12899.htm

CÍMSZÓ: Légrády

SZEMÉLYNÉV: Légrády Károly

SZÓCIKK: Légrády Károly*, lapkiadó és gazdasági szakíró, szül. Pesten 1834., megh. Budapesten 1903. Technikai tanulmányainak elvégzése után Pesten 1858. modern kőnyomdát létesített, amelyet a kor igényeit megértő élénk vállalkozó szellemmel, csakhamar könyvnyomdával, stereotipiával és könyvkötészettel bővített ki. Miután az Ellenőr, Földmívelési Érdekeink és a Falusi Gazda c. lapok kiadója volt, 1878. megalapította a Pesti Hírlapot, amelynek hosszabb ideig főszerkesztője is volt. 1872 óta fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, 1895 óta pedig, mint a szabadelvű-párt tagja, országgyűlési képviselő is volt. Élénk gazdasági szakirodalmi tevékenységet fejtett ki és különösen Magyarországon újszerű gazdasági termelési módokról írt ismertető tanulmányokat. A francia módszer szerint való gyümölcstermelést ő terjesztette nálunk. 1885-ben kiadta A spárgatermelés kézikönyve c. alapvető munkáját, amelyben Magyarországon ma széltében elterjedt, általa föltalált spárgatermelési módszert propagált. A halotthamvasztásnak, amelynek érdekében több cikket írt, nagy híve volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2899. címszó a lexikon => 528. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12899.htm

CÍMSZÓ: Légrády

SZEMÉLYNÉV: Légrády Károly

SZÓCIKK: Légrády Károly*, lapkiadó és gazdasági szakíró, szül. Pesten 1834., megh. Budapesten 1903. Technikai tanulmányainak elvégzése után Pesten 1858. modern kőnyomdát létesített, amelyet a kor igényeit megértő élénk vállalkozó szellemmel, csakhamar könyvnyomdával, stereotipiával és könyvkötészettel bővített ki. Miután az Ellenőr, Földmívelési Érdekeink és a Falusi Gazda c. lapok kiadója volt, 1878. megalapította a Pesti Hírlapot, amelynek hosszabb ideig főszerkesztője is volt. 1872 óta fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, 1895 óta pedig, mint a szabadelvű-párt tagja, országgyűlési képviselő is volt. Élénk gazdasági szakirodalmi tevékenységet fejtett ki és különösen Magyarországon újszerű gazdasági termelési módokról írt ismertető tanulmányokat. A francia módszer szerint való gyümölcstermelést ő terjesztette nálunk. 1885-ben kiadta A spárgatermelés kézikönyve c. alapvető munkáját, amelyben Magyarországon ma széltében elterjedt, általa föltalált spárgatermelési módszert propagált. A halotthamvasztásnak, amelynek érdekében több cikket írt, nagy híve volt.

12899.ht

CÍMSZÓ Légrád

SZEMÉLYNÉV Légrád Károl

SZÓCIKK Légrád Károly* lapkiad é gazdaság szakíró szül Peste 1834. megh Budapeste 1903 Technika tanulmányaina elvégzés utá Peste 1858 moder kőnyomdá létesített amelye ko igényei megért élén vállalkoz szellemmel csakhama könyvnyomdával stereotipiáva é könyvkötészette bővítet ki Miutá a Ellenőr Földmívelés Érdekein é Falus Gazd c lapo kiadój volt 1878 megalapított Pest Hírlapot amelyne hosszab idei főszerkesztőj i volt 187 ót főváros törvényhatóság bizottság tag 189 ót pedig min szabadelvű-pár tagja országgyűlés képvisel i volt Élén gazdaság szakirodalm tevékenysége fejtet k é különöse Magyarországo újszer gazdaság termelés módokró ír ismertet tanulmányokat franci módsze szerin val gyümölcstermelés terjesztett nálunk 1885-be kiadt spárgatermelé kézikönyv c alapvet munkáját amelybe Magyarországo m széltébe elterjedt által föltalál spárgatermelés módszer propagált halotthamvasztásnak amelyne érdekébe töb cikke írt nag hív volt

12899.h

CÍMSZ Légrá

SZEMÉLYNÉ Légrá Káro

SZÓCIK Légrá Károly lapkia gazdasá szakír szü Pest 1834 meg Budapest 190 Technik tanulmányain elvégzé ut Pest 185 mode kőnyomd létesítet amely k igénye megér élé vállalko szellemme csakham könyvnyomdáva stereotipiáv könyvkötészett bővíte k Miut Ellenő Földmívelé Érdekei Falu Gaz lap kiadó vol 187 megalapítot Pes Hírlapo amelyn hossza ide főszerkesztő vol 18 ó főváro törvényhatósá bizottsá ta 18 ó pedi mi szabadelvű-pá tagj országgyűlé képvise vol Élé gazdasá szakirodal tevékenység fejte különös Magyarország újsze gazdasá termelé módokr í ismerte tanulmányoka franc módsz szeri va gyümölcstermelé terjesztet nálun 1885-b kiad spárgatermel kéziköny alapve munkájá amelyb Magyarország széltéb elterjed álta föltalá spárgatermelé módsze propagál halotthamvasztásna amelyn érdekéb tö cikk ír na hí vol

12899.

CÍMS Légr

SZEMÉLYN Légr Kár

SZÓCI Légr Károl lapki gazdas szakí sz Pes 183 me Budapes 19 Techni tanulmányai elvégz u Pes 18 mod kőnyom létesíte amel igény megé él vállalk szellemm csakha könyvnyomdáv stereotipiá könyvkötészet bővít Miu Ellen Földmível Érdeke Fal Ga la kiad vo 18 megalapíto Pe Hírlap amely hossz id főszerkeszt vo 1 fővár törvényhatós bizotts t 1 ped m szabadelvű-p tag országgyűl képvis vo Él gazdas szakiroda tevékenysé fejt különö Magyarorszá újsz gazdas termel módok ismert tanulmányok fran móds szer v gyümölcstermel terjeszte nálu 1885- kia spárgaterme kézikön alapv munkáj amely Magyarorszá szélté elterje ált föltal spárgatermel módsz propagá halotthamvasztásn amely érdeké t cik í n h vo

12899

CÍM Lég

SZEMÉLY Lég Ká

SZÓC Lég Káro lapk gazda szak s Pe 18 m Budape 1 Techn tanulmánya elvég Pe 1 mo kőnyo létesít ame igén meg é vállal szellem csakh könyvnyomdá stereotipi könyvkötésze bőví Mi Elle Földmíve Érdek Fa G l kia v 1 megalapít P Hírla amel hoss i főszerkesz v fővá törvényható bizott pe szabadelvű- ta országgyű képvi v É gazda szakirod tevékenys fej külön Magyarorsz újs gazda terme módo ismer tanulmányo fra mód sze gyümölcsterme terjeszt nál 1885 ki spárgaterm kézikö alap munká amel Magyarorsz szélt elterj ál fölta spárgaterme móds propag halotthamvasztás amel érdek ci v

1289

CÍ Lé

SZEMÉL Lé K

SZÓ Lé Kár lap gazd sza P 1 Budap Tech tanulmány elvé P m kőny létesí am igé me válla szelle csak könyvnyomd stereotip könyvkötész bőv M Ell Földmív Érde F ki megalapí Hírl ame hos főszerkes főv törvényhat bizot p szabadelvű t országgy képv gazd szakiro tevékeny fe külö Magyarors új gazd term mód isme tanulmány fr mó sz gyümölcsterm terjesz ná 188 k spárgater kézik ala munk ame Magyarors szél elter á fölt spárgaterm mód propa halotthamvasztá ame érde c