12878.htm

CÍMSZÓ: Lázár

SZEMÉLYNÉV: Lázár Béla

SZÓCIKK: "L. Béla*, kritikus és műtörténetíró, szül. Nagyváradon 1869. febr. 8. Tanárnak készült, s a budapesti, berlini, müncheni, jénai és párisi egyetemeken tanult. 1893-ban a fővárosban gimnáziumi tanárrá nevezték ki. Ugyanakkor a Nemzet c. félhivatalos lap irodalmi kritikusa volt. Ezidőtájt még főképpen irodalomtörténettel és szépirodalommal foglalkozott, tárcákat, novellákat és regényeket irt. E korszakának irodalmi termékei: A Fortunátus-mese az irodalomban; A naturalizmusról; Iványi Ödön; Elbeszélések; Myria; Bál után; A tegnap), ma és holnap (irodalomkritikai tanulmányok); Újabb elbeszélések. A század végén már egész tevékenységét a művészeti kritikának és a műtörténetnek szentelte. Sürgette a művészeti nevelésnek a középiskolába való bevezetését és művészettörténeti diapozitív jegyzéket állított össze (1900). Nagy érdemeket szerzett Munkácsy Mihály kortársának és barátjának, a jóformán már egészen elfelejtett Paál Lászlónak újra fölfedezésével. Paál László c. nagy monográfiája (1903, franciául is Ladislas de Paál címmel) az egész világ figyelmét ráterelte erre a nagy festőtehetségre. Jelentékenyebb művészeti monográfiái. Gauguin; Szinyei Merse Pál (németül is); Courbet et son influenre a l'étranger; A magyar művészet jövője; Új csapáson (regény a művészéletből); írók és művészek között; Moliére mint műkritikus; Fadrusz János élete és művészete Munkácsy Mihály; Zichy Mihály; Die beiden, Wurzel der Kruzifíx-Darstellung és Die Maler des Impressionismus. A Petőfi-Társaság 1916. tagjai közé választotta. Az Ernst-Múzeum képzőművészeti gyűjtemény igazgatója."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2878. címszó a lexikon => 524. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12878.htm

CÍMSZÓ: Lázár

SZEMÉLYNÉV: Lázár Béla

SZÓCIKK: L. Béla*, kritikus és műtörténetíró, szül. Nagyváradon 1869. febr. 8. Tanárnak készült, s a budapesti, berlini, müncheni, jénai és párisi egyetemeken tanult. 1893-ban a fővárosban gimnáziumi tanárrá nevezték ki. Ugyanakkor a Nemzet c. félhivatalos lap irodalmi kritikusa volt. Ezidőtájt még főképpen irodalomtörténettel és szépirodalommal foglalkozott, tárcákat, novellákat és regényeket irt. E korszakának irodalmi termékei: A Fortunátus-mese az irodalomban; A naturalizmusról; Iványi Ödön; Elbeszélések; Myria; Bál után; A tegnap , ma és holnap irodalomkritikai tanulmányok ; Újabb elbeszélések. A század végén már egész tevékenységét a művészeti kritikának és a műtörténetnek szentelte. Sürgette a művészeti nevelésnek a középiskolába való bevezetését és művészettörténeti diapozitív jegyzéket állított össze 1900 . Nagy érdemeket szerzett Munkácsy Mihály kortársának és barátjának, a jóformán már egészen elfelejtett Paál Lászlónak újra fölfedezésével. Paál László c. nagy monográfiája 1903, franciául is Ladislas de Paál címmel az egész világ figyelmét ráterelte erre a nagy festőtehetségre. Jelentékenyebb művészeti monográfiái. Gauguin; Szinyei Merse Pál németül is ; Courbet et son influenre a l'étranger; A magyar művészet jövője; Új csapáson regény a művészéletből ; írók és művészek között; Moliére mint műkritikus; Fadrusz János élete és művészete Munkácsy Mihály; Zichy Mihály; Die beiden, Wurzel der Kruzifíx-Darstellung és Die Maler des Impressionismus. A Petőfi-Társaság 1916. tagjai közé választotta. Az Ernst-Múzeum képzőművészeti gyűjtemény igazgatója.

12878.ht

CÍMSZÓ Lázá

SZEMÉLYNÉV Lázá Bél

SZÓCIKK L Béla* kritiku é műtörténetíró szül Nagyvárado 1869 febr 8 Tanárna készült budapesti berlini müncheni jéna é páris egyetemeke tanult 1893-ba fővárosba gimnázium tanárr nevezté ki Ugyanakko Nemze c félhivatalo la irodalm kritikus volt Ezidőtáj mé főképpe irodalomtörténette é szépirodalomma foglalkozott tárcákat novelláka é regényeke irt korszakána irodalm termékei Fortunátus-mes a irodalomban naturalizmusról Ivány Ödön Elbeszélések Myria Bá után tegna m é holna irodalomkritika tanulmányo Újab elbeszélések száza végé má egés tevékenységé művészet kritikána é műtörténetne szentelte Sürgett művészet nevelésne középiskoláb val bevezetésé é művészettörténet diapozití jegyzéke állítot össz 190 Nag érdemeke szerzet Munkács Mihál kortársána é barátjának jóformá má egésze elfelejtet Paá Lászlóna újr fölfedezésével Paá Lászl c nag monográfiáj 1903 franciáu i Ladisla d Paá címme a egés vilá figyelmé ráterelt err nag festőtehetségre Jelentékenyeb művészet monográfiái Gauguin Szinye Mers Pá németü i Courbe e so influenr l'étranger magya művésze jövője Ú csapáso regén művészéletbő író é művésze között Moliér min műkritikus Fadrus Jáno élet é művészet Munkács Mihály Zich Mihály Di beiden Wurze de Kruzifíx-Darstellun é Di Male de Impressionismus Petőfi-Társasá 1916 tagja köz választotta A Ernst-Múzeu képzőművészet gyűjtemén igazgatója

