12835.htm

CÍMSZÓ: Lajta

SZEMÉLYNÉV: Lajta Béla

SZÓCIKK: "L. Béla, építész, szül. Budapesten 1875., megh. 1920. A budapesti műegyetemen nyert építészi oklevelet, utána Hauszmann mellett dolgozott a Kúria palotájának építkezésénél. A pesti orth. zsidótemplomra kitűzött tervpályázaton III. díjat kapott. Első házai még Lechner Ödön hatása alatt épültek. Nagyobb és önállóbb fölfogásuak a magyaros népornamentika dús alkalmazásával: a Wechselmann-féle Vakok intézete; a pesti Chevra Kadisa Szeretetháza. Archaisztikus komolyságot mutat több síremléke a régi és új zsidó temetőben (Guttmann, Sváb családok) és a régi temető halottas háza és kapuja. A gyakorlati célhoz alkalmazkodnak egyéni tagolású többé-kevésbbé sima homlokzatú palotái: a Vas-utcai felsőkereskedelmi iskola; az Erzsébetvárosi Takarékpénztár bérháza; a zsidó főgimnázium (1918). Puritán klasszicizmust és gyakorlati célnak való alkalmasságot egyesítenek a Nemzeti Színházról és a Fővárosi Könyvtárról készített tervei. L. a legtehetségesebb modern építészeink közé tartozott."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2835. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12835.htm

CÍMSZÓ: Lajta

SZEMÉLYNÉV: Lajta Béla

SZÓCIKK: L. Béla, építész, szül. Budapesten 1875., megh. 1920. A budapesti műegyetemen nyert építészi oklevelet, utána Hauszmann mellett dolgozott a Kúria palotájának építkezésénél. A pesti orth. zsidótemplomra kitűzött tervpályázaton III. díjat kapott. Első házai még Lechner Ödön hatása alatt épültek. Nagyobb és önállóbb fölfogásuak a magyaros népornamentika dús alkalmazásával: a Wechselmann-féle Vakok intézete; a pesti Chevra Kadisa Szeretetháza. Archaisztikus komolyságot mutat több síremléke a régi és új zsidó temetőben Guttmann, Sváb családok és a régi temető halottas háza és kapuja. A gyakorlati célhoz alkalmazkodnak egyéni tagolású többé-kevésbbé sima homlokzatú palotái: a Vas-utcai felsőkereskedelmi iskola; az Erzsébetvárosi Takarékpénztár bérháza; a zsidó főgimnázium 1918 . Puritán klasszicizmust és gyakorlati célnak való alkalmasságot egyesítenek a Nemzeti Színházról és a Fővárosi Könyvtárról készített tervei. L. a legtehetségesebb modern építészeink közé tartozott.

12835.ht

CÍMSZÓ Lajt

SZEMÉLYNÉV Lajt Bél

SZÓCIKK L Béla építész szül Budapeste 1875. megh 1920 budapest műegyeteme nyer építész oklevelet után Hauszman mellet dolgozot Kúri palotájána építkezésénél pest orth zsidótemplomr kitűzöt tervpályázato III díja kapott Els háza mé Lechne Ödö hatás alat épültek Nagyob é önállób fölfogásua magyaro népornamentik dú alkalmazásával Wechselmann-fél Vako intézete pest Chevr Kadis Szeretetháza Archaisztiku komolyságo muta töb síremlék rég é ú zsid temetőbe Guttmann Svá családo é rég temet halotta ház é kapuja gyakorlat célho alkalmazkodna egyén tagolás többé-kevésbb sim homlokzat palotái Vas-utca felsőkereskedelm iskola a Erzsébetváros Takarékpénztá bérháza zsid főgimnáziu 191 Puritá klasszicizmus é gyakorlat célna val alkalmasságo egyesítene Nemzet Színházró é Főváros Könyvtárró készítet tervei L legtehetségeseb moder építészein köz tartozott

12835.h

CÍMSZ Laj

SZEMÉLYNÉ Laj Bé

SZÓCIK Bél építés szü Budapest 1875 meg 192 budapes műegyetem nye építés oklevele utá Hauszma melle dolgozo Kúr palotáján építkezéséné pes ort zsidótemplom kitűzö tervpályázat II díj kapot El ház m Lechn Öd hatá ala épülte Nagyo önálló fölfogásu magyar népornamenti d alkalmazásáva Wechselmann-fé Vak intézet pes Chev Kadi Szeretetház Archaisztik komolyság mut tö síremlé ré zsi temetőb Guttman Sv család ré teme halott há kapuj gyakorla célh alkalmazkodn egyé tagolá többé-kevésb si homlokza palotá Vas-utc felsőkereskedel iskol Erzsébetváro Takarékpénzt bérház zsi főgimnázi 19 Purit klasszicizmu gyakorla céln va alkalmasság egyesíten Nemze Színházr Főváro Könyvtárr készíte terve legtehetségese mode építészei kö tartozot

12835.

CÍMS La

SZEMÉLYN La B

SZÓCI Bé építé sz Budapes 187 me 19 budape műegyete ny építé oklevel ut Hauszm mell dolgoz Kú palotájá építkezésén pe or zsidótemplo kitűz tervpályáza I dí kapo E há Lech Ö hat al épült Nagy önáll fölfogás magya népornament alkalmazásáv Wechselmann-f Va intéze pe Che Kad Szeretethá Archaiszti komolysá mu t síreml r zs temető Guttma S csalá r tem halot h kapu gyakorl cél alkalmazkod egy tagol többé-kevés s homlokz palot Vas-ut felsőkereskede isko Erzsébetvár Takarékpénz bérhá zs főgimnáz 1 Puri klasszicizm gyakorl cél v alkalmassá egyesíte Nemz Színház Fővár Könyvtár készít terv legtehetséges mod építésze k tartozo

12835

CÍM L

SZEMÉLY L

SZÓC B épít s Budape 18 m 1 budap műegyet n épít okleve u Hausz mel dolgo K palotáj építkezésé p o zsidótempl kitű tervpályáz d kap h Lec ha a épül Nag önál fölfogá magy népornamen alkalmazásá Wechselmann- V intéz p Ch Ka Szereteth Archaiszt komolys m sírem z temet Guttm csal te halo kap gyakor cé alkalmazko eg tago többé-kevé homlok palo Vas-u felsőkeresked isk Erzsébetvá Takarékpén bérh z főgimná Pur klassziciz gyakor cé alkalmass egyesít Nem Színhá Fővá Könyvtá készí ter legtehetsége mo építész tartoz

1283SZEMÉL

SZÓ épí Budap 1 buda műegye épí oklev Haus me dolg palotá építkezés zsidótemp kit tervpályá ka Le h épü Na öná fölfog mag néporname alkalmazás Wechselmann inté C K Szeretet Archaisz komoly síre teme Gutt csa t hal ka gyako c alkalmazk e tag többé-kev homlo pal Vas- felsőkereske is Erzsébetv Takarékpé bér főgimn Pu klasszici gyako c alkalmas egyesí Ne Szính Főv Könyvt kész te legtehetség m építés tarto