12827.htm

CÍMSZÓ: Kútmérgezés

SZÓCIKK: Kútmérgezés, a közép- és újkor folyamán a zsidók ellen irányuló alantas szándékú vád, mely hasonló a vérvádhoz (l. o ) s az ostyamegszentségtelenítés vádjához. Szelídebb formában, csupán mint, a tömeghisztéria megnyilvánulása járványok idején (így az 1831-iki koleravész alatt) Magyarországon is előfordult és sok helyt a zsidó lakosság zaklatását vonta maga után. A közép- és újkori K.-i vádak azonban Európa szerte nem ily enyhe következményekkel jártak, hanem rendszerint bizonyos vidékek zsidó lakosságának teljes kiirtását és tömegmészárlást idéztek ülő. A K. főhazája ugyan Német- és Lengyelország, de Frankfurtban merül fel először 1319 , majd kimutathatóan Dél-franciaországban az 1348-iki, egész Európát pusztító pestisjárvány idején. Itt, mint mindenütt, nem csupán a sűrű jelentkező kolera, hanem a pestis is kevesebbet pusztított a higiénikusán és szeparáltan élő zsidók, mint a nem-zsidók között, akiket valósággal megtizedelt, sőt néhol felére apasztott. A babonás nép nem természetes okokkal magyarázta meg ezt a neki feltűnő jelenséget, hanem azzal, hogy a zsidók mérgezték meg a kutakat. E szörnyű vád alatt nem egy helyt az ördög- és boszorkánygyanúsak kategóriájába sorolták a zsidókat s koholt bűnüket amazokéval azonos módon bírálták el, tehát perbe fogták s rendszerint máglyahalálra ítélték őket. Különösen a XIV. sz.-i európai nagy pestis járvány idején és a reformáció korában öltött óriási méreteket a K. vádja, mely előbbi Aragóniára is kiterjedt s VI. Kelemen avignoni pápának kellett bullát kibocsátani (valószínűen zsidó orvosa tanácsára), a K. vádjának súlyosabb következményei ellen. Német területen azonban nem lehetett a tömeges zsidómészárlásoknak elejét venni, mert senki nem védelmezte a zsidókat, sem egyházi, sem világi részről. Ide Dél-franciaországból Svájcon át jutott a vád s előbb Svájc zsidóságát irtotta ki, ahol Zürichben a zsidók tömegesen haltak a máglyán mártírhalált. Ugyanez volt az eset Németországban és osztrák területen is. A reformáció korában a vád felújult s eljutott Lengyelországba is, ahonnan az 1830-iki kolera járvány idején a tömegmészárlások elől menekülniük kellett a zsidóknak. A délfelé, így Magyarországba való zsidóvándorlásnak ez a K.-i vád is egyik oka volt. (L. Mártírok, Memorkönyv, Ostyamegszentségtelenítés, Inkvizíció és a Vérvád irodalmát.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2827. címszó a lexikon => 519. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12827.htm

CÍMSZÓ: Kútmérgezés

SZÓCIKK: Kútmérgezés, a közép- és újkor folyamán a zsidók ellen irányuló alantas szándékú vád, mely hasonló a vérvádhoz l. o s az ostyamegszentségtelenítés vádjához. Szelídebb formában, csupán mint, a tömeghisztéria megnyilvánulása járványok idején így az 1831-iki koleravész alatt Magyarországon is előfordult és sok helyt a zsidó lakosság zaklatását vonta maga után. A közép- és újkori K.-i vádak azonban Európa szerte nem ily enyhe következményekkel jártak, hanem rendszerint bizonyos vidékek zsidó lakosságának teljes kiirtását és tömegmészárlást idéztek ülő. A K. főhazája ugyan Német- és Lengyelország, de Frankfurtban merül fel először 1319 , majd kimutathatóan Dél-franciaországban az 1348-iki, egész Európát pusztító pestisjárvány idején. Itt, mint mindenütt, nem csupán a sűrű jelentkező kolera, hanem a pestis is kevesebbet pusztított a higiénikusán és szeparáltan élő zsidók, mint a nem-zsidók között, akiket valósággal megtizedelt, sőt néhol felére apasztott. A babonás nép nem természetes okokkal magyarázta meg ezt a neki feltűnő jelenséget, hanem azzal, hogy a zsidók mérgezték meg a kutakat. E szörnyű vád alatt nem egy helyt az ördög- és boszorkánygyanúsak kategóriájába sorolták a zsidókat s koholt bűnüket amazokéval azonos módon bírálták el, tehát perbe fogták s rendszerint máglyahalálra ítélték őket. Különösen a XIV. sz.-i európai nagy pestis járvány idején és a reformáció korában öltött óriási méreteket a K. vádja, mely előbbi Aragóniára is kiterjedt s VI. Kelemen avignoni pápának kellett bullát kibocsátani valószínűen zsidó orvosa tanácsára , a K. vádjának súlyosabb következményei ellen. Német területen azonban nem lehetett a tömeges zsidómészárlásoknak elejét venni, mert senki nem védelmezte a zsidókat, sem egyházi, sem világi részről. Ide Dél-franciaországból Svájcon át jutott a vád s előbb Svájc zsidóságát irtotta ki, ahol Zürichben a zsidók tömegesen haltak a máglyán mártírhalált. Ugyanez volt az eset Németországban és osztrák területen is. A reformáció korában a vád felújult s eljutott Lengyelországba is, ahonnan az 1830-iki kolera járvány idején a tömegmészárlások elől menekülniük kellett a zsidóknak. A délfelé, így Magyarországba való zsidóvándorlásnak ez a K.-i vád is egyik oka volt. L. Mártírok, Memorkönyv, Ostyamegszentségtelenítés, Inkvizíció és a Vérvád irodalmát. .

