12826.htm

CÍMSZÓ: Kurima

SZÓCIKK: Kurima, kisk. Sáros vm., 983 lak. Az (orthodox) hitközség - a zsidó temetőben fennmaradt régi sírkövek tanúsága szerint - mintegy kétszáz éves. Minden valószínűség szerint Lengyelországból bevándorolt zsidók alapították. Első rabbija Peszach Ábrahám Schönfeld volt, aki több évtizedes működés után 1896. halt meg K.-n. Temploma 1810. táján épült, ezenkívül van még egy Bész hámidrása. Talmud Tóráját, - mely. kb. a hitközséggel egyidős - 20 növendék látogatja. 1880-ban létesített a hitközség egytanerős népiskolát. A hitközség tagjai közül nevezetesebbek voltak Buchwald Sándor az ismert budapesti gyáros és Reb Mechele Twersky, a híres orosz csodarabbi, aki az üldözések elől K.-ra menekült s évtizedekig élt itt. A hitközség Chevra Kadisája jelenleg Jákob Lion vezetése alatt működik. Van a hitközségnek értékes könyvgyűjteménye s 11 többszáz éves tóratekercse. A hitközség 25,000 ?k. évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 1851-ben 273 volt, jelenleg 150, családok száma 35, adót 28-an fizetnek. A hitközség 32 tagja vett részt a világháborúban s közülük 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Weiss Jakab főrabbi, Weinfeld Sámuel elnök, Rapaport Sámuel gondnok, Stern Izrael, Stern József és Benő, Klein Hermann, id. Treibel Izsák, Altman Márk, Holländer Simon és Grünberger Ábrahám vezetőségi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2826. címszó a lexikon => 519. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12826.htm

CÍMSZÓ: Kurima

SZÓCIKK: Kurima, kisk. Sáros vm., 983 lak. Az orthodox hitközség - a zsidó temetőben fennmaradt régi sírkövek tanúsága szerint - mintegy kétszáz éves. Minden valószínűség szerint Lengyelországból bevándorolt zsidók alapították. Első rabbija Peszach Ábrahám Schönfeld volt, aki több évtizedes működés után 1896. halt meg K.-n. Temploma 1810. táján épült, ezenkívül van még egy Bész hámidrása. Talmud Tóráját, - mely. kb. a hitközséggel egyidős - 20 növendék látogatja. 1880-ban létesített a hitközség egytanerős népiskolát. A hitközség tagjai közül nevezetesebbek voltak Buchwald Sándor az ismert budapesti gyáros és Reb Mechele Twersky, a híres orosz csodarabbi, aki az üldözések elől K.-ra menekült s évtizedekig élt itt. A hitközség Chevra Kadisája jelenleg Jákob Lion vezetése alatt működik. Van a hitközségnek értékes könyvgyűjteménye s 11 többszáz éves tóratekercse. A hitközség 25,000 ?k. évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 1851-ben 273 volt, jelenleg 150, családok száma 35, adót 28-an fizetnek. A hitközség 32 tagja vett részt a világháborúban s közülük 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Weiss Jakab főrabbi, Weinfeld Sámuel elnök, Rapaport Sámuel gondnok, Stern Izrael, Stern József és Benő, Klein Hermann, id. Treibel Izsák, Altman Márk, Holländer Simon és Grünberger Ábrahám vezetőségi tagok.

12826.ht

CÍMSZÓ Kurim

SZÓCIKK Kurima kisk Sáro vm. 98 lak A orthodo hitközsé zsid temetőbe fennmarad rég sírköve tanúság szerin minteg kétszá éves Minde valószínűsé szerin Lengyelországbó bevándorol zsidó alapították Els rabbij Peszac Ábrahá Schönfel volt ak töb évtizede működé utá 1896 hal me K.-n Templom 1810 tájá épült ezenkívü va mé eg Bés hámidrása Talmu Tóráját mely kb hitközségge egyidő 2 növendé látogatja 1880-ba létesítet hitközsé egytanerő népiskolát hitközsé tagja közü nevezetesebbe volta Buchwal Sándo a ismer budapest gyáro é Re Mechel Twersky híre oros csodarabbi ak a üldözése elő K.-r menekül évtizedeki él itt hitközsé Chevr Kadisáj jelenle Jáko Lio vezetés alat működik Va hitközségne értéke könyvgyűjtemény 1 többszá éve tóratekercse hitközsé 25,00 ?k év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé lélekszám 1851-be 27 volt jelenle 150 családo szám 35 adó 28-a fizetnek hitközsé 3 tagj vet rész világháborúba közülü 2-e este el hitközsé ma vezetősége Weis Jaka főrabbi Weinfel Sámue elnök Rapapor Sámue gondnok Ster Izrael Ster Józse é Benő Klei Hermann id Treibe Izsák Altma Márk Hollände Simo é Grünberge Ábrahá vezetőség tagok

12826.h

CÍMSZ Kuri

SZÓCIK Kurim kis Sár vm 9 la orthod hitközs zsi temetőb fennmara ré sírköv tanúsá szeri minte kétsz éve Mind valószínűs szeri Lengyelországb bevándoro zsid alapítottá El rabbi Pesza Ábrah Schönfe vol a tö évtized működ ut 189 ha m K.- Templo 181 táj épül ezenkív v m e Bé hámidrás Talm Tórájá mel k hitközségg egyid növend látogatj 1880-b létesíte hitközs egytaner népiskolá hitközs tagj köz nevezetesebb volt Buchwa Sánd isme budapes gyár R Meche Twersk hír oro csodarabb a üldözés el K.- menekü évtizedek é it hitközs Chev Kadisá jelenl Ják Li vezeté ala működi V hitközségn érték könyvgyűjtemén többsz év tóratekercs hitközs 25,0 ? é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantropik célok fordítj hitközs lélekszá 1851-b 2 vol jelenl 15 család szá 3 ad 28- fizetne hitközs tag ve rés világháborúb közül 2- est e hitközs m vezetőség Wei Jak főrabb Weinfe Sámu elnö Rapapo Sámu gondno Ste Izrae Ste Józs Ben Kle Herman i Treib Izsá Altm Már Holländ Sim Grünberg Ábrah vezetősé tago

12826.

CÍMS Kur

SZÓCI Kuri ki Sá v l ortho hitköz zs temető fennmar r sírkö tanús szer mint kéts év Min valószínű szer Lengyelország bevándor zsi alapított E rabb Pesz Ábra Schönf vo t évtize műkö u 18 h K. Templ 18 tá épü ezenkí B hámidrá Tal Tóráj me hitközség egyi növen látogat 1880- létesít hitköz egytane népiskol hitköz tag kö nevezeteseb vol Buchw Sán ism budape gyá Mech Twers hí or csodarab üldözé e K. menek évtizede i hitköz Che Kadis jelen Já L vezet al működ hitközség érté könyvgyűjtemé többs é tóratekerc hitköz 25, költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantropi célo fordít hitköz léleksz 1851- vo jelen 1 csalá sz a 28 fizetn hitköz ta v ré világháború közü 2 es hitköz vezetősé We Ja főrab Weinf Sám eln Rapap Sám gondn St Izra St Józ Be Kl Herma Trei Izs Alt Má Hollän Si Grünber Ábra vezetős tag

12826

CÍM Ku

SZÓC Kur k S orth hitkö z temet fennma sírk tanú sze min két é Mi valószín sze Lengyelorszá bevándo zs alapítot rab Pes Ábr Schön v évtiz műk 1 K Temp 1 t ép ezenk hámidr Ta Tórá m hitközsé egy növe látoga 1880 létesí hitkö egytan népisko hitkö ta k nevezetese vo Buch Sá is budap gy Mec Twer h o csodara üldöz K mene évtized hitkö Ch Kadi jele J veze a műkö hitközsé ért könyvgyűjtem több tórateker hitkö 25 költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö léleks 1851 v jele csal s 2 fizet hitkö t r világhábor köz e hitkö vezetős W J főra Wein Sá el Rapa Sá gond S Izr S Jó B K Herm Tre Iz Al M Hollä S Grünbe Ábr vezető ta

1282

CÍ K

SZÓ Ku ort hitk teme fennm sír tan sz mi ké M valószí sz Lengyelorsz bevánd z alapíto ra Pe Áb Schö évti mű Tem é ezen hámid T Tór hitközs eg növ látog 188 létes hitk egyta népisk hitk t nevezetes v Buc S i buda g Me Twe csodar üldö men évtize hitk C Kad jel vez műk hitközs ér könyvgyűjte töb tórateke hitk 2 költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk lélek 185 jel csa fize hitk világhábo kö hitk vezető főr Wei S e Rap S gon Iz J Her Tr I A Holl Grünb Áb vezet t