12850.htm

CÍMSZÓ: Lánczy

SZEMÉLYNÉV: Lánczy Gyula

SZÓCIKK: "Lánczy, 1. Gyula*, történetíró, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1850. jan. 17., megh. u. o. 1911. jan. 17. Az egyetemen a jogi fakultást végezte el majd minisztériumi tisztviselő, 1881-1884-ig pedig országgyűlési képviselő volt, egyben publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1887. Kolozsváron, 1891-től Budapesten volt a középkori egyetemes történelem nyilvános rendes egyetemi tanára. Tagja volt a Magy. Tud. Akadémiának. Művei a Századokban és a Budapesti Szemlébe írt dolgozatokon kívül: A felső oktatás reformja s az új magyar közműveltség (1879): Adalékok a magyar alkotmány reformkorszakához (1880); A faluközösség eredete (1881); Széchenyi Pál kalocsai érsek és a magyar nemzeti politika (1882); Eszmetöredékek a Rákóczi-féle felkelés történet-politikai jelentőségéről (1882); A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyarországon (1883); A történelmi módszerről (1885); Történelmi kor- és jellemrajzok (1890); A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról (1894); A magyarság az Árpádok korában (1898); továbbá egy francia nyelvű tanulmány V. Cölestin pápáról."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2850. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12850.htm

CÍMSZÓ: Lánczy

SZEMÉLYNÉV: Lánczy Gyula

SZÓCIKK: Lánczy, 1. Gyula*, történetíró, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1850. jan. 17., megh. u. o. 1911. jan. 17. Az egyetemen a jogi fakultást végezte el majd minisztériumi tisztviselő, 1881-1884-ig pedig országgyűlési képviselő volt, egyben publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1887. Kolozsváron, 1891-től Budapesten volt a középkori egyetemes történelem nyilvános rendes egyetemi tanára. Tagja volt a Magy. Tud. Akadémiának. Művei a Századokban és a Budapesti Szemlébe írt dolgozatokon kívül: A felső oktatás reformja s az új magyar közműveltség 1879 : Adalékok a magyar alkotmány reformkorszakához 1880 ; A faluközösség eredete 1881 ; Széchenyi Pál kalocsai érsek és a magyar nemzeti politika 1882 ; Eszmetöredékek a Rákóczi-féle felkelés történet-politikai jelentőségéről 1882 ; A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyarországon 1883 ; A történelmi módszerről 1885 ; Történelmi kor- és jellemrajzok 1890 ; A közigazgatási bíróság törvényjavaslatáról 1894 ; A magyarság az Árpádok korában 1898 ; továbbá egy francia nyelvű tanulmány V. Cölestin pápáról.

12850.ht

CÍMSZÓ Láncz

SZEMÉLYNÉV Láncz Gyul

SZÓCIKK Lánczy 1 Gyula* történetíró egyetem tanár szül Budapeste 1850 jan 17. megh u o 1911 jan 17 A egyeteme jog fakultás végezt e maj minisztérium tisztviselő 1881-1884-i pedi országgyűlés képvisel volt egybe publicisztika tevékenysége fejtet ki 1887 Kolozsváron 1891-tő Budapeste vol középkor egyeteme történele nyilváno rende egyetem tanára Tagj vol Magy Tud Akadémiának Műve Századokba é Budapest Szemléb ír dolgozatoko kívül fels oktatá reformj a ú magya közműveltsé 187 Adaléko magya alkotmán reformkorszakáho 188 faluközössé eredet 188 Szécheny Pá kalocsa érse é magya nemzet politik 188 Eszmetöredéke Rákóczi-fél felkelé történet-politika jelentőségérő 188 közigazgatás bíráskodá szervezésérő Magyarországo 188 történelm módszerrő 188 Történelm kor é jellemrajzo 189 közigazgatás bírósá törvényjavaslatáró 189 magyarsá a Árpádo korába 189 tovább eg franci nyelv tanulmán V Cölesti pápáról

12850.h

CÍMSZ Lánc

SZEMÉLYNÉ Lánc Gyu

SZÓCIK Láncz Gyula történetír egyete taná szü Budapest 185 ja 17 meg 191 ja 1 egyetem jo fakultá végez ma minisztériu tisztvisel 1881-1884- ped országgyűlé képvise vol egyb publicisztik tevékenység fejte k 188 Kolozsváro 1891-t Budapest vo középko egyetem történel nyilván rend egyete tanár Tag vo Mag Tu Akadémiána Műv Századokb Budapes Szemlé í dolgozatok kívü fel oktat reform magy közművelts 18 Adalék magy alkotmá reformkorszakáh 18 faluközöss erede 18 Széchen P kalocs érs magy nemze politi 18 Eszmetöredék Rákóczi-fé felkel történet-politik jelentőségér 18 közigazgatá bíráskod szervezésér Magyarország 18 történel módszerr 18 Történel ko jellemrajz 18 közigazgatá bírós törvényjavaslatár 18 magyars Árpád koráb 18 továb e franc nyel tanulmá Cölest pápáró

12850.

CÍMS Lán

SZEMÉLYN Lán Gy

SZÓCI Lánc Gyul történetí egyet tan sz Budapes 18 j 1 me 19 j egyete j fakult vége m minisztéri tisztvise 1881-1884 pe országgyűl képvis vo egy publiciszti tevékenysé fejt 18 Kolozsvár 1891- Budapes v középk egyete történe nyilvá ren egyet taná Ta v Ma T Akadémián Mű Századok Budape Szeml dolgozato kív fe okta refor mag közművelt 1 Adalé mag alkotm reformkorszaká 1 faluközös ered 1 Széche kaloc ér mag nemz polit 1 Eszmetöredé Rákóczi-f felke történet-politi jelentőségé 1 közigazgat bírásko szervezésé Magyarorszá 1 történe módszer 1 Történe k jellemraj 1 közigazgat bíró törvényjavaslatá 1 magyar Árpá korá 1 tová fran nye tanulm Cöles pápár

12850

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá G

SZÓC Lán Gyu történet egye ta s Budape 1 m 1 egyet fakul vég minisztér tisztvis 1881-188 p országgyű képvi v eg publiciszt tevékenys fej 1 Kolozsvá 1891 Budape közép egyet történ nyilv re egye tan T M Akadémiá M Százado Budap Szem dolgozat kí f okt refo ma közművel Adal ma alkot reformkorszak faluközö ere Széch kalo é ma nem poli Eszmetöred Rákóczi- felk történet-polit jelentőség közigazga bírásk szervezés Magyarorsz történ módsze Történ jellemra közigazga bír törvényjavaslat magya Árp kor tov fra ny tanul Cöle pápá

1285

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ Lá Gy történe egy t Budap egye faku vé miniszté tisztvi 1881-18 országgy képv e publicisz tevékeny fe Kolozsv 189 Budap közé egye törté nyil r egy ta Akadémi Század Buda Sze dolgoza k ok ref m közműve Ada m alko reformkorsza faluköz er Széc kal m ne pol Eszmetöre Rákóczi fel történet-poli jelentősé közigazg bírás szervezé Magyarors törté módsz Törté jellemr közigazg bí törvényjavasla magy Ár ko to fr n tanu Cöl páp