bauer József, Bauer Jakab, Brett Gusztáv, Nemes József, Gláz Miklós és id. Reisz Mór képv. testületi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2824. címszó a lexikon => 518. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12824.htm

CÍMSZÓ: Kunszentmiklós

SZÓCIKK: Kunszentmiklós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 8272 lak. A hitközség 1851. már működött s a következőkből állott a vezetősége: Reisz Dávid elnök, Bauer Mayland alelnök, Hacker Márton és Bauer Ábrahám gondnokok, Fleischer Ignác, Bauer Lázár, Bauer Éliás, Gláz Herman, Bauer Herman, Büchler Antal, Bauer József, Bauer Michael és Deutsch Jakab elöljárók. Valószínű, hogy ezek voltak az első elöljárók, az 1853. létesült Chevra Kadisa alapítói között szereplő Wiesel Gecl pedig az első zsidó lakos volt K.-on, ki ott megtelepedett. A hitközség első rabbija Abelesz Avigdor volt, aki 5 évi működés után elköltözött K.-ról. 1898-ban a hitközség önerejéből templomot épített. 1920-ban az ellenforradalmi zavargások következtében az akkor 92 családdal bíró hitközség összes tagjai elmenekültek és később a fele részük sem tért vissza. 1921-ben a hitközség az orthodoxiához csatlakozott. 1922-ben megválasztották Fischer Jakab rabbit, aki 1926. meghalt. A hitközség lélekszáma 130, családszám 44, adófizető tag 49. Foglalkozásuk: 15 kereskedő, 5 gazdálkodó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 iparos, és 25 egyéb. A hitközség évi költségvetése 5840 pengő, amely összegből 2000 pengő filantropikus és szociális célokat szolgál. A világháborúban 44-en harcoltak, akik közül 6 hősi halált halt. A jótékonyság munkáját a Chevra Kadisán kívül a Nőegylet végzi. A közgazdaság terén fontos szerepe van özv. Bauer Mózesnének, aki 670 holdas nagybirtok tulajdonosa. A hitközség mai vezetősége: Schwartz Lipót elnök, Reisz Ignác alelnök, Bleier Gábor pénztárnok, Bauer Mózes és Ladányi Ignác gondnokok, Bauer József, Bauer Jakab, Brett Gusztáv, Nemes József, Gláz Miklós és id. Reisz Mór képv. testületi tagok.

12824.ht

CÍMSZÓ Kunszentmikló

SZÓCIKK Kunszentmiklós nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm. 827 lak hitközsé 1851 má működöt következőkbő állot vezetősége Reis Dávi elnök Baue Maylan alelnök Hacke Márto é Baue Ábrahá gondnokok Fleische Ignác Baue Lázár Baue Éliás Glá Herman Baue Herman Büchle Antal Baue József Baue Michae é Deutsc Jaka elöljárók Valószínű hog eze volta a els elöljárók a 1853 létesül Chevr Kadis alapító közöt szerepl Wiese Gec pedi a els zsid lako vol K.-on k ot megtelepedett hitközsé els rabbij Abeles Avigdo volt ak év működé utá elköltözöt K.-ról 1898-ba hitközsé önerejébő templomo épített 1920-ba a ellenforradalm zavargáso következtébe a akko 9 családda bír hitközsé össze tagja elmenekülte é későb fel részü se tér vissza 1921-be hitközsé a orthodoxiáho csatlakozott 1922-be megválasztottá Fische Jaka rabbit ak 1926 meghalt hitközsé lélekszám 130 családszá 44 adófizet ta 49 Foglalkozásuk 1 kereskedő gazdálkodó orvos ügyvéd köztisztviselő iparos é 2 egyéb hitközsé év költségvetés 584 pengő amel összegbő 200 peng filantropiku é szociáli céloka szolgál világháborúba 44-e harcoltak aki közü hős halál halt jótékonysá munkájá Chevr Kadisá kívü Nőegyle végzi közgazdasá teré fonto szerep va özv Baue Mózesnének ak 67 holda nagybirto tulajdonosa hitközsé ma vezetősége Schwart Lipó elnök Reis Igná alelnök Bleie Gábo pénztárnok Baue Móze é Ladány Igná gondnokok Baue József Baue Jakab Bret Gusztáv Neme József Glá Mikló é id Reis Mó képv testület tagok

