12877.htm

CÍMSZÓ: Lautenburg

SZEMÉLYNÉV: Lautenburg Siegmund

SZÓCIKK: Lautenburg Zsigmond, színész és színigazgató, szül. Pesten 1852., megh. Marienbadban 1918. Szín észpályáját 1870. magyarországi német színtársulatoknál kezdte. Azután Berlinben működött kisebb színpadon, majd Elberfeldből 1875. a pesti német színházhoz került. 1880-ban Laube Bécsbe szerződtette. 1887-ben a berlini Residenz-színházat, majd nemsokára a Neues Theatert vette át. Max Halbe Jugend-ja nála került először színre. 1904-7 között a bécsi Raimund- Theater igazgatója volt, de azután Berlinbe tért vissza. Maga is jeles színész volt (Moor Ferenc, III. Richárd, Bölcs Náthán) és kiváló színészeket nevelt. Egyidőben a Berlini Magyar Egylet elnöke volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2877. címszó a lexikon => 524. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12877.htm

CÍMSZÓ: Lautenburg

SZEMÉLYNÉV: Lautenburg Siegmund

SZÓCIKK: Lautenburg Zsigmond, színész és színigazgató, szül. Pesten 1852., megh. Marienbadban 1918. Szín észpályáját 1870. magyarországi német színtársulatoknál kezdte. Azután Berlinben működött kisebb színpadon, majd Elberfeldből 1875. a pesti német színházhoz került. 1880-ban Laube Bécsbe szerződtette. 1887-ben a berlini Residenz-színházat, majd nemsokára a Neues Theatert vette át. Max Halbe Jugend-ja nála került először színre. 1904-7 között a bécsi Raimund- Theater igazgatója volt, de azután Berlinbe tért vissza. Maga is jeles színész volt Moor Ferenc, III. Richárd, Bölcs Náthán és kiváló színészeket nevelt. Egyidőben a Berlini Magyar Egylet elnöke volt.

12877.ht

CÍMSZÓ Lautenbur

SZEMÉLYNÉV Lautenbur Siegmun

SZÓCIKK Lautenbur Zsigmond színés é színigazgató szül Peste 1852. megh Marienbadba 1918 Szí észpályájá 1870 magyarország néme színtársulatokná kezdte Azutá Berlinbe működöt kiseb színpadon maj Elberfeldbő 1875 pest néme színházho került 1880-ba Laub Bécsb szerződtette 1887-be berlin Residenz-színházat maj nemsokár Neue Theater vett át Ma Halb Jugend-j nál kerül előszö színre 1904- közöt bécs Raimund Theate igazgatój volt d azutá Berlinb tér vissza Mag i jele színés vol Moo Ferenc III Richárd Bölc Náthá é kivál színészeke nevelt Egyidőbe Berlin Magya Egyle elnök volt

12877.h

CÍMSZ Lautenbu

SZEMÉLYNÉ Lautenbu Siegmu

SZÓCIK Lautenbu Zsigmon színé színigazgat szü Pest 1852 meg Marienbadb 191 Sz észpályáj 187 magyarorszá ném színtársulatokn kezdt Azut Berlinb működö kise színpado ma Elberfeldb 187 pes ném színházh kerül 1880-b Lau Bécs szerződtett 1887-b berli Residenz-színháza ma nemsoká Neu Theate vet á M Hal Jugend- ná kerü elősz színr 1904 közö béc Raimun Theat igazgató vol azut Berlin té vissz Ma jel színé vo Mo Feren II Richár Böl Náth kivá színészek nevel Egyidőb Berli Magy Egyl elnö vol

12877.

CÍMS Lautenb

SZEMÉLYN Lautenb Siegm

SZÓCI Lautenb Zsigmo szín színigazga sz Pes 185 me Marienbad 19 S észpályá 18 magyarorsz né színtársulatok kezd Azu Berlin működ kis színpad m Elberfeld 18 pe né színház kerü 1880- La Béc szerződtet 1887- berl Residenz-színház m nemsok Ne Theat ve Ha Jugend n ker elős szín 190 köz bé Raimu Thea igazgat vo azu Berli t viss M je szín v M Fere I Richá Bö Nát kiv színésze neve Egyidő Berl Mag Egy eln vo

12877

CÍM Lauten

SZEMÉLY Lauten Sieg

SZÓC Lauten Zsigm szí színigazg s Pe 18 m Marienba 1 észpály 1 magyarors n színtársulato kez Az Berli műkö ki színpa Elberfel 1 p n színhá ker 1880 L Bé szerződte 1887 ber Residenz-színhá nemso N Thea v H Jugen ke elő szí 19 kö b Raim The igazga v az Berl vis j szí Fer Rich B Ná ki színész nev Egyid Ber Ma Eg el v

1287

CÍ Laute

SZEMÉL Laute Sie

SZÓ Laute Zsig sz színigaz P 1 Marienb észpál magyaror színtársulat ke A Berl műk k színp Elberfe szính ke 188 B szerződt 188 be Residenz-szính nems The Juge k el sz 1 k Rai Th igazg a Ber vi sz Fe Ric N k színés ne Egyi Be M E e