12860.htm

CÍMSZÓ: Lándor

SZEMÉLYNÉV: Lándor Tivadar

SZÓCIKK: Lándor Tivadar*, szerkesztő, szül. Nagykanizsán 1873. Orvosi pályára készült, de korán felcserélte azt a hírlapírással s fiatalon lett a Jelenkor c. kritikai lap segédszerkesztője. Később a Pesti Napló belmunkatársa, majd Az Újság zenekritikusa, 1907. a Magyar Nemzet felelős szerkesztője lett. 1913-ban Igazmondó címen lapot szerkesztett, később a Budapesti Hírlap szerkesztője volt. Elismert műkritikus és számos kritikai tanulmánya van. Megírta a Zichy- Albumba Zichy Mihály életrajzát, azonkívül ismertette Székely Bertalan művészetét és lefordította France, Cherbuliez, Ibsen, Dumas és Brieux több regényét és színművét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2860. címszó a lexikon => 522. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12860.htm

CÍMSZÓ: Lándor

SZEMÉLYNÉV: Lándor Tivadar

SZÓCIKK: Lándor Tivadar*, szerkesztő, szül. Nagykanizsán 1873. Orvosi pályára készült, de korán felcserélte azt a hírlapírással s fiatalon lett a Jelenkor c. kritikai lap segédszerkesztője. Később a Pesti Napló belmunkatársa, majd Az Újság zenekritikusa, 1907. a Magyar Nemzet felelős szerkesztője lett. 1913-ban Igazmondó címen lapot szerkesztett, később a Budapesti Hírlap szerkesztője volt. Elismert műkritikus és számos kritikai tanulmánya van. Megírta a Zichy- Albumba Zichy Mihály életrajzát, azonkívül ismertette Székely Bertalan művészetét és lefordította France, Cherbuliez, Ibsen, Dumas és Brieux több regényét és színművét.

12860.ht

CÍMSZÓ Lándo

SZEMÉLYNÉV Lándo Tivada

SZÓCIKK Lándo Tivadar* szerkesztő szül Nagykanizsá 1873 Orvos pályár készült d korá felcserélt az hírlapírássa fiatalo let Jelenko c kritika la segédszerkesztője Későb Pest Napl belmunkatársa maj A Újsá zenekritikusa 1907 Magya Nemze felelő szerkesztőj lett 1913-ba Igazmond címe lapo szerkesztett későb Budapest Hírla szerkesztőj volt Elismer műkritiku é számo kritika tanulmány van Megírt Zichy Albumb Zich Mihál életrajzát azonkívü ismertett Székel Bertala művészeté é lefordított France Cherbuliez Ibsen Duma é Brieu töb regényé é színművét

12860.h

CÍMSZ Lánd

SZEMÉLYNÉ Lánd Tivad

SZÓCIK Lánd Tivadar szerkeszt szü Nagykanizs 187 Orvo pályá készül kor felcserél a hírlapíráss fiatal le Jelenk kritik l segédszerkesztőj Késő Pes Nap belmunkatárs ma Újs zenekritikus 190 Magy Nemz felel szerkesztő let 1913-b Igazmon cím lap szerkesztet késő Budapes Hírl szerkesztő vol Elisme műkritik szám kritik tanulmán va Megír Zich Album Zic Mihá életrajzá azonkív ismertet Széke Bertal művészet lefordítot Franc Cherbulie Ibse Dum Brie tö regény színművé

12860.

CÍMS Lán

SZEMÉLYN Lán Tiva

SZÓCI Lán Tivada szerkesz sz Nagykaniz 18 Orv pály készü ko felcseré hírlapírás fiata l Jelen kriti segédszerkesztő Kés Pe Na belmunkatár m Új zenekritiku 19 Mag Nem fele szerkeszt le 1913- Igazmo cí la szerkeszte kés Budape Hír szerkeszt vo Elism műkriti szá kriti tanulmá v Megí Zic Albu Zi Mih életrajz azonkí ismerte Szék Berta művésze lefordíto Fran Cherbuli Ibs Du Bri t regén színműv

12860

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá Tiv

SZÓC Lá Tivad szerkes s Nagykani 1 Or pál kész k felcser hírlapírá fiat Jele krit segédszerkeszt Ké P N belmunkatá Ú zenekritik 1 Ma Ne fel szerkesz l 1913 Igazm c l szerkeszt ké Budap Hí szerkesz v Elis műkrit sz krit tanulm Meg Zi Alb Z Mi életraj azonk ismert Szé Bert művész lefordít Fra Cherbul Ib D Br regé színmű

1286

CÍ L

SZEMÉL L Ti

SZÓ L Tiva szerke Nagykan O pá kés felcse hírlapír fia Jel kri segédszerkesz K belmunkat zenekriti M N fe szerkes 191 Igaz szerkesz k Buda H szerkes Eli műkri s kri tanul Me Z Al M életra azon ismer Sz Ber művés lefordí Fr Cherbu I B reg színm