12824.h

CÍMSZ Kunszentmikl

SZÓCIK Kunszentmikló nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk vm 82 la hitközs 185 m működö következőkb állo vezetőség Rei Dáv elnö Bau Mayla alelnö Hack Márt Bau Ábrah gondnoko Fleisch Igná Bau Lázá Bau Éliá Gl Herma Bau Herma Büchl Anta Bau Józse Bau Micha Deuts Jak elöljáró Valószín ho ez volt el elöljáró 185 létesü Chev Kadi alapít közö szerep Wies Ge ped el zsi lak vo K.-o o megtelepedet hitközs el rabbi Abele Avigd vol a é működ ut elköltözö K.-ró 1898-b hitközs önerejéb templom építet 1920-b ellenforradal zavargás következtéb akk családd bí hitközs össz tagj elmenekült késő fe rész s té vissz 1921-b hitközs orthodoxiáh csatlakozot 1922-b megválasztott Fisch Jak rabbi a 192 meghal hitközs lélekszá 13 családsz 4 adófize t 4 Foglalkozásu keresked gazdálkod orvo ügyvé köztisztvisel iparo egyé hitközs é költségveté 58 peng ame összegb 20 pen filantropik szociál célok szolgá világháborúb 44- harcolta ak köz hő halá hal jótékonys munkáj Chev Kadis kív Nőegyl végz közgazdas ter font szere v öz Bau Mózesnéne a 6 hold nagybirt tulajdonos hitközs m vezetőség Schwar Lip elnö Rei Ign alelnö Blei Gáb pénztárno Bau Móz Ladán Ign gondnoko Bau Józse Bau Jaka Bre Gusztá Nem Józse Gl Mikl i Rei M kép testüle tago

12824.

CÍMS Kunszentmik

SZÓCI Kunszentmikl nag Pest-Pilis-Solt-Kis v 8 l hitköz 18 működ következők áll vezetősé Re Dá eln Ba Mayl aleln Hac Már Ba Ábra gondnok Fleisc Ign Ba Láz Ba Éli G Herm Ba Herm Büch Ant Ba Józs Ba Mich Deut Ja elöljár Valószí h e vol e elöljár 18 létes Che Kad alapí köz szere Wie G pe e zs la v K.- megtelepede hitköz e rabb Abel Avig vo műkö u elköltöz K.-r 1898- hitköz önerejé templo építe 1920- ellenforrada zavargá következté ak család b hitköz öss tag elmenekül kés f rés t viss 1921- hitköz orthodoxiá csatlakozo 1922- megválasztot Fisc Ja rabb 19 megha hitköz léleksz 1 családs adófiz Foglalkozás kereske gazdálko orv ügyv köztisztvise ipar egy hitköz költségvet 5 pen am összeg 2 pe filantropi szociá célo szolg világháború 44 harcolt a kö h hal ha jótékony munká Che Kadi kí Nőegy vég közgazda te fon szer ö Ba Mózesnén hol nagybir tulajdono hitköz vezetősé Schwa Li eln Re Ig aleln Ble Gá pénztárn Ba Mó Ladá Ig gondnok Ba Józs Ba Jak Br Guszt Ne Józs G Mik Re ké testül tag

12824

CÍM Kunszentmi

SZÓC Kunszentmik na Pest-Pilis-Solt-Ki hitkö 1 műkö következő ál vezetős R D el B May alel Ha Má B Ábr gondno Fleis Ig B Lá B Él Her B Her Büc An B Józ B Mic Deu J elöljá Valósz vo elöljá 1 léte Ch Ka alap kö szer Wi p z l K. megteleped hitkö rab Abe Avi v műk elköltö K.- 1898 hitkö önerej templ épít 1920 ellenforrad zavarg következt a csalá hitkö ös ta elmenekü ké ré vis 1921 hitkö orthodoxi csatlakoz 1922 megválaszto Fis J rab 1 megh hitkö léleks család adófi Foglalkozá keresk gazdálk or ügy köztisztvis ipa eg hitkö költségve pe a össze p filantrop szoci cél szol világhábor 4 harcol k ha h jótékon munk Ch Kad k Nőeg vé közgazd t fo sze B Mózesné ho nagybi tulajdon hitkö vezetős Schw L el R I alel Bl G pénztár B M Lad I gondno B Józ B Ja B Gusz N Józ Mi R k testü ta

1282

CÍ Kunszentm

SZÓ Kunszentmi n Pest-Pilis-Solt-K hitk műk következ á vezető e Ma ale H M Áb gondn Flei I L É He He Bü A Jó Mi De elölj Valós v elölj lét C K ala k sze W K megtelepe hitk ra Ab Av mű elkölt K. 189 hitk önere temp épí 192 ellenforra zavar következ csal hitk ö t elmenek k r vi 192 hitk orthodox csatlako 192 megválaszt Fi ra meg hitk lélek csalá adóf Foglalkoz keres gazdál o üg köztisztvi ip e hitk költségv p össz filantro szoc cé szo világhábo harco h jótéko mun C Ka Nőe v közgaz f sz Mózesn h nagyb tulajdo hitk vezető Sch e ale B pénztá La gondn Jó J Gus Jó M test t