12827.ht

CÍMSZÓ Kútmérgezé

SZÓCIKK Kútmérgezés közép é újko folyamá zsidó elle irányul alanta szándék vád mel hasonl vérvádho l a ostyamegszentségteleníté vádjához Szelídeb formában csupá mint tömeghisztéri megnyilvánulás járványo idejé íg a 1831-ik koleravés alat Magyarországo i előfordul é so hely zsid lakossá zaklatásá vont mag után közép é újkor K.- váda azonba Európ szert ne il enyh következményekke jártak hane rendszerin bizonyo vidéke zsid lakosságána telje kiirtásá é tömegmészárlás idézte ülő K főhazáj ugya Német é Lengyelország d Frankfurtba merü fe előszö 131 maj kimutathatóa Dél-franciaországba a 1348-iki egés Európá pusztít pestisjárván idején Itt min mindenütt ne csupá sűr jelentkez kolera hane pesti i kevesebbe pusztítot higiénikusá é szeparálta él zsidók min nem-zsidó között akike valóságga megtizedelt ső ného felér apasztott baboná né ne természete okokka magyarázt me ez nek feltűn jelenséget hane azzal hog zsidó mérgezté me kutakat szörny vá alat ne eg hely a ördög é boszorkánygyanúsa kategóriájáb soroltá zsidóka kohol bűnüke amazokéva azono módo bíráltá el tehá perb fogtá rendszerin máglyahalálr ítélté őket Különöse XIV sz.- európa nag pesti járván idejé é reformáci korába öltöt óriás méreteke K vádja mel előbb Aragóniár i kiterjed VI Keleme avignon pápána kellet bullá kibocsátan valószínűe zsid orvos tanácsár K vádjána súlyosab következménye ellen Néme területe azonba ne lehetet tömege zsidómészárlásokna elejé venni mer senk ne védelmezt zsidókat se egyházi se világ részről Id Dél-franciaországbó Svájco á jutot vá előb Sváj zsidóságá irtott ki aho Zürichbe zsidó tömegese halta máglyá mártírhalált Ugyane vol a ese Németországba é osztrá területe is reformáci korába vá felújul eljutot Lengyelországb is ahonna a 1830-ik koler járván idejé tömegmészárláso elő menekülniü kellet zsidóknak délfelé íg Magyarországb val zsidóvándorlásna e K.- vá i egyi ok volt L Mártírok Memorkönyv Ostyamegszentségtelenítés Inkvizíci é Vérvá irodalmát

12827.h

CÍMSZ Kútmérgez

SZÓCIK Kútmérgezé közé újk folyam zsid ell irányu alant szándé vá me hason vérvádh ostyamegszentségtelenít vádjáho Szelíde formába csup min tömeghisztér megnyilvánulá járvány idej í 1831-i koleravé ala Magyarország előfordu s hel zsi lakoss zaklatás von ma utá közé újko K. vád azonb Euró szer n i eny következményekk járta han rendszeri bizony vidék zsi lakosságán telj kiirtás tömegmészárlá idézt ül főhazá ugy Néme Lengyelorszá Frankfurtb mer f elősz 13 ma kimutatható Dél-franciaországb 1348-ik egé Európ pusztí pestisjárvá idejé It mi mindenüt n csup sű jelentke koler han pest kevesebb pusztíto higiénikus szeparált é zsidó mi nem-zsid közöt akik valóságg megtizedel s néh felé apasztot babon n n természet okokk magyaráz m e ne feltű jelensége han azza ho zsid mérgezt m kutaka szörn v ala n e hel ördö boszorkánygyanús kategóriájá sorolt zsidók koho bűnük amazokév azon mód bírált e teh per fogt rendszeri máglyahalál ítélt őke Különös XI sz. európ na pest járvá idej reformác koráb öltö óriá méretek vádj me előb Aragóniá kiterje V Kelem avigno pápán kelle bull kibocsáta valószínű zsi orvo tanácsá vádján súlyosa következmény elle Ném terület azonb n lehete tömeg zsidómészárlásokn elej venn me sen n védelmez zsidóka s egyház s vilá részrő I Dél-franciaországb Svájc juto v elő Svá zsidóság irtot k ah Zürichb zsid tömeges halt mágly mártírhalál Ugyan vo es Németországb osztr terület i reformác koráb v felúju eljuto Lengyelország i ahonn 1830-i kole járvá idej tömegmészárlás el menekülni kelle zsidókna délfel í Magyarország va zsidóvándorlásn K. v egy o vol Mártíro Memorköny Ostyamegszentségteleníté Inkvizíc Vérv irodalmá

12827.

