12886.htm

CÍMSZÓ: Lech-lechó

SZÓCIKK: Lech-lechó, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 12. fejezetének elejétől a 17. fejezet végéig terjed. Tartalma: Ábrahám elköltözik Kánaánba. Lót elválik Ábrahámtól. Ábrahám hadjárata. Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Hágár és Ismáél. Isten megújítja szövetségét Ábrahámmal. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jezsajás könyve 40. fejezetének 27. versétől a 41. fejezet 16. verséig terjed. A tórái és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta Ábrahám utódainak fennmaradására hivatkozik, mint Isten soha meg nem szűnő szeretetének jelére.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2886. címszó a lexikon => 525. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12886.htm

CÍMSZÓ: Lech-lechó

SZÓCIKK: Lech-lechó, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 12. fejezetének elejétől a 17. fejezet végéig terjed. Tartalma: Ábrahám elköltözik Kánaánba. Lót elválik Ábrahámtól. Ábrahám hadjárata. Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Hágár és Ismáél. Isten megújítja szövetségét Ábrahámmal. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jezsajás könyve 40. fejezetének 27. versétől a 41. fejezet 16. verséig terjed. A tórái és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta Ábrahám utódainak fennmaradására hivatkozik, mint Isten soha meg nem szűnő szeretetének jelére.

12886.ht

CÍMSZÓ Lech-lech

SZÓCIKK Lech-lechó hetiszakasz mel Móze I könyv 12 fejezeténe elejétő 17 fejeze végéi terjed Tartalma Ábrahá elköltözi Kánaánba Ló elváli Ábrahámtól Ábrahá hadjárata Iste szövetsége kö Ábrahámmal Hágá é Ismáél Iste megújítj szövetségé Ábrahámmal hetiszakaszho tartoz próféta rés Jezsajá könyv 40 fejezeténe 27 versétő 41 fejeze 16 verséi terjed tórá é próféta szakas közöt a a összefüggés hog prófét Ábrahá utódaina fennmaradásár hivatkozik min Iste soh me ne szűn szereteténe jelére

12886.h

CÍMSZ Lech-lec

SZÓCIK Lech-lech hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 1 fejez végé terje Tartalm Ábrah elköltöz Kánaánb L elvál Ábrahámtó Ábrah hadjárat Ist szövetség k Ábrahámma Hág Ismáé Ist megújít szövetség Ábrahámma hetiszakaszh tarto prófét ré Jezsaj köny 4 fejezetén 2 versét 4 fejez 1 versé terje tór prófét szaka közö összefüggé ho prófé Ábrah utódain fennmaradásá hivatkozi mi Ist so m n szű szeretetén jelér

12886.

CÍMS Lech-le

SZÓCI Lech-lec hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj Tartal Ábra elköltö Kánaán elvá Ábrahámt Ábra hadjára Is szövetsé Ábrahámm Há Ismá Is megújí szövetsé Ábrahámm hetiszakasz tart prófé r Jezsa kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé szak köz összefügg h próf Ábra utódai fennmaradás hivatkoz m Is s sz szereteté jelé

12886

CÍM Lech-l

SZÓC Lech-le hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter Tarta Ábr elkölt Kánaá elv Ábrahám Ábr hadjár I szövets Ábrahám H Ism I megúj szövets Ábrahám hetiszakas tar próf Jezs kö fejezet vers fej ver ter t próf sza kö összefüg pró Ábr utóda fennmaradá hivatko I s szeretet jel

1288

CÍ Lech-

SZÓ Lech-l hetisza k fejeze ele fe v te Tart Áb elköl Kána el Ábrahá Áb hadjá szövet Ábrahá Is megú szövet Ábrahá hetiszaka ta pró Jez k fejeze ver fe ve te pró sz k összefü pr Áb utód fennmarad hivatk szerete je