12843.htm

CÍMSZÓ: Lamberger

SZEMÉLYNÉV: Lamberger Béla

SZÓCIKK: "Lamberger Béla, agronómus, szül. Győrött 1888. máj. 19. Egyetemi tanulmányait a berlini, breslaui, jénai és giesseni egyetemeken végezte s az utóbbi helyen ökonómiai doktorátust szerzett. Egyideig a Mikéfe kertészképzőjének igazgatója volt. Számos kiváló értekezést írt, főleg a mezőgazdasági üzemtan köréből. Művei: Beiträge zu den Problemen der doppelten landwirtschaftlichen Buchführung; Die doppelte Buchführung mit Marktbewertung; A mezőgazdasági kettős számvitel alapkérdése. Ezeken kívül hosszabb tanulmányokat írt a Fühling-féle Landwirtschaftliche Zeitungba, a Wiener Landwirtschaftliche Zeitungba, a Köztelekbe, a Gazdasági Lapokba és a Mezőgazdasági Szemlébe."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2843. címszó a lexikon => 520. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12843.htm

CÍMSZÓ: Lamberger

SZEMÉLYNÉV: Lamberger Béla

SZÓCIKK: Lamberger Béla, agronómus, szül. Győrött 1888. máj. 19. Egyetemi tanulmányait a berlini, breslaui, jénai és giesseni egyetemeken végezte s az utóbbi helyen ökonómiai doktorátust szerzett. Egyideig a Mikéfe kertészképzőjének igazgatója volt. Számos kiváló értekezést írt, főleg a mezőgazdasági üzemtan köréből. Művei: Beiträge zu den Problemen der doppelten landwirtschaftlichen Buchführung; Die doppelte Buchführung mit Marktbewertung; A mezőgazdasági kettős számvitel alapkérdése. Ezeken kívül hosszabb tanulmányokat írt a Fühling-féle Landwirtschaftliche Zeitungba, a Wiener Landwirtschaftliche Zeitungba, a Köztelekbe, a Gazdasági Lapokba és a Mezőgazdasági Szemlébe.

12843.ht

CÍMSZÓ Lamberge

SZEMÉLYNÉV Lamberge Bél

SZÓCIKK Lamberge Béla agronómus szül Győröt 1888 máj 19 Egyetem tanulmányai berlini breslaui jéna é giessen egyetemeke végezt a utóbb helye ökonómia doktorátus szerzett Egyidei Mikéf kertészképzőjéne igazgatój volt Számo kivál értekezés írt főle mezőgazdaság üzemta köréből Művei Beiträg z de Probleme de doppelte landwirtschaftliche Buchführung Di doppelt Buchführun mi Marktbewertung mezőgazdaság kettő számvite alapkérdése Ezeke kívü hosszab tanulmányoka ír Fühling-fél Landwirtschaftlich Zeitungba Wiene Landwirtschaftlich Zeitungba Köztelekbe Gazdaság Lapokb é Mezőgazdaság Szemlébe

12843.h

CÍMSZ Lamberg

SZEMÉLYNÉ Lamberg Bé

SZÓCIK Lamberg Bél agronómu szü Győrö 188 má 1 Egyete tanulmánya berlin breslau jén giesse egyetemek végez utób hely ökonómi doktorátu szerzet Egyide Miké kertészképzőjén igazgató vol Szám kivá értekezé ír fől mezőgazdasá üzemt körébő Műve Beiträ d Problem d doppelt landwirtschaftlich Buchführun D doppel Buchführu m Marktbewertun mezőgazdasá kett számvit alapkérdés Ezek kív hossza tanulmányok í Fühling-fé Landwirtschaftlic Zeitungb Wien Landwirtschaftlic Zeitungb Köztelekb Gazdasá Lapok Mezőgazdasá Szemléb

12843.

CÍMS Lamber

SZEMÉLYN Lamber B

SZÓCI Lamber Bé agronóm sz Győr 18 m Egyet tanulmány berli bresla jé giess egyeteme vége utó hel ökonóm doktorát szerze Egyid Mik kertészképzőjé igazgat vo Szá kiv értekez í fő mezőgazdas üzem köréb Műv Beitr Proble doppel landwirtschaftlic Buchführu doppe Buchführ Marktbewertu mezőgazdas ket számvi alapkérdé Eze kí hossz tanulmányo Fühling-f Landwirtschaftli Zeitung Wie Landwirtschaftli Zeitung Köztelek Gazdas Lapo Mezőgazdas Szemlé

12843

CÍM Lambe

SZEMÉLY Lambe

SZÓC Lambe B agronó s Győ 1 Egye tanulmán berl bresl j gies egyetem vég ut he ökonó doktorá szerz Egyi Mi kertészképzőj igazga v Sz ki érteke f mezőgazda üze köré Mű Beit Probl doppe landwirtschaftli Buchführ dopp Buchfüh Marktbewert mezőgazda ke számv alapkérd Ez k hoss tanulmány Fühling- Landwirtschaftl Zeitun Wi Landwirtschaftl Zeitun Köztele Gazda Lap Mezőgazda Szeml

1284

CÍ Lamb

SZEMÉL Lamb

SZÓ Lamb agron Gy Egy tanulmá ber bres gie egyete vé u h ökon doktor szer Egy M kertészképző igazg S k értek mezőgazd üz kör M Bei Prob dopp landwirtschaftl Buchfüh dop Buchfü Marktbewer mezőgazd k szám alapkér E hos tanulmán Fühling Landwirtschaft Zeitu W Landwirtschaft Zeitu Köztel Gazd La Mezőgazd Szem