12851.htm

CÍMSZÓ: Lánczy

SZEMÉLYNÉV: Lánczy Leo

SZÓCIKK: L. Leó*, bankelnök, szül. Budapesten 1852. máj. 10., megh. u. o. 1921. jan. 26. L. 1* testvéröccse. Budapesten járt kereskedelmi iskolába s annak végeztével bankszolgálatba lépett. Korán vezérigazgatója lett az azóta már megszűnt Magy. Ált. Földhitel Rt.-nek, 1881. a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz ment át ugyanilyen minőségben. Itt bontakozott ki közgazdasági tehetsége. Rendszeresítette a magyar záloglevélhitelt a külföldön, a magyar bank- és hiteléletet pedig teljesen függetlenítette a bécsitől, s a magyar építkezést és vállalkozást is gyors tempóban előmozdította. Érdemeiért 1893. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökévé választotta. Több éven át a kilencvenes években országgyűlési képviselő, majd udvari tanácsos, 1905. főrendiházi tag, később a delegáció tagja, 1912. v. b. t.t. lett. Közgazdasági tevékenységéből különösen említésre méltó a nagy iparvállalatok megalapításának lehetővé tétele, a Helyiérdekű Vasút létesítése, a községi kötvények megteremtése, a Vám politikai Központ alapítása stb. Évtizedeken át fejtett ki irodalmi működést a közgazdasági helyzet alapos és éles elmére valló ismertetésével a Pester Lloydban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2851. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12851.htm

CÍMSZÓ: Lánczy

SZEMÉLYNÉV: Lánczy Leo

SZÓCIKK: L. Leó*, bankelnök, szül. Budapesten 1852. máj. 10., megh. u. o. 1921. jan. 26. L. 1* testvéröccse. Budapesten járt kereskedelmi iskolába s annak végeztével bankszolgálatba lépett. Korán vezérigazgatója lett az azóta már megszűnt Magy. Ált. Földhitel Rt.-nek, 1881. a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz ment át ugyanilyen minőségben. Itt bontakozott ki közgazdasági tehetsége. Rendszeresítette a magyar záloglevélhitelt a külföldön, a magyar bank- és hiteléletet pedig teljesen függetlenítette a bécsitől, s a magyar építkezést és vállalkozást is gyors tempóban előmozdította. Érdemeiért 1893. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökévé választotta. Több éven át a kilencvenes években országgyűlési képviselő, majd udvari tanácsos, 1905. főrendiházi tag, később a delegáció tagja, 1912. v. b. t.t. lett. Közgazdasági tevékenységéből különösen említésre méltó a nagy iparvállalatok megalapításának lehetővé tétele, a Helyiérdekű Vasút létesítése, a községi kötvények megteremtése, a Vám politikai Központ alapítása stb. Évtizedeken át fejtett ki irodalmi működést a közgazdasági helyzet alapos és éles elmére valló ismertetésével a Pester Lloydban.

12851.ht

CÍMSZÓ Láncz

SZEMÉLYNÉV Láncz Le

SZÓCIKK L Leó* bankelnök szül Budapeste 1852 máj 10. megh u o 1921 jan 26 L 1 testvéröccse Budapeste jár kereskedelm iskoláb anna végeztéve bankszolgálatb lépett Korá vezérigazgatój let a azót má megszűn Magy Ált Földhite Rt.-nek 1881 Pest Magya Kereskedelm Bankho men á ugyanilye minőségben It bontakozot k közgazdaság tehetsége Rendszeresített magya záloglevélhitel külföldön magya bank é hitelélete pedi teljese függetlenített bécsitől magya építkezés é vállalkozás i gyor tempóba előmozdította Érdemeiér 1893 budapest kereskedelm é iparkamar elnökév választotta Töb éve á kilencvene évekbe országgyűlés képviselő maj udvar tanácsos 1905 főrendiház tag későb delegáci tagja 1912 v b t.t lett Közgazdaság tevékenységébő különöse említésr mélt nag iparvállalato megalapításána lehetőv tétele Helyiérdek Vasú létesítése község kötvénye megteremtése Vá politika Közpon alapítás stb Évtizedeke á fejtet k irodalm működés közgazdaság helyze alapo é éle elmér vall ismertetéséve Peste Lloydban

