12875.htm

CÍMSZÓ: Latzkó

SZEMÉLYNÉV: Latzkó Andor

SZÓCIKK: "Latzkó, 1. Andor, író. szül. Budapesten 1876. Középiskoláit Budapesten, egyetemi tanulmányait u. o., Stuttgartban és Berlinben végezte. 1898-ban hírlapírói pályára lépett és három évig a Budapesti Napló szerkesztőségének tagja volt. 1901 óta állandóan külföldön él és azóta német nyelven teszi közzé műveit. Tárcái, novellái és cikkei a Pester Lloydban, a bécsi Zeitben és N. Fr. Presseben, a Berliner Tageblattban, a müncheni Simplicissimusban és Jugendben, valamint a Deutsche Revueben jelentek meg. Színműveit budapesti, berlini és egyéb német színpadokon adták elő. A legjelentékenyebbek: Tíz év (Magyar Színház); Testvérek (Nemzeti Színház); Die Frau des Anderen (Berlin); Ich liebe Sie (Berlin). Regényei: Der Roman des Herrn Cordé; Der wilde Mann. A legnagyobb sikert magyarra is lefordított és Svájcban kiadott Menschen im Kriege (Emberek a háborúban) c. erősen pacifista irányú novellagyűjteménnyel aratta, amely a háború borzalmait végigszenvedett katonának minden vérontástól való irtózása és a béka után való leküzdhetetlen vágyódása jut megrázó kifejezésre. Németnyelvű munkáit Andreas L. néven tette közzé. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2875. címszó a lexikon => 523. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12875.htm

CÍMSZÓ: Latzkó

SZEMÉLYNÉV: Latzkó Andor

SZÓCIKK: Latzkó, 1. Andor, író. szül. Budapesten 1876. Középiskoláit Budapesten, egyetemi tanulmányait u. o., Stuttgartban és Berlinben végezte. 1898-ban hírlapírói pályára lépett és három évig a Budapesti Napló szerkesztőségének tagja volt. 1901 óta állandóan külföldön él és azóta német nyelven teszi közzé műveit. Tárcái, novellái és cikkei a Pester Lloydban, a bécsi Zeitben és N. Fr. Presseben, a Berliner Tageblattban, a müncheni Simplicissimusban és Jugendben, valamint a Deutsche Revueben jelentek meg. Színműveit budapesti, berlini és egyéb német színpadokon adták elő. A legjelentékenyebbek: Tíz év Magyar Színház ; Testvérek Nemzeti Színház ; Die Frau des Anderen Berlin ; Ich liebe Sie Berlin . Regényei: Der Roman des Herrn Cordé; Der wilde Mann. A legnagyobb sikert magyarra is lefordított és Svájcban kiadott Menschen im Kriege Emberek a háborúban c. erősen pacifista irányú novellagyűjteménnyel aratta, amely a háború borzalmait végigszenvedett katonának minden vérontástól való irtózása és a béka után való leküzdhetetlen vágyódása jut megrázó kifejezésre. Németnyelvű munkáit Andreas L. néven tette közzé.

12875.ht

CÍMSZÓ Latzk

SZEMÉLYNÉV Latzk Ando

SZÓCIKK Latzkó 1 Andor író szül Budapeste 1876 Középiskolái Budapesten egyetem tanulmányai u o. Stuttgartba é Berlinbe végezte 1898-ba hírlapíró pályár lépet é háro évi Budapest Napl szerkesztőségéne tagj volt 190 ót állandóa külföldö é é azót néme nyelve tesz közz műveit Tárcái novellá é cikke Peste Lloydban bécs Zeitbe é N Fr Presseben Berline Tageblattban münchen Simplicissimusba é Jugendben valamin Deutsch Revuebe jelente meg Színművei budapesti berlin é egyé néme színpadoko adtá elő legjelentékenyebbek Tí é Magya Színhá Testvére Nemzet Színhá Di Fra de Andere Berli Ic lieb Si Berli Regényei De Roma de Herr Cordé De wild Mann legnagyob siker magyarr i lefordítot é Svájcba kiadot Mensche i Krieg Embere háborúba c erőse pacifist irány novellagyűjteménnye aratta amel hábor borzalmai végigszenvedet katonána minde vérontástó val irtózás é bék utá val leküzdhetetle vágyódás ju megráz kifejezésre Németnyelv munkái Andrea L néve tett közzé

12875.h

CÍMSZ Latz

SZEMÉLYNÉ Latz And

SZÓCIK Latzk Ando ír szü Budapest 187 Középiskolá Budapeste egyete tanulmánya o Stuttgartb Berlinb végezt 1898-b hírlapír pályá lépe hár év Budapes Nap szerkesztőségén tag vol 19 ó állandó külföld azó ném nyelv tes köz művei Tárcá novell cikk Pest Lloydba béc Zeitb F Pressebe Berlin Tageblattba münche Simplicissimusb Jugendbe valami Deutsc Revueb jelent me Színműve budapest berli egy ném színpadok adt el legjelentékenyebbe T Magy Szính Testvér Nemze Szính D Fr d Ander Berl I lie S Berl Regénye D Rom d Her Cord D wil Man legnagyo sike magyar lefordíto Svájcb kiado Mensch Krie Ember háborúb erős pacifis irán novellagyűjteménny aratt ame hábo borzalma végigszenvede katonán mind vérontást va irtózá bé ut va leküzdhetetl vágyódá j megrá kifejezésr Németnyel munká Andre név tet közz

12875.

CÍMS Lat

SZEMÉLYN Lat An

SZÓCI Latz And í sz Budapes 18 Középiskol Budapest egyet tanulmány Stuttgart Berlin végez 1898- hírlapí pály lép há é Budape Na szerkesztőségé ta vo 1 álland külföl az né nyel te kö műve Tárc novel cik Pes Lloydb bé Zeit Presseb Berli Tageblattb münch Simplicissimus Jugendb valam Deuts Revue jelen m Színműv budapes berl eg né színpado ad e legjelentékenyebb Mag Szín Testvé Nemz Szín F Ande Ber li Ber Regény Ro He Cor wi Ma legnagy sik magya lefordít Svájc kiad Mensc Kri Embe háború erő pacifi irá novellagyűjteménn arat am háb borzalm végigszenved katoná min vérontás v irtóz b u v leküzdhetet vágyód megr kifejezés Németnye munk Andr né te köz

12875

CÍM La

SZEMÉLY La A

SZÓC Lat An s Budape 1 Középisko Budapes egye tanulmán Stuttgar Berli vége 1898 hírlap pál lé h Budap N szerkesztőség t v állan külfö a n nye t k műv Tár nove ci Pe Lloyd b Zei Presse Berl Tageblatt münc Simplicissimu Jugend vala Deut Revu jele Színmű budape ber e n színpad a legjelentékenyeb Ma Szí Testv Nem Szí And Be l Be Regén R H Co w M legnag si magy lefordí Sváj kia Mens Kr Emb hábor er pacif ir novellagyűjtemén ara a há borzal végigszenve katon mi vérontá irtó leküzdhete vágyó meg kifejezé Németny mun And n t kö

1287

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ La A Budap Középisk Budape egy tanulmá Stuttga Berl vég 189 hírla pá l Buda szerkesztősé álla külf ny mű Tá nov c P Lloy Ze Press Ber Tageblat mün Simplicissim Jugen val Deu Rev jel Színm budap be színpa legjelentékenye M Sz Test Ne Sz An B B Regé C legna s mag leford Svá ki Men K Em hábo e paci i novellagyűjtemé ar h borza végigszenv kato m véront irt leküzdhet vágy me kifejez Németn mu An k