12853.htm

CÍMSZÓ: Landau

SZEMÉLYNÉV: Landau Leó

SZÓCIKK: "L. Leó Rafael, bankár és filozófiai író, szül. Brodyban 1797., megh. Budapesten 1882. Az akkori szokásoktól eltérőleg nagyon szabadelvű nevelésben részesült jómódú szülői házában. 1837-ben Pestre jött mint a bécsi M. L. Biedermann bankház bizományosa; később önállósította magát és csakhamar nagy szerepet játszott a pesti zsidó hitközségi életben is. Tevékeny résztvett a Mikéfe alapításában. Létesítésére való felhívást ő írta. Az izraelita magyarító egylet működésében is részt vett. Ballagi Mór bemutatta őt Kossuthnak, akinek kérésére cikket írt a Pesti Hírlapba. Deákkal is érintkezett. Számos filozófiai munkát írt, amelyek közül a fontosabbak: Moral und Politik (Pest 1848); Die Judenfrage (1848 u. 1867); Die Grenzen der menschlichen Erkenntnis u. der religiösen Ideen (Leipzig 1868); Die Prinzipien des Rechts und die Todesstrafe (Pest 1871); Versuch einer neuen Teorie über die Ableitung der Naturkräfte aus einer einzigen Quelle (1871); Das Dasein Gottes und der Materialismus (Wien 1873); Der Gottesbegriff und das geistige Prinzip, oder die Religion und die Philosophie der Zukunft (Leipzig 1875); System der gesammten Ethik (Berlin 1877-79). Fia: L. Horace, a Rothschild-ház képviselője Konstantinápolyban és Flórenzben. Veje: Ellenberg Henrik, a Die Leiden u. Verfolgungen d. Juden c. munka szerzője."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2853. címszó a lexikon => 521. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12853.htm

CÍMSZÓ: Landau

SZEMÉLYNÉV: Landau Leó

SZÓCIKK: L. Leó Rafael, bankár és filozófiai író, szül. Brodyban 1797., megh. Budapesten 1882. Az akkori szokásoktól eltérőleg nagyon szabadelvű nevelésben részesült jómódú szülői házában. 1837-ben Pestre jött mint a bécsi M. L. Biedermann bankház bizományosa; később önállósította magát és csakhamar nagy szerepet játszott a pesti zsidó hitközségi életben is. Tevékeny résztvett a Mikéfe alapításában. Létesítésére való felhívást ő írta. Az izraelita magyarító egylet működésében is részt vett. Ballagi Mór bemutatta őt Kossuthnak, akinek kérésére cikket írt a Pesti Hírlapba. Deákkal is érintkezett. Számos filozófiai munkát írt, amelyek közül a fontosabbak: Moral und Politik Pest 1848 ; Die Judenfrage 1848 u. 1867 ; Die Grenzen der menschlichen Erkenntnis u. der religiösen Ideen Leipzig 1868 ; Die Prinzipien des Rechts und die Todesstrafe Pest 1871 ; Versuch einer neuen Teorie über die Ableitung der Naturkräfte aus einer einzigen Quelle 1871 ; Das Dasein Gottes und der Materialismus Wien 1873 ; Der Gottesbegriff und das geistige Prinzip, oder die Religion und die Philosophie der Zukunft Leipzig 1875 ; System der gesammten Ethik Berlin 1877-79 . Fia: L. Horace, a Rothschild-ház képviselője Konstantinápolyban és Flórenzben. Veje: Ellenberg Henrik, a Die Leiden u. Verfolgungen d. Juden c. munka szerzője.

12853.ht

CÍMSZÓ Landa

SZEMÉLYNÉV Landa Le

SZÓCIKK L Le Rafael banká é filozófia író szül Brodyba 1797. megh Budapeste 1882 A akkor szokásoktó eltérőle nagyo szabadelv nevelésbe részesül jómód szülő házában 1837-be Pestr jöt min bécs M L Biederman bankhá bizományosa későb önállósított magá é csakhama nag szerepe játszot pest zsid hitközség életbe is Tevéken résztvet Mikéf alapításában Létesítésér val felhívás írta A izraelit magyarít egyle működésébe i rész vett Ballag Mó bemutatt ő Kossuthnak akine kérésér cikke ír Pest Hírlapba Deákka i érintkezett Számo filozófia munká írt amelye közü fontosabbak Mora un Politi Pes 184 Di Judenfrag 184 u 186 Di Grenze de menschliche Erkenntni u de religiöse Idee Leipzi 186 Di Prinzipie de Recht un di Todesstraf Pes 187 Versuc eine neue Teori übe di Ableitun de Naturkräft au eine einzige Quell 187 Da Dasei Gotte un de Materialismu Wie 187 De Gottesbegrif un da geistig Prinzip ode di Religio un di Philosophi de Zukunf Leipzi 187 Syste de gesammte Ethi Berli 1877-7 Fia L Horace Rothschild-há képviselőj Konstantinápolyba é Flórenzben Veje Ellenber Henrik Di Leide u Verfolgunge d Jude c munk szerzője

12853.h

CÍMSZ Land

SZEMÉLYNÉ Land L

SZÓCIK L Rafae bank filozófi ír szü Brodyb 1797 meg Budapest 188 akko szokásokt eltéről nagy szabadel nevelésb részesü jómó szül házába 1837-b Pest jö mi béc Biederma bankh bizományos késő önállósítot mag csakham na szerep játszo pes zsi hitközsé életb i Tevéke résztve Miké alapításába Létesítésé va felhívá írt izraeli magyarí egyl működéséb rés vet Balla M bemutat Kossuthna akin kérésé cikk í Pes Hírlapb Deákk érintkezet Szám filozófi munk ír amely köz fontosabba Mor u Polit Pe 18 D Judenfra 18 18 D Grenz d menschlich Erkenntn d religiös Ide Leipz 18 D Prinzipi d Rech u d Todesstra Pe 18 Versu ein neu Teor üb d Ableitu d Naturkräf a ein einzig Quel 18 D Dase Gott u d Materialism Wi 18 D Gottesbegri u d geisti Prinzi od d Religi u d Philosoph d Zukun Leipz 18 Syst d gesammt Eth Berl 1877- Fi Horac Rothschild-h képviselő Konstantinápolyb Flórenzbe Vej Ellenbe Henri D Leid Verfolgung Jud mun szerzőj

12853.

CÍMS Lan

SZEMÉLYN Lan

SZÓCI Rafa ban filozóf í sz Brody 179 me Budapes 18 akk szokások eltérő nag szabade nevelés részes jóm szü házáb 1837- Pes j m bé Biederm bank bizományo kés önállósíto ma csakha n szere játsz pe zs hitközs élet Tevék résztv Mik alapításáb Létesítés v felhív ír izrael magyar egy működésé ré ve Ball bemuta Kossuthn aki kérés cik Pe Hírlap Deák érintkeze Szá filozóf mun í amel kö fontosabb Mo Poli P 1 Judenfr 1 1 Gren menschlic Erkennt religiö Id Leip 1 Prinzip Rec Todesstr P 1 Vers ei ne Teo ü Ableit Naturkrä ei einzi Que 1 Das Got Materialis W 1 Gottesbegr geist Prinz o Relig Philosop Zuku Leip 1 Sys gesamm Et Ber 1877 F Hora Rothschild- képvisel Konstantinápoly Flórenzb Ve Ellenb Henr Lei Verfolgun Ju mu szerző

12853

CÍM La

SZEMÉLY La

SZÓC Raf ba filozó s Brod 17 m Budape 1 ak szokáso eltér na szabad nevelé része jó sz házá 1837 Pe b Bieder ban bizomány ké önállósít m csakh szer játs p z hitköz éle Tevé részt Mi alapításá Létesíté felhí í izrae magya eg működés r v Bal bemut Kossuth ak kéré ci P Hírla Deá érintkez Sz filozó mu ame k fontosab M Pol Judenf Gre menschli Erkenn religi I Lei Prinzi Re Todesst Ver e n Te Ablei Naturkr e einz Qu Da Go Materiali Gottesbeg geis Prin Reli Philoso Zuk Lei Sy gesam E Be 187 Hor Rothschild képvise Konstantinápol Flórenz V Ellen Hen Le Verfolgu J m szerz

1285

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ Ra b filoz Bro 1 Budap a szokás elté n szaba nevel rész j s ház 183 P Biede ba bizomán k önállósí csak sze ját hitkö él Tev rész M alapítás Létesít felh izra magy e működé Ba bemu Kossut a kér c Hírl De érintke S filoz m am fontosa Po Juden Gr menschl Erken relig Le Prinz R Todess Ve T Able Naturk ein Q D G Material Gottesbe gei Pri Rel Philos Zu Le S gesa B 18 Ho Rothschil képvis Konstantinápo Flóren Elle He L Verfolg szer