12851.h

CÍMSZ Lánc

SZEMÉLYNÉ Lánc L

SZÓCIK Leó bankelnö szü Budapest 185 má 10 meg 192 ja 2 testvéröccs Budapest já kereskedel iskolá ann végeztév bankszolgálat lépet Kor vezérigazgató le azó m megszű Mag Ál Földhit Rt.-ne 188 Pes Magy Kereskedel Bankh me ugyanily minőségbe I bontakozo közgazdasá tehetség Rendszeresítet magy záloglevélhite külföldö magy ban hitelélet ped teljes függetlenítet bécsitő magy építkezé vállalkozá gyo tempób előmozdított Érdemeié 189 budapes kereskedel iparkama elnöké választott Tö év kilencven évekb országgyűlé képvisel ma udva tanácso 190 főrendihá ta késő delegác tagj 191 t. let Közgazdasá tevékenységéb különös említés mél na iparvállalat megalapításán lehető tétel Helyiérde Vas létesítés közsé kötvény megteremtés V politik Közpo alapítá st Évtizedek fejte irodal működé közgazdasá helyz alap él elmé val ismertetésév Pest Lloydba

12851.

CÍMS Lán

SZEMÉLYN Lán

SZÓCI Le bankeln sz Budapes 18 m 1 me 19 j testvéröcc Budapes j kereskede iskol an végezté bankszolgála lépe Ko vezérigazgat l az megsz Ma Á Földhi Rt.-n 18 Pe Mag Kereskede Bank m ugyanil minőségb bontakoz közgazdas tehetsé Rendszeresíte mag záloglevélhit külföld mag ba hiteléle pe telje függetleníte bécsit mag építkez vállalkoz gy tempó előmozdítot Érdemei 18 budape kereskede iparkam elnök választot T é kilencve évek országgyűl képvise m udv tanács 19 főrendih t kés delegá tag 19 t le Közgazdas tevékenységé különö említé mé n iparvállala megalapításá lehet téte Helyiérd Va létesíté közs kötvén megteremté politi Közp alapít s Évtizede fejt iroda működ közgazdas hely ala é elm va ismertetésé Pes Lloydb

12851

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá

SZÓC L bankel s Budape 1 m 1 testvéröc Budape keresked isko a végezt bankszolgál lép K vezérigazga a megs M Földh Rt.- 1 P Ma Keresked Ban ugyani minőség bontako közgazda tehets Rendszeresít ma záloglevélhi külföl ma b hitelél p telj függetlenít bécsi ma építke vállalko g temp előmozdíto Érdeme 1 budap keresked iparka elnö választo kilencv éve országgyű képvis ud tanác 1 főrendi ké deleg ta 1 l Közgazda tevékenység külön említ m iparvállal megalapítás lehe tét Helyiér V létesít köz kötvé megteremt polit Köz alapí Évtized fej irod műkö közgazda hel al el v ismertetés Pe Lloyd

1285

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ banke Budap testvérö Budap kereske isk végez bankszolgá lé vezérigazg meg Föld Rt. M Kereske Ba ugyan minősé bontak közgazd tehet Rendszeresí m záloglevélh külfö m hitelé tel függetlení bécs m építk vállalk tem előmozdít Érdem buda kereske ipark eln választ kilenc év országgy képvi u taná főrend k dele t Közgazd tevékenysé külö emlí iparválla megalapítá leh té Helyié létesí kö kötv megterem poli Kö alap Évtize fe iro műk közgazd he a e ismerteté P Lloy