12856.htm

CÍMSZÓ: Landesberg

SZEMÉLYNÉV: Landesberg Izsák

SZÓCIKK: "Landesberg, l. Izsák Áron, rabbi, szül Bazinban 1803., megh. Nagyváradon 1879. Atyja bazini rabbihelyettes volt. Anyja Rosenberg bazini tekintélyes polgár leánya volt, akinek családjából származott Rosenberg Gyula orsz. képviselő és Rósa Izsó ügyvéd is. L. Szófer Mózes tanítványa volt Pozsonyban, majd Verbón tanult s azután ismét Pozsonyban. Itt nyerte el 1838. a morénu diplomát, amelyet Szófer Mózes csak egészen kivételes esetekben adott. Ugyanez évben Gyömrőn működött. 1845-ben Pserhofer Mózes halála után, Boldogasszonyba került. Majd Galgócon választották meg rabbinak. Ekkor már a mérsékelt orthodoxia elismert vezetője és szószólója volt, aki a paksi rabbigyűlésen (1. o.) is nagy szerepet játszott. Nyolc és félévi működés után Nagyvárad választotta meg főrabbijának Wahrmann J. utódául. Itt működött 1853-tól haláláig rendkívül nehéz körülmények közt. Résztvett az 1868-iki kongresszuson, ahol a konzervatív-párthoz csatlakozott, de nem vált ki az orthodox kisebbségből, hanem a 34 tagot számláló centrum tagja maradt. Ekkor hitközségéből kivált a reformpárt s külön községet alapított. Élete végén egy talmudellenes röpiratra válaszolt s ez a kiválóan szellemes és magas színvonalú védőirat magyarul is megjelent unokájának, Diamant Mór (1. o.) főrabbinak fordításában A talmud erkölcstana (Nagyvárad 1876) címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2856. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12856.htm

CÍMSZÓ: Landesberg

SZEMÉLYNÉV: Landesberg Izsák

SZÓCIKK: Landesberg, l. Izsák Áron, rabbi, szül Bazinban 1803., megh. Nagyváradon 1879. Atyja bazini rabbihelyettes volt. Anyja Rosenberg bazini tekintélyes polgár leánya volt, akinek családjából származott Rosenberg Gyula orsz. képviselő és Rósa Izsó ügyvéd is. L. Szófer Mózes tanítványa volt Pozsonyban, majd Verbón tanult s azután ismét Pozsonyban. Itt nyerte el 1838. a morénu diplomát, amelyet Szófer Mózes csak egészen kivételes esetekben adott. Ugyanez évben Gyömrőn működött. 1845-ben Pserhofer Mózes halála után, Boldogasszonyba került. Majd Galgócon választották meg rabbinak. Ekkor már a mérsékelt orthodoxia elismert vezetője és szószólója volt, aki a paksi rabbigyűlésen 1. o. is nagy szerepet játszott. Nyolc és félévi működés után Nagyvárad választotta meg főrabbijának Wahrmann J. utódául. Itt működött 1853-tól haláláig rendkívül nehéz körülmények közt. Résztvett az 1868-iki kongresszuson, ahol a konzervatív-párthoz csatlakozott, de nem vált ki az orthodox kisebbségből, hanem a 34 tagot számláló centrum tagja maradt. Ekkor hitközségéből kivált a reformpárt s külön községet alapított. Élete végén egy talmudellenes röpiratra válaszolt s ez a kiválóan szellemes és magas színvonalú védőirat magyarul is megjelent unokájának, Diamant Mór 1. o. főrabbinak fordításában A talmud erkölcstana Nagyvárad 1876 címen.

12856.ht

CÍMSZÓ Landesber

SZEMÉLYNÉV Landesber Izsá

SZÓCIKK Landesberg l Izsá Áron rabbi szü Bazinba 1803. megh Nagyvárado 1879 Atyj bazin rabbihelyette volt Anyj Rosenber bazin tekintélye polgá leány volt akine családjábó származot Rosenber Gyul orsz képvisel é Rós Izs ügyvé is L Szófe Móze tanítvány vol Pozsonyban maj Verbó tanul azutá ismé Pozsonyban It nyert e 1838 morén diplomát amelye Szófe Móze csa egésze kivétele esetekbe adott Ugyane évbe Gyömrő működött 1845-be Pserhofe Móze halál után Boldogasszonyb került Maj Galgóco választottá me rabbinak Ekko má mérsékel orthodoxi elismer vezetőj é szószólój volt ak paks rabbigyűlése 1 o i nag szerepe játszott Nyol é félév működé utá Nagyvára választott me főrabbijána Wahrman J utódául It működöt 1853-tó halálái rendkívü nehé körülménye közt Résztvet a 1868-ik kongresszuson aho konzervatív-pártho csatlakozott d ne vál k a orthodo kisebbségből hane 3 tago számlál centru tagj maradt Ekko hitközségébő kivál reformpár külö községe alapított Élet végé eg talmudellene röpiratr válaszol e kiválóa szelleme é maga színvonal védőira magyaru i megjelen unokájának Diaman Mó 1 o főrabbina fordításába talmu erkölcstan Nagyvára 187 címen

