12841.htm

CÍMSZÓ: Lakompak

SZÓCIKK: Lakompak (Lakenbach, A.). Régi zsidó község, egyike a «Hét hitközség» (Séve Kehilosz)-nek. Okiratilag kimutatható, hogy már a XVI. sz.-ban laktak ott zsidók (V. ö. Pollák M., «A zsidók története Sopronban»), kiknek számát a Stájerországból, Sopronból és Bécsből kiűzött zsidók még tetemesen gyarapították. 1851-ben 1800 lélek összlakossága közt 1200 zsidót számláltak. Nagyrészt a szomszédos Alsóausztriával és Steyerországgal. valamint Sopronnal kereskedtek. A legtekintélyesebb kereskedők a Hacker családból kerültek ki. Sokat szenvedett a hitközség a Bethlen- és Rákóczy-féle harcok idejében. Rabbijai voltak: Chajim Buchner 1660 körül, Benjámin b. Majer As (Mhrm As), Salamon Lipschitz, Salom Ullmann (Salom Charif), Ábrahám Ullmann, Dávid Ullmann, Moses Deutsch. m. b


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2841. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12841.htm

CÍMSZÓ: Lakompak

SZÓCIKK: Lakompak Lakenbach, A. . Régi zsidó község, egyike a Hét hitközség Séve Kehilosz -nek. Okiratilag kimutatható, hogy már a XVI. sz.-ban laktak ott zsidók V. ö. Pollák M., A zsidók története Sopronban , kiknek számát a Stájerországból, Sopronból és Bécsből kiűzött zsidók még tetemesen gyarapították. 1851-ben 1800 lélek összlakossága közt 1200 zsidót számláltak. Nagyrészt a szomszédos Alsóausztriával és Steyerországgal. valamint Sopronnal kereskedtek. A legtekintélyesebb kereskedők a Hacker családból kerültek ki. Sokat szenvedett a hitközség a Bethlen- és Rákóczy-féle harcok idejében. Rabbijai voltak: Chajim Buchner 1660 körül, Benjámin b. Majer As Mhrm As , Salamon Lipschitz, Salom Ullmann Salom Charif , Ábrahám Ullmann, Dávid Ullmann, Moses Deutsch. m. b

12841.ht

CÍMSZÓ Lakompa

SZÓCIKK Lakompa Lakenbach A Rég zsid község egyik Hé hitközsé Sév Kehilos -nek Okiratila kimutatható hog má XVI sz.-ba lakta ot zsidó V ö Pollá M. zsidó történet Sopronba kikne számá Stájerországból Sopronbó é Bécsbő kiűzöt zsidó mé tetemese gyarapították 1851-be 180 léle összlakosság köz 120 zsidó számláltak Nagyrész szomszédo Alsóausztriáva é Steyerországgal valamin Sopronna kereskedtek legtekintélyeseb kereskedő Hacke családbó kerülte ki Soka szenvedet hitközsé Bethlen é Rákóczy-fél harco idejében Rabbija voltak Chaji Buchne 166 körül Benjámi b Maje A Mhr A Salamo Lipschitz Salo Ullman Salo Chari Ábrahá Ullmann Dávi Ullmann Mose Deutsch m

12841.h

CÍMSZ Lakomp

SZÓCIK Lakomp Lakenbac Ré zsi közsé egyi H hitközs Sé Kehilo -ne Okiratil kimutathat ho m XV sz.-b lakt o zsid Poll M zsid történe Sopronb kikn szám Stájerországbó Sopronb Bécsb kiűzö zsid m tetemes gyarapítottá 1851-b 18 lél összlakossá kö 12 zsid számlálta Nagyrés szomszéd Alsóausztriáv Steyerországga valami Sopronn kereskedte legtekintélyese keresked Hack családb került k Sok szenvede hitközs Bethle Rákóczy-fé harc idejébe Rabbij volta Chaj Buchn 16 körü Benjám Maj Mh Salam Lipschit Sal Ullma Sal Char Ábrah Ullman Dáv Ullman Mos Deutsc

12841.

CÍMS Lakom

SZÓCI Lakom Lakenba R zs közs egy hitköz S Kehil -n Okirati kimutatha h X sz.- lak zsi Pol zsi történ Sopron kik szá Stájerországb Sopron Bécs kiűz zsi teteme gyarapított 1851- 1 lé összlakoss k 1 zsi számlált Nagyré szomszé Alsóausztriá Steyerországg valam Sopron kereskedt legtekintélyes kereske Hac család kerül So szenved hitköz Bethl Rákóczy-f har idejéb Rabbi volt Cha Buch 1 kör Benjá Ma M Sala Lipschi Sa Ullm Sa Cha Ábra Ullma Dá Ullma Mo Deuts

12841

CÍM Lako

SZÓC Lako Lakenb z köz eg hitkö Kehi - Okirat kimutath sz. la zs Po zs törté Sopro ki sz Stájerország Sopro Béc kiű zs tetem gyarapítot 1851 l összlakos zs számlál Nagyr szomsz Alsóausztri Steyerország vala Sopro keresked legtekintélye keresk Ha csalá kerü S szenve hitkö Beth Rákóczy- ha idejé Rabb vol Ch Buc kö Benj M Sal Lipsch S Ull S Ch Ábr Ullm D Ullm M Deut

1284

CÍ Lak

SZÓ Lak Laken kö e hitk Keh Okira kimutat sz l z P z tört Sopr k s Stájerorszá Sopr Bé ki z tete gyarapíto 185 összlako z számlá Nagy szoms Alsóausztr Steyerorszá val Sopr kereske legtekintély keres H csal ker szenv hitk Bet Rákóczy h idej Rab vo C Bu k Ben Sa Lipsc Ul C Áb Ull Ull Deu