12873.htm

CÍMSZÓ: László

SZEMÉLYNÉV: László Fülöp

SZÓCIKK: "L. Fülöp Elek* (lombosi) festő, szül. Budapesten 1869. Művészi tanulmányait az Iparművészeti iskolában a mintarajziskolán, később Münchenben és Parisban végezte. Az utolsó három évtized legtöbbet emlegetett magyar arcképfestője. A Műcsarnok 1888. tárlatán szerepelt először egy gyermekarcképpel, majd 1889. Első mosás c. életképével. 1891-ben Mesélő öregasszony életképével a Képzőművészeti Társulat díját nyerte el. 1907 óta Londonban lakik és 1914. a világháború kitörésekor, honosította magát Angliában. Mint arcképfestő első döntő sikerét 1894. aratta a bolgár udvarnál Ferdinánd király, Mária Lujza királyné és Gregorius metropolita arcképével. Az 1896-iki millenáris kiállításon 18 képből álló gyűjteménnyel szerepelt. 1897-ben Mailáth Györgyné arcképével az állami kisaranyérmet, 1900. pedig Csekonics Jánosné grófné arcképével a nagy aranyérmet kapta meg. Ugyanilyen kitüntetést nyert Parisban Hohenlohe-Schillingfürst Chlodwig herceg birodalmi kancellár, Bécsben Rampolla bíboros és Velencében XIII. Leó pápa arcképével. 1903-ban megfestette I. Ferenc József arcképét, 1908., majd 1910. II. Vilmos német császárét, 1908. pedig Roosevelt amerikai elnökét. 1910-ben a firenzei Uffizi-képtár fölszólította önarcképének a gyűjtemény számára való megfestésére. 1912-ben lombosi előnévvel magyar nemességet kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2873. címszó a lexikon => 523. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12873.htm

CÍMSZÓ: László

SZEMÉLYNÉV: László Fülöp

SZÓCIKK: L. Fülöp Elek* lombosi festő, szül. Budapesten 1869. Művészi tanulmányait az Iparművészeti iskolában a mintarajziskolán, később Münchenben és Parisban végezte. Az utolsó három évtized legtöbbet emlegetett magyar arcképfestője. A Műcsarnok 1888. tárlatán szerepelt először egy gyermekarcképpel, majd 1889. Első mosás c. életképével. 1891-ben Mesélő öregasszony életképével a Képzőművészeti Társulat díját nyerte el. 1907 óta Londonban lakik és 1914. a világháború kitörésekor, honosította magát Angliában. Mint arcképfestő első döntő sikerét 1894. aratta a bolgár udvarnál Ferdinánd király, Mária Lujza királyné és Gregorius metropolita arcképével. Az 1896-iki millenáris kiállításon 18 képből álló gyűjteménnyel szerepelt. 1897-ben Mailáth Györgyné arcképével az állami kisaranyérmet, 1900. pedig Csekonics Jánosné grófné arcképével a nagy aranyérmet kapta meg. Ugyanilyen kitüntetést nyert Parisban Hohenlohe-Schillingfürst Chlodwig herceg birodalmi kancellár, Bécsben Rampolla bíboros és Velencében XIII. Leó pápa arcképével. 1903-ban megfestette I. Ferenc József arcképét, 1908., majd 1910. II. Vilmos német császárét, 1908. pedig Roosevelt amerikai elnökét. 1910-ben a firenzei Uffizi-képtár fölszólította önarcképének a gyűjtemény számára való megfestésére. 1912-ben lombosi előnévvel magyar nemességet kapott.

12873.ht

CÍMSZÓ Lászl

SZEMÉLYNÉV Lászl Fülö

SZÓCIKK L Fülö Elek lombos festő szül Budapeste 1869 Művész tanulmányai a Iparművészet iskolába mintarajziskolán későb Münchenbe é Parisba végezte A utols háro évtize legtöbbe emlegetet magya arcképfestője Műcsarno 1888 tárlatá szerepel előszö eg gyermekarcképpel maj 1889 Els mosá c életképével 1891-be Mesél öregasszon életképéve Képzőművészet Társula díjá nyert el 190 ót Londonba laki é 1914 világhábor kitörésekor honosított magá Angliában Min arcképfest els dönt sikeré 1894 aratt bolgá udvarná Ferdinán király Mári Lujz királyn é Gregoriu metropolit arcképével A 1896-ik millenári kiállításo 1 képbő áll gyűjteménnye szerepelt 1897-be Mailát Györgyn arcképéve a állam kisaranyérmet 1900 pedi Csekonic Jánosn grófn arcképéve nag aranyérme kapt meg Ugyanilye kitüntetés nyer Parisba Hohenlohe-Schillingfürs Chlodwi herce birodalm kancellár Bécsbe Rampoll bíboro é Velencébe XIII Le páp arcképével 1903-ba megfestett I Feren Józse arcképét 1908. maj 1910 II Vilmo néme császárét 1908 pedi Roosevel amerika elnökét 1910-be firenze Uffizi-képtá fölszólított önarcképéne gyűjtemén számár val megfestésére 1912-be lombos előnévve magya nemessége kapott

