12892.htm

CÍMSZÓ: Lederer

SZEMÉLYNÉV: Lederer Sándor

SZÓCIKK: L. II. Sándor, a Pesti Izr. Hitközség elnöke, szül. Kiskunfélegyházán 1852., megh. Budapesten 1927 nov. 28. Jog- és államtudor. Egyetemi tanulmányainak befejezése után miniszteri tisztviselő lett. Baross Gábor kereskedelmi miniszter, felismerve kiváló képességeit maga mellé vette L.-t, aki gyorsan emelkedett s miniszteri tanácsos lett. Részt vett az 1885-iki országos kiállítás megrendezésében s ő rendezte később a belgiumi és a barcelonai világkiállítás magyar részét. Érdemei elismeréséül megkapta a Ferenc József- és a Lipót-rendet és a belga király is magas rendjellel tüntette ki. Nyugalomba vonulása után jelentős közgazdasági tevékenységet fejtett ki, több önálló közgazdasági munkát írt. A felekezeti életbe 1900. kapcsolódott be s azóta vezető szerepet játszott. Az 1918-iki választásnál mint az ellenzék vezére bekerült a Pesti Izr. Hitközség elöljáróságába. Előbb elnökhelyettes, majd Székely Ferenc (1. o.) távozása után elnök lett, mely tisztségét tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig viselte. Különösen nagy szervezőképességével tűnt ki. Munkájának eredményei a templomépítésben csúcsosodtak ki. Az ő kezdeményezésére épültek a Páva-utcai, Nagyfuvaros-utcai és a Csáky-utcai templomok. Ugyancsak ő alapította meg a Magyar Zsidók Egyesületét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2892. címszó a lexikon => 526. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12892.htm

CÍMSZÓ: Lederer

SZEMÉLYNÉV: Lederer Sándor

SZÓCIKK: L. II. Sándor, a Pesti Izr. Hitközség elnöke, szül. Kiskunfélegyházán 1852., megh. Budapesten 1927 nov. 28. Jog- és államtudor. Egyetemi tanulmányainak befejezése után miniszteri tisztviselő lett. Baross Gábor kereskedelmi miniszter, felismerve kiváló képességeit maga mellé vette L.-t, aki gyorsan emelkedett s miniszteri tanácsos lett. Részt vett az 1885-iki országos kiállítás megrendezésében s ő rendezte később a belgiumi és a barcelonai világkiállítás magyar részét. Érdemei elismeréséül megkapta a Ferenc József- és a Lipót-rendet és a belga király is magas rendjellel tüntette ki. Nyugalomba vonulása után jelentős közgazdasági tevékenységet fejtett ki, több önálló közgazdasági munkát írt. A felekezeti életbe 1900. kapcsolódott be s azóta vezető szerepet játszott. Az 1918-iki választásnál mint az ellenzék vezére bekerült a Pesti Izr. Hitközség elöljáróságába. Előbb elnökhelyettes, majd Székely Ferenc 1. o. távozása után elnök lett, mely tisztségét tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig viselte. Különösen nagy szervezőképességével tűnt ki. Munkájának eredményei a templomépítésben csúcsosodtak ki. Az ő kezdeményezésére épültek a Páva-utcai, Nagyfuvaros-utcai és a Csáky-utcai templomok. Ugyancsak ő alapította meg a Magyar Zsidók Egyesületét.

12892.ht

CÍMSZÓ Ledere

SZEMÉLYNÉV Ledere Sándo

SZÓCIKK L II Sándor Pest Izr Hitközsé elnöke szül Kiskunfélegyházá 1852. megh Budapeste 192 nov 28 Jog é államtudor Egyetem tanulmányaina befejezés utá miniszter tisztvisel lett Baros Gábo kereskedelm miniszter felismerv kivál képességei mag mell vett L.-t ak gyorsa emelkedet miniszter tanácso lett Rész vet a 1885-ik országo kiállítá megrendezésébe rendezt későb belgium é barcelona világkiállítá magya részét Érdeme elismeréséü megkapt Feren József é Lipót-rende é belg királ i maga rendjelle tüntett ki Nyugalomb vonulás utá jelentő közgazdaság tevékenysége fejtet ki töb önáll közgazdaság munká írt felekezet életb 1900 kapcsolódot b azót vezet szerepe játszott A 1918-ik választásná min a ellenzé vezér bekerül Pest Izr Hitközsé elöljáróságába Előb elnökhelyettes maj Székel Feren 1 o távozás utá elnö lett mel tisztségé tragiku hirtelenségge bekövetkezet halálái viselte Különöse nag szervezőképességéve tűn ki Munkájána eredménye templomépítésbe csúcsosodta ki A kezdeményezésér épülte Páva-utcai Nagyfuvaros-utca é Csáky-utca templomok Ugyancsa alapított me Magya Zsidó Egyesületét

