12876.htm

CÍMSZÓ: Latzkó

SZEMÉLYNÉV: Latzkó Hugó

SZÓCIKK: "L. Hugó, tanár, filológus és irodalomtörténetíró, szül. Budapesten 1876. Az angol filológia és irodalomtörténet körébe vágó tanulmányait a budapesti, berlini, oxfordi és cambridgei egyetemeken végezte. Előbb a budapesti Kereskedelmi Akadémia, majd a Keleti Kereskedelmi Akadémia tanára, a tudományegyetemen pedig az angol nyelv lektora volt. Jelenleg a budapesti alapítványi zsidó gimnázium tanára. Szakfolyóiratokban megjelent kisebb tanulmányain és nagyszámú népszerű angol nyelvtanain és szótárain kívül főbb munkái: Johann Elias Schlegel; Ben Jonson; Az angol regény a XVIII. sz.-ban, Thomas Heywood."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2876. címszó a lexikon => 524. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12876.htm

CÍMSZÓ: Latzkó

SZEMÉLYNÉV: Latzkó Hugó

SZÓCIKK: L. Hugó, tanár, filológus és irodalomtörténetíró, szül. Budapesten 1876. Az angol filológia és irodalomtörténet körébe vágó tanulmányait a budapesti, berlini, oxfordi és cambridgei egyetemeken végezte. Előbb a budapesti Kereskedelmi Akadémia, majd a Keleti Kereskedelmi Akadémia tanára, a tudományegyetemen pedig az angol nyelv lektora volt. Jelenleg a budapesti alapítványi zsidó gimnázium tanára. Szakfolyóiratokban megjelent kisebb tanulmányain és nagyszámú népszerű angol nyelvtanain és szótárain kívül főbb munkái: Johann Elias Schlegel; Ben Jonson; Az angol regény a XVIII. sz.-ban, Thomas Heywood.

12876.ht

CÍMSZÓ Latzk

SZEMÉLYNÉV Latzk Hug

SZÓCIKK L Hugó tanár filológu é irodalomtörténetíró szül Budapeste 1876 A ango filológi é irodalomtörténe köréb vág tanulmányai budapesti berlini oxford é cambridge egyetemeke végezte Előb budapest Kereskedelm Akadémia maj Kelet Kereskedelm Akadémi tanára tudományegyeteme pedi a ango nyel lektor volt Jelenle budapest alapítvány zsid gimnáziu tanára Szakfolyóiratokba megjelen kiseb tanulmányai é nagyszám népszer ango nyelvtanai é szótárai kívü főb munkái Johan Elia Schlegel Be Jonson A ango regén XVIII sz.-ban Thoma Heywood

12876.h

CÍMSZ Latz

SZEMÉLYNÉ Latz Hu

SZÓCIK Hug taná filológ irodalomtörténetír szü Budapest 187 ang filológ irodalomtörtén köré vá tanulmánya budapest berlin oxfor cambridg egyetemek végezt Elő budapes Kereskedel Akadémi ma Kele Kereskedel Akadém tanár tudományegyetem ped ang nye lekto vol Jelenl budapes alapítván zsi gimnázi tanár Szakfolyóiratokb megjele kise tanulmánya nagyszá népsze ang nyelvtana szótára kív fő munká Joha Eli Schlege B Jonso ang regé XVII sz.-ba Thom Heywoo

12876.

CÍMS Lat

SZEMÉLYN Lat H

SZÓCI Hu tan filoló irodalomtörténetí sz Budapes 18 an filoló irodalomtörté kör v tanulmány budapes berli oxfo cambrid egyeteme végez El budape Kereskede Akadém m Kel Kereskede Akadé taná tudományegyete pe an ny lekt vo Jelen budape alapítvá zs gimnáz taná Szakfolyóiratok megjel kis tanulmány nagysz népsz an nyelvtan szótár kí f munk Joh El Schleg Jons an reg XVI sz.-b Tho Heywo

12876

CÍM La

SZEMÉLY La

SZÓC H ta filol irodalomtörténet s Budape 1 a filol irodalomtört kö tanulmán budape berl oxf cambri egyetem vége E budap Keresked Akadé Ke Keresked Akad tan tudományegyet p a n lek v Jele budap alapítv z gimná tan Szakfolyóirato megje ki tanulmán nagys néps a nyelvta szótá k mun Jo E Schle Jon a re XV sz.- Th Heyw

1287

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ t filo irodalomtörténe Budap filo irodalomtör k tanulmá budap ber ox cambr egyete vég buda Kereske Akad K Kereske Aka ta tudományegye le Jel buda alapít gimn ta Szakfolyóirat megj k tanulmá nagy nép nyelvt szót mu J Schl Jo r X sz. T Hey