12837.htm

CÍMSZÓ: Lakatos

SZEMÉLYNÉV: Lakatos Artúr

SZÓCIKK: Lakatos, 1. Artúr*, festő és iparművész, szül. Bécsben 1880. Tanulmányait Budapesten, Münchenben és Párisban végezte. Bútor- és textilminták tervezésével tűnt föl. Mint a kassai javító intézet iparművészeti műhelyének tanára gyűjteményes kiállítást rendezett 1910., melyen tájképeit és iparművészeti alkotásait mutatta be. 1918-ban szerb fogságban készült tájképeiből és iparművészeti terveiből gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. Az Iparműv. Iskola tanára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2837. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12837.htm

CÍMSZÓ: Lakatos

SZEMÉLYNÉV: Lakatos Artúr

SZÓCIKK: Lakatos, 1. Artúr*, festő és iparművész, szül. Bécsben 1880. Tanulmányait Budapesten, Münchenben és Párisban végezte. Bútor- és textilminták tervezésével tűnt föl. Mint a kassai javító intézet iparművészeti műhelyének tanára gyűjteményes kiállítást rendezett 1910., melyen tájképeit és iparművészeti alkotásait mutatta be. 1918-ban szerb fogságban készült tájképeiből és iparművészeti terveiből gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. Az Iparműv. Iskola tanára.

12837.ht

CÍMSZÓ Lakato

SZEMÉLYNÉV Lakato Artú

SZÓCIKK Lakatos 1 Artúr* fest é iparművész szül Bécsbe 1880 Tanulmányai Budapesten Münchenbe é Párisba végezte Bútor é textilmintá tervezéséve tűn föl Min kassa javít intéze iparművészet műhelyéne tanár gyűjteménye kiállítás rendezet 1910. melye tájképei é iparművészet alkotásai mutatt be 1918-ba szer fogságba készül tájképeibő é iparművészet terveibő gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonban A Iparműv Iskol tanára

12837.h

CÍMSZ Lakat

SZEMÉLYNÉ Lakat Art

SZÓCIK Lakato Artúr fes iparművés szü Bécsb 188 Tanulmánya Budapeste Münchenb Párisb végezt Búto textilmint tervezésév tű fö Mi kass javí intéz iparművésze műhelyén taná gyűjtemény kiállítá rendeze 1910 mely tájképe iparművésze alkotása mutat b 1918-b sze fogságb készü tájképeib iparművésze terveib gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonba Iparmű Isko tanár

12837.

CÍMS Laka

SZEMÉLYN Laka Ar

SZÓCI Lakat Artú fe iparművé sz Bécs 18 Tanulmány Budapest München Páris végez Bút textilmin tervezésé t f M kas jav inté iparművész műhelyé tan gyűjtemén kiállít rendez 191 mel tájkép iparművész alkotás muta 1918- sz fogság kész tájképei iparművész tervei gyűjtemén kiállít v Nemz Szalonb Iparm Isk taná

12837

CÍM Lak

SZEMÉLY Lak A

SZÓC Laka Art f iparműv s Béc 1 Tanulmán Budapes Münche Pári vége Bú textilmi tervezés ka ja int iparművés műhely ta gyűjtemé kiállí rende 19 me tájké iparművés alkotá mut 1918 s fogsá kés tájképe iparművés terve gyűjtemé kiállí Nem Szalon Ipar Is tan

1283

CÍ La

SZEMÉL La

SZÓ Lak Ar iparmű Bé Tanulmá Budape Münch Pár vég B textilm tervezé k j in iparművé műhel t gyűjtem kiáll rend 1 m tájk iparművé alkot mu 191 fogs ké tájkép iparművé terv gyűjtem kiáll Ne Szalo Ipa I ta