12878.h

CÍMSZ Láz

SZEMÉLYNÉ Láz Bé

SZÓCIK Béla kritik műtörténetír szü Nagyvárad 186 feb Tanárn készül budapest berlin münchen jén pári egyetemek tanul 1893-b fővárosb gimnáziu tanár nevezt k Ugyanakk Nemz félhivatal l irodal kritiku vol Ezidőtá m főképp irodalomtörténett szépirodalomm foglalkozot tárcáka novellák regények ir korszakán irodal terméke Fortunátus-me irodalomba naturalizmusró Iván Ödö Elbeszélése Myri B utá tegn holn irodalomkritik tanulmány Úja elbeszélése száz vég m egé tevékenység művésze kritikán műtörténetn szentelt Sürget művésze nevelésn középiskolá va bevezetés művészettörténe diapozit jegyzék állíto öss 19 Na érdemek szerze Munkác Mihá kortársán barátjána jóform m egész elfelejte Pa Lászlón új fölfedezéséve Pa Lász na monográfiá 190 franciá Ladisl Pa címm egé vil figyelm ráterel er na festőtehetségr Jelentékenye művésze monográfiá Gaugui Sziny Mer P német Courb s influen l'étrange magy művész jövőj csapás regé művészéletb ír művész közöt Molié mi műkritiku Fadru Ján éle művésze Munkác Mihál Zic Mihál D beide Wurz d Kruzifíx-Darstellu D Mal d Impressionismu Petőfi-Társas 191 tagj kö választott Ernst-Múze képzőművésze gyűjtemé igazgatój

12878.

CÍMS Lá

SZEMÉLYN Lá B

SZÓCI Bél kriti műtörténetí sz Nagyvára 18 fe Tanár készü budapes berli münche jé pár egyeteme tanu 1893- főváros gimnázi taná nevez Ugyanak Nem félhivata iroda kritik vo Ezidőt főkép irodalomtörténet szépirodalom foglalkozo tárcák novellá regénye i korszaká iroda termék Fortunátus-m irodalomb naturalizmusr Ivá Öd Elbeszélés Myr ut teg hol irodalomkriti tanulmán Új elbeszélés szá vé eg tevékenysé művész kritiká műtörténet szentel Sürge művész nevelés középiskol v bevezeté művészettörtén diapozi jegyzé állít ös 1 N érdeme szerz Munká Mih kortársá barátján jófor egés elfelejt P László ú fölfedezésév P Lás n monográfi 19 franci Ladis P cím eg vi figyel rátere e n festőtehetség Jelentékeny művész monográfi Gaugu Szin Me néme Cour influe l'étrang mag művés jövő csapá reg művészélet í művés közö Moli m műkritik Fadr Já él művész Munká Mihá Zi Mihá beid Wur Kruzifíx-Darstell Ma Impressionism Petőfi-Társa 19 tag k választot Ernst-Múz képzőművész gyűjtem igazgató

12878

CÍM L

SZEMÉLY L

SZÓC Bé krit műtörténet s Nagyvár 1 f Taná kész budape berl münch j pá egyetem tan 1893 főváro gimnáz tan neve Ugyana Ne félhivat irod kriti v Ezidő főké irodalomtörténe szépirodalo foglalkoz tárcá novell regény korszak irod termé Fortunátus- irodalom naturalizmus Iv Ö Elbeszélé My u te ho irodalomkrit tanulmá Ú elbeszélé sz v e tevékenys művés kritik műtörténe szente Sürg művés nevelé középisko bevezet művészettörté diapoz jegyz állí ö érdem szer Munk Mi kortárs barátjá jófo egé elfelej Lászl fölfedezésé Lá monográf 1 franc Ladi cí e v figye ráter festőtehetsé Jelentéken művés monográf Gaug Szi M ném Cou influ l'étran ma művé jöv csap re művészéle művé köz Mol műkriti Fad J é művés Munk Mih Z Mih bei Wu Kruzifíx-Darstel M Impressionis Petőfi-Társ 1 ta választo Ernst-Mú képzőművés gyűjte igazgat

1287SZEMÉL

SZÓ B kri műtörténe Nagyvá Tan kés budap ber münc p egyete ta 189 fővár gimná ta nev Ugyan N félhiva iro krit Ezid fők irodalomtörtén szépirodal foglalko tárc novel regén korsza iro term Fortunátus irodalo naturalizmu I Elbeszél M t h irodalomkri tanulm elbeszél s tevékeny művé kriti műtörtén szent Sür művé nevel középisk beveze művészettört diapo jegy áll érde sze Mun M kortár barátj jóf eg elfele Lász fölfedezés L monográ fran Lad c figy ráte festőtehets Jelentéke művé monográ Gau Sz né Co infl l'étra m műv jö csa r művészél műv kö Mo műkrit Fa művé Mun Mi Mi be W Kruzifíx-Darste Impressioni Petőfi-Tár t választ Ernst-M képzőművé gyűjt igazga