12892.h

CÍMSZ Leder

SZEMÉLYNÉ Leder Sánd

SZÓCIK I Sándo Pes Iz Hitközs elnök szü Kiskunfélegyház 1852 meg Budapest 19 no 2 Jo államtudo Egyete tanulmányain befejezé ut miniszte tisztvise let Baro Gáb kereskedel miniszte felismer kivá képessége ma mel vet L.- a gyors emelkede miniszte tanács let Rés ve 1885-i ország kiállít megrendezéséb rendez késő belgiu barcelon világkiállít magy részé Érdem elismerésé megkap Fere Józse Lipót-rend bel kirá mag rendjell tüntet k Nyugalom vonulá ut jelent közgazdasá tevékenység fejte k tö önál közgazdasá munk ír felekeze élet 190 kapcsolódo azó veze szerep játszot 1918-i választásn mi ellenz vezé bekerü Pes Iz Hitközs elöljáróságáb Elő elnökhelyette ma Széke Fere távozá ut eln let me tisztség tragik hirtelenségg bekövetkeze halálá viselt Különös na szervezőképességév tű k Munkáján eredmény templomépítésb csúcsosodt k kezdeményezésé épült Páva-utca Nagyfuvaros-utc Csáky-utc templomo Ugyancs alapítot m Magy Zsid Egyesületé

12892.

CÍMS Lede

SZEMÉLYN Lede Sán

SZÓCI Sánd Pe I Hitköz elnö sz Kiskunfélegyhá 185 me Budapes 1 n J államtud Egyet tanulmányai befejez u miniszt tisztvis le Bar Gá kereskede miniszt felisme kiv képesség m me ve L. gyor emelked miniszt tanác le Ré v 1885- orszá kiállí megrendezésé rende kés belgi barcelo világkiállí mag rész Érde elismerés megka Fer Józs Lipót-ren be kir ma rendjel tünte Nyugalo vonul u jelen közgazdas tevékenysé fejt t öná közgazdas mun í felekez éle 19 kapcsolód az vez szere játszo 1918- választás m ellen vez beker Pe I Hitköz elöljáróságá El elnökhelyett m Szék Fer távoz u el le m tisztsé tragi hirtelenség bekövetkez halál visel Különö n szervezőképességé t Munkájá eredmén templomépítés csúcsosod kezdeményezés épül Páva-utc Nagyfuvaros-ut Csáky-ut templom Ugyanc alapíto Mag Zsi Egyesület

12892

CÍM Led

SZEMÉLY Led Sá

SZÓC Sán P Hitkö eln s Kiskunfélegyh 18 m Budape államtu Egye tanulmánya befeje minisz tisztvi l Ba G keresked minisz felism ki képessé m v L gyo emelke minisz taná l R 1885 orsz kiáll megrendezés rend ké belg barcel világkiáll ma rés Érd elismeré megk Fe Józ Lipót-re b ki m rendje tünt Nyugal vonu jele közgazda tevékenys fej ön közgazda mu feleke él 1 kapcsoló a ve szer játsz 1918 választá elle ve beke P Hitkö elöljáróság E elnökhelyet Szé Fe távo e l tiszts trag hirtelensé bekövetke halá vise Külön szervezőképesség Munkáj eredmé templomépíté csúcsoso kezdeményezé épü Páva-ut Nagyfuvaros-u Csáky-u templo Ugyan alapít Ma Zs Egyesüle

1289

CÍ Le

SZEMÉL Le S

SZÓ Sá Hitk el Kiskunfélegy 1 Budap államt Egy tanulmány befej minis tisztv B kereske minis felis k képess gy emelk minis tan 188 ors kiál megrendezé ren k bel barce világkiál m ré Ér elismer meg F Jó Lipót-r k rendj tün Nyuga von jel közgazd tevékeny fe ö közgazd m felek é kapcsol v sze játs 191 választ ell v bek Hitk elöljárósá elnökhelye Sz F táv tiszt tra hirtelens bekövetk hal vis Külö szervezőképessé Munká eredm templomépít csúcsos kezdeményez ép Páva-u Nagyfuvaros- Csáky- templ Ugya alapí M Z Egyesül