12867.htm

CÍMSZÓ: Lányi

SZEMÉLYNÉV: Lányi Dezső

SZÓCIKK: Lányi, 1. Dezső*, szobrász, szül. Baánban 1879. Budapesten az iparművészeti iskolában és Bécsben tanult. Sok nélkülözés között élt Velencében, Rómában, végül Parisban és Brüsszelben fejezte be tanulmányait. Előbb politikai karikatúra-szobrokkal, azután arcképszobrokkal szerepel. Figurális szobrai a munkások világából merítik tárgyukat. Későbbi férfi- és nő-aktjai naturalisztikus fölfogásukkal válnak ki. Állat-szobraival a Lipótvárosi Kaszinó díját nyerte el. 1918-ban az Ernst Múzeumban egész munkásságát felölelő gyűjteményes kiállítása volt. 1907-ben a főváros Ferenc József szobrászati díját nyerte, Kőhordőja pedig Londonban aranyérmet nyert. Legutóbbi munkája az esztergomi hősi emlék oroszlánja. Számos síremléket is készített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2867. címszó a lexikon => 523. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12867.htm

CÍMSZÓ: Lányi

SZEMÉLYNÉV: Lányi Dezső

SZÓCIKK: Lányi, 1. Dezső*, szobrász, szül. Baánban 1879. Budapesten az iparművészeti iskolában és Bécsben tanult. Sok nélkülözés között élt Velencében, Rómában, végül Parisban és Brüsszelben fejezte be tanulmányait. Előbb politikai karikatúra-szobrokkal, azután arcképszobrokkal szerepel. Figurális szobrai a munkások világából merítik tárgyukat. Későbbi férfi- és nő-aktjai naturalisztikus fölfogásukkal válnak ki. Állat-szobraival a Lipótvárosi Kaszinó díját nyerte el. 1918-ban az Ernst Múzeumban egész munkásságát felölelő gyűjteményes kiállítása volt. 1907-ben a főváros Ferenc József szobrászati díját nyerte, Kőhordőja pedig Londonban aranyérmet nyert. Legutóbbi munkája az esztergomi hősi emlék oroszlánja. Számos síremléket is készített.

12867.ht

CÍMSZÓ Lány

SZEMÉLYNÉV Lány Dezs

SZÓCIKK Lányi 1 Dezső* szobrász szül Baánba 1879 Budapeste a iparművészet iskolába é Bécsbe tanult So nélkülözé közöt él Velencében Rómában végü Parisba é Brüsszelbe fejezt b tanulmányait Előb politika karikatúra-szobrokkal azutá arcképszobrokka szerepel Figuráli szobra munkáso világábó meríti tárgyukat Később férfi é nő-aktja naturalisztiku fölfogásukka válna ki Állat-szobraiva Lipótváros Kaszin díjá nyert el 1918-ba a Erns Múzeumba egés munkásságá felölel gyűjteménye kiállítás volt 1907-be főváro Feren Józse szobrászat díjá nyerte Kőhordőj pedi Londonba aranyérme nyert Legutóbb munkáj a esztergom hős emlé oroszlánja Számo síremléke i készített

12867.h

CÍMSZ Lán

SZEMÉLYNÉ Lán Dez

SZÓCIK Lány Dezső szobrás szü Baánb 187 Budapest iparművésze iskoláb Bécsb tanul S nélkülöz közö é Velencébe Rómába vég Parisb Brüsszelb fejez tanulmányai Elő politik karikatúra-szobrokka azut arcképszobrokk szerepe Figurál szobr munkás világáb merít tárgyuka Későb férf nő-aktj naturalisztik fölfogásukk váln k Állat-szobraiv Lipótváro Kaszi díj nyer e 1918-b Ern Múzeumb egé munkásság felöle gyűjtemény kiállítá vol 1907-b fővár Fere Józs szobrásza díj nyert Kőhordő ped Londonb aranyérm nyer Legutób munká esztergo hő eml oroszlánj Szám síremlék készítet

12867.

CÍMS Lá

SZEMÉLYN Lá De

SZÓCI Lán Dezs szobrá sz Baán 18 Budapes iparművész iskolá Bécs tanu nélkülö köz Velencéb Rómáb vé Paris Brüsszel feje tanulmánya El politi karikatúra-szobrokk azu arcképszobrok szerep Figurá szob munká világá merí tárgyuk Késő fér nő-akt naturaliszti fölfogásuk vál Állat-szobrai Lipótvár Kasz dí nye 1918- Er Múzeum eg munkássá felöl gyűjtemén kiállít vo 1907- fővá Fer Józ szobrász dí nyer Kőhord pe London aranyér nye Legutó munk eszterg h em oroszlán Szá síremlé készíte

12867

CÍM L

SZEMÉLY L D

SZÓC Lá Dez szobr s Baá 1 Budape iparművés iskol Béc tan nélkül kö Velencé Rómá v Pari Brüssze fej tanulmány E polit karikatúra-szobrok az arcképszobro szere Figur szo munk világ mer tárgyu Kés fé nő-ak naturaliszt fölfogásu vá Állat-szobra Lipótvá Kas d ny 1918 E Múzeu e munkáss felö gyűjtemé kiállí v 1907 főv Fe Jó szobrás d nye Kőhor p Londo aranyé ny Legut mun eszter e oroszlá Sz síreml készít

1286SZEMÉL

SZÓ L De szob Ba Budap iparművé isko Bé ta nélkü k Velenc Róm Par Brüssz fe tanulmán poli karikatúra-szobro a arcképszobr szer Figu sz mun vilá me tárgy Ké f nő-a naturalisz fölfogás v Állat-szobr Lipótv Ka n 191 Múze munkás fel gyűjtem kiáll 190 fő F J szobrá ny Kőho Lond arany n Legu mu eszte oroszl S sírem készí