12856.h

CÍMSZ Landesbe

SZEMÉLYNÉ Landesbe Izs

SZÓCIK Landesber Izs Áro rabb sz Bazinb 1803 meg Nagyvárad 187 Aty bazi rabbihelyett vol Any Rosenbe bazi tekintély polg leán vol akin családjáb származo Rosenbe Gyu ors képvise Ró Iz ügyv i Szóf Móz tanítván vo Pozsonyba ma Verb tanu azut ism Pozsonyba I nyer 183 moré diplomá amely Szóf Móz cs egész kivétel esetekb adot Ugyan évb Gyömr működöt 1845-b Pserhof Móz halá utá Boldogasszony kerül Ma Galgóc választott m rabbina Ekk m mérséke orthodox elisme vezető szószóló vol a pak rabbigyűlés na szerep játszot Nyo félé működ ut Nagyvár választot m főrabbiján Wahrma utódáu I működö 1853-t halálá rendkív neh körülmény köz Résztve 1868-i kongresszuso ah konzervatív-párth csatlakozot n vá orthod kisebbségbő han tag számlá centr tag marad Ekk hitközségéb kivá reformpá kül község alapítot Éle vég e talmudellen röpirat válaszo kiváló szellem mag színvona védőir magyar megjele unokájána Diama M főrabbin fordításáb talm erkölcsta Nagyvár 18 címe

12856.

CÍMS Landesb

SZEMÉLYN Landesb Iz

SZÓCI Landesbe Iz Ár rab s Bazin 180 me Nagyvára 18 At baz rabbihelyet vo An Rosenb baz tekintél pol leá vo aki családjá származ Rosenb Gy or képvis R I ügy Szó Mó tanítvá v Pozsonyb m Ver tan azu is Pozsonyb nye 18 mor diplom amel Szó Mó c egés kivéte esetek ado Ugya év Gyöm működö 1845- Pserho Mó hal ut Boldogasszon kerü M Galgó választot rabbin Ek mérsék orthodo elism vezet szószól vo pa rabbigyűlé n szere játszo Ny fél műkö u Nagyvá választo főrabbijá Wahrm utódá működ 1853- halál rendkí ne körülmén kö Résztv 1868- kongresszus a konzervatív-párt csatlakozo v ortho kisebbségb ha ta száml cent ta mara Ek hitközségé kiv reformp kü közsé alapíto Él vé talmudelle röpira válasz kivál szelle ma színvon védői magya megjel unokáján Diam főrabbi fordításá tal erkölcst Nagyvá 1 cím

12856

CÍM Landes

SZEMÉLY Landes I

SZÓC Landesb I Á ra Bazi 18 m Nagyvár 1 A ba rabbihelye v A Rosen ba tekinté po le v ak családj szárma Rosen G o képvi üg Sz M tanítv Pozsony Ve ta az i Pozsony ny 1 mo diplo ame Sz M egé kivét esete ad Ugy é Gyö működ 1845 Pserh M ha u Boldogasszo ker Galg választo rabbi E mérsé orthod elis veze szószó v p rabbigyűl szer játsz N fé műk Nagyv választ főrabbij Wahr utód műkö 1853 halá rendk n körülmé k Részt 1868 kongresszu konzervatív-pár csatlakoz orth kisebbség h t szám cen t mar E hitközség ki reform k közs alapít É v talmudell röpir válas kivá szell m színvo védő magy megje unokájá Dia főrabb fordítás ta erkölcs Nagyv cí

1285

CÍ Lande

SZEMÉL Lande

SZÓ Landes r Baz 1 Nagyvá b rabbihely Rose b tekint p l a család szárm Rose képv ü S tanít Pozson V t a Pozson n m dipl am S eg kivé eset a Ug Gy műkö 184 Pser h Boldogassz ke Gal választ rabb mérs ortho eli vez szósz rabbigyű sze játs f mű Nagy válasz főrabbi Wah utó műk 185 hal rend körülm Rész 186 kongressz konzervatív-pá csatlako ort kisebbsé szá ce ma hitközsé k refor köz alapí talmudel röpi vála kiv szel színv véd mag megj unokáj Di főrab fordítá t erkölc Nagy c