12873.h

CÍMSZ Lász

SZEMÉLYNÉ Lász Fül

SZÓCIK Fül Ele lombo fest szü Budapest 186 Művés tanulmánya Iparművésze iskoláb mintarajziskolá késő Münchenb Parisb végezt utol hár évtiz legtöbb emlegete magy arcképfestőj Műcsarn 188 tárlat szerepe elősz e gyermekarcképpe ma 188 El mos életképéve 1891-b Mesé öregasszo életképév Képzőművésze Társul díj nyer e 19 ó Londonb lak 191 világhábo kitöréseko honosítot mag Angliába Mi arcképfes el dön siker 189 arat bolg udvarn Ferdiná királ Már Luj király Gregori metropoli arcképéve 1896-i millenár kiállítás képb ál gyűjteménny szerepel 1897-b Mailá György arcképév álla kisaranyérme 190 ped Csekoni János gróf arcképév na aranyérm kap me Ugyanily kitünteté nye Parisb Hohenlohe-Schillingfür Chlodw herc birodal kancellá Bécsb Rampol bíbor Velencéb XII L pá arcképéve 1903-b megfestet Fere Józs arcképé 1908 ma 191 I Vilm ném császáré 190 ped Rooseve amerik elnöké 1910-b firenz Uffizi-képt fölszólítot önarcképén gyűjtemé számá va megfestésér 1912-b lombo előnévv magy nemesség kapot

12873.

CÍMS Lás

SZEMÉLYN Lás Fü

SZÓCI Fü El lomb fes sz Budapes 18 Művé tanulmány Iparművész iskolá mintarajziskol kés München Paris végez uto há évti legtöb emleget mag arcképfestő Műcsar 18 tárla szerep elős gyermekarcképp m 18 E mo életképév 1891- Mes öregassz életképé Képzőművész Társu dí nye 1 London la 19 világháb kitörések honosíto ma Angliáb M arcképfe e dö sike 18 ara bol udvar Ferdin kirá Má Lu királ Gregor metropol arcképév 1896- millená kiállítá kép á gyűjteménn szerepe 1897- Mail Györg arcképé áll kisaranyérm 19 pe Csekon Jáno gró arcképé n aranyér ka m Ugyanil kitüntet ny Paris Hohenlohe-Schillingfü Chlod her biroda kancell Bécs Rampo bíbo Velencé XI p arcképév 1903- megfeste Fer Józ arckép 190 m 19 Vil né császár 19 pe Roosev ameri elnök 1910- firen Uffizi-kép fölszólíto önarcképé gyűjtem szám v megfestésé 1912- lomb előnév mag nemessé kapo

12873

CÍM Lá

SZEMÉLY Lá F

SZÓC F E lom fe s Budape 1 Műv tanulmán Iparművés iskol mintarajzisko ké Münche Pari vége ut h évt legtö emlege ma arcképfest Műcsa 1 tárl szere elő gyermekarckép 1 m életképé 1891 Me öregass életkép Képzőművés Társ d ny Londo l 1 világhá kitörése honosít m Angliá arcképf d sik 1 ar bo udva Ferdi kir M L kirá Grego metropo arcképé 1896 millen kiállít ké gyűjtemén szerep 1897 Mai Györ arckép ál kisaranyér 1 p Cseko Ján gr arckép aranyé k Ugyani kitünte n Pari Hohenlohe-Schillingf Chlo he birod kancel Béc Ramp bíb Velenc X arcképé 1903 megfest Fe Jó arcké 19 1 Vi n császá 1 p Roose amer elnö 1910 fire Uffizi-ké fölszólít önarckép gyűjte szá megfestés 1912 lom előné ma nemess kap

1287

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ lo f Budap Mű tanulmá Iparművé isko mintarajzisk k Münch Par vég u év legt emleg m arcképfes Műcs tár szer el gyermekarcké életkép 189 M öregas életké Képzőművé Tár n Lond világh kitörés honosí Angli arckép si a b udv Ferd ki kir Greg metrop arckép 189 mille kiállí k gyűjtemé szere 189 Ma Gyö arcké á kisaranyé Csek Já g arcké arany Ugyan kitünt Par Hohenlohe-Schilling Chl h biro kance Bé Ram bí Velen arckép 190 megfes F J arck 1 V csász Roos ame eln 191 fir Uffizi-k fölszólí önarcké gyűjt sz megfesté 191 lo előn m nemes ka