CÍMS Kútmérge

SZÓCI Kútmérgez köz új folya zsi el irány alan szánd v m haso vérvád ostyamegszentségtelení vádjáh Szelíd formáb csu mi tömeghiszté megnyilvánul járván ide 1831- kolerav al Magyarorszá előford he zs lakos zaklatá vo m ut köz újk K vá azon Eur sze en következmények járt ha rendszer bizon vidé zs lakosságá tel kiirtá tömegmészárl idéz ü főhaz ug Ném Lengyelorsz Frankfurt me elős 1 m kimutathat Dél-franciaország 1348-i eg Euró puszt pestisjárv idej I m mindenü csu s jelentk kole ha pes keveseb pusztít higiéniku szeparál zsid m nem-zsi közö aki valóság megtizede né fel apaszto babo természe okok magyará n felt jelenség ha azz h zsi mérgez kutak ször al he örd boszorkánygyanú kategóriáj sorol zsidó koh bűnü amazoké azo mó bírál te pe fog rendszer máglyahalá ítél ők Különö X sz euró n pes járv ide reformá korá ölt óri mérete vád m elő Aragóni kiterj Kele avign pápá kell bul kibocsát valószín zs orv tanács vádjá súlyos következmén ell Né terüle azon lehet töme zsidómészárlások ele ven m se védelme zsidók egyhá vil részr Dél-franciaország Sváj jut el Sv zsidósá irto a Zürich zsi tömege hal mágl mártírhalá Ugya v e Németország oszt terüle reformá korá felúj eljut Lengyelorszá ahon 1830- kol járv ide tömegmészárlá e meneküln kell zsidókn délfe Magyarorszá v zsidóvándorlás K eg vo Mártír Memorkön Ostyamegszentségtelenít Inkvizí Vér irodalm

12827

CÍM Kútmérg

SZÓC Kútmérge kö ú foly zs e irán ala szán has vérvá ostyamegszentségtelen vádjá Szelí formá cs m tömeghiszt megnyilvánu járvá id 1831 kolera a Magyarorsz előfor h z lako zaklat v u kö új v azo Eu sz e következménye jár h rendsze bizo vid z lakosság te kiirt tömegmészár idé főha u Né Lengyelors Frankfur m elő kimutatha Dél-franciaorszá 1348- e Eur pusz pestisjár ide minden cs jelent kol h pe kevese pusztí higiénik szepará zsi nem-zs köz ak valósá megtized n fe apaszt bab termész oko magyar fel jelensé h az zs mérge kuta szö a h ör boszorkánygyan kategóriá soro zsid ko bűn amazok az m bírá t p fo rendsze máglyahal íté ő Külön s eur pe jár id reform kor öl ór méret vá el Aragón kiter Kel avig páp kel bu kibocsá valószí z or tanác vádj súlyo következmé el N terül azo lehe töm zsidómészárláso el ve s védelm zsidó egyh vi rész Dél-franciaorszá Svá ju e S zsidós irt Züric zs tömeg ha mág mártírhal Ugy Németorszá osz terül reform kor felú elju Lengyelorsz aho 1830 ko jár id tömegmészárl menekül kel zsidók délf Magyarorsz zsidóvándorlá e v Mártí Memorkö Ostyamegszentségtelení Inkviz Vé irodal

1282

CÍ Kútmér

SZÓ Kútmérg k fol z irá al szá ha vérv ostyamegszentségtele vádj Szel form c tömeghisz megnyilván járv i 183 koler Magyarors előfo lak zakla k ú az E s következmény já rendsz biz vi lakossá t kiir tömegmészá id főh N Lengyelor Frankfu el kimutath Dél-franciaorsz 1348 Eu pus pestisjá id minde c jelen ko p keves puszt higiéni szepar zs nem-z kö a valós megtize f apasz ba termés ok magya fe jelens a z mérg kut sz ö boszorkánygya kategóri sor zsi k bű amazo a bír f rendsz máglyaha ít Külö eu p já i refor ko ö ó mére v e Aragó kite Ke avi pá ke b kibocs valósz o taná vád súly következm e terü az leh tö zsidómészárlás e v védel zsid egy v rés Dél-franciaorsz Sv j zsidó ir Züri z töme h má mártírha Ug Németorsz os terü refor ko fel elj Lengyelors ah 183 k já i tömegmészár menekü ke zsidó dél Magyarors zsidóvándorl Márt Memork Ostyamegszentségtelen Inkvi V iroda