12908.htm

CÍMSZÓ: Leimdörfer

SZEMÉLYNÉV: Leimdörfer Dávid

SZÓCIKK: "Leimdörfer Dávid, rabbi, szül. Miniken 1851. szept. 17., megh. Hamburgban. Tanulmányait Zsolnán, Vácon, Budapesten, Pozsonyban és Bécsben végezte és rabbi pályáját mint tábori lelkész kezdte. 1875-83 közt Nordhausen poroszországi hitközség rabbija volt, azután Hamburgba került, ahol első hitszónok volt és az ottani zsidó iskolák vezetését is ellátta. L. a német zsidóság egyik leg jelentékenyebb egyházi szónoka volt. Főbb művei: Kurzgefasste Religionslehre der Israeliten; Die kürzeste Darstellung der nachbiblischen Geschichte f. die israelitische Schuljugend; Die Chanuka-Wunder; Die lebende Meqilla; Das heilige Schriftwerk Koheleth im Lichte der Geschichte; Die Messias-Apokalypse; Das Psalter Ego in den Ichpsalmen; Zur Kritik des Buches Esther; Die Lösung des Kohelethrätsels durch Ibn Baruch; Der altbiblische Priestersegen."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2908. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12908.htm

CÍMSZÓ: Leimdörfer

SZEMÉLYNÉV: Leimdörfer Dávid

SZÓCIKK: Leimdörfer Dávid, rabbi, szül. Miniken 1851. szept. 17., megh. Hamburgban. Tanulmányait Zsolnán, Vácon, Budapesten, Pozsonyban és Bécsben végezte és rabbi pályáját mint tábori lelkész kezdte. 1875-83 közt Nordhausen poroszországi hitközség rabbija volt, azután Hamburgba került, ahol első hitszónok volt és az ottani zsidó iskolák vezetését is ellátta. L. a német zsidóság egyik leg jelentékenyebb egyházi szónoka volt. Főbb művei: Kurzgefasste Religionslehre der Israeliten; Die kürzeste Darstellung der nachbiblischen Geschichte f. die israelitische Schuljugend; Die Chanuka-Wunder; Die lebende Meqilla; Das heilige Schriftwerk Koheleth im Lichte der Geschichte; Die Messias-Apokalypse; Das Psalter Ego in den Ichpsalmen; Zur Kritik des Buches Esther; Die Lösung des Kohelethrätsels durch Ibn Baruch; Der altbiblische Priestersegen.

12908.ht

CÍMSZÓ Leimdörfe

SZEMÉLYNÉV Leimdörfe Dávi

SZÓCIKK Leimdörfe Dávid rabbi szül Minike 1851 szept 17. megh Hamburgban Tanulmányai Zsolnán Vácon Budapesten Pozsonyba é Bécsbe végezt é rabb pályájá min tábor lelkés kezdte 1875-8 köz Nordhause poroszország hitközsé rabbij volt azutá Hamburgb került aho els hitszóno vol é a ottan zsid iskolá vezetésé i ellátta L néme zsidósá egyi le jelentékenyeb egyház szónok volt Főb művei Kurzgefasst Religionslehr de Israeliten Di kürzest Darstellun de nachbiblische Geschicht f di israelitisch Schuljugend Di Chanuka-Wunder Di lebend Meqilla Da heilig Schriftwer Kohelet i Licht de Geschichte Di Messias-Apokalypse Da Psalte Eg i de Ichpsalmen Zu Kriti de Buche Esther Di Lösun de Kohelethrätsel durc Ib Baruch De altbiblisch Priestersegen

12908.h

CÍMSZ Leimdörf

SZEMÉLYNÉ Leimdörf Dáv

SZÓCIK Leimdörf Dávi rabb szü Minik 185 szep 17 meg Hamburgba Tanulmánya Zsolná Váco Budapeste Pozsonyb Bécsb végez rab pályáj mi tábo lelké kezdt 1875- kö Nordhaus poroszorszá hitközs rabbi vol azut Hamburg kerül ah el hitszón vo otta zsi iskol vezetés ellátt ném zsidós egy l jelentékenye egyhá szóno vol Fő műve Kurzgefass Religionsleh d Israelite D kürzes Darstellu d nachbiblisch Geschich d israelitisc Schuljugen D Chanuka-Wunde D leben Meqill D heili Schriftwe Kohele Lich d Geschicht D Messias-Apokalyps D Psalt E d Ichpsalme Z Krit d Buch Esthe D Lösu d Kohelethrätse dur I Baruc D altbiblisc Priestersege

12908.

CÍMS Leimdör

SZEMÉLYN Leimdör Dá

SZÓCI Leimdör Dáv rab sz Mini 18 sze 1 me Hamburgb Tanulmány Zsoln Vác Budapest Pozsony Bécs vége ra pályá m táb lelk kezd 1875 k Nordhau poroszorsz hitköz rabb vo azu Hambur kerü a e hitszó v ott zs isko vezeté ellát né zsidó eg jelentékeny egyh szón vo F műv Kurzgefas Religionsle Israelit kürze Darstell nachbiblisc Geschic israelitis Schuljuge Chanuka-Wund lebe Meqil heil Schriftw Kohel Lic Geschich Messias-Apokalyp Psal Ichpsalm Kri Buc Esth Lös Kohelethräts du Baru altbiblis Priesterseg

12908

CÍM Leimdö

SZEMÉLY Leimdö D

SZÓC Leimdö Dá ra s Min 1 sz m Hamburg Tanulmán Zsol Vá Budapes Pozson Béc vég r pály tá lel kez 187 Nordha poroszors hitkö rab v az Hambu ker hitsz ot z isk vezet ellá n zsid e jelentéken egy szó v mű Kurzgefa Religionsl Israeli kürz Darstel nachbiblis Geschi israeliti Schuljug Chanuka-Wun leb Meqi hei Schrift Kohe Li Geschic Messias-Apokaly Psa Ichpsal Kr Bu Est Lö Kohelethrät d Bar altbibli Priesterse

1290

CÍ Leimd

SZEMÉL Leimd

SZÓ Leimd D r Mi s Hambur Tanulmá Zso V Budape Pozso Bé vé pál t le ke 18 Nordh poroszor hitk ra a Hamb ke hits o is veze ell zsi jelentéke eg sz m Kurzgef Religions Israel kür Darste nachbibli Gesch israelit Schulju Chanuka-Wu le Meq he Schrif Koh L Geschi Messias-Apokal Ps Ichpsa K B Es L Kohelethrä Ba